• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
"Müzakere süreci" için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bu aşamada, seçilen ortak ile işbirliğine ilişkin tüm detaylar değerlendirilmektedir.
Soru Açıklaması
Seçilen ortak ile işbirliğine ilişkin tüm detayların değerlendirilmesi müzakere sürecine ait bir faaliyettir.
2.
İnsan kaynakları yönetiminde çalışanlara psikolojik testler ve danışmanlık programlarının uygulanmaya başlandığı dönem hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1920-1930
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetiminin tarihinde çalışanlara psikolojik testler ve danışmanlık programları uygulanmaya 1920-1930 yılları arasında başlanmıştır.
3.
İşletme yeteneklerinin temel yetenek olup olmadığını belirlemekte kullanılan analiz hangisidir?
Doğru Cevap: "C" VRIN analizi
Soru Açıklaması
İşletmelerin sahip olduğu yeteneklerin temel yetenek olduğunu anlamak için kullanılan analiz VRIN analizidir. Herhangi bir yeteneğin temel yetenek olup olmadığını belirlemek üzere değer, nadirlik, taklit edilebilirlik, ikame edilemezlik kriterlerine göre geliştirilen bir ölçüttür.
4.
Misyonun ifade edilmiş, yani yazılı haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Misyon Bildirgesi
Soru Açıklaması
Misyon bildirgesi, Misyonun yazıya dökülmüş halidir.
5.
Bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yetenekler aşağıdakişlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temel yetenek
Soru Açıklaması
6.

Değer Zinciri Analizi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" İşletme faaliyetlerini temel ve destekleyici faaliyetler olarak ayırarak analiz etmeye yarar.
Soru Açıklaması

Değer Zinciri Analizi, Michael Porter tarafından geliştirilmiş, içsel analiz sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Porter’a göre değer zinciri, işletmenin yaptığı tüm aktivitelerin ve bunların nasıl etkileşim içinde olduklarının sistematik bir şekildeaçıklanma biçimidir ve rekabet avantajının kaynağının analizi için zorunlu bir araçtır (Bakoğlu, 2010:156).Değer Zinciri Analizi işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamak ve müşteriler açı-sından değer yaratmak amacıyla kullandıkları, işletme faaliyetlerini temel ve destekleyici faaliyetler olarak ayırarak analiz etmeye yarayan bir içsel analiz modelidir.Değer Zinciri Analizi büyük veya küçük fark etmeksizin her işletmede uygulanabilmektedir. Değer zinciri işletmelere birtakım faydalar sağlamaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz (Bakoğlu, 2010: 158):• İşletmeler temel ve destekleyici faaliyetlerini uyum içinde bir araya getirerek ürün veya hizmetlerinin de¤erlerini arttırmaktadırlar,• İşletmeler bulundukları sektörde rekabet alanlarını belirleyerek hedeflerinigeliştirebilmektedirler,• Değer Zinciri Analizi sonucunda işletmeler en etkin rekabet stratejisini belirleyebilmektedirler,• İşletmede analiz sonucunda temel ve destekleyici faaliyetler arasında sinerji oluşmaktadır.

7.
Örgütteki spesifik işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre aşağıdaki insan kaynakları fonksiyonlarından hangisine yönelik bir faaliyettir?
Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alma 
Soru Açıklaması
Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre örgütteki spesifik işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması insan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alma fonksiyonuna ait bir faaliyettir.
8.
Aşağıda verilen olaylardan hangisinin/hangilerinin kavramsal karşılığı, işletmelerin stratejik işbirliği ile örtüşür? I. Türkiye’de Burger King restoranlarında kola olarak yalnızca Pepsi markasının satılması. II. Apple firmasının iPhone ve iPad ürünlerinin kurumsal amaçlı kullanımını arttırmaya yönelik; IBM firması ile birlikte bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, devlet ve havacılığında aralarında olduğu farklı iş dalları için iOS uygulamaları geliştirmesi. III. Anadolu Grubu’nun uzun vadeli büyüme stratejisinde, Türkiye’de perakende sektöründe gelişebilmek için, Migros (Türkiye) marketler zincirinin %40.25 hissesini satın alarak en büyük hissedar olması.
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
Stratejik işbirlikleri, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve karşılıklı fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle oluşturdukları karşılıklı değişimi kapsayan birlikteliklerdir. Stratejik işbirliği, işletmeler arasında karşılıklı değişimi ve paylaşımı kapsayan işbirliği faaliyetidir. Bu nedenle stratejik işbirliği kapsamına şirket birleşmeleri ve satın almalar girmemektedir.
9.
Güven eksikliği; vizyon, amaç ve hedef farklılıkları, yanlış ortak seçimi, yetersiz planlama, tecrübe eksikliği vb. sorunları, hangi durumlarda yaşanan sorunlara örnektir.
Doğru Cevap: "A" Stratejik İşbirlikleri
Soru Açıklaması
?
10.
Kaynakların etkin kullanılması ve yeteneklerin geliştirilmesi, hangi örgüt yapısının bir üstünlüğü olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" Fonksiyonel örgüt yapısı
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.
Hangisi James R. Lucas'a göre vizyonun rollerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yol göstericidir
Soru Açıklaması

A şıkkı hariç diğerleri Mark Lipton'a göre vizyonun rollerinden biridir. Doğru cevap A'dır.

12.

İşletmeleri diğer işletmelerden ayıran ve onlara rekabet üstünlüğü sağlayan yeteneklerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Temel yetenekler
Soru Açıklaması

İşletmeleri diğer işletmelerden ayıran, rekabet üstünlüğü sağlayan yetenekleri, o işletmenin "temel yeteneklerini" oluşturmaktadır.

13.

Bir işletme misyonunu aşağıdaki hangi temel sorunun cevabına göre hazırlamalıdır?

Doğru Cevap: "C" Başarılı olabilmek için neler yapıyoruz?
Soru Açıklaması

 Ackoff’a göre, bir işletme misyonunu başarılı olabilmek için neler yapmaktadır düşüncesiyle hazırlamalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nadirlik
Soru Açıklaması
Nadirlik SWOT analizi ile ilgili değil, VRIN analizi ilgili bir kriterdir. Diğer seçeneklerin tümü SWOT analizi ile belirlenir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon belirlemeyi stratejik yönetim faaliyetleri içinde önemli bir konuma taşır?

Doğru Cevap: "C" Stratejik plana temel teşkil eder
Soru Açıklaması

Vizyon, geniş kapsamlı performans ölçümü sağlar; değişimi destekler; stratejik plana temel teşkil eder; bireyleri motive eder ve yetenekli kişilerin işe alınmasına olanak sağlar; karar alma mekanizmasının bir kapsam içinde kalmasına yardım eder. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin kuramsal temellerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kaynaklara dayalı yaklaşım
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel örgüt yapısında fonksiyonel yapının kurulu olduğu temel unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vizyon
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir stratejik planlama sürecinin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadece bir kontrol mekanizması olarak görülmelidir.
Soru Açıklaması
Stratejik planlama sadece bir kontrol mekanizması olarak görülmemelidir.
19.
Örgütleme sürecinin işletmeye beklenen yararı sağlayabilmesi ve diğer yönetim işlevlerine sağlam bir zemin hazırlanabilmesi için belli ilkelere uyulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Birlik-beraberlik ilkesi
Soru Açıklaması
20.
İşletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Temel yetenekler 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler