• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 15
1.

İşletmeler rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve rekabette üstün hâle gelebilmek için sürekli mücadele etmektedirler. Bu mücadelenin başarısını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Uygun stratejilerin seçimi
Soru Açıklaması

Kitabımızda belirtildiği üzere İşletmeler rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve rekabette üstün hâle gelebilmek için sürekli mücadele etmektedirler. Bu mücadelenin başarısını belirleyen en önemli faktör uygun stratejinin seçimidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi endüstri rekabet düzeyini belirleyen beş güç modelini ortaya koyan kişidir?
Doğru Cevap: "E" Porter
Soru Açıklaması
3.

Sektörün/pazarın çekiciliği’nin belirlenmesinde ele alınan unsurlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Pazardaki Konum
Soru Açıklaması

Sektörün/pazarın çekiciliği’nin belirlenmesinde;

 • Pazarın büyüme durumu
 • Pazarın kârlılığı
 • Pazara giriş zorluğu
 • İkame ürünlerin tehdit oluşturma derecesi
 • Tedarikçilerin tehdit oluşturma derecesi

• Müşterilerin tehdit oluşturma derecesi gibi unsurlar ele alınmakta ve yine önem ve ağırlıklı değerleri dikkate alınarak ölçümlemeler yapılarak matriste iş biriminin ilgili eksende konumlandırılması yapılmaktadır. Pazar konumu yönlendirici politika matrisinde rekabet durumunu belirlenmesinde kullanılan bir unsurdur.

4.
İşletmeler arası ortak girişimler, birleşme ve satın almalar gibi uygulamalar aşağıdaki strateji türlerinden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bağımlı çeşitlendirme stratejisi
Soru Açıklaması
5.

Bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumu aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Rekabet üstünlüğü
Soru Açıklaması

Rekabet üstünlüğü, bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumudur. Bir başka ifadeyle bir işletmenin rakipleri karşısında geliştirdiği benzersiz konumdur.

6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rekabet kavramı tanımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluşlar arasındaki uzlaşma
Soru Açıklaması
Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluşlar arasındaki uzlaşma rekabet tanımlarından değildir
7.

İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Üst yönetim stratejileri
Soru Açıklaması

İşletmelerde çalışmaların odaklaştığı faaliyetler işletmenin günlük işleri ile değil onun bütünsel olarak gelecekte varlığını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik uğraşlardır. Yaşamsal öneme sahip bulunan bu tür çalışmalar doğal olarak işletmenin üst yönetim düzeyindeki yöneticilerin görev ve sorumluluğunda yürütülür. Bu nedenle de bu stratejiler üst yönetim stratejileri olarak adlandırılmaktadır

8.
Bağımlı çekilme stratejisini aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Başka bir yabancı işletme veya işletmelerile birlikte onların destek ve katkıları ile gerçekleştirilmesi halidir
Soru Açıklaması
9.
İşletmede büyüme ve küçülme amacı ile uygulanan ve diğer firma veişletmelerle iş birliği hâlinde ve ortak kaynak ve yeteneklere dayanılarakgerçekleştirilen çeşitlendirme veya çekilme stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bağımlı Stratejiler
Soru Açıklaması
Doğru yanıt Bağımlı Stratejilerdir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir işletmenin rekabetçi üstünlüğünün bağlı olduğu unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin Yaşı
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 15
11.

Fastfood restoranları aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Çok uluslu sektörler
Soru Açıklaması

Yatırım bankacılığı, fastfood restoranları ve yönetim danışmanlığı çok uluslu sektörlere örnek olarak verilebilir. Bu sektörlerin mal ve hizmetleri ulusal talebe göre farklılaştırılmakta ve doğrudan yabancı yatırımlara konu edilmektedir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi HOFER işbirimleri portföy yönetim matrisinin dikey eksenindeki evreler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Çekicilik
Soru Açıklaması
13.

Gelecekte nakit akışı yaratacak iki boyut olan pazarın çekiciliği ve rekabet durumunun analiz edilmesi ile bağlı iş birimlerinin temel stratejilerini hangi matris belirler?

Doğru Cevap: "E" Yönlendirici Politika Matrisi
Soru Açıklaması

Yönlendirici Politika Matrisi (YPM): Ana işletmenin portföyünde bağlı iş birimlerinin temel stratejilerinin belirlenmesinde seçilmesinde kullanılan yararlı bir matristir. Gelecekte nakit akışı yaratacak iki boyut olan pazarın çekiciliği ve rekabet durumunun analiz edilmesi ile bağlı iş birimlerinin temel stratejileri belirlenir. Bu iki boyut ilişkili çok sayıda ölçüt dikkate alınarak belirlenir.

14.
21. yüzyılda iş yaşamını şekillendiren küreselleşme ve bunun getirisi olan teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik koşullardaki değişimler, mücadele edilmesi zor bir rekabet ortamına zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişen rekabet ortamında oluşan koşullardan değildir?
Doğru Cevap: "E" İstikrarlı müşteri ihtiyaçlarının artması
Soru Açıklaması
E
15.
 • Hedef pazar
 • Piyasa bölünmesi
 • Pazar konumlanması
 • Pazarlama karması
 • Yukarıdakilerden hangileri pazarlama strateji uygulanması açısından iki önemli değişkendir?

  Doğru Cevap: "B" II ve III
  Soru Açıklaması

  Pazarlama stratejilerinin uygulaması açısından iki önemli değişken vardır: Bunlardan birincisi piyasa bölümlenmesi ikincisi ise pazar konumlanmasıdır.

  16.
  Tedarikçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Bir tedarikçiyi bırakıp diğeriyle çalışmaya başlamanın maliyeti yüksekse, tedarikçilerin bu ürünleri kullanan işletmelerden sağlayacağı kâr oldukça az olacaktır.
  Soru Açıklaması
  Cevap: Tedarikçiler, işletmeye ham madde, yarı mamul, enerji gibi her türlü girdiyi temin eden kişi veya örgütleri ifade etmektedir. Satın alanın gücü arttıkça maliyetler düşmektedir ancak tedarikçilerin gücü arttıkça işletmenin maliyeti ve bağımlılığı artacağı için, tedarikçilerin oldukça yakından takip edilmesi gereklidir. Tedarikçiler bazı kritik kaynaklara sahipse ya da bir tedarikçiyi bırakıp diğeriyle çalışmaya başlamanın maliyeti yüksekse, tedarikçilerin bu ürünleri kullanan işletmelerden sağlayacağı kâr oldukça fazla olacaktır. Satın alanın gücü arttıkça maliyetler düşmektedir ancak tedarikçilerin gücü arttıkça işletmenin maliyeti ve bağımlılığı artacağı için, tedarikçilerin oldukça yakından takip edilmesi gereklidir. Tedarikçiler bazı kritik kaynaklara sahipse ya da bir tedarikçiyi bırakıp diğeriyle çalışmaya başlamanın maliyeti yüksekse, tedarikçilerin bu ürünleri kullanan işletmelerden sağlayacağı kâr oldukça fazla olacaktır.
  17.

  Berber/kuaförler aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

  Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
  Soru Açıklaması

  Korunaklı sektörlere bazı küçük ölçekli üreticiler (el ustalığına dayanan zanaatçıları, inşaatçılar/ev üreticileri) örnek olarak verilebilir.

  18.
  I. Uluslararası ticaretteki büyümeII. ÖzelleştirmelerIII. Şirketler tarafından yapılan doğrudan yabancı yatırımındaki artışIV. Ulus devletin gücünün azalmasıİşletme faaliyetleri bakımından değerlendirildiğinde, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararasılaşmanın hızlı bir şekilde arttığının göstergesidir?
  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması
  19.
  Ar-Ge politikaları aşağıdaki stratejilerden hangisinin uygulanmasını mümkün kılar?
  Doğru Cevap: "D" Üniversitelerden araştırmacılarla çalışma
  Soru Açıklaması
  Ar-Ge politikaları, aşağıdaki alanlarda strateji uygulamasını mümkün kılabilir: • Ürün ya da süreç gelişimini vurgulama, • Temel ya da uygulamalı araştırmayı ön plana çıkarma, • Ar-Ge alanında lider ya da takipçi konumuna gelme, • Robotik ya da manuel süreçleri geliştirme, • Ar-Ge üzerine yüksek, ortalama ya da az miktarda para ayırma, • Ar-Ge çalışmalarını firma içinde gerçekleştirme ya da dışlarıdan Ar-Ge anlaşmaları yapma, • Üniversiteden araştırmacıları kullanma ya da özel sektörden araştırmacılarla çalışmadır.
  20.

  Gemi yapımı aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Ticarileşen sektörler
  Soru Açıklaması

  Ticarileşen sektörlerde ürünler ulusal farklılaştırmaya tabi tutulmuyor ve ölçek ekonomilerini (yüksek sayıda üretimi) gerektiriyorsa o zaman, ticaret yoluyla uluslarasılaşmaya gidildiği söylenebilir. Bu sektörlere en iyi örnekler savunma donanımı, ticari uçaklar, gemi yapımı ve bilgisayar kutuları oluşturur

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler