• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olmalıdır.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olmalıdır.
2.

"İki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve karşılıklı fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle oluşturdukları karşılıklı değişimleri kapsayan süreçlerdir."

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Stratejik işbirlikleri
Soru Açıklaması

Stratejik işbirlikleri, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve karşılıklı fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle oluşturdukları karşılıklı değişimi kapsayan birlikteliklerdir. Diğer seçeneklerde verilenler stratejik işbirliği yapma nedenleri ile ilgilidir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

3.
Sanayi Devrimi’nin ve kitle üretiminin oluşturduğu işletme yapıları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mekanik Bürokrasiler
Soru Açıklaması
Mekanik bürokrasiler Sanayi Devrimi’nin ve kitle üretiminin oluşturduğu işletme yapılarıdır.
4.

Hangisi düzgün ve işlevsel bir misyon ve vizyon ifadelerinin işletmeye sağlayacağı faydalardan değildir?

Doğru Cevap: "A" Farklı bakış açılarına sahip yöneticiler
Soru Açıklaması

A şıkkındaki ifade faydalar arasında yer alır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır.

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Örgüt Kültürü Modelleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" VRIN
Soru Açıklaması
VRIN, Barney'in geliştirdiği ve temel yeteneği ölçmek için kullanılan analizdir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi, günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Firmaların aynı şehirde birden fazla bayilik açması.
Soru Açıklaması
Günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörler arasında aşağıdakileri sayabiliriz: • AB ülkelerinin bazılarında yaşanan finansal krizler (Yunanistan, Portekiz, İtalya, vb.), • Bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan rejim değişiklikleri ve siyasi kargaşa (Libya, Mısır, Irak, Fas, vb.), • Müşterilerin daha çevreci üretim faaliyetleri ve ürün beklentisi, • Pazarlama faaliyetlerinin İnternet’e kayması, • Müşterilerin yaptıkları harcamaların karşılığını daha fazla görmek istemesi, • Küresel pazarların daha fazla gelir sağlama fırsatları, • Azalan kâr marjları nedeniyle işten çıkarmaların artması, • Başta petrol olmak üzere her geçen gün yükselen enerji fiyatları.
7.
Aşağıdakilerden hangisi "Operasyonel Plan"ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir.
Soru Açıklaması
Operasyonel plan geniş bir coğraf alanı etkilemez stratejik plana göre daha dar bir bölgeyi etkiler.
8.
İşletmenin kontrolünde olan, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini oluşturan faaliyetlerin incelenmesi sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İç Çevre Analizi  
Soru Açıklaması
9.
Benzer kaynak ve görevlere göre çalışanların gruplandırılması ile oluşan ve örgüt yapı türleri içinde en yaygın görülen örgütlenme türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Fonksiyonel Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik işbirliği yapma amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rakip işletmenin mülkiyetini ele geçirmek
Soru Açıklaması
E şıkkı
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Bir işletme önceden belirlediği hedeflere ulaşabilmek için kılavuzlar, kurallar ve prosedürler hazırlamaktadır. Hazırladığı bu dokümanlar ile sağlıklı, etkili ve hızlı kararlar almayı planlamaktadır. Buna göre bu işletme strateji uygulama aşamasının hangi faaliyetini gerçekleştirmektedir?
Doğru Cevap: "E" Politikaların belirlenmesi
Soru Açıklaması
Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi yıllık hedeflerin oluşturulması diğeri ise politikaların belirlenmesidir. Politikalar, yıllık hedeflere ulaşılmada kullanılacak araçlardır. Politikalar kapsamında, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak üzere hazırlanan kılavuzlar, kurallar ve prosedürler vardır. Politikalar karar vermede kılavuzluk yaparlar ve tekrarlanan faaliyetler ve durumlarda ne tarz davranışlarda bulunulacağına dair yol gösterirler. Böylece sağlıklı, etkili ve hızlı karar almak mümkün olacaktır. Verilen bilgiler ışığında sorunun doğru seçeneği E şıkkıdır.
12.
I. İşletmelere yol gösterir. II. Çalışanların nasıl davranması gerektiğini belirler. III. Çalışanlara ne için çaba göstermeleri gerektiğini açıklar? Yukarıdaki açıklamalar hangi kavramı tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Örgüt Kültürü
Soru Açıklaması
Bir işletmede eğer paylaşımcılık çalışanlar tarafından benimsenmiş ise güçlü, benimsenmemiş ise zayıf kültür olarak değerlendirilebilir. Örgüt kültürünün nitelikleri şöyle sıralanabilir: İşletmelere yol gösterir, çalışanlar arası bağı güçlendirir, çalışanların nasıl davranmaları ve ne için çaba göstermeleri gerektiğini açıklar.
13.

Aşağıdakilerden hangisi değer yaratan temel faaliyetlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Materyal depolama
Soru Açıklaması

Porter’a göre değer yaratan faaliyetler temel ve destekleyici faaliyetler olmak üzere iki ana grup altında incelenmektedir. Temel faaliyetler, materyal alma ve depolama aktiviteleri gibi içe yönelik lojistik; makineyle işleme, montaj, test etme ve paketleme gibi aktiviteleri gerçekleştirerek girdilerin son ürün haline getirildiği üretim; bitmiş ürünü müşterilere dağıtmayı içeren dışa yönelik lojistik; alıcılara ürünü almalarını teşvik eden pazarlama ve satış; onarma, üründe ayarlamalar, eğitim ve parçaların tedariki gibi ürünün değerini arttıran veya sürdüren satış sonrası hizmetler/servis olarak beş ana gruptan oluşmaktadır.

14.

Bir işletmede, yıllık hedeflerin ortaya konuluyor, politikalar oluşturuluyor, çalışanlar motive ediliyor ve buna kaynak ayrılıyorsa bu işletmede aşağıdakilerden hangisi uygulanmaktadır?

 

 

Doğru Cevap: "D" Strateji
Soru Açıklaması

Strateji uygulama, bir işletmenin yıllık hedeflerin ortaya koymasını, politikalar oluşturmasını, çalışanları motive etmesini, kaynakların daha önceden belirlenmiş stratejiler için ayrılmasını gerektirir. Stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi için örgüt kültürünün geliştirilmesi, etkili bir örgüt yapısının oluşturulması, pazarlama çabalarının yönlendirilmesi, bütçelerin hazırlanması, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması ve çalışanların ücretlendirmesinin işletmenin performansına bağlanması gibi faaliyetler de strateji uygulama aşamasının adımları arasındadır.

15.
ABD’de ünlü bir ayakkabı firması yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, ayakkabı üretimini Uzakdoğu veya Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmesi halinde, üretim maliyetinin oldukça düşük olacağı sonucuna varmıştır. Firma bu ülkelerde bulduğu üretici firmalar ile stratejik işbirliği yaparak, ayakkabıların üretim iznini firmalara verip, pazarlama işlemini kendisi yapmak istemektedir. Yukarıda verilenlere göre ayakkabı firması amacına ulaşmak için hangi stratejik işbirliğini yapması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Sözleşmeli Üretim
Soru Açıklaması
Sözleşmeli üretim, işletmelerin markalı ve özellikli mallarının üretimini başka işletmelere yaptırmalarına imkân veren işbirliği anlaşmalarıdır. Özellikle dış pazarlarda üretim yapmanın iç pazarlara göre daha düşük maliyetli olduğu durumlarda, işletmenin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için başvurulan işbirliği türüdür. Bu işbirliği türünde ürünlerin üretim izni, anlaşma ile diğer üretici firmalara verilmektedir. Sözleşmeli üretim yapmak isteyen işletme, ürünü başka bir işletmeye yaptırırken pazarlama faaliyetlerini ise kendisi üstlenmektedir.
16.
I. İçe yönelik lojistikII. ÜretimIII. Ar-GeIV. İnsan kaynakları yönetimiYukarıdakilerden hangileri, Porter'a göre işletmede değer yaratan temel faaliyetler arasındadır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin uzun vadede belirlediği amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ile ilgili dengeli başarı göstergesi boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenme ve gelişme boyutu
Soru Açıklaması
18.

Stratejik yönetim modelinin dinamik ve sürekli bir döngüye sahip olduğu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu modelin en son basamağını oluşturmaktadır?

 

Doğru Cevap: "D" Performansın ölçülmesi ve değerleme
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim modelinin ilk basamağını vizyon ve misyonun belirlenmesi oluştururken; son basamağını ise performansın ölçülmesi ve uygulanan stratejilerin değerlendirilmesini oluşturur.

 

19.
Hangisi İnsan Kaynakları Planlaması  içinde yer alan fonksiyonlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" İş analizi
Soru Açıklaması
20.
Örgüt ve sendikalar arasında arabulucu olarak hizmet edilmesi, disiplin ve sorun çözüm sistemlerinin kurulması Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne göre aşağıdaki insan kaynakları fonksiyonlarından hangisine yönelik bir faaliyettir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma ve çalışan ilişkileri
Soru Açıklaması
Örgüt ve sendikalar arasında arabulucu olarak hizmet edilmesi, disiplin ve sorun çözüm sistemlerinin kurulması çalışma ve çalışan ilişkileri fonksiyonuna yönelik bir faaliyettir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler