• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 11
1.
İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini artıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmez?
Doğru Cevap: "D" Üst yönetim stratejileri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hedef pazar
Soru Açıklaması
Hedef pazar işletmenin hitap etmeyi düşündüğü veya satış yapmayı tasarladığı belirli müşteri gruplarını ifade etmektedir.
3.
Boston Danışma grubu (BDG) matrisi ile ilgili işletmenin yer aldığı alan ve uygulanması önerilen strateji eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Nakit depoları alanı – durağan
Soru Açıklaması
Nakit depolama alanı dikey eksenin alt, yatay eksenin de sol tarafındaki alandır. Yani bu alanda iş birimlerinin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı düşüktür ama rakiplerine göre göreceli pazar payı yüksektir. Bu alanda yer alan iş birimlerinin gelecekte pazarlarının büyümemesi nedeni ile çok fazla nakit akışı yaratması ve dolayısı ile varlık değerlerinin yükseleceği açık olarak söylenemez. Ancak göreceli pazar payının yüksek olması nedeni ile hâlihazırda gelir elde ettikleri de bir gerçektir. Bu nedenle bu alanda yer alan işletmeler, alanın adını taşırlar ve “nakit depoları” olarak adlandırılır. Bu alanda yer alan işletmeler için temel stratejilerden “durağan” strateji önerilir.
4.

Elektronik ürünler aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Küresel sektörler
Soru Açıklaması

Küresel sektörlere otomotiv, elektronik ürünler, petrol, telekomünikasyon donanımları, yarı iletkenler örnek verilebilir.

5.

Aşağıdaki stratejilerden hangisi Boston Danışma Grubu Matrisinde nakit depoları alanında yer alanlar için en uygundur?

Doğru Cevap: "B" Durağan stratejiler
Soru Açıklaması

Yıldızlar alanı büyüme stratejileri, sorunlular alanı küçülme stratejileri, nakit depoları alanı durağan stratejiler için uygun alanlardır. Belirsizler alanında bulunan işletmeler için büyüme veya belirli bir süre için durağan stratejiler önerilmektedir.

6.
Aşağıda belirtilen hangi koşullarda küresel strateji tercihi yapılması uygundur?
Doğru Cevap: "C" Ülkeler arasındaki benzerliklerin yüksek ve dolayısıyla küresel ölçekte standardizasyona gitmeye izin veren koşullar varsa 
Soru Açıklaması
7.

İşletmeler içinde bulunduğu olumsuz çevre koşulları nedeni ile kaybettikleri üstünlüklerini yeniden kazanabilmek, zayıflamış bulunan kaynak ve yeteneklerini yeniden güçlendirebilmek maksadı ile maksada uygun ve bir bağlamda kaynak ve varlıkların kullanımı ve yararlanılmasında kısıtlama öngören küçülme odaklı stratejilere aşağıdaki stratejilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tasarruf Stratejileri
Soru Açıklaması

İşletmeler içinde bulunduğu olumsuz çevre koşulları nedeni ile kaybettikleri üstünlüklerini yeniden kazanabilmek, zayıflamış bulunan kaynak ve yeteneklerini yeniden güçlendirebilmek maksadı ile genellikle belirli bir süre için, sahip bulundukları kaynakların kullanımında kısıtlamalar yapabilmekte; bazı faaliyetlerini ve süreçlerini azaltarak işletme içi verimliliği düzeltme ve/veya güçlendirme amacı ile tasarruf sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu tür maksada uygun ve bir bağlamda kaynak ve varlıkların kullanımı ve yararlanılmasında kısıtlama ve tasarruf öngören küçülme odaklı stratejiler tasarruf stratejisi olarak adlandırılmaktadır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan küreselleşmenin etkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Uluslardan bağımsız olarak küresel bir kültür ortaya çıkmaktadır.
Soru Açıklaması

Ekonomik bakımdan küreselleşmenin sonuçları değerlendirildiğinde A, B, D ve E şıklarında yer alan değişimlerin ekonomik, C seçeneğinde yer alan ifadenin ise kültürel olduğu görülmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi kıymetlendirme yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tahmini değer yöntemi
Soru Açıklaması

Firmanın değerinin kıymetlendirilebilmesi için finansal gerçeklere bakılır. Bir işletmenin değerini kıymetlendirmek için hem nicel hem de nitel becerileri göz önünde bulundurmak gerekir. Kullanılan yöntemler şunlardır; Kıymetlendirmeye yönelik ilk yaklaşım, net değeri ya da hissedarların hisselerinin değerini hesaplamaktır. İkinci yaklaşım; şirketin değerinin, şirket sahiplerinin net kârlar aracılığıyla gelecekte elde edebilecekleri fırsatlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine yönelik inanıştan doğmaktadır. Üçüncü yaklaşım fiyat-kazanç oranı yöntemidir. Bu yöntemi kullanmak için firmanın adi hisse senetlerinin piyasa rayici, hisse başına düşen yıllık kazanca bölünür ve ortaya çıkan rakam, firmanın son beş yıllık ortalama net geliri ile çarpılır. Dördüncü kıymetlendirme yöntemi, tedavüldeki hisse senetleri yöntemidir. Bu yöntemin kullanılması için, tedavüldeki hisse senetlerinin sayısı hisse başına düşen piyasa rayici ile çarpılır ve ortaya çıkan sonuca prim eklenir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetleriyle ilgili temel ilgi alanlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Teknoloji
Soru Açıklaması

İşlevsel stratejiler beş ana grupta toplanır. Bunlar sırasıyla; Pazarlama, satış, servis, tedarik ve lojistik faaliyetlerle ilgili stratejiler, finansman ve muhasebe faaliyetleriyle ilgili stratejiler, üretim faaliyetleri ile ilgili stratejiler, insan kaynakları yönetimi faaliyetleriyle ilgili stratejiler ve Ar-Ge /teknoloji geliştirme faaliyetleriyle ilgili stratejilerdir. Üretim faaliyetleriyle ilgili temel ilgi alanları ise kalite, verimlilik, üretim planlaması, teknoloji, üretim sahasının konumu ve yasal düzenlemelerdir

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 11
11.

İşletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak yine ortalamanın üzerinde getiri elde etmesine yönelik strateji, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Farklılaştırma stratejisi
Soru Açıklaması

Farklılaştırma stratejisi; işletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak yine ortalamanın üzerinde getiri elde etmesine yönelik bir stratejidir.

12.

Hedef müşterileri tatmin etmek için ürün/hizmet, yer, fiyat ve promosyondan (teşvik) oluşan dört temel pazarlama faaliyetinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Pazarlama Karması
Soru Açıklaması

Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınışandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmektir.

13.
Politikanın uygulanmasında kullanılan araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Strateji 
Soru Açıklaması
14.
I. Hangi faaliyetlerinde büyümeliler.II. Hangi faaliyetlerinden çekilmeliler.III. Hangi faaliyetlerini devam ettirmeliler.Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri işletmenin işbirimlerinden oluşan portföy yönetimindeki amaçtır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İşlevsel strateji gruplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili stratejiler
Soru Açıklaması
Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili stratejiler İşlevsel strateji gruplarından biri değildir.
16.

Berber/kuaförler aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
Soru Açıklaması

Korunaklı sektörlere bazı küçük ölçekli üreticiler (el ustalığına dayanan zanaatçıları, inşaatçılar/ev üreticileri) örnek olarak verilebilir.

17.
Küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken içsel organizasyonel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası deneyim faktörü
Soru Açıklaması
E
18.
Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejiyi geliştirmek için değerlendirilmesi gereken dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Teknoloji faktörleri
Soru Açıklaması
Küresel Strateji Gelifltirmek için Değerlendirilmesi Gereken Dışsal Sektörel Küreselleşme Sürükleyicileri şunlardır: • Pazar faktörleri • Maliyet faktörleri • Rekabet faktörleri • Teknoloji faktörleri • Çevresel faktörler
19.
Aşağıdakilerden hangisi hedeflenen mali bilanço analizinin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Çeşitli strateji uygulama senaryoları için hedeflenen mali oranları hesaplamasına olanak vermek.
Soru Açıklaması
Hedeflenen mali bilanço analizi çeşitli strateji uygulama senaryoları için hedeflenen mali oranları hesaplamasına olanak vermektedir.
20.

Mevcut faaliyetlerine odaklanan, yeni fırsatları kovalamaktan kaçınan ve verimliliği geliştirmek suretiyle kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışan işletmeler hangi stratejiyi uygulamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Savunmacı Stratejiler
Soru Açıklaması

Bu stratejileri uygulayan işletmeler mevcut faaliyetlerine odaklanan, yeni fırsatları kovalamaktan kaçınan ve verimliliği geliştirmek suretiyle kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışan örgütlerdir. Savunmacılar, mevcut teknolojiler, yapılar veya stratejilerde değişiklik yapma konusunda istekli değildirler. Mevcut pazarı korumak için istikrarı sürdürmek ve kontrol etmek için çaba gösterirler. Fırsatlar yakalamak için çok az araştırma yaparlar. Savunmacı stratejiyi benimseyen örgütler sınırlı sayıda ürün veya hizmetle dar bir pazara odaklanmayı ve mevcut pazarlarda verimlilik sağlayarak büyümeyi amaçlamaktadırlar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler