• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri değildir?  
Doğru Cevap: "A" Başarılı olmuş bir planı değiştirmemek
Soru Açıklaması
Bir faaliyet döneminde başarılı olan bir planın bir başka faaliyet döneminde başarılı olacağının bir garantisi yoktur. Bu nedenle dönemin koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Buna göre doğru cevap A.
2.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Süreç, mevcut işletme stratejilerini oluşturan varsayımlar üzerine kurulmalıdır.
Soru Açıklaması
Verilen seçeneklerden A, B, C ve E seçenekleri stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için uygulanması gereken hususlardandır. D seçeneğinde verilen ifade ise yanlıştır. Çünkü stratejik yönetim süreci mevcut işletme stratejilerini oluşturan varsayımlara meydan okuyacak şekilde olmalıdır.
3.

Ülgen ve Mirze'e göre işletmelerde faaliyetler sonucu rekabet üstünlüğü sağlayabilen değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Faaliyetlerin maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde edilerek değer artışı sağlanmaktadır.
Soru Açıklaması

İşletmelerde faaliyetler sonucu rekabet üstünlüğü sağlayabilen değerler iki şekilde oluşabilmektedir; (Ülgen ve Mirze, 2004: 123)

• Faaliyetlerin maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde edilerek değer artışı sağlanması, 

• Üretilen mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık yaratılması ve bunun karşılığında da piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanarak bir değer artışı yaratılması.

Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Diğer seçeneklerde değer zincirinin işletmelerde oluşturduğu faydalar sıralanmaktadır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliğini tetikleyen nedenler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Bölgedeki yabancı sermayenin artışı.
Soru Açıklaması
Bölgedeki yabancı sermayenin artışı stratejik işbirliğini doğrudan tetiklemez. Bu kararı verebilmek için daha fazla değişkene ihtiyaç vardır. Yabancı sermayenin artışı stratejik iş birliğini arttırabileceği gibi, yabancı sermayenin azalması da diğer değişkenlere göre bu işbirliğini tetikleyebilir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede Modelinin dört ana bulgusundan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" işgörene bağlılık
Soru Açıklaması

1980’de Hofstede 40 ülkede faaliyette bulunan IBM firmasındaki çalışanlara (yaklaşık 116 bin kişiye) tutum ve değerleri ölçen anketler yaparak; kültürleri birbirinden ayıran ögeleri incelemiştir. Hofstede araştırması sonucunda bulgularını dört ana başlıkta gruplandırmıştır:

  • bireyci/toplulukçu
  • erkeksi/kadınsı davranış
  • güç aralığı
  • belirsizlikten kaçınma

İşgörene bağlılık ise Ouchi modelinde yer alan yedi temel noktadan biridir.

6.

Bir işletmenin mevcut durumunun ve koşullarının belirli stratejilerin uygulanmasını ya da belli bir hareket tarzının izlenmesini zorunlu kılabilmesi nedeniyle stratejik planlamanın başlangıç noktasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin mevcut vizyonunun, misyonunun, amaçlarının ve stratejilerinin ortaya konulması
Soru Açıklaması

Bir işletmenin mevcut vizyon, misyon, amaçlar ve stratejilerinin ortaya konulması stratejik planlamanın mantıksal olarak başlangıç noktası olması gerekir. Çünkü bir işletmenin mevcut durumu ve koşulları belirli stratejilerin uygulanmasını ya da belli bir hareket tarzının izlenmesini zorunlu kılabilir. Bilinçli olarak hazırlanmasa,yazılmasa ve paylaşılmasa da her işletmenin vizyonu, misyonu, amaçları ve stratejisi vardır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

7.

İşletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için hem etkiledikleri hem de etkilendikleri çeşitli gruplar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu grupların genel adını oluşturur.

 

Doğru Cevap: "C" Paydaşlar
Soru Açıklaması

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkilediği ve etkilendiği birey ve gruplara genel olarak paydaşlar denilmektedir.

 

8.

İnsan kaynakları yönetimindeki farklı yaklaşımlar;

I. Genel olarak insan kaynakları yönetimini personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımlar

II. İnsan kaynakları yönetimini personel yönetiminden farklı görüp, insan kaynakları yönetiminin bir kurama dayandırılması gerektiğini, kuram geliştirmenin de sosyal bilimlere dayanılarak mümkün olabileceğini ileri süren yaklaşımlar

III. Stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımı

olarak yer almaktadır. Bu yaklaşımlardan hangisi veya hangileri örgüt içindeki personelin işlevsel faaliyetlerini temel düşünce olarak ele almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Yalnız I
Soru Açıklaması

Birinci yaklaşımda temel düşünce, örgüt içinde personelin işlevsel faaliyetleridir. Yeniden adlandırma yaklaşımı da denilen bu yaklaşımda, personel yönetimi ile insan kaynakları yaklaşımı arasında felsefi düzeyde, işlevsel düzeyde ve personel yönetimi uygulamalarının yönetim tarafından belirlenmiş değerlerle, bütünleştirilmesi düzeyinde farklılıklar mevcuttur. İkinci yaklaşımda da geliştirilen kuram ile yöneticilere insan kaynakları yönetimi ve düşüncesi konusunda bir çerçeve sunulmaktadır. Üçüncü yaklaşım olan stratejik insan kaynakları yönetimi ise örgütün insan kaynaklarını nasıl daha etkin kullanarak rekabetçi üstünlüklerini artırabilecekleri konusu üzerinde duran, pazara yönelik bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi; örgütlerde çalışanların, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceği konusunu ele almaktadır.

Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin değer zinciri analizini kullanarak sağayabileceği yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşlerini değer sırasına koyarak bir iş hiyerarşisi elde etmek
Soru Açıklaması

İşletmeler değer zinciri analizini kullanarak faaliyetlerini ayrıntılı olarak incelemekte ve faaliyetlerinin değerlerini kavrayabilmektedir. İşletmeler değer yaratan teknikler kullanarak faaliyetlerini geliştirebilmekte ve rakiplerine göreüstünlükler sağlayabilmektedir. Ancak işletmelerin değer zinciri analizi ile işlerini değer sırasına koyarak bir iş hiyerarşisi elde etmeleri mümkün değildir. Bunun için iş değerlemesi yapmaları gerekir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

10.
"Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticiler rutin konularda rahatsız edilmemelidir. Orta ve alt basamak yöneticileri kararları almalı ancak karar almaya yetkili olmadıkları konularda veya olağan dışı konularda karar verme söz konusu olduğu durumlarda üste gitmelidir."Yukarıdaki metinde sözü edilen ilke hangi örgütlenme süreci ilkesidir?
Doğru Cevap: "C" Ayrıklık ilkesi
Soru Açıklaması
Soruda verilen tanım C seçeneğinde yer alan ayrıklık ilkesinin tanımıdır. Diğer seçenekler de örgütlenme sürecinin ilkeleridir ancak doğru yanıt C seçeneğidir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü modellerinden birisi değildir?  
Doğru Cevap: "E" Porter’ın Beş Güç Modeli
Soru Açıklaması
12.
İşletmelerin markalı ve özellikli mallarının üretimini başka işletmelere yaptırmalarına imkân veren ve özellikle dış pazarlarda üretim yapmanın iç pazarlara göre daha düşük maliyetli olduğu durumlarda, işletmenin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için başvurulan stratejik işbirliği türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sözleşmeli Üretim
Soru Açıklaması
Sözleşmeli Üretimİşletmelerin markalı ve özellikli mallarının üretimini başka işletmelere yaptırmalarına imkân veren işbirliği anlaşmalarıdır. Özellikle dış pazarlarda üretim yapmanın iç pazarlara göre daha düşük maliyetli olduğu durumlarda, işletmenin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için başvurulan işbirliği türüdür.
13.

"İşletmenin sahip olduğu iş ve faaliyetlerinde veya mal ve hizmet üretiminde yararlandığı maddi veya maddi olmayan tüm unsurları, bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesi işletmenin yeteneğini belirler."

Tanımda yer alan unsurlar kelimesi ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi ifade edilmek istenmiştir?

Doğru Cevap: "B" Varlıklar
Soru Açıklaması

İşletmenin sahip olduğu iş ve faaliyetlerinde veya mal ve hizmet üretiminde yararlandığı maddi veya maddi olmayan tüm unsurları onun “varlıkları” dır. Bu varlıkları bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesi ise işletmenin “yeteneği” ni belirler. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

14.

Stratejik işbirliği oluşum süreci sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1. Stratejik işbirliği ihtiyacının duyulması
Soru Açıklaması

Şekilde stratejik işbirliği oluşum süreci sıralaması yer almaktadır. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi strateji değerleme sürecinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüm işletmeler altıncı ayda strateji değerleme yapmalıdır.
Soru Açıklaması
16.

"Çelik boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak" örneğinde misyon bildirgesinin hangi bileşenine vurgu yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin felsefesi
Soru Açıklaması

İşletmenin felsefesi: İşletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verilmesi. Örneğin: “Çelik boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak” (bkz. Borusan Mannesmann misyon bildirgesi).

Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Küresel rakip oluşturmak
Soru Açıklaması
İşletmeleri stratejik işbirliği yapmaya sevk eden bir çok neden vardır. Bu nedenleri genel başlıklar olarak sıralayacak olursak; mevcut pazarlarda büyümek, yeni pazarlara girmek, belirsizliği azaltmak, varlık ve yetenekleri geliştirmek ya da yeni yetenekler elde etmek ve riskleri azaltmak işletmeleri stratejik işbirliği yapmaya iten nedenlerdir. Küresel rakip bulmak veya oluşturmak işletmelerin pazarda var olmalarını olumsuz yönde etkileyebilecektir.
18.
Bir yöneticinin kaç personeli başarılı bir şekilde yönetebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol alanı
Soru Açıklaması
Doğru cevap denetim alanı
19.
İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Strateji  
Soru Açıklaması
20.
İşletmenin; amaç birliği, işbirliği ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk vb. ilkelere uyulması isteniyorsa, hangi durum gerçekleşiyordur?
Doğru Cevap: "A" Örgütleme sürecinin beklenen yararı sağlayabilmesi
Soru Açıklaması
Örgütleme sürecinin işletmeye beklenen yararı sağlayabilmesi ve diğer yönetim işlevlerine sağlam bir zemin hazırlanabilmesi için belli ilkelere uyulması gerekir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler