• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Swot analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
Doğru Cevap: "A" Fırsatlar işletmenin iyi performans göstermesine olanak tanıyan yetkinlikleridir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hisse temelli olmayan işbirliklerine bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "E" Ortak girişimler
Soru Açıklaması
Ortak girişimler, hisse temelli olmayan işbirliklerinden biri değildir.
3.

a. İşin başarılıp başarılmadığının belirlenmesi (hesap verme).

b. Başarılacak amaçların saptanması (hedefler). 

c. Fiziksel olanakların değerlendirilmesi.

d. Başarılması gerekli işlerin belirlenmesi (işlevler).

e. İşlevlerin, fiziksel olanakların ve insani kaynaklarının örgütsel bir yapı içinde gruplandırılması (işlevlendirme ve bölümlere ayırma).

f. Belli bir işi yapma yükümlülüğünün (sorumluluk) ve bu işi yapmak için gerekli kararları verme ve harekete geçme hakkının (yetki) saptanması.

Örgütsel yapının oluşum süreci aşamaları ile ilgili en uygun sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Doğru Cevap: "D" b, d, c, e, f, a.
Soru Açıklaması

Örgütsel yapının oluşum süreci aşamaları ile ilgili en uygun sıralama;

b. Başarılacak amaçların saptanması (hedefler),d. Başarılması gerekli işlerin belirlenmesi (işlevler),c. Fiziksel olanakların değerlendirilmesi,e. İşlevlerin, fiziksel olanakların ve insani kaynaklarının örgütsel bir yapı içinde gruplandırılması (işlevlendirme ve bölümlere ayırma),f. Belli bir işi yapma yükümlülüğünün (sorumluluk) ve bu işi yapmak için gerekli kararları verme ve harekete geçme hakkının (yetki) saptanması,a. İşin başarılıp başarılmadığının belirlenmesi (hesap verme).

olarak yer almaktadır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapıyı farklı departmanlara ayırmanın sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Departmanlar arası yatay hiyerarşinin gelişmesi
Soru Açıklaması
B seçeneği dışındaki tüm seçenekler foksiyonel örgüt yapısına dair farklı fonksiyonel yapılara ayrılmanın yarattığı avantajlardır. Dolayısıyla doğru seçenek B şıkkıdır.
5.
İki işletmenin teknolojik ve/veya pazar kaynaklarını paylaşması yahut gerçek veya potansiyel rakipler arasındaki işbirliği anlaşmalarına ne isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik işbirliği
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliği kavramı literatürde çeşitli şekillerde tanımlanmakta ve kavrama ilişkin tek bir ortak tanım bulunmamaktadır. Stratejik işbirliği, en basit şekilde, iki işletmenin teknolojik ve/veya pazar kaynaklarını paylaşması (Akkaya, 2007, s.1) yahut gerçek veya potansiyel rakipler arasındaki işbirliği anlaşmaları olarak tanımlanmaktadır (Hill, 2002, s.497).
6.

Astların sayısı çoğaldıkça amirin gözetim ve eş güdümü zorlaşacaktır. Bu sayıyı belirli bir oranda tutmaya yarayan ve örgütleme sürecinde uyulması gerekli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Kontrol Alanı İlkesi
Soru Açıklaması

Kontrol Alanı İlkesi: Bir yönetici etkili olmak istiyorsa emri altında kaç kişiçalıştırmalıdır? Astların sayısı çoğaldıkça amirin gözetim ve eş güdümü zorlaşacaktır. Bu sayıyı belirli bir oranda tutmak Kontrol Alanı İlkesinin katı bir biçimde uygulanması demektir. 

Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

7.
I. Çalışanların nasıl davranmaları gerektiğini belirler.II. İşletme içi kimliğin oluşmasını sağlar.III. Çalışanlara ne için çaba göstermeler gerektiğini açıklar.Yukarıdakilerden hangisi örgüt kültürünün nitelikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
İşletmelerin sahip oldukları temel yetenek ile doğrudan ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde izlemeleri gereken yol ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Dış kaynak kullanımı
Soru Açıklaması
9.
Bir firmanın emekli olan çalışanına çok pahalı bir saat hediye etmesi, insan kaynakları aktivitelerinin, işletmenin stratejik ihtiyaçları ile bir bütün olarak düşünüldüğü 5P modelinin hangi kavramıyla açıklanır?
Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları psikolojisi
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları psikolojisi değerleri ve kültürü tanımlayan etkinliklerdir. İnsanlara nasıl değer verilmesi ve onurlandırılması gerektiğini açıklar.
10.
TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışan kadınların iş gücüne katılım oranının Avrupa Birliği ve aday ülkelerinin gerisinde olması, ülkemizdeki örgüt stratejilerinin insan kaynakları yönetim sürecini etkileyen hangi faktörle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Demografik yapının farklılığı
Soru Açıklaması
Demografik yapının farkı bir çok ülkede; kadınların, yabancıların ve farklı özelliklere sahip çalışanların iş yaşamına hangi yoğunlukta katıldığını, örgütsel kültürleri, beklentileri ve insan ilişkilerini değiştirmekte ve stratejilerin başarısını etkilemektedir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
İşletmelerin aynı varlıkları kullandıkları halde ortaya çıkan ürünlerin farklı nitelikte ve kalitede olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmelerin sahip oldukları yetenekler
Soru Açıklaması
12.
Şebeke örgüt yapısı ile ilgili doğru ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şebeke yapı hiyerarşik kademelere ayrılmamış, yüksek derecede esnek, idari yönetimlerden ziyade piyasa mekanizmaları tarafından kontrol edilen bir yapıdır.
Soru Açıklaması
13.
Üretim süresi, üretim maliyeti, zamanında teslimat yüzdesi, yeni ürünü pazara ulaştırma süresi gibi göstergeler dengeli başarı göstergesinin aşağıdaki hangi boyutu kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" İçsel Süreçler Boyutu
Soru Açıklaması
14.
İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalardan biri de İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Uygulanmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu uygulama kapsamında ele alınacak konulardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İşletme misyonu
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi beş adımda tamamlanacak bir çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir.

 • Örgütün Stratejik Amacının Belirlenmesi: Bu süreç, örgütün niteliği, hangi alanda faaliyet gösterdiği, başarı ile neyi ifade ettiği, hangi katma değeri yarattığı ve gelecekte nerede olmak ve ne yapmak istediği gibi soruların cevaplandırılmasını gerektirir.
 • Stratejik Planların ve Senaryoların Uygulamaya Taşınması: İnsan kaynakları yönetimi, planlara ya da senaryolara bağlı olarak; işe alma, eğitim, kariyer planlama, performans yönetimi gibi konularda kritik kararlar almak ve eyleme geçmek durumundadır. Bu aşamada, örgütün gelecekteki başarısı için kritik faktörlerin tanımlanması, teknik, sosyal, ekonomik, yasal, politik dış çevre faktörlerinin örgüte etkisinin belirlenmesi, rakiplerin stratejilerinin analiz edilmesi, güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konulması gibi çalışmalar yapılır.
 • Stratejik Konumlandırma: Örgütler, stratejik amaçlarını belirlerken, gelecekte belirli bir tarihte hangi stratejik konumda olacaklarını da dikkate almak isterler. Stratejik konumlandırma, örgütün kendisini daha doğru değerlendirmesine ve pazardaki gelişmelere daha hızlı ve etkili cevap verebilmesine olanak sağlayacaktır.
 • Kritik İnsan Kaynakları Konularının Belirlenmesi: Hangi konularda yapılacak iyileştirmelerin gerçek anlamda örgütün stratejik amaçlarına katkı sağlayacağı ve rekabetçi üstünlükler sağlayacağı belirlenmelidir.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Uygulanması: İnsan kaynakları yönetimi; örgütün vizyonunu, misyonunu, stratejik hedeşerini, kurum kültürünü, inanç ve değerler sistemini ve gelecekte öngörülen stratejik konumunu dikkate alarak belirlediği kritik insan kaynakları konularında gerekli eylemleri de saptamalı, bunları planlama ve uygulama sorumluluğunu üstlenmelidir. Örgütün vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için kendisine düşen görevleri bilmeli ve yerine getirmelidir. Örgütün stratejik hedeşerine ulaşmasını sağlayacak insanları elde etmeli ve bu insanları doğru bilgi, beceri ve tutum ile güçlendirmelidir.
 • Aşıkkı hariç diğer şıklar stratejik planların ve senaryoların uygulamaya taşınması ile ilgili konulardır. Cevap A şıkkıdır.

  15.
  Örgütteki temel konuların bölümlendirilmesiyle oluşan ve benzer görevleri icra edenlerin aynı bölümlere yerleştirildiği örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Fonksiyonel Örgüt Yapısı
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Tüm kararları tek bir yöneticinin almasını sağlamak
  Soru Açıklaması
  Tüm kararları tek bir yöneticinin almasını sağlamak, stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri değildir. Stratejik insan kaynakları yönetimi, örgütün tüm kademelerindeki yöneticilerin aktif katılımını sağlamayı amaçlar.
  17.

  İşletme yönetiminde kuralların hakim olması hangi örgütsel yapıların özelliğidir?

  Doğru Cevap: "D" Biçimselleşme
  Soru Açıklaması

  Biçimselleşme: Biçimselleşme, işletme yönetiminde kuralların hakim olmasıdır. Yönetim kurulu kararları, yönetmelik, yönerge ve tüzükler buna örnektir. Kararlar ile örgütteki işleyiş kurallara bağlanır ve işletme içi ilişkiler (yetki, iletişim ilişkileri) kurallarla belirlenir

  18.
  İki ya da daha fazla bağımsız işletmenin karşılıklı fayda sağlayabilmek için belli maddi ve maddi olmayan varlık ve kaynaklarını paylaşmaları konusunda anlaşmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Stratejik İşbirliği
  Soru Açıklaması
  Stratejik işbirlikleri, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve karşılıklı fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle oluşturdukları karşılıklı değişimi kapsayan birlikteliklerdir.
  19.
  Stratejik işbirliği oluşum sürecinde karşılıklı olarak beklentilerin, kuralların, prosedürlerin ortaya konduğu ve anlaşmaların imzalandığı aşama hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Müzakere Süreci
  Soru Açıklaması
  Müzakere aşamasında işbirliği yapılacak ortakla karşılıklı beklentiler, kurallar ve prosedürler ortaya konulur ve uzlaşmaya varılarak anlaşma imzalanır.
  20.

  a. Materyal alma ve depolama aktiviteleri gibi içe yönelik lojistik.b. Genel yönetim, planlama, finans, muhasebe, hukuk, devlet ilişkileri ve kalite yönetimi alanlarından oluşan işletmenin yönetim alt yapısı.c. Makineyle işleme, montaj, test etme ve paketleme gibi aktiviteleri gerçekleştirerek girdilerin son ürün haline getirildiği üretim.d. Seçim, işe yerleştirme, değerlendirme, yükseltme, eğitim ve işletme personelinin geliştirilmesinden oluşan insan kaynakları yönetimi.e. Bitmiş ürünü müşterilere dayatmayı içeren dışa yönelik lojistik.f. Bilgi, ar-ge, daha iyi ürün ve hizmet üretmeye yol açacak prosedürler biçimindeki teknoloji geliştirme.g. Alıcılara ürünü almalarını teşvik eden pazarlama ve satış.h. Ham materyalin satın alınması, tedarikçiler ve benzer ürünleri içeren satın alma. ı. Onarma, üründe ayarlamalar, eğitim ve parçaların tedariki gibi ürünün değerini arttıran veya sürdüren satış sonrası hizmetler/servis.Porter’a göre değer yaratan temel ve destekleyici faaliyetler ana grupları, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Temel faaliyetler; a, c, e, g, ı.
  Destekleyici faaliyetler; b, d, f, h.

  Soru Açıklaması

  Porter’a göre değer yaratan faaliyetler temel ve destekleyici faaliyetler olmak üzere iki ana grup altında incelenmektedir;Temel faaliyetler:- Materyal alma ve depolama aktiviteleri gibi içe yönelik lojistik.- Makineyle işleme, montaj, test etme ve paketleme gibi aktiviteleri gerçekleştirerek girdilerin son ürün haline getirildiği üretim.- Bitmiş ürünü müşterilere dayatmayı içeren dışa yönelik lojistik.- Alıcılara ürünü almalarını teşvik eden pazarlama ve satış.- Onarma, üründe ayarlamalar, eğitim ve parçaların tedariki gibi ürünün değerini arttıran veya sürdüren satış sonrası hizmetler/servis.Destekleyici faaliyetler:- Genel yönetim, planlama, finans, muhasebe, hukuk, devlet ilişkileri ve kalite yönetimi alanlarından oluşan işletmenin yönetim alt yapısı.- Seçim, işe yerleştirme, değerlendirme, yükseltme, eğitim ve işletme personelinin geliştirilmesinden oluşan insan kaynakları yönetimi.- Bilgi, ar-ge, daha iyi ürün ve hizmet üretmeye yol açacak prosedürler biçimindeki teknoloji geliştirme.- Ham materyalin satın alınması, tedarikçiler ve benzer ürünleri içeren satın alma. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler