• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
Aşağıdakilerden hangisi Taylorizm hakkında yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Çalışanların tatminini sağlamak için geliştirilmiştir.
Soru Açıklaması
Taylorizm çalışan memnuniyeti veya tatminiyle hiç bir şekilde ilgilenmemiştir. Doğru cevap A seçeneğidir.
2.
İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi sürecinde örgütün niteliği, hangi alanda faaliyet gösterdiği, gelecekte nerede olmak istediği ile ilgili analizler belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütün Stratejik Amacının Belirlenmesi
Soru Açıklaması
Örgütün Stratejik Amacının Belirlenmesi, insan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi sürecinde örgütün niteliği, hangi alanda faaliyet gösterdiği, gelecekte nerede olmak istediği ile ilgili analizler belirlendiği aşamadır.
3.
Uzak doğulu komutan Sun Tzu'nun "Savaş Sanatı" adlı yazılarda toparlanan sohbeti, dünyanın en eski strateji kuramlarından biri olarak kabul görür. Bu eserde geçen "Savaşçılar, birleşik enerjiyi kullandığında, düşmanın üzerine tepelerden aşağı yuvarlanan taşlar gibi akarlar.” sözü, strateji kavramının ayırt edici özellikleriyle karşılaştırıldığında, anlam olarak aşağıda verilenlerden hangisiyle örtüşür?
Doğru Cevap: "D" Başarılı bir strateji, örgütün pek çok bölümünün iş birliğine dayalı, bütünleştirilmiş ortak bir çabanın ürünüdür.
Soru Açıklaması
Sorunun yanıtını yine bir başka örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğin bir markanın başarısı, markanın sahibi olan kurum ve çalışanlarının markayı içselleştirmesiyle oluşur. O markanın sahip olduğu imajı benimseyen ve o imaj doğrultusunda çalışan firma çalışanları başarı sağlar. “Burada önemli olan örgüt içi dayanışma ve birlikteliktir” diyebiliriz.
4.

Ölçek ekonomilerine sahip olma, Beş Güç Modeli kapsamındaki faktörlerden hangisine yönelik olarak işletmeye avantaj sağlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Olası rakiplerin pazara girişi
Soru Açıklaması

 Ölçek ekonomileri önemli bir pazara giriş engelidir. Pazardaki işletmeler ölçek ekonomisine sahip olduklarında, pazara yeni giren ya da girecek olan işletmelere karlı maliyet üstünlüğü elde ederler.

5.
İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Strateji
Soru Açıklaması
Strateji, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir.
6.
İşletmeye rekabet üstünlüğü sağlayan ve işletmeye özgü olan taklit edilemeyen yapılara ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Temel Yetenek
Soru Açıklaması
Temel yetenek, işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayan ve işletmeye özgü olan taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. Her işletme kendine has temel bir yetenek geliştirmelidir.
7.
I. Yol göstericidir.II. Kontrol edicidir.III. Kısıtlayıcıdır.IV. Baskılayıcıdır.V. Hatırlatıcıdır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri vizyonun rolleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve V
Soru Açıklaması
8.
Bir inşaat firması başka bir firma ile işbirliği yaparak gıda sektörüne de girmiştir. Bu işbirliği türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Asimetrik
Soru Açıklaması
D ve E şıkları aynıdır
9.
Yeni pazar veya sektörlere girmek ya da rakiplerden öğrenmek için kurulan işbirliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Asimetrik işbirlikler
Soru Açıklaması
Asimetrik işbirlikleri, farklı stratejik hedeflere ve yeteneklere sahip işletmelerin oluşturdukları işbirlikleridir. Ürün, hizmet, teknoloji, müşteri profili gibi unsurların bir veya birkaçında farklılık gösteren işletmeler arasında kurulmaktadır. Özellikle yeni pazar veya sektörlere girmek ya da rakiplerden öğrenmek için kurulan işbirliği türüdür.
10.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Dikey büyüme
Soru Açıklaması
Dikey büyüme stratejik işbirliği türlerinden biri değildir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.

Matris örgüt yapıları hangi yıllarda kabul görmüş yapılardır?

Doğru Cevap: "C" 1970
Soru Açıklaması

Matris yapı 1970’li yıllarda yaygın kabul görmüş bir yapıdır.

12.
"işten ayrılmalar" hangi dönem insan kaynakları yönetiminin temel kriteridir?
Doğru Cevap: "E" 1980-1990
Soru Açıklaması
Tablo7.1-İnsan Kaynaklarının Gelişimi tablosuna göre doğru cevap E şıkkıdır.
13.
Örgütlenme sürecinde “üstten asta doğru zincirleme yetki sisteminin dikkate alınması” hangi ilkeyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Hiyerarşik yapı ilkesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliklerinde yaşanan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vizyon, amaç ve hedeflerin aynı olması
Soru Açıklaması
Vizyon, amaç ve hedeflerin aynı olması stratejik işbirliklerinde yaşanan sorunlardan biri değildir tam tersine istenen ve beklenen bir durumdur.
15.

I. Örgütün işletme stratejisini etkileyen insan kaynakları yönetimi ile ilgili tüm konuları tanımlamak.

II. Örgütün faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için insan kaynakları ihtiyaçlarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlamak.

III. Çalışanların yüksek motivasyona ve performansa sahip olarak örgütte kalmalarını sağlayacak eylemleri planlamak.

IV. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımların yeterli ölçüde geri dönüşünü sağlamak.

V. Örgütün çıkarlarını koruyacak şekilde sektördeki, emek piyasasındaki, yasalardaki ve sosyo ekonomik koşullardaki değişmeleri yakından takip etmek, uyum için gereken önlemleri planlamak.

VI. Örgütün insan kaynaklarıyla ilgili genel ve özel ihtiyaçlarına yönelik uzun dönemli (stratejik) ve kısa dönemli (operasyonel) tahminler yapmak.

Stratejik insan kaynakları planlamasının başlıca amaçları aşağıdaki hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" II, III, IV, V ve VI
Soru Açıklaması

II, III, IV, V ve VI ile verilen tanımlar, stratejik insan kaynakları planlamasının başlıca amaçları olup, I. ile verilen açıklama insan kaynakları planlamasının özellikleri ile ilgilidir. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

16.
Hangi dönemde stratejik planlama kavramı stratejik yönetim olarak genişlemiştir?
Doğru Cevap: "E" 1980’ler
Soru Açıklaması
17.
SWOT analizinde işletmenin sermayeye dönüştürebileceği eğilimleri, güçleri ve düşünceleri oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fırsatlar
Soru Açıklaması
18.
Ürünlerin sahibi olan ana işletme adına üretim veya diğer faaliyetlerin bir anlaşmaya bağlı olarak başka bir işletme tarafından yürütüldüğü işbirliklerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Taşeronluk anlaşmaları
Soru Açıklaması
Ürünlerin sahibi olan ana işletme adına üretim veya diğer faaliyetlerin bir anlaşmaya bağlı olarak başka bir işletme tarafından yürütüldüğü işbirliklerine "Taşeronluk anlaşmaları" denir.
19.
Bir işletmenin hisselerinin veya mülkiyetinin alınması yoluyla kontrol edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Satın Alma Stratejisi
Soru Açıklaması
A şıkkı
20.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bulunan örgüt yapılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Basit örgüt
Soru Açıklaması
Basit örgüt diye bir örgütleme modeli bulunmamaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler