• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi strateji geliştirme sürecinde işletmelerin göz önüne almaları gereken çevresel konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
Devletler, müşteriler, sivil toplum kuruluşları, vb. dünyanın geleceği konusunda artık daha fazla hassasiyet göstermektedirler. Çevresel konular (küresel ısınma; hava, su ve toprağın kirlenmesi; trafik, vb) hassasiyet gösterilen konulardan bazılarıdır.
2.
"Fastfood" diye tabir edilen, hızlı üretilen ve tüketilen gıdaların satıldığı dünyanın en büyük zincir restoranlarından biri olan McDonald's firmasının var olduğu ülkelerde kurduğu stratejik işbirliği türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hisse temelli olmayan işbirlikleri
Soru Açıklaması
McDonald's firmasının kurduğu işbirlikleri, en gelişmiş stratejik işbirliği türlerinden biri olan Franchising'dir. Franchising anlaşmalarında, imtiyaz sahibi taraf, belirli bir süre şartı ve bazı sınırlamalarla ticari işlerini yürütmek üzere, bu hakkı ikinci bir tarafa devretmektedir. Özellikle hizmet sektörlerinde bu tip işbirliğine çokça rastlanmaktadır. Yapısı itibarıyla bu işbirliği, hisse temelli olmayan işbirlikleri arasındadır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi değer zinciri analizi sonucunda işletmelerin elde ettiği faydalar içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çalışanlar arası uyum sağlanması
Soru Açıklaması
4.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisini geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abraham Maslow
Soru Açıklaması

Taylor’ın 1992’de ortaya attığı ‘’bilimsel yönetim’’ kavramı Endüstri Devrimi’nin ihtiyaçlarına ve değerlerine yönelik bir kavramdı. Taylor, veri toplama ve analizi gibi metotlar kullanarak ve her iş için gerekli olan hareketleri, kullanılan aletleri, her iş için gerekli olan zamanı göz önüne alarak araştırmalar yaptı. Fayol, “Yönetim Süreci Yaklaşımı” konusunda araştırmalar yapmış ve yönetim sürecinde benimsenmesi gereken temel ilkeleri ortaya koymuştur. Psikolojinin insan kaynaklarındaki yeri 1927 ve 1932 yılları arasında Elton Mayo’nun yaptığı Hawthorne araştırmalarıyla ortaya konulmuştur. John B. Watson’ın öncüsü olduğu davranışçılık, modern insan kaynakları yönetiminin de birer parçası olan testler ve değerlendirme sistemlerinin oluşmasını sağlamıştır. Abraham Maslow’un insan ihtiyaçları hiyerarşisi ile ilgili teorisi de yeni bir çığır açmış, çalışanların üretim zincirinde hemen değiştirilebilecek birer parça olarak görülmemesi gerektiğini göstermiştir.

5.
Endüstri devriminin ihtiyaçları ve değerlerine yönelik bir yönetim metodu olan Taylorizmin zaman içerisinde teorik önemini kaybetmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların iş tatminini göz ardı etmesi.
Soru Açıklaması
Taylor, veri toplama ve analizi gibi metotlar ile her iş için gerekli olan hareketleri, kullanılan aletleri ve her iş için gerekli olan zamanı göz önüne alan araştırmalar yaptı. Bu çalışmalar ile bilimsel verilere dayanılarak adaletli performans standartları oluşturuldu. Ancak bu teknikler, çalışanların üretimini çok fazla göz önüne alırken çalışanların iş tatminini göz ardı etti. Bu yüzden Taylorizm 1920' lerden itibaren teorik açıdan önemini kaybetti.
6.

Dış çevreden bilgi toplama yöntemlerinden biri olan Internet'in olumsuz yanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi kirliliği
Soru Açıklaması

Günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde üretilen ve paylaşılan bilginin miktarı katlanarak artmaktadır. Bu durum bir taraftan önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan bir takım tehditler de barındırmaktadır. Öncelikle günümüz yöneticilerinin bir bakıma bilgi kirliliğine de maruz kaldıkları söylenebilir. Çok çeşitli kaynaklardan derlenen farklı tipteki ve içerikteki bilgilerin analiz edilmesi ve işletme amaçları doğrultusunda kullanılabilecek olan bilginin ayırt edilmesi son derece zor bir süreçtir.

7.
Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması, çalışlanların performanslarının değerlendirilmesi için sistem kurulması, kariyer planlarını geliştirmelerinde çalışlanlara yardımcı olunması Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre aşağıdaki insan kaynakları fonksiyonlarından hangisine yönelik bir faaliyettir?
Doğru Cevap: "B" İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Soru Açıklaması
Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması, çalışlanların performanslarının değerlendirilmesi için sistem kurulması, kariyer planlarını geliştirmelerinde çalışlanlara yardımcı olunması İnsan kaynaklarının geliştirilmesi fonksiyonunun bir faaliyetidir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi dış çevre koşullarının çok değişken ve daha az tahmin edilebilir olduğu durumlarda stratejik başarıyı sağlamaz? 

Doğru Cevap: "E" Biçimsel stratejik planlama yapısını koruma becerisi
Soru Açıklaması

Biçimsel stratejik planlama, en fazla çevre koşullarının durağan, istikrarlı olduğu durumlarda yararlıdır. D›ış çevre koşullarının çok değişken ve daha az tahmin edilebilir olduğu durumlarda stratejik başarı planlamada esnekliğe, yeni fırsatlar hakkında öğrenme yeteneğine ve yeni fırsatlara uygun değişikliklerin sürekli olarakgerçekleştirilmesine bağlıdır. Böyle ortamlarda planlama sistemleri işletmenin başarısına hala çok önemli katkılar sağlayabilir ancak katı bir yapıda olmaması gerekir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

9.

I. İşletmenin finansal yönden çökmesi.

II.  Kendine yatırım yapamadığından çağın gerisinde kalması.

III. Bir sonraki rekabet dalgası karşısında savunmasız duruma düşmesi.

IV. Stratejik işbirlikleri sayısının önemli ölçüde artması.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uzun soluklu piyasa savaşlarının işletmeye verdiği zararları doğru olarak listelemektedir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Günümüz iş ortamında işletmeler rekabet etmek yerine işbirliği yapmanın kendilerini çok daha fazla ileri götüreceğinin artık bilincindedirler. Çünkü uzun soluklu piyasa savaşları işletmenin finansal yönden çökmesine, kendine yatırım yapamadığından çağın gerisinde kalmasına ve bir sonraki rekabet dalgası karşısında savunmasız duruma düşmesine neden olmaktadır. 

Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği kuran iki şirketin başarı koşullarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İşbirliği konusunda farklı kültürel yapının oluşturulması
Soru Açıklaması
iki işletme arasında oluşturulan işbirliğinin başarıya oluşması için; Ortaklar arasında iyi bir iletişimin ve yüksek düzeyde güvenin oluşturulması, İşbirliği konusundaki deneyim ve uzmanlıklardan yararlanılması, Staratejilerin bütünleştirilmesi, Faaliyet gösterilen pazarda direkt rekabetten kaçınılması gibi koşulların sağlanması gerekmektedir. Kültürel farklılıklar ise işbirliklerinin başarısızlığına neden olmaktadır. Bundan dolayı stratejik işbirliğinin başarıya ulaşması için kültürel uyumun sağlanması gerekmektedir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde başarısızlığa yol açan davranışsal nedenler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Çalışanların stratejik yönetim süreçlerinde yer alma konusunda isteksiz davranmaları
Soru Açıklaması

Seçeneklerin tümü stratejik yönetimin başarısız olmasına neden olacak durumları tanımlamaktadır. Bunların bir kısmı bakış açıları, ön yargılar ve hislerle ilgilidir. Davranışsal neden çalışanların stratejik yönetim süreçlerinde yer alma konusundaki isteksiz davranışlarıdır.

12.

Stratejik planların kapsadığı zaman dilimi daha çok neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Stratejiyi başarmak için gerekli olan zamanı
Soru Açıklaması

Stratejiler genellikle belirli bir zaman dilimi göz önünde bulundurularak oluşturulsa da stratejik planlamanın birincil odağı süre değildir. Stratejik planlamada önemli olan stratejik üstünlük kazanabilmektir. Bu nedenle "uzun dönem" ya da "kısa dönem", bir planlama türünden ziyade stratejiyi başarmak için gerekli zamanı açıklamada değerlidir.

13.
Benzer stratejik amaç ve hedeflere sahip işletmelerin oluşturduğu işbirliklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Simetrik İşbirlikleri
Soru Açıklaması
Simetrik işbirlikleri, benzer stratejik amaç ve hedeflere sahip işletmelerin oluşturduğu işbirlikleridir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Peters ve Waterman Modeli’nde ele alınan kavramlardan birisi değildir?  
Doğru Cevap: "C" İş görene bağlı olma
Soru Açıklaması
15.

Liderlik vasfı, strateji geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Stratejiler sadece analiz ve raporlara dayanarak yaratılamazlar ancak stratejik bir fikir mantığa dayalı bir yaklaşımla iyileştirilebilir. Bu aşamada planlamacıların kritik rolleri bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu rollerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Stratejilerin yalnızca tepe yönetim için anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasına özen gösterir.
Soru Açıklaması

Liderlik vasfı, strateji geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Stratejiler sadece analiz ve raporlara dayanarak yaratılamazlar ancak stratejik bir fikir mantığa dayalı bir yaklaşımla iyileştirilebilir. Bu aşamada planlamacıların kritik rolleri bulunur. Planlamacılar: • Doğru cevapları bulmaktan ziyade doğru soruların sorulmasına önem verir. • Oluşan durumlara alternatif yorumlar ve analizler geliştirir ve olayları farklı yorumlayabilmelidir. • Yöneticileri olumlu yönde güdüleyerek gelecek için yenilikçi çözümlere ulaşmalarına yardımcı olur. • Önemli konuların ve çevrede görünmeye başlayan stratejilerin farkına varılmasına, bu konuda bilgi sağlanmasına yardım eder. • Stratejilerin tüm birimler için anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasına özen gösterir. • Stratejileri alt stratejilere ayırarak, her bir stratejinin gerçekleşmesi için programlar ve eylem planları belirler. • Stratejik değişimin örgütün bütününe iletilmesini sağlar. • Stratejilerin işletmeye ne gibi yararlar getireceğini öngörerek, işletme operasyonlarını takip eder ve stratejilerin doğru yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder (Swayne vd.: 2008: 27).

16.
Temel özellikleri göz önüne alındığında, bir misyonun içinde yer alan başlıca unsurlar hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Durum açıklaması - Paydaşlar - Değer ve İnançlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi strateji oluşturma kapsamında yer alan faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Stratejilerin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
18.
Fonksiyonlar arası statü farklılığının yok edilmeye çalışıldığı, stratejik kararların olabildiğince kolektif olarak verilmesine özen gösterilen ve işletme stratejileri ve politikaları konusunda herkesin bilgi sahibi olmasının istendiği örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Misyoner örgüt yapısı
Soru Açıklaması
19.

İşletmelerin geçmişte finansal olarak elde ettikleri performansa ait ölçütlerin gelecekteki performanslarını sağlayacak koşullarla bütünleşmesini sağlayan, aynı zamanda vizyon, misyon ve stratejileri işletme içinde herkes tarafından anlaşılabilir duruma getiren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Dengeli başarı göstergesi
Soru Açıklaması

Dengeli başarı göstergesi (dengeli sonuç kartı) en genel anlamda işletmelerinvizyon, misyon ve stratejilerinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesidir. Bu yüzden dengeli başarı göstergesi, işletmelerin geçmişte finansal olarak elde ettikleri performansa ait ölçütlerin gelecekteki performanslarını sağlayacak koşullarla bütünleşmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sadece bir ölçüm sistemi değil; vizyon, misyon ve stratejileri işletme içinde herkes tarafından anlaşılabilir duruma getiren ve stratejileri uygulamaya imkân veren bir yönetim sistemidir. İşletmelerin geçmişte nerede olduklarını, şu anki durumunu ve gelecekte nereye gideceklerini görmelerine olanak tanır. Bu yüzden dengeli başarı göstergesi geçmişe ait fiziksel verileri göstermenin yanında geleceğe yönelik tüketici algılaması, çalışan motivasyonu ve süreç performansı gibi finansal olmayan göstergelerle de ilgilidir.

20.
İşletmenin aleyhine sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan dış çevre faktörlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tehditler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok