• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 13
1.
Aşağıdakilerden hangisi rekabet yoğunluğunun en uç noktasıdır?
Doğru Cevap: "D" Mükemmel Rekabetçi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal stratejilerin belirlenmesinde önemli unsurlardan biri olan uygun sermaye yapısını tespit etmek ifadesini açıklar?
Doğru Cevap: "A" En düşük maliyetle en uygun sermayeyi kazandıran finansal aracı belirleme
Soru Açıklaması
3.
Boston Danışma Grubu matrisinde dört alan yer almaktadır.  Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Göreceli alanlar 
Soru Açıklaması
4.
Pazar büyüme hızı ve göreceli pazar payı unsurlarının yanı sıra işbirimlerinin yaşam evrelerini de göz önüne alan portföy yönetim matrisi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" HOFER Matrisi
Soru Açıklaması
5.

Hedef müşterileri tatmin etmek için ürün/hizmet, yer, fiyat ve promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Pazarlama Karması
Soru Açıklaması

Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınışandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmektir.

6.
HOFER İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisine göre işbiriminin "Sektörel Yaşam Evresi" ile ilgili doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gelişim-Büyüme-Toparlanma-Olgunluk-Düşüş
Soru Açıklaması
7.
Bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standardını yükseltebilmesi için gerekli ekonomik güç tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rekabet gücü   
Soru Açıklaması
8.

“Bu stratejiyi uygulayan işletmelerin esas işleri ile diğer farklı işleri arasında hiçbir benzerlik bulunmamakta ve işler tamamıyla farklı ve değişik alanlarda olabilmektedir”.

Yukarıda tanımlanan çeşitlendirme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kümelenmiş çeşitlendirme stratejisi
Soru Açıklaması

Soru kökünde yer alan açıklamada “işletmelerin esas işleri ile diğer farklı işleri arasında hiçbir benzerlik bulunmamakta” olduğu belirtilmiştir. Bu strateji ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi diğer adıyla kümelenmiş çeşitlendirme stratejisidir.

9.
Doğrudan yabancı yatırımlara konu olmayan, ancak uluslararası ticarette yüksek düzeyde konu olan bir sektör uluslararasılaşma derecesine göre hangi sınıfta yer alır?
Doğru Cevap: "B" Ticarileşen sektör
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “globalization” stratejisini en iyi anlatan ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Küresel düşün, yerel hareket et
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 13
11.
Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Piyasa bölümlemesi
Soru Açıklaması
12.
Stratejilerin uygulanması için gereken sermayenin borçla mı hisse senediyle mi yoksa her ikisinin karmasıyla mı daha iyi elde edilebileceğini belirlemekte kullanılan en yaygın teknik nedir?
Doğru Cevap: "A" Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir analizi
Soru Açıklaması
Stratejilerin uygulanması için gereken sermayenin borçla mı hisse senediyle mi yoksa her ikisinin karmasıyla mı daha iyi elde edilebileceğini belirlemekte kullanılan en yaygın teknik Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir analizidir.
13.

Yatırım Bankacılığı hangi sektöre örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Çok Uluslu Sektörler
Soru Açıklaması

Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu oluyor, ancak uluslararası ticarete pek konu olmuyorsa bunlara çok uluslu sektörler denir. Yatırım bankacılığı, fastfood restoranları ve yönetim danışmanlığı çok uluslu sektörlere örnek olarak verilebilir

14.

Aşağıdakilerden hangisi hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektörlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "B" Otomotiv
Soru Açıklaması

Hem doğrudan yabancı yatırımlara hem de uluslararası ticarete konu olan sektörlere küresel sektörler denir. Otomotiv, elektronik ürünler, petrol, telekomünikasyon donanımları örnek olarak verilebilir. A seçeneği çok uluslu sektörlere, C ve E seçeneği korunaklı sektörlere, D seçeneği ise ticarileşen sektörlere örnek olabilir.

15.

İşletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulan temel strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Büyüme Stratejileri
Soru Açıklaması

Temel stratejiler, işletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerdir. BU stratejiler arasında yer alan büyüme stratejileri ise işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar.

16.
Aşağıdakilerden hangisi pazarda düşük maliyetli bir üretici olmanın sağladığı avantajlara bağlı olduğu unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Talebin fiyata bağlı olmaması
Soru Açıklaması
Maliyet liderliği stratejisini uygulayacak olan işletmelerin sermaye ve donanımları iyi, pazar payları büyük, etkin bir kontrol yeteneğine sahip olmaları gerekir. Maliyet liderliği, verimli ölçekte faal tesislerin kurulmasını, deneyimlerden güçlü maliyet düşüşlerinin elde edilmesini, sıkı maliyet ve genel giderler kontrolünü, küçük müşteri hesaplarından kaçınılmasını ve ar-ge, servis, satış gücü, reklamlar vs. gibi alanlarda maliyetlerin en aza indirilmesini gerektirir. Aynı şekilde ölçek ekonomisinden yararlanan, teknolojik üstünlüğe sahip ve ham maddeye ulaşım kolaylığı olan işletmelerin maliyet avantajını elde etmeleri daha kolaydır.Pazarda düşük maliyetli bir üretici olmanın avantajı şu unsurlara bağlıdır: • Talebin fiyat elastikiyetinin olması yani talebin fiyata duyarlı olması. • Sektördeki üreticilerin genel olarak standartlaşmış ürün ve hizmetler üretmeleri ve bu nedenle rekabetin maliyet-fiyat arasındaki ilişkiye bağlı olması. • Sektörde farklı ürün üretilmesi durumunda bunun alıcılar için fazla bir şey ifade etmemesi. • Alıcıların ürünü farklı değil aynı veya benzer amaçlarla kullanmaları.
17.

Aşağıdakilerden hangisi dışsal sektörel küreselleşme dinamiklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Teknoloji faktörü
Soru Açıklaması

Teknoloji Faktörü dışsal sektörel küreselleşme dinamiklerinden birisidir. Diğerleri ise Küresel strateji dinamiklerindendir.

18.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi temel stratejiler ile ilgili olarak söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin sadece üst yönetim tarafından uygulanabilmektedir.
Soru Açıklaması
İşletmenin faaliyet alanında rekabet üstünlüğünü sürdürerek yaşamını devam ettirmesi için bazı konularda karar vermesi gereklidir. Bu bağlamda; • İşletmenin mevcut temel faaliyeti/işi nedir? İşletme mevcut faaliyet/iş alanında çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürmeli veya geliştirmeli midir? • İşletme yapılan durum belirleme analizleri sonucunda oluşan olumlu ve olumsuz gelişmeleri göz önüne alarak mevcut faaliyet/iş alanı terk etmeli veya değiştirmeli midir? • Yeni faaliyet/iş alanlarında açılımlar yapılacak ise bu alanlar nasıl belirlenmeli ve seçilmeli; hangi tür stratejik uygulamalar ile gerçekleştirilmelidir? Yukarıda bahsedilen kararlar işletme üst yönetiminin, işletmenin gelecekte değerini arttırarak yaşamını devam ettirmesi için önemli kararlardır.
19.
Girdileri, çıktı hâline dönüştürerek mal ve hizmet yaratan karar ve faaliyetlerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Üretim yönetimi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlarla (hedefler), bu sonuçlara ulaşmakta kullandığı araçların( politikalar) bir kombinasyonunu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Rekabet Stratejisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler