• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası kararları alma, uygulama ve değerlendirme bilimi ve sanatı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Yönetim 
Soru Açıklaması
2.

İşletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verilmesidir. “Çelik boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak” bu kavrama örnek olarak verilebilir.

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin felsefesi
Soru Açıklaması

İşletmenin felsefesi: İşletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verilmesi. Örneğin: “Çelik boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak” (bkz. Borusan Mannesmann misyon bildirgesi).

3.
İstanbul’da yapılmakta olan yeni hava limanı inşaatı, beş farklı işletmenin varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek oluşturdukları ve mülkiyeti, faaliyetleri, sorumlulukları, finansal riskleri ana işletmelerden ayrı olan yeni bir işletme tarafından yürütülmektedir. Bu işbirliği türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Joint venture
Soru Açıklaması
Soruda verilmiş olan yapının karşılığı, joint venture ya da ortak girişim ismi verilen yapılanmadır.
4.
I. Değer zinciri analizi büyük ölçekli işletmelerde uygulanabilecek bir analizdir. II. Değer zinciri analizi rekabet alanlarının belirlenmesine olanak sağlar. III. Değer zinciri analizi temel ve destekleyici faaliyetler arasında sinerji oluşturmaktadır.Değer zinciri analizine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi ülke kültürlerini birbirinden ayıran öğeleri, bireyci/toplulukçu, erkeksi/kadınsı davranış, güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma olarak dört ana başlık altında gruplandıran araştırmacı/bilim insanıdır?

Doğru Cevap: "E" Geert Hofstede
Soru Açıklaması

1980'de Hofstede 40 ülkede faaliyette bulunan IBM firmasındaki çalışanlara tutum ve değerleri ölçen anketler yaparak; kültürleri birbirinden ayıran öğeleri incelemiştir. Bulgularını 4 ana başlıkta gruplandırmıştır.

6.
Hofstede Modeli’ne göre aşağıdaki davranış modellerinden hangisi rekabeti, başarıyı, gücü öne çıkarır?
Doğru Cevap: "E" Erkek davranış modeli
Soru Açıklaması
7.
İnsan kaynakları bilgi bankasının, çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre aşağıdaki insan kaynakları fonksiyonlarından hangisine yönelik bir faaliyettir?
Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları araştırmaları
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları bilgi bankasının, çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre İnsan kaynakları araştırmaları faaliyetinin bir fonksiyonudur
8.

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinde geçen fırsatlara örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "A" Karşılanmamış tüketici ihtiyaçları
Soru Açıklaması

Fırsatlar, tamamen çevre ve piyasa koşullarına bağlı olarak ve hatta belki de rakiplerin hatalı davranışlarından kaynaklanan, işletmeye fayda sağlayan çeşitli durumlardır. Karşılanmamış tüketici ihtiyaçları, yeni bir pazara girme imkânı, yeni teknolojik geli?meye uyum sağlayabilme, stratejik iş ortaklığı, hükümet politikası değişikliği oluşan fırsatlara örnek olarak verilebilmektedir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

9.
İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve grupları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paydaşlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi değer zincirindeki temel faaliyetler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" İçe yönelik lojistik
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Hiyerarşik kademelere ayrılmamış, yüksek derecede esnek, idari yönetimlerden ziyade piyasa mekanizmaları tarafından kontrol edilen bir yapı olarak tarif edilebilen örgüt yapısı, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şebeke örgüt yapısı
Soru Açıklaması

Şebeke yapı hiyerarşik kademelere ayrılmamış, yüksek derecede esnek, idari yönetimlerden ziyade piyasa mekanizmaları tarafından kontrol edilen bir yapı olarak tarif edilebilir. Şebeke yapının ortaya çıkış nedeni organizasyonların çevresel değişmeler karşısında çabuk cevaplar üretebilmelerinin sağlanması, organizasyon etkinliğinin sağlanması, maliyet ve kalite avantajları elde edebilmek için dış kaynaklardan yararlanmasına dayanmaktadır.

12.

İşletmeler aşağıdakilerden hangisini kendileri oluşturamazlar, sadece tahmin edebilirler?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

İşletmeler güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini ve kaynaklarını kendileri oluşturabilirler. Ancak dış fırsatları kendileri oluşturamazlar, sadece tahmin edebilirler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin bileşenlerinden birisi değildir?  
Doğru Cevap: "A" İşletme misyonu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün farklı fonksiyonel departmanlara ayrılmasının getirdiği avantajlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Kaynakların etkin kullanılması ve yeteneklerin geliştirilmesi.
Soru Açıklaması
15.
Yolcu taşımacılığı yapan bir havayolu işletmesinin sahip olduğu uçakların teknik bakımını bu konuda uzmanlaşmış başka bir şirkete yaptırması aşağıdaki yönetim stratejilerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Outsourcing
Soru Açıklaması
Yolcu taşımacılığı yapan bir havayolu işletmesinin sahip olduğu uçakların teknik bakımını bu konuda uzmanlaşmış başka bir şirkete yaptırması outsourcing uygulaması olarak düşünülebilir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Arz miktarını azaltmak
Soru Açıklaması
Arz miktarını azaltmak, işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden biri değildir.
17.
I. Ürünlerini bütün şehirlere ulaştıran bir dağıtım ağı kurması,II. Yedek parça ve tamir hizmetlerinin verildiği servis hizmeti oluşturması,III. Yeni ürün ve yeni hizmetlerin geliştirildiği Ar-Ge biriminin oluşturması,Bir işletmenin yukarıdaki faaliyetlerinden hangisi/hangileri değer yaratan destekleyici faaliyetleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız III
Soru Açıklaması
18.

Stratejik yönetim modelinin ilk basamağını vizyon ve misyonun hazırlanması oluşturmaktadır. İşletmeler bu süreçte belirli soruların cevaplarını vererek misyon ve vizyonlarını netleştirmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki sorulardan hangisi misyonun belirlenmesine hizmet eden bir sorudur?  

Doğru Cevap: "C" Bizim işimiz nedir?
Soru Açıklaması

Misyon bildirgeleri, bir işletmeyi diğerlerinden ayırır ve varoluş nedenlerini açıklar. Misyon bildirgesi bir işletmenin faaliyetlerinin kapsamının ürünleri ve piyasaları açısından ifade eder. Kısaca “işletme olarak bizim işimiz nedir?” sorusunun cevabını verir.

 

19.
Aşağıdakilerden hangisi dış çevreden bilgi toplama yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kamu raporları
Soru Açıklaması

A şıkkı hariç diğerleri tahmin faaliyetini karmaşıklaştıran unsurlardır. Doğru cevap A şıkkıdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin başarısızlık nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: "C" Stratejik yönetimle birlikte çeşitli değişikliklerin olması
Soru Açıklaması

Stratejik yönetimle birlikte çeşitli değişikliklerin olması bir başarısızlık nedeni olarak görülemez çünkü stratejik yönetimin temel amaçlarından birisi de işletmede değişiklikler yaparak değişen koşullara ayak uydurmaktır. Bu durum olumsuz bir neden olarak değerlendirilemez.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler