• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
"İki veya daha fazla kişinin veya organizasyonun yeteneklerini ve kaynaklarını ortak bir hedefe ulaşmak için birleştirmesi" aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Sinerji
Soru Açıklaması
İki veya daha fazla kişinin veya organizasyonun yeteneklerini ve kaynaklarını ortak bir hedefe ulaşmak için birleştirmesi "Sinerji" kavramını tanımlar.
2.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesi boyutlarından birisi değildir?    
Doğru Cevap: "B" Sosyolojik boyut
Soru Açıklaması
3.
Genellikle aynı büyüklükte iki veya daha fazla işletmenin sermaye alışverişi sonunda tüm kaynaklarını bir araya getirerek ortaya yeni bir işletme çıkarmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birleşme Stratejisi
Soru Açıklaması
A şıkkı
4.

I. İnsan kaynağının sağlanması

II. Stratejik yönetime entegre olmak

III. Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek

IV. Genel işletme stratejisini zayıflatmak

V. Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmak

VI. Çevresel değişimlere uygun hareket etmek

VII. Yöneticileri devre dışı bırakmak

VIII. Stratejik planları eyleme dönüştürmek

Yukarıda verilen maddelerden hangileri stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçları ile örtüşmektedir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, VI ve VIII
Soru Açıklaması

Stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:I. İnsan kaynağının sağlanmasıII. Stratejik yönetime entegre olmak III. Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek IV. Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek V. Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak VI. Çevresel değişimlere uygun hareket etmek VII. Yöneticilerin katılımını sağlamak VIII. Stratejik planları eyleme dönüştürmek

Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

5.

Türkiye’deki işletmeleri stratejik işbirliği yapmaya sevk eden en güçlü neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rekabette pozisyonlarını güçlendirmek
Soru Açıklaması

Doz ve Hamel (1999)’e göre işletmelerin stratejik işbirliği yapma amaçları arasında; potansiyel rakiplerle işbirliği yaparak tehdit oluşturmalarını önlemek, birbirini tamamlayan ürünler üreten işletmelerle birlikte hareket ederek ittifak lehine ağ ekonomileri yaratmak, tek başlarına geliştiremedikleri tamamlayıcı ürünleri/hizmetleri dışarıdan temin etmek, işbirliğinden doğan sinerji ile değer yaratmak ve özellikle temel yeteneklerin, öğrenilip içselleştirilmesini sağlamak bulunmaktadır. Bir araştırmada (Çakınberk, 2009) Türkiye’deki işletmeleri stratejik işbirliği yapmaya sevk eden en güçlü nedenin ise %74,6 ile rekabette pozisyonlarını güçlendirmek olduğu ifade edilmiştir.

6.
Güven, bağlılık duygularının hissettirildiği, tamamlayıcılık özelliğinin ortaya konduğu, finansal durumun değerlendirildiği stratejik işbirliği oluşum süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşbirliği yapılacak ortağın seçimi
Soru Açıklaması
Üst yönetim işletmenin stratejik pozisyonunu, beklentilerini ortaya koyarak potansiyel ortakları belirlemelidir. Literatürde ortakların genel karakteristikleri güven, bağlılık, tamamlayıcılık ve finansal durumları açısından değerlendirilmektedir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin temel yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Örgütsel sorunları kendiliğinden çözüme kavuşturur.
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim sisteminin benimsendiği bir işletmede örgütsel sorunlar kendiliğinden çözülemez, işletme liderlerinin ya da diğer çalışanların aktif sorumlulukları gerekir.

8.
“Pazar payının ilk sene sonunda yüzde 10, ikinci sene yüzde 15, üçüncü sene ise yüzde 20’ye ulaştırmayı amaçlamak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Yıllık hedeflerin seçimi
Soru Açıklaması

Yıllık Hedeflerin Seçimi: Pazar payının ilk sene sonunda yüzde 10, ikinci sene yüzde 15, üçüncü sene ise yüzde 20’ye ulaştırmayı hedeflemektedirler.

9.

Stratejik yönetimin gelişimi evreleri, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Uzun Dönemli Planlama --> Stratejik Planlama --> Stratejik Yönetim
Soru Açıklaması

Stratejik yönetimin gelişimi evreleri; 

Uzun Dönemli Planlama --> Stratejik Planlama --> Stratejik Yönetim

şeklinde gerçekleşmiştir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

10.
İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi sürecinde örgütlerin gelecekte belirli bir tarihte nerede olacaklarını belirledikleri adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik konumlandırma
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesinin üçüncü adımı stratejik konumlandırmadır. Buna göre stratejik planını veya gelecek senaryosunu hazırlayan bir örgüt, bulunduğu sektörde rakiplerine oranla gelecekte belirli bir tarihte hangi stratejik konumda olacağını ya da olması gerektiğini de belirlemesi gerekir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Hangisi stratejik insan kaynakları yönetimi amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel üretimin niceliğini arttırmak
Soru Açıklaması

Stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür: İnsan kaynağının sağlanması, stratejik yönetime entegre olmak, rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek, genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek, günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak, çevresel değişimlere uygun hareket etmek, yöneticilerin katılımını sağlamak, stratejik planları eyleme dönüştürmek

12.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Tekelleşmek
Soru Açıklaması
Şirketler bir arada daha iyi iş yapmak için işbirliği oluşturur. Bu işbirliğinin her taraf için faydalı olması ve değer yaratması beklenir. Dolayısıyla tekelleşmek stratejik işbirliği oluşturma nedenlerinden biri değildir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi vizyonun başarısız olmasının nedenlerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" Vizyonun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi
Soru Açıklaması
14.
İnsan kaynakları yönetiminde "Bilimsel Yönetim" kavramını ortaya koyan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Frederick Taylor
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetiminde "Bilimsel Yönetim" kavramını ortaya koyan bilim adamı Taylor'dır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin güçlü yanlarına ait bir örnek olabilir?
Doğru Cevap: "A" Yaygın pazarlama ağı
Soru Açıklaması
Hızlı ve verimli dağıtım sistemi, yaygın pazarlama ağı, başarılı ekip çalışması birer güçlü özellik olarak değerlendirebilir. Öte taraftan, yavaş tahsilat istemi, kısıtlı ürün sayısı, yaygın olmayan servis ağı işletmenin zayıf yanları olabilir.
16.
Bireylerin karar verirken kendi çıkarlarını önde tuttukları, kendilerini diğerlerinden bağımsız bireyler olarak tanımladıkları kültür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bireyci Kültür
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, örgütlenme sürecinin işletmeye beklenen yararı sağlayabilmesi ve diğer yönetim işlevlerine sağlam bir zemin hazırlanabilmesi için uyulması gereken ilkelerden değildir ?
Doğru Cevap: "D" Dikey farklılaşma
Soru Açıklaması
18.

Örgütsel yapının oluşumu için, öncelikle birey-örgüt bütünleşmesinin sağlanması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Amaç birliği ilkesi
Soru Açıklaması

Örgütsel yapının oluşumu için, öncelikle birey-örgüt bütünleşmesinin sağlanması gerektiğini belirten ilke amaç birliği ilkesidir.

19.

Bir işletmenin temel yeteneğini aşağıdakilerden hangisi belirler?

Doğru Cevap: "A" Maddi veya maddi olmayan tüm unsurlarını amacına uygun ve koordineli bir biçimde kullanabilme kapasitesi
Soru Açıklaması

İşletmenin sahip olduğu iş ve faaliyetlerinde veya mal ve hizmet üretiminde yararlandığı maddi veya maddi olmayan tüm unsurlar onun “varlıkları” dır. Bu varlıkları bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesi ise işletmenin “yeteneği” ni belirler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

20.

İnsan kaynakları yönetimi tarihinde yer alan tekniklerden biri olan "İş ihtiyaçları, eğitim, etik, küreselleşme gibi olguları bütünleştirme" hangi dönemde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1990-2000
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetiminin tarihi, onar yıllık dönemler şeklinde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler