• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
İki veya daha fazla işletmenin belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kontratlara dayalı, karşılıklı hisse sahipliği olmadan ve/veya bağımsız bir işletme kurmadan oluşturdukları işbirlikleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hisse temelli olmayan işbirlikleri
Soru Açıklaması
İki veya daha fazla işletmenin belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kontratlara dayalı, karşılıklı hisse sahipliği olmadan ve/veya bağımsız bir işletme kurmadan oluşturdukları işbirlikleri, hisse temelli olmayan işbirlikleridir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir alanda işbirliği yapan işletmelerin varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek yeni bir işletme kurdukları anlaşma türüdür?
Doğru Cevap: "C" Ortak girişimler
Soru Açıklaması
Ortak girişimler (joint ventures), bağımsız işletmelerin ortaklaşa sahiplikle kurdukları yeni işletmelere denilmektedir. İki ya da daha fazla işletme, sahip oldukları kaynak ve yetenekleri paylaşarak yasal olarak bağımsız bir işletme kurabilmektedir. Buna da ortak girişim adı verilmektedir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği oluşum sürecinin ilk aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Stratejik işbirliği ihtiyacının duyulması
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliği oluşum sürecinin ilk aşaması, stratejik işbirliği ihtiyacının duyulmasıdır
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin hisselerinin veya mülkiyetinin alınmasını ifade eden stratejidir?
Doğru Cevap: "C" Satın alma
Soru Açıklaması
Bir işletmenin hisselerinin veya mülkiyetinin alınmasını ifade eden strateji satın alma stratejisidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi ortak girişimlerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurulan ortak girişim, ana işletmenin adı ve kimliği altında sürdürülür.
Soru Açıklaması
Bir işi veya projeyi gerçekleştirmek için işbirliği yapan ana işletmeler tarafından ayrı bir ad ve kimlik altında yepyeni bağımsız bir işletme kurulur ve proje bu işletme altında gerçekleştirilir.
6.

"Kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi bilmediğimizde ileriye dönük bir bakış açısına sahip olmak ve yüksek performans sergilemek zor olacaktır. Geçmişimizdeki olaylar bizlerde her zaman yaptığımız yol budur şeklinde bir kalıplaşmaya yol açar ve atalete neden olur. Ancak yaşayan bir vizyon ferah bir geleceğin kapılarını açar."

Tanımda, vizyonun işletmedeki rollerinden hangisi açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Vizyon özgürlük sağlar.
Soru Açıklaması

James R. Lucas vizyonun işletmelere yol gösterici, hatırlatıcı, ilham verici, kontrol edici ve özgürlük sağlayıcı rolleri sayesinde işletmeler için fayda sağladığını belirtmiştir. Bunları kısaca açmak gerekirse;• Vizyon yol göstericidir; vizyon işletmelerin ulaşmak istedikleri yerdir. Vizyon tanımı ile belirlenen bu hedeften uzaklaşmak işletmeler için çaba ve zaman kaybına neden olacaktır. Belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olarak, hedeflere ulaşma konusunda çalışanlara yol göstermektedir.• Vizyon hatırlatıcıdır; işletmeler bazen hedeflerinden uzaklaşabilirler ve başka alanlara kayabilirler. Ancak belirlenen vizyon bize ne olmak, ne yapmak istediğimizi hatırlatıcı bir özelliğe sahiptir. Geçmişte yaptığımız hatalardanders çıkarmamız ve bizim için neyin önemli olduğunu hatırlatması açısındanönemlidir.• Vizyon ilham vericidir; çalışanlara işlerinin amaçları, sonuçları, üstün öncelikleri ve onu çevreleyen hedefleri hakkında ilham verir. Genellikle hiçbir çalışan yaptığı işi hemen benimsemez. Çünkü kendi hayatları ve hedefleri vardır. Ancak yapılan etkili bir vizyon tanımı bireylerin işleri ile bütünleşmelerini sağlar.• Vizyon kontrol edicidir; işletme içinde çatlakların oluşması veya gereksiz işler ve temel yetersizliklerle uğraşılmaya bağlanması durumunda vizyon bildirgesi insanları gerçekle yüzleştirerek kontrol mekanizması görevi görür.• Vizyon özgürlük sağlar; kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi bilmediğimizde ileriye dönük bir bakış açısına sahip olmak ve yüksek performans sergilemek zor olacaktır. Geçmişimizdeki olaylar bizlerde her zaman yaptığımız yol budur şeklinde bir kalıplaşmaya yol açar ve atalete neden olur. Ancak yaşayan bir vizyon ferah bir geleceğin kapılarını açar.

7.
Aşağıdakilerden hangisi hisse temelli olmayan işbirliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ortak girişimler
Soru Açıklaması
Ortak girişimler, hisse temelli olmayan işbirliklerinden biri değildir. Ortak girişimlerde iki ya da daha fazla işletme belirli paylar karşılığında bağımsız bir işletme kurmaktadırlar.
8.
İşletmelerde, her personelin bilgi, yetenek ve deneyimlerine göre en fazla katkı yapabileceği bir işe yerleştirilmesini içeren örgütsel yapı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İş bölümü ve Uzmanlaşma İlkesi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi politikaların özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Uzun dönemli hedeflere ulaşmak üzere işletmelerin seçmiş olduğu
yollar ve araçlardır.

Soru Açıklaması

Politikalar departmanların kendi içinde ve departmanlar arasında tutarlı ve koordineli iş birliğinde bulunmasına ve faaliyet göstermesine katkıda bulunurlar; kapsamlarında, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla hazırlanan kılavuzlar, kurallar ve prosedürler yer alır; karar vermede kılavuzluk yaparlar ve tekrarlanan faaliyetler ve durumlarda ne tarz davranışlarda bulunulacağına dair yol  gösterirler; işletmenin çalışanlarından ve yöneticilerinden beklentilerini vurgularlar. Buna karşılık uzun dönemli hedeflere ulaşmak üzere işletmelerin seçmiş olduğu yollar ve araçlar stratejileri tanımlamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

10.

İnsan kaynakları yönetiminin, örgütün stratejik yönetimi ile bütünleştirilmesini etkileyen faktörlerden hangisi; daha çok çalışanların becerilerinin artırılmasını,çeşitlendirilmesini, çalışanların profilinin değiştirilmesini gerektirmektedir?

Doğru Cevap: "B" Teknolojik değişim hızının artması
Soru Açıklaması

Rekabetin yoğunlaşması; Bu gelişme birçok örgütte çalışanların sayısının azaltılmasını ve verimliliklerinin artırılmasını gerektirmektedir.Teknolojik değişim hızının artması; Çalışanların becerilerinin artırılmasını, çeşitlendirilmesini, çalışanların profilinin değiştirilmesini gerektirmektedir.Demografik yapının değişmesi; Birçok ülkede; kadınların, azınlıkların, yabancıların ve farklı özelliklere sahip çalışanların iş yaşamına daha yoğun bir şekilde girmesi; örgütsel kültürleri, beklentileri ve insan ilişkilerini değiştirmekte ve stratejilerin başarıyla uygulanmasını önemli ölçüde etkilemektedir.Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması; Ulusal ve küresel düzeyde birbirini izleyen ekonomik çalkantılar arasında stratejileri başarıyla uygulayabilmek için iyi tasarlanmış İK politikalarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.Yeniden yapılanmaların yoğunlaşması; Örgütler arasındaki birleşme ve satın almaların artması ile küçülme, insan kaynaklarını örgüt stratejileriyle bütünleştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. İKY konularına gereken önem ve öncelik verilmeden başlatılan bu tür stratejik girişimlerin çoğu başarısız olmaktadır.

Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Birden fazla üstten emir verildiği takdirde astın hangi emri yerine getireceği konusunda kararsız kalmasını engellemeye çalışan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emir-komuta birliği ilkesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Hukuki işbirliği
Soru Açıklaması
Hukuki işbirliği stratejik işbirliği türlerinden biri değildir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt üyelerinin paylaştıkları sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikayeler, semboller ve anlayışlar topluluğunu ifade eden kavramdır?

Doğru Cevap: "C" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması

Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin paylaştıkları sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikayeler, semboller ve anlayışlar topluluğudur.

14.
Aşağıdakilerden hangisi örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası kararları alma, uygulama, değerlendirme bilimi ve sanatıdır? 
Doğru Cevap: "A" Stratejik yönetim  
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir SWOT analizi yapılırken göz önünde tutulması gereken kurallardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" SWOT uzun ve basit tutulmalıdır.
Soru Açıklaması

SWOT Analizi yaparken birtakım kuralların göz önünde tutulması, başarılı biranaliz gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bunlar (Saruhan ve Özdemir, 2004: 107):• İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin gerçekçi olunmalıdır.• Analiz işletmenin bugün nerede oldu¤unu ve gelecekte nerede olacağınıayırt etmelidir.• Açık olunmalıdır.• Her zaman karşılaştırmalar yapılmalıdır.• SWOT kısa ve basit tutulmalıdır, karmaşıklıktan kaçınılmalıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangi yöntem sayesinde işletmeler rekabet değişkenleri çerçevesinde, çevrelerindeki eğilimlerin ne kadar hızlı değiştiğini fark edebilirler?

Doğru Cevap: "B" Çevresel izleme
Soru Açıklaması

Çevresel izleme sürecinde işletmeyi etkileme potansiyeli olan çevresel eğilimler, olaylar ve faaliyetler serisi izlenir. Bu eğilimler genellikle çevresel tarama sürecinde gözden kaçan eğilimlerdir. İşletme, bu eğilimleri çoğu zaman tesadüfen görür ya da bu eğilimler dışsal kaynaklar tarafından işletme yöneticilerine sunulur. Çevresel izleme sayesinde işletmeler, rekabet değişkenleri çerçevesinde çevrelerindeki eğilimlerin ne kadar hızlı değiştiğini fark edebilirler.

17.
Aşağıdaki örgüt yapılarından hangisi özellikle uluslararası ürün ya da hizmet üretiminde güçlü yönleri olan bir yapıdır?
Doğru Cevap: "C" Şebeke örgüt yapısı
Soru Açıklaması
18.

Örgütte üstten asta doğru zincirleme yetki sisteminin dikkate alınması gerektiğini belirten ve emirlerin, basamaklar sırasına göre yukarıdan aşağıya inmesi gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hiyerarşik yapı ilkesi
Soru Açıklaması

Örgütte üstten asta doğru zincirleme yetki sisteminin dikkate alınması gerektiğini belirten ve emirlerin, basamaklar sırasına göre yukarıdan aşağıya inmesi gerektiğini belirten ilke hiyerarşik yapı ilkesidir.

19.

Adil rekabet kararları, anti-tröst kanunları, vergi programları, asgari ücretlere ilişkin düzenlemeler, fiyatlama politikaları gibi çalışanları, tüketicileri, kamuyu ve çevreyi korumaya yönelik uygulamalar hangi genel çevre aktörü ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Politik faktörler
Soru Açıklaması

Politik faktörler, dil rekabet kararları, anti-tröst kanunları, vergi programları, asgari ücretlere ilişkin düzenlemeler, fiyatlama politikaları gibi çalışanları, tüketicileri, kamuyu ve çevreyi korumaya yönelik uygulamalardır. Doğru cevap C'dir.

20.

Bir sektör kârlı hale gelirse aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "B" Arz miktarı artar.
Soru Açıklaması

Bir sektör kârlı duruma geldiğinde, o sektöre yeni işletmeler girecek, arz miktarı artacak, fiyatlar düşecek ve sektördeki ortalama kâr marjları da azalacaktır. Bu nedenle yöneticiler, genellikle sektöre yeni işletmelerin girmesini engelleyecek stratejiler geliştirme yoluna giderler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler