• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 17
1.
Herhangi bir işletmenin ulusal ya da küresel piyasalarda rakiplerine kıyasla düşük maliyette üretimde bulunabilme (fiyat ve maliyet rekabet gücü), ürünün kalitesi, sunulan hizmet ve ürünün çekiciliği (kalite rekabet gücü) gibi unsurlar açısından rakiplerine denk veya daha üstün bir durumda olma, ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşletmeler düzeyinde rekabet gücü
Soru Açıklaması
Ülke düzeyinde rekabet gücü, bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, bir yandan uzun vadede halkının reel gelirini artırırken öte yandan, uluslararası piyasaların koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir. Endüstriyel düzeyde rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine eşit ya da daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması ve bu düzeyi sürdürme yeteneği ya da rakiplerine kıyasla eşit ya da daha düşük maliyette ürün üretme veya satma yeteneğidir. İşletmeler düzeyinde rekabet gücü, herhangi bir işletmenin ulusal ya da küresel piyasalarda rakiplerine kıyasla düşük maliyette üretimde bulunabilme (fiyat ve maliyet rekabet gücü), ürünün kalitesi, sunulan hizmet ve ürünün çekiciliği (kalite rekabet gücü) gibi unsurlar açısından rakiplerine denk veya daha üstün bir durumda olma, ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneğidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi endüstride yer alan işletmeler arasında yaşanan rekabetin şiddetini belirleyen faktörlerden biri 
Doğru Cevap: "A" Tedarikçi değiştirme maliyetinin yüksek olması
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisinde mali değer biçmek kolaydır?

Doğru Cevap: "A" Personel sayısı
Soru Açıklaması

Müşteri tabanının sadakati, büyüme geçmişi, devam etmekte olan hukuki davalar, kendini işlerine adamış personel, avantajlı kira koşulları, kötü kredi değerlendirmesi ya da iyi patentler gibi bazı faktörlere mali değer biçmek zordur. Çünkü bu faktörlere firmanın finansal bütçelerinde yer verilmez.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kıymetlendirme yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tahmini değer yöntemi
Soru Açıklaması

Firmanın değerinin kıymetlendirilebilmesi için finansal gerçeklere bakılır. Bir işletmenin değerini kıymetlendirmek için hem nicel hem de nitel becerileri göz önünde bulundurmak gerekir. Kullanılan yöntemler şunlardır; Kıymetlendirmeye yönelik ilk yaklaşım, net değeri ya da hissedarların hisselerinin değerini hesaplamaktır. İkinci yaklaşım; şirketin değerinin, şirket sahiplerinin net kârlar aracılığıyla gelecekte elde edebilecekleri fırsatlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine yönelik inanıştan doğmaktadır. Üçüncü yaklaşım fiyat-kazanç oranı yöntemidir. Bu yöntemi kullanmak için firmanın adi hisse senetlerinin piyasa rayici, hisse başına düşen yıllık kazanca bölünür ve ortaya çıkan rakam, firmanın son beş yıllık ortalama net geliri ile çarpılır. Dördüncü kıymetlendirme yöntemi, tedavüldeki hisse senetleri yöntemidir. Bu yöntemin kullanılması için, tedavüldeki hisse senetlerinin sayısı hisse başına düşen piyasa rayici ile çarpılır ve ortaya çıkan sonuca prim eklenir.

5.
Yönlendirici politika matrisinde rekabet durumunu belirlemede aşağıdaki ölçütlerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Pazardaki konum 
Soru Açıklaması
6.

“İster iç pazarda ister dış pazarlarda ülke ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile fiyat ve kalite bakımından yarışma gücü.” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Rekabet gücü
Soru Açıklaması

Rekabet gücü; İster iç pazarda ister dış pazarlarda ülke ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile fiyat ve kalite bakımından yarışma gücüdür.

7.
 • Büyüme
 • Küçülme
 • Çeşitlendirme
 • Çekme
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uyguladığı kurumsal stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "D" III ve IV
  Soru Açıklaması

  Temel stratejilerin, işletmenin üst yönetimi tarafından, işletmenin bütünü açısından ele alınarak uygulanması olan kurumsal stratejiler çeşitlendirme ve çekilme stratejileridir.

  8.

  Bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu olmuyorsa, ancak uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu oluyorsa bunlara ne denebilir?

  Doğru Cevap: "B" Ticarileşen Sektörler
  Soru Açıklaması

  Sektörleri uluslararasılaşma derecelerine göre dört ana sınıfa ayırmak olanaklı görünmektedir. Çok Uluslu Sektörler, Ticarileşen Sektörler, Küresel Sektörler ve Korunaklı Sektörler. Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu olmuyorsa, ancak uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu oluyorsa bunlara ticarileşen sektörler denebilir.

  9.

  İşletmenin yeni iş ve faaliyet alanlarına girerek oradaki fırsatlardan yararlanmak ve ortalamanın üzerinde getiri elde ederek gelecekteki değerini arttırmaya yönelik bir üst yönetim büyüme stratejisine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Çeşitlendirme stratejisi
  Soru Açıklaması

  İşletmenin benzer veya farklı iş alanlarında fırsatlardan yararlanarak gelecekteki değerini arttırmaya yönelik bir üst yönetim büyüme stratejisidir. Bu strateji düşük dereceli, orta dereceli ve yüksek dereceli çeşitlendirme olarak uygulanabilmektedir.

  10.

  İşletmeler içinde bulunduğu olumsuz çevre koşulları nedeni ile kaybettikleri üstünlüklerini yeniden kazanabilmek, zayıflamış bulunan kaynak ve yeteneklerini yeniden güçlendirebilmek maksadı ile maksada uygun ve bir bağlamda kaynak ve varlıkların kullanımı ve yararlanılmasında kısıtlama öngören küçülme odaklı stratejilere aşağıdaki stratejilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Tasarruf Stratejileri
  Soru Açıklaması

  İşletmeler içinde bulunduğu olumsuz çevre koşulları nedeni ile kaybettikleri üstünlüklerini yeniden kazanabilmek, zayıflamış bulunan kaynak ve yeteneklerini yeniden güçlendirebilmek maksadı ile genellikle belirli bir süre için, sahip bulundukları kaynakların kullanımında kısıtlamalar yapabilmekte; bazı faaliyetlerini ve süreçlerini azaltarak işletme içi verimliliği düzeltme ve/veya güçlendirme amacı ile tasarruf sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu tür maksada uygun ve bir bağlamda kaynak ve varlıkların kullanımı ve yararlanılmasında kısıtlama ve tasarruf öngören küçülme odaklı stratejiler tasarruf stratejisi olarak adlandırılmaktadır.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 17
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicileri arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "D" Denetim faktörleri
  Soru Açıklaması
  Denetim faktörleri küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicileri arasında yer almaz.
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi Pozisyona Dayalı Rekabet Stratejilerinde beş rekabet gücüyle başa çıkmada, sektördeki diğer rakipleri devre dışı bırakmak için uygulanabilecek üç temel stratejiden biridir?
  Doğru Cevap: "C" Farklılaştırma stratejisi
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerin başarılı bir biçimde uygulanması için dikkat edilecek unsurlar arasında hangisi yer alır?
  Doğru Cevap: "E" Teknoloji
  Soru Açıklaması
  14.

  İşletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Hedef pazar
  Soru Açıklaması

  Hedef Pazar; işletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarıdır.

  15.

  Aşağıdaki stratejilerden hangisi Boston Danışma Grubu Matrisinde nakit depoları alanında yer alanlar için en uygundur?

  Doğru Cevap: "B" Durağan stratejiler
  Soru Açıklaması

  Yıldızlar alanı büyüme stratejileri, sorunlular alanı küçülme stratejileri, nakit depoları alanı durağan stratejiler için uygun alanlardır. Belirsizler alanında bulunan işletmeler için büyüme veya belirli bir süre için durağan stratejiler önerilmektedir.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi farklılaşma stratejilerinin avantajlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Girdi maliyetlerinde esneklik yaratacağından güçlü tedarikçiler karşısında bir savunma sağlar.
  Soru Açıklaması

  A, B, C ve D seçenekleri farklılaşma stratejisi uygulayan işletmeler için muhtemel avantajlar arasında yer alır. Ancak E seçeneği maliyetlerle ilgilidir ve maliyet liderliği stratejisinin avantajlarından.

  17.
  Farklılaştırma stratejisi ile maliyet liderliği stratejisinin daha belirli ve sınırlı aralıkta uygulanması sonucunda hangi pozisyona dayalı rekabet stratejisi söz konusu olur?
  Doğru Cevap: "A" Odaklanma
  Soru Açıklaması
  18.
  Yeni pazar fırsatları arayan ve çevresel değişimlerde meydana gelen eğilimlere karşı sürekli önlemler alarak fırsatları olağanüstü başarıya dönüştürmek için çalışan örgütler hangi stratejileri uygulamaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Öncü stratejiler
  Soru Açıklaması
  İşletmelerin rekabet etmek için uyguladıkları stratejiler öncü, savunmacı, analizci ve tepkici olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Öncü stratejileri uygulayan işletmeler, yeni pazar fırsatları arayan ve çevresel değişimlerde meydana gelen eğilimlere karşı sürekli önlemler alarak fırsatları olağanüstü başarıya dönüştürmek için çalışan örgütlerdir. Savunmacı stratejileri uygulayan işletmeler, mevcut faaliyetlerine odaklanan, yeni fırsatları kovalamaktan kaçınan ve verimliliği geliştirmek suretiyle kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışan örgütlerdir. Analizci stratejileri uygulayan işletmeler öncü ve savunmacı stratejileri kombine ederek uygulayan işletmelerdir. Bir taraftan kendi ürün ve pazarlarında faaliyetlerine devam ederken diğer taraftan da yeni ürün ve pazar fırsatlarını araştırırlar. Tepkici stratejiler tehditlere karşılık tepki verme eğilimi olan stratejilerdir. Tepkicilerin hiçbir tutarlı model veya stratejileri yoktur ve bu nedenle çevredeki değişimlere uyum sağlamada tutarsız ve kararsız bir şekilde davranırlar.
  19.
 • Pazara yönelimlik
 • Teknoloji faktörleri
 • Çevresel etmenler
 • Uluslararası deneyim
 • Yukarıdakilerden hangileri küresel stratejiyi geliştirmek için değerlendirilmesi gereken içsel organizasyonel faktörlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I ve IV
  Soru Açıklaması

  Küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken içsel organizasyonel faktörler: pazar yönelimlilik, yönetsel yönelimlilik ve kararlılık, örgüt kültürü, örgütsel kabiliyetler, uluslararası deneyim.

  20.
  I. Ulusal ekonomilerin dünya pazarıyla eklemlenmesiII. Üretim ve pazarlama faaliyetlerinin ulus ötesi örgütlere dönüşmesiIII. Dünyadaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıIV. Ulus devletlerin sorgulanması.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmeci ve iktisatçılar açısından küreselleşmenin tanımıdır?
  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler