• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter'ın beş güç modelindeki değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal Beklenti
Soru Açıklaması
Stratejilerin belirlenmesinde yararlan›lan en önemli modellerden biri Michael Porter’ın beş güç modelidir. Bu değişkenler; piyasaya yeni girenler, ikame ürünler, tedarikçiler, alıcılar ve rakiplerdir.
2.

Firmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlarla (hedefler), bu sonuçlara ulaşmakta kullandığı araçların (politikalar) bir kombinasyonuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Değer zinciri
Soru Açıklaması

Strateji, işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir (Dinçer, 2003, s.21). Dolayısıyla strateji, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde etmenin bir aracıdır. Rekabet stratejisi ise firmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlarla (hedefler), bu sonuçlara ulaşmakta kullandığı araçların (politikalar) bir kombinasyonudur.

3.

Kuru temizleme işletmeleri aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
Soru Açıklaması

Korunaklı sektörlere yerel hizmet sunumu için bölünmüş (fragmente olmuş) sektörler (kuru temizleme, berber/kuaförler, oto tamircileri) örnek olarak verilebilir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme kavramının sosyolojik açıdan tanımıdır ?
Doğru Cevap: "B" Dünyadaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması ve bunun sonucu olarak yerel olayların kilometrelerce uzaktaki olaylar tarafından biçimlendirilmesidir
Soru Açıklaması
5.
Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılmasını ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade eden terim hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Piyasa bölümlenmesi
Soru Açıklaması
Piyasa bölümlenmesi, bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade eder
6.

İşletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Değer Zinciri
Soru Açıklaması

Değer zinciri kavramı; bir işletmeyi, ürün ve hizmetlerine değer yaratan buradan da hem işletme hem de müşterilerinin değerini artıran temel faaliyetler zinciri olarak görür. Bir başka ifadeyle işletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntemdir. Yani değer zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntemdir.

7.
Üretilen malın çeşidini arttırmak yerine o malın üretimini arttırarak maliyetleri düşürmek yoluyla verimliliği arttıran ve şirketin değer zincirindeki bütün unsurlar üzerinde potansiyel olarak büyük pazarlık gücü sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ölçek ekonomisi
Soru Açıklaması
8.
I. Uluslararasılaşmanın en son evresini temsil eder. II. Dünya ölçeğinde piyasaların entegrasyonuna işaret eder. III. Sermaye akışkanlığı, yatırımların, malların, hizmetlerin ve paranın küresel hareketliliğinin görülmesini sağlar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri farklı disiplinler için küreselleşmenin ortak noktalarını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
Tüm verilenler farklı disiplinler için küreselleşmenin ortak noktalarını ifade eder.
9.
HOFER Matrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" BDG matrisi, HOFER matrisinin daha geliştirilmiş bir şekli olarak tanımlanabilir.
Soru Açıklaması
Hofer matrisi BDG matrisinin daha geliştirilmiş bir şekli olarak tanımlanabilir. BDG matrisinde, işbirimlerinin gelecekte nakit yaratabilmesi üzerinde etkili olan iki unsur olan “pazar büyüme hızı” ve “göreceli pazar payı” incelenerek analizinin yapıldığını açıklamıştık. HOFER analizinde ise işbirimlerinin içinde bulundukları “yaşam evresi” de analize katılmakta ve yine işbirimlerinin faaliyette bulundukları pazardaki “göreceli rekabet durumu” ile birlikte incelenerek strateji belirlemeleri ve seçimleri yapılmaktadır. Yanlış olan B seçeneğidir.
10.
İşletmelerin bazı durumlarda mevcut işlerini ve faaliyet alanlarını olduğu gibi devam ettirmek yolunu seçtiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durağan strateji
Soru Açıklaması
İşletmeler durağan stratejide mevcut işlerini ve faaliyet alanlarını olduğu gibi devam ettirmek yolunu seçerler. Pazarın büyümediği ve dolayısı ile işletme için gelecekteki nakit akışlarının cazip olmadığı ama yine de gelir elde edilen bu alanlarda işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi uygun bir davranış olabilir. Böyle bir durumda işletme faaliyet veya iş alanında “mevcut durumunu koruma” amacı ile durağan stratejiler olarak tanımlayabileceğimiz stratejik uygulamaları gerçekleştirir. Temel stratejiler arasında yer alan durağan stratejiler mevcut durumu koruma stratejileri olup, hiçbir şey yapmama olarak algılanmamalıdır. Mevcut durumu korumak için bazı faaliyetler gerçekleştirilir.
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 1
11.

İşletmedeki temel fonksiyonel birimler için hangi temel strateji veya politikaların tespit edileceğini belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İşlevsel stratejiler
Soru Açıklaması

İşlevsel stratejiler, organizasyondaki temel işlevsel (fonksiyonel) faaliyetlerin nasıl ele alınacağını ortaya koyar. Bir başka deyişle işletmedeki temel fonksiyonel birimler için hangi temel strateji veya politikaların tespit edileceğini belirler.

12.

İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Temel Stratejiler
Soru Açıklaması

İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerine temel stratejiler adı verilir. İşletmenin tüm yönetim düzeylerinde uygulanan, temel strateji olarak adlandırdığımız, stratejilerden, işletme üst yönetiminde de yararlanılmaktadır.

13.
 • Öncü Stratejiler
 • Savunmacı Stratejiler
 • Farklılaştırma Stratejisi
 • Odaklanma StratejisiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerindendir?
 • Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin rekabet etmek için uyguladıkları stratejiler öncü, savunmacı, analizci ve tepkici olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

  14.

  İşletme üst yönetiminin, amaçladığı bir küçülme faaliyeti aşağıdaki hangi strateji ile ifade edilir?

  Doğru Cevap: "E" Çekilme stratejisi
  Soru Açıklaması

  İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terkedilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisidir.

  15.

  Düşük maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejileri hedeflerini tüm sektör çapında, gerçekleştirmeyi amaçlamış olmalarına karşın odaklanma stratejisi, hedefini belirli bir pazar bölümünde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

  Bu bağlamda aşağıdaki işletmelerden hangisinin odaklanma stratejisi uygulaması beklenmez?

  Doğru Cevap: "B" Orta Ölçekli İşletmeler
  Soru Açıklaması

  Odaklanma stratejisini uygulayan işletme, daha geniş pazara hitap eden rakiplerine göre hedef aldığı pazara nüfuz etmeye ve daha iyi hizmet götürmeye çalışır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tür stratejileri daha çok tercih etmektedirler. Büyük Ölçekli İşletmelerin odaklanma stratejisini seçmesi beklenmez.

  16.

  Yönlendirici Politika Matrisi dokuz alana ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sol üst üç alanda yer alan işbirimlerine verilen addır?

  Doğru Cevap: "D" Yıldız motorları
  Soru Açıklaması

  Matris bu bölümlemeler ile 9 alana ayrılmıştır. Sol üst bölgedeki 3 alanda yer alan işbirimleri nakit motorları olarak adlandırılmaktadır. Bu alandaki işbirimleri için, düşük çekicilikte bir pazarda faaliyette bulunmaları ve zayıf rekabet durumları nedeni ile temel stratejilerden küçülme stratejileri önerilmektedir.

  17.

  “İster iç pazarda ister dış pazarlarda ülke ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile fiyat ve kalite bakımından yarışma gücü.” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Rekabet gücü
  Soru Açıklaması
 • Rekabet gücü; İster iç pazarda ister dış pazarlarda ülke ürünlerinin diğer ülke ürünleri ile fiyat ve kalite bakımından yarışma gücüdür.
 • 18.

  Bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumuna ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Rekabet Üstünlüğü
  Soru Açıklaması

  Rekabet üstünlüğü bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumudur.

  19.
  İşletmenin yeni iş ve faaliyet alanlarına girerek oradaki fırsatlardan yararlanmak ve ortalamanın üzerinde getiri elde ederek gelecekteki değerini arttırmaya yönelik bir üst yönetim büyüme stratejisi aşağıdaki stratejilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Çeşitlendirme stratejisi 
  Soru Açıklaması
  20.
  Porter'ın Değer Zinciri Analizi'ne göre aşağıdakilerden hangisi temel faaliyetler arasında değildir?
  Doğru Cevap: "D" Tedarik
  Soru Açıklaması
  Tedarik temel faaliyetlerden birisi değildir
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler