• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Küreselleşmeyi sürekleyken birçok etmen bulunmakla beraber aşağıdaki gelişmelerden hangisi belirleyici rol oynamaktadır?

Doğru Cevap: "E" İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler
Soru Açıklaması

Küreselleşmeyi sürükleyen birçok dinamik olmakla beraber, internet dahil olmak üzere iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler belirleyici rol oynamaktadır. Küreselleşmenin önündeki coğrafi ve siyasi bariyerlerin önemli ölçüde yıkılmasına iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler sebep olmuştur.

2.

Bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Rekabet Üstünlüğü
Soru Açıklaması

Rekabet üstünlüğü bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumudur.

3.
 • Tasarruf stratejisi
 • Kısmi tasfiye stratejisi
 • Tam tasfiye stratejisi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uyguladığı çekilme stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Çekilme stratejileri türleri arasında tasarruf stratejisi, Kısmi tasfiye stratejisi ve Tam tasfiye stratejileri yer almaktadır.

  4.

  Doğrudan yabancı yatırımlara konu olmayıp, uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu olan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Ticarileşen sektörler
  Soru Açıklaması

  Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu olmuyorsa, ancak uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu oluyorsa bunlara ticarileşen sektörler denebilir.

  5.
  Beş rekabet gücüyle başa çıkmada, sektördeki diğer rakipleri devre dışı bırakmak için uygulanabilecek üç temel strateji vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç temel stratejidir?
  Doğru Cevap: "A" Maliyet Liderliği-Farklılaştırma-Odaklanma
  Soru Açıklaması
  Beş rekabet gücüyle başa çıkmada, sektördeki diğer rakipleri devre dışı bırakmak için uygulanabilecek üç temel strateji vardır. Bunlar Maliyet Liderliği-Farklılaştırma-Odaklanmadır.
  6.

  İş birimlerinin faaliyette bulunduğu pazar büyüme hızının belirlenmesinde kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Cari yıl Satışları - Geçmiş yıl satışları)/Geçmiş yıl satışları
  Soru Açıklaması

  İş biriminin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı, gerek iş biriminin Pazar payı elde etme maliyetini azaltması, gerekse gelir sağlama fırsat yaratması nedeni ile gelecekte nakit yaratma potansiyeli üzerinde etkisi yüksektir. İş birimlerinin faaliyette bulunduğu pazar büyüme hızının belirlenmesinde kullanılan formül ise aşağıdaki gibidir:

  Pazar Büyüme Hızı=(Cari yıl Satışları - Geçmiş yıl satışları)/Geçmiş yıl satışları.

  7.
  İşlevsel stratejiler aşağıdaki şirket politikalarından hangisinin belirlenmesini sağlamaz?
  Doğru Cevap: "C" Odaklanmış maliyet liderliği
  Soru Açıklaması
  İşlevsel stratejiler pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge işlevlerine ait stratejilerin (politikalar›n) belirlenmesini sağlar.
  8.

  Firmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlarla (hedefler), bu sonuçlara ulaşmakta kullandığı araçların (politikalar) bir kombinasyonuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Değer zinciri
  Soru Açıklaması

  Strateji, işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir (Dinçer, 2003, s.21). Dolayısıyla strateji, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde etmenin bir aracıdır. Rekabet stratejisi ise firmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlarla (hedefler), bu sonuçlara ulaşmakta kullandığı araçların (politikalar) bir kombinasyonudur.

  9.
 • Hangi İş birimlerinde çeşitlendirme yapılacağı
 • Hangi iş birimlerinde çekilme yapılacağı.
 •    III. Hangi iş birimlerinde durağan kalınacağı.
 • Portföy Yönetimi yukarıda yer alanlardan hangileriyle ilgilidir?

  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Portföy yönetimi, işletmenin sahibi bulunduğu iş birimlerinin hangilerinde çeşitlendirme, çekilme veya durağan strateji uygulamasını gerçekleştireceği ile ilgilidir. Bu durumda hangi iş birimlerinde çeşitlendirme ve çekilme yapılacağı veya durağan kalınacağıyla ilgilidir.

  10.

  Doğrudan yabancı yatırımlara konu olmayıp, uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu olan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Ticarileşen sektörler
  Soru Açıklaması

  Eğer bir sektör doğrudan yabancı yatırımlara konu olmuyorsa, ancak uluslararası ticarete yüksek düzeyde konu oluyorsa bunlara ticarileşen sektörler denebilir.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 10
  11.
  İşletmelerde hiyerarşik basamaklara göre stratejiler kaç temel seviyede uygulanır?
  Doğru Cevap: "C" Üç
  Soru Açıklaması
  İşletmelerde hiyerarşik basamaklara göre stratejiler üç temel seviyede uygulanır.
  12.

  Rekabet kavramı hangi disiplinin konusu içine girmez?

  Doğru Cevap: "A" Maliye
  Soru Açıklaması

  Rekabet kavramı, iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji ve biyoloji gibi farklı disiplerin konusu içerisine girmektedir. Rekabet kavramı, farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Maliye disiplininde rekabet kavramı tanımlanmamaktadır.

  13.
  İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terk edilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim stratejisi olarak tanımlanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Çekilme
  Soru Açıklaması
  Çekilme Stratejisi: İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terk edilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisidir. Çekilme stratejileri türleri arasında tasarruf stratejisi, Kısmin tasfiye stratejisi ve Tam tasfiye stratejileri yer almaktadır.
  14.
  Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi pazarlama stratejilerinin kapsamında değildir?
  Doğru Cevap: "B" Varlık yönetimi
  Soru Açıklaması
  Pazarlama, kişiler ve kurumlar arasında değişim yolu ile onların amaçları ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve tatmin edecek fikir, mal ve hizmetler ile ilgili; düşünce geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım süreçlerinin planlanması ve uygulanmasını kapsayan faaliyetler dizisidir. Bu tanımdan yola çıkarak pazarlama stratejisini tanımlayacak olursak, mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müştteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmektir.
  15.

  İşletmedeki temel fonksiyonel birimler için hangi temel strateji veya politikaların tespit edileceğini belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" İşlevsel stratejiler
  Soru Açıklaması

  İşlevsel stratejiler, organizasyondaki temel işlevsel (fonksiyonel) faaliyetlerin nasıl ele alınacağını ortaya koyar. Bir başka deyişle işletmedeki temel fonksiyonel birimler için hangi temel strateji veya politikaların tespit edileceğini belirler.

  16.
  İşletmelerin maksatlı olarak mevcut iş ve faaliyetlerinden bazılarını sürekli olarak terk etmesi, vazgeçmesi veya durdurması hangi stratejide uygulanmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Kısmi tasfiye stratejisi
  Soru Açıklaması
  Kısmi tasfiye stratejisi bir tür çekilme stratejisi olup tasarruf stratejisinden farklı olarak, işletmelerin maksatlı olarak mevcut iş ve faaliyetlerinden bazılarını sürekli olarak terk etmesi, vazgeçmesi veya durdurmasıdır.
  17.

  İşletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarları n veya süreçlerin ilavesi ile uygulanan ve “jenerik genel” stratejilerden biri olarak kabul edilen temel strateji aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Büyüme stratejileri
  Soru Açıklaması

  İşletmenin bütünü veya her yönetim düzeyinde mevcut işin tanımını değiştirerek veya faaliyetlerin hızını değiştirerek uygulanan “jenerik-genel” stratejilerden biri olan Büyüme Stratejileri, işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar.

  18.

  Politikanın uygulanmasında kullanılan araçlara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Strateji
  Soru Açıklaması

  Politikanın uygulanmasında kullanılan araçlara strateji adı verilir.

  19.
  Birden fazla farklı iş kalanlarında faaliyet göstererek çeşitlendirme stratejisi uygulayan işletmeler, gelirlerinin %70-95'ini tek işten elde ediyorlar ise hangi tür çeşitlendirme stratejisine uygundur?
  Doğru Cevap: "B" Esas iş ağırlıklı işletmeler
  Soru Açıklaması
  20.

  İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak görev ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Üst yönetim stratejileri
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde çalışmaların odaklaştığı faaliyetler işletmenin günlük işleri ile değil onun bütünsel olarak gelecekte varlığını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik uğraşlardır. Yaşamsal öneme sahip bulunan bu tür çalışmalar doğal olarak işletmenin üst yönetim düzeyindeki yöneticilerin görev ve sorumluluğunda yürütülür. Bu nedenle de bu stratejiler üst yönetim stratejileri olarak adlandırılmaktadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler