• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 12
1.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, bir işletmenin ürünve hizmetlerine değer katan destek faaliyetleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler
Soru Açıklaması
2.
 • Ürün Karması
 • Pazar Dağılımı
 • Sermaye Yapısı
 • Borç Politikalar
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama bölümüne yönelik işlevsel stratejiler ve temel ilgi alanlarını içermektedir?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Pazarlama bölümüne yönelik işlevsel stratejiler ve temel ilgi alanları arasında, ürün karması, pazar dağılımı, dağıtım kanalları, satış promosyonları, fiyatlandırma konuları ve kamu politikası yer almaktadır.

  3.

  “Bir işletmenin strateji geliştirmesinin temelinde sektöre yeni girecek olan işletmeler, tedarikçiler, ikame ürün üretenler, alıcılar, sektördeki rakiplere karşı kendini savunmak ve kendi yararına bunları etkilemek yatmaktadır”.

  Porter yukarıdaki açıklamada üzerinde durduğu işletmenin ilişkisel ağına dahil olanları kısaca ne olarak tanımlamıştır?

  Doğru Cevap: "C" Beş rekabetçi güç
  Soru Açıklaması

  Porter’a göre rekabet stratejisi, bir sektörde savunabilir bir konum elde etmek, beş rekabet gücüyle başarılı bir şekilde başa çıkmaktır.  Beş rekabetçi güçten kastedilen ise sektöre yeni girecek olan işletmeler, tedarikçiler, ikame ürün üretenler, alıcılar, sektördeki rakipler şeklinde sıralanmaktadır.

  4.

  Mevcut faaliyetlerine odaklanan, yeni fırsatları kovalamaktan kaçınan ve verimliliği geliştirmek suretiyle kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışan işletmeler hangi stratejiyi uygulamaktadır?

  Doğru Cevap: "E" Savunmacı Stratejiler
  Soru Açıklaması

  Bu stratejileri uygulayan işletmeler mevcut faaliyetlerine odaklanan, yeni fırsatları kovalamaktan kaçınan ve verimliliği geliştirmek suretiyle kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışan örgütlerdir. Savunmacılar, mevcut teknolojiler, yapılar veya stratejilerde değişiklik yapma konusunda istekli değildirler. Mevcut pazarı korumak için istikrarı sürdürmek ve kontrol etmek için çaba gösterirler. Fırsatlar yakalamak için çok az araştırma yaparlar. Savunmacı stratejiyi benimseyen örgütler sınırlı sayıda ürün veya hizmetle dar bir pazara odaklanmayı ve mevcut pazarlarda verimlilik sağlayarak büyümeyi amaçlamaktadırlar.

  5.
 • Uygun sermaye yapısını tespiti
 • Borç politikası
 • III. Varlık yönetimi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal stratejilerin belirlenmesinde ele alınan unsurlardandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan önemli unsurlardan birincisi uygun sermaye yapısını tespit etmektir. Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan ikinci bir unsur ise borç politikasıdır. Finansal stratejilerin belirlenmesinde ele alınan üçüncü unsur da varlık yönetimidir.

  6.

  Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir analizinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" EPS/EBIT
  Soru Açıklaması

  Hisse başına kazanç/faiz ve vergiden önceki gelir analizinin kısaltması EPS/EBIT’dir. Bu analiz kullanılarak; tamamen hisse senediyle mi, tamamen borçla mı ya da her ikisinin karmasını kullanılarak mı daha iyi bir sermaye temini yoluna gidileceği belirlenir.

  7.

  İşletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak yine ortalamanın üzerinde getiri elde etmesine yönelik strateji, aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Farklılaştırma stratejisi
  Soru Açıklaması

  Farklılaştırma stratejisi; işletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak yine ortalamanın üzerinde getiri elde etmesine yönelik bir stratejidir.

  8.
  Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yere ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Pazar konumlandırma
  Soru Açıklaması
  9.
  Organizasyondaki temel işlevsel (fonksiyonel) faaliyetlerin nasıl ele alınacağını ortaya strateji hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" İşlevsel Stratejiler
  Soru Açıklaması
  Organizasyondaki temel işlevsel (fonksiyonel) faaliyetlerin nasıl ele alınacağını ortaya koyan işlevsel stratejilerdir.
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarından birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Ürün standardizasyonu
  Soru Açıklaması

  Küresel pazar katılımcılığı

  • Ürün standardizasyonu
  • Tek tip pazarlama yaklaşımı
  • Entegre rekabetçi hareketler
  • Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu

  • Katma-değerli aktivitelerin yoğunlaşması, küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarındandır.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 12
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin bütünleşik rekabet stratejisi kullanabilmesinin koşullarından biridir?

  Doğru Cevap: "C" İşletme farklı kaynakları ve yetenekleri kullabilme esnekliğine sahip olmalıdır.
  Soru Açıklaması

  Bütünleşik stratejiyi uygulamanın baz› koşulları vardır. En başta işletmelerin farklı kaynakları ve yetenekleri kullanabilme esnekliğine sahip olması gereklidir. Ayıca hem maliyet liderliği hem de farklılaşma stratejisini aynı anda uygulama yeteneğine sahip olmakta gerekir.

  12.
  İşletmenin ürün, pazar ve süreçleriyle ilgili olarak mal ve hizmetlerin gelecekteki talep ve kapasitesinin tahmin edilmesi gerekliliğinin önem kazandığı insan kaynakları konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" İş gücü planlaması
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi değer zinciri kavramını açıklar?
  Doğru Cevap: "A" İşletmelere hangi rekabet stratejilerini uygulamaları gerektiği konusunda yol gösteren stratejik bir modeldir.
  Soru Açıklaması
  A
  14.
  İşletmeler için küresel strateji izlemenin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Ölçek ve kapsam ekonomilerinin yol açtığı büyük verimlilik artışı elde edilmesi
  Soru Açıklaması
  15.
  Küresel strateji izlemenin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir ?
  Doğru Cevap: "B" Ölçek ve kapsam ekonomilerinin sağladığı verimlilik artışı
  Soru Açıklaması
  16.
  İşlevsel stratejilerin uygulamada başarıya ulaşabilmesi için aşağıdaki stratejilerden hangisi özellikle dikkate alınmalıdır?
  Doğru Cevap: "A" Üst yönetim ve Rekabet stratejileri
  Soru Açıklaması
  İşletmelerde işlevsel stratejiler belirlenirken “üst yönetim” ve “rekabet stratejileri” de dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde bu stratejilerle (üst yönetim ve rekabet stratejileri) çelişen işlevsel stratejilerin uygulamada başarıya ulaşması söz konusu olamaz.
  17.
 • Büyüme
 • Küçülme
 • Çeşitlendirme
 • Çekme
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uyguladığı temel stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin uyguladığı temel stratejiler; büyüme, küçülme, durağan ve karma stratejilerdir.

  18.
  Yönlendirici politika matrisi (YPM) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" Yatay ve dikey eksende sadece birer ölçüt alınarak değerlendirilmektedir.
  Soru Açıklaması
  Dikey eksen, iş birimlerinin faaliyette bulunduğu sektörde rakiplerine göre hâlihazır “rekabet durumunu” göstermektedir. Yatay eksen ise iş birimlerinin faaliyette bulunduğu “sektörün/pazarın çekiciliğini” göstermektedir. Bu yönü ile bir bağlamda BDG matrisine benzer özellikte bir analiz tekniğidir.YPM analizinde matrisin hâlihazır “rekabet durumunu” gösteren dikey ekseni üst’ten alt’a doğru “zayıf-orta-güçlü” olarak ayrılmıştır; “faaliyette bulunulan “sektör/pazarın çekiciliği”ni gösteren yatay eksen ise soldan sağa doğru “düşük düzeyde çekici- orta düzeyde çekici-yüksek düzeyde çekici” olarak bölünmüştür. Dolayısı ile matris bu bölümlemeler ile 9 alana ayrılmıştır. Sol üst bölgedeki 3 alanda yer alan iş birimleri nakit motorları olarak adlandırılmaktadır. Bu alandaki iş birimleri için, düşük çekicilikte bir pazarda faaliyette bulunmaları ve zayıf rekabet durumları nedeni ile temel stratejiler- den” küçülme” stratejileri önerilmektedir. Sağ alt bölgedeki 3 alanda yer alan iş birimleri büyüme motorlarıdır. Bu iş birimleri için yüksek çekicilikteki pazarları ve güçlü rekabet durumları nedeni ile “büyüme stratejileri” önerilmektedir. Sağ üst ile sol alt bölümde yer alan 3 alan ise “durağan” stratejiler için uygun alanlardır. Bu alandaki iş birimleri gelir sağlama olasılıkları bulunmasına rağmen büyüme gerçekleştirmeleri pek mümkün olmadıkları için gelir motorları olarak adlandırılmaktadır.
  19.
  I piyasaya yeni girenler II ikame ürünler III tedarikçiler IV alıcılar V Müşteriler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Porter’ın endüstri rekabet düzeyini belirleyen beş ana değişkenindendir?
  Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
  Soru Açıklaması
  I piyasaya yeni girenler II ikame ürünler III tedarikçiler IV alıcılar
  20.
  İşletmelerin günümüzde yaşamlarını sürdürebilmeleri hangi stratejik tercihlerine bağlıdır?
  Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
  Soru Açıklaması
  B
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler