• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine veya pazarlanmasına izin veren bir işbirliği türüdür?
Doğru Cevap: "A" Lisans anlaşmaları
Soru Açıklaması
Lisans anlaşması, patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine veya pazarlanmasına izin veren bir işbirliğidir. Bu yolla bir işletme belirli bir maddi olmayan hakkı (know-how, teknoloji, marka, süreç, bilgi veya yönetimi kullanma hakkı), başka bir işletmeden, belirli bir ödeme karşılığı, belirli bir coğrafi bölgede veya belirli bir süre için satın almaktadır.
2.

"Misyonumuz; etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmaktır."

Yukarıdaki misyon bildirgesi, misyon bildirgesi bileşenlerinden hangisine odaklanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Toplumsal imaj oluşturabilme
Soru Açıklaması

Soruda verilen örnek misyon bildirgesi, toplumsal imajı oluşturabilme ile ilgili açıklamayı içermektedir.

3.
Stratejik insan kaynakları yönetiminin anahtar kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik uyum
Soru Açıklaması
Stratejik insan kaynakları yönetiminin anahtar kavramı stratejik uyumdur.
4.

İşbirliklerinde yaşanan sorunlardan hangisi, daha çok ortakların üzerine düşeni yapmaması sebebiyle yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Yetersiz planlama
Soru Açıklaması

Yetersiz planlama sürecinde tarafların çabası ve katılımı gerekirken, diğer seçeneklerde ele alınan sorunlarda, işletmelerin doğasından veya çevreden kaynaklanan problemler öne çıkmaktadır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

5.
İşletmelerin stratejileri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin misyonuna
Soru Açıklaması
İşletmelerin stratejileri, işletmenin misyonuna bağlıdır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin örgüt stratejisi ile bütünleştirilmesini gerektiren ve bu süreci etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması
Soru Açıklaması
Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması, insan kaynakları yönetiminin örgüt stratejisi ile bütünleştirilmesini gerektiren ve bu süreci etkileyen faktörlerden biridir.
7.

I. Örgüt faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar.

II. Bir kaç kişinin katılımını gerektirebilir.

III. Büyük miktarlarda yatırım gerektirir.

IV. Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimi gerektirir.

Yukarıdakilerden hangileri stratejik planın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Stratejik planlar, örgütün bütününü ilgilendiren, herkesi içine alan, büyük miktarlarda yatırıma mal olan, uygulanması oldukça uzun bir zaman dilimi gerektiren planlardır.

8.

I. Sadece birkaç tedarikçi varsa,II. İkame tedarik kaynakları mevcut değilse,III. Alıcının gerçekleştirdiği satın alma faaliyetleri, tedarikçinin genel satışlarıiçerisinde düşük bir paya sahipse,IV. Tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetleri yüksekse.

Yukarıdaki durumların hangilerinin olması halinde tedarikçinin pazarlık gücü varlığından söz edilebilir?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Sadece birkaç tedarikçinin varlığı söz konusu ise, ikame tedarik kaynakları mevcut değilse ya da mevcut ikame tedarik kaynakları yeterli değilse, alıcının gerçekleştirdiği satın alma faaliyetleri, tedarikçinin genel satışları içerisinde düşük bir paya sahipse, tedarikçinin ürünler ve hizmetleri, alıcının pazardaki başarısı için önemli ise ve tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetleri yüksekse, tedarikçilerin alıcılara karşı pazarlık gücünün yüksek olduğundan bahsedilebilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içinde faaliyet gösterdiği çevre olarak tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "B" Dış çevre
Soru Açıklaması

İşletmeler için çevre denildiğinde iç çevre ve dış çevre kastedilir. Dış çevre kısaca işletmenin içinde faaliyet gösterdiği çevredir.

10.

Veri toplama ve analiz gibi metotlar kullanılarak; her iş için gerekli hareketler, kullanılan aletler, işin yapılması için gerekli zaman göz önünde bulundurularak; bilimsel verilerle performans standartlarının belirlendiği insan kaynakları yönetimi yaklaşımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Taylorizm
Soru Açıklaması

Taylorizm; Veri toplama ve analiz gibi metotlar kullanılarak; her iş için gerekli hareketler, kullanılan aletler, işin yapılması için gerekli zaman göz önünde bulundurularak; bilimsel verilerle performans standartlarının belirlendiği insan kaynakları yönetimi yaklaşımıdır.  Günümüzün modern tekniklerinin bir çoğu bu mirasın üzerine kurulmuştur.

Diğer seçeneklerde ifade edilen yaklaşımlar, Taylorizm'den sonra gerçekleşen gelişmelerdir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Bir işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlerken, gelecekte karşısına çıkabilecek fırsat ve tehlikeleri önceden fark etmesini sağlayan analize ne denir?
Doğru Cevap: "E" SWOT Analizi
Soru Açıklaması
12.
İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişiminde, hangi kriter 1900-1910 dönemine aittir?
Doğru Cevap: "B" Çalışanların rahatlığı
Soru Açıklaması
Tablo7.1-İnsan Kaynaklarının Gelişimi tablosuna göre doğru cevap B şıkkıdır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hantal bürokrasi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapının oluşum aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgütün yönetim şekline karar verilmesi,
Soru Açıklaması
15.
SWOT analizi kapsamında işletmenin sermayeye dönüştürebileceği eğilimleri, güçleri, olayları ve düşünceleri açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fırsatlar
Soru Açıklaması
16.

I. Değerli olması

II. Nadir olması

III. En iyi yaptığı iş olması

IV. Taklit edilemez olması

V. İkame edilemez olması

İşletmelerin yeteneklerinin temel yetenek olup olmadığını analiz etmek için Jay J. Barney'in geliştirdiği VRIN analizi unsurları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "C" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

İşletmelerin yeteneklerinin temel yetenek olup olmadığını analiz etmek için Jay J. Barney’ in geliştirdiği VRIN analizi kullanılmaktadır. VRIN kelimesi value (değer), rareness (nadirlik), imitability (taklit edilebilirlik) ve nonsubstitutable (ikame edilemezlik) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin SWOT analizi sayesinde elde edebilecekleri yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Faaliyetlerinin daha etkili olmasını sağlamak
Soru Açıklaması

SWOT analizi işletmelerin kendilerini daha iyi tanımalarını, gidecekleri yönü daha iyi belirlemelerini, yeni güçlü yönler geliştirmelerini ve sorun kaynaklarını tespit ederek çözmelerini sağlayabilir.  Ancak işletmelerin faaliyetlerinin daha etkili olmasını sağlamak başka çalışmalar yapmaları gerekir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

18.

Bir yöneticinin yakından kontrol ettiği personel sayısı fazla ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Merkezileşme yüksektir.
Soru Açıklaması

Bir yöneticinin yakından kontrol ettiği personel sayısı fazla ise merkezileşme yüksektir.

19.
Aşağıdakilerin hangisi yıllık hedeflerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız yöneticilere yönelik olmalıdır.
Soru Açıklaması
20.
Bir işletmenin bütçeleme, yatırım planlaması gibi yönetim sistemlerinin uzun vadeli stratejik yaklaşımlardan oluşmaması, stratejinin uygulanabilmesinin önündeki engellerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Operasyonel engel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok