• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin SWOT analizi kapsamında fırsat olarak değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "E" Stratejik iş ortaklığı
Soru Açıklaması
2.
I. İşletmenin en iyi yaptığı şey nedir? II. İşletme hangi kaynaklara sahiptir? Yukarıdaki sorulara cevap arayan bir işletmenin gerçekleştirdiği eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşletme güçlü yönlerini tespit etmektedir.
Soru Açıklaması
İşletmenin güçlü yönleri, rekabet üstünlüğü yaratmada kullanılabilecek kaynaklar ve yeteneklerdir. güçlü yönler tamamen işletmenin iç çevresine dayanmaktadır. İşletmeler güçlü yönlerini tespit edebilmek için -İşletmenin en iyi yaptığı şey nedir? - İşletme hangi kaynaklara sahiptir? sorularına cevap aramalıdırlar.
3.
Sanayi Devriminin ve kitle üretiminin oluşturduğu işletme yapılarının ortaya çıkardığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mekanik bürokrasiler
Soru Açıklaması
Doğru cevap mekanik bürokrasiler
4.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel örgüt yapısının temel fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsan Kaynakları
Soru Açıklaması
5.

 I. İç çevre analizi

II. Yıllık hedeflerin oluşturulması

III. Vizyon-misyon geliştirme

IV. Politikaların belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri stratejik uygulamanın aşamalarındandır?

Doğru Cevap: "D" II-IV
Soru Açıklaması

Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluşturulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir.

6.
Örgütün bir ürün ya da hizmeti üretebilmek için gereken ana fonksiyonlarının organizatör firma tarafından yönetilen farklı firmalara dağıtılması anlamına gelen örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Şebeke (Network) Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
7.
İşletmelerin, güçlü ve zayıf yönlerini belirlerken, gelecekte karşılarına çıkabilecek fırsat ve tehlikelerin önceden fark edilmesini sağlayan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" SWOT
Soru Açıklaması
8.

I.  Örgüt içindeki herkese kendi operasyonel sorumluluklarını düşünmelerinin yeterli olacağı konusunda bir bakış açısı sunar.

II. Zamanın ve diğer kaynakların daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasınısağlar.

III. Örgütsel koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yürütülebilmesini olanaklı kılar.

Yukarıdaki maddelerden hangileri stratejik yönetimin yararları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim, örgüt içindeki herkese sadece işletme içi operasyonları ve kendi operasyonel sorumluluklarını düşünmelerinin yetmeyeceği konusunda benzersiz bir bakış açısı sunar. İşletme içindeki herkesten dışarıdaki olan biteni gözleme ve büyük resimle ilgilenmeyi içeren yeni bir tutumu benimsemelerini talep eder. Buna göre "Örgüt içindeki herkese kendi operasyonel sorumluluklarını düşünmelerinin yeterli olacağı konusunda bir bakış açısı sunar." ifadesi stratejik yönetimin yararları arasında sayılamaz. Diğer maddeler stratejik yönetimin yararlarını ifade etmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

9.

İşletmenin iç çevre analizi ile çoğu zaman eş anlamlı olarak kabul edilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin mali tablolarının analizi
Soru Açıklaması

İşletmenin iç çevresinin analiz edilmesi “işletmenin analizi” anlamına gelmektedir. İşletmenin ne derece başarılı ya da başarısız olduğu “mali göstergelerle” anlaşılır. Bu yüzden “işletme analizi” ile “işletmenin mali tablolarının analizi” çoğu zaman eş anlamlı olarak kabul edilir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

10.
Bir işletmenin SWOT matrisinde karşılaşabileceği en kötü konumdaki strateji aşağıdakilerden hagisidir?
Doğru Cevap: "D" Zayıf Yönler (W) - Tehditler (T)
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama sürecinde yanıtı aranan en temel kritik sorulardır?
Doğru Cevap: "A" Şu an neredeyiz?/Nereye ulaşmak istiyoruz?/Nasıl ulaşırız?
Soru Açıklaması
Stratejiye ait süreçte üç temel aşama vardır: strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerleme. Bir stratejik planlama sürecinde aşağıdaki üç kritik sorunun yanıtlanması gerekir: • Şu anda neredeyiz? • Nereye ulaşmak istiyoruz? • O noktaya nasıl ulaşırız?
12.
İç çevre analizi kapsamında, işletme için olumlu sonuç doğurma potansiyeli olanlar İşletmenin, hangi yanları olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" Güçlü Yanları
Soru Açıklaması
İç çevre analizi kapsamında, işletme için olumlu sonuç doğurma potansiyeli olanlar işletmenin güçlü yanları, olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olanlar ise işletmenin zayıf yanları olarak adlandırılır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi sadece işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek için yapılır?

Doğru Cevap: "C" İç çevre analizi
Soru Açıklaması

İşletmenin iç çevre analizi, bize işletmenin rakiplerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini vermektedir. SWOT analizi ise genel anlamda işletmenin iç ve dış koşullarının analizini kapsamaktadır.

14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, stratejik işbirliği yapma nedenleri doğru olarak sıralanmıştır.
Doğru Cevap: "D" Belirsizliği azaltmak - Varlık ve yetenekleri geliştirmek - Mevcut pazarlarda büyümek
Soru Açıklaması
?
15.
İşletme üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi ve nelerin kötü olarak benimsendiğini belirleyen değerler olarak tanımlanan örgüt kültürü unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel Değerler
Soru Açıklaması
16.
Personel yönetimi ve uygulamalarının psikoloji bilimiyle birleştirilmesi alanında ilk çalışmaları yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Elton Mayo
Soru Açıklaması
Personel yönetimi ve uygulamalarını psikoloji bilimiyle birleştirilmesi alanında ilk çalışmaları yapan bilim adamı Elton Mayo'dur. Elton Mayo, 1927 ve 1932 yılları arasında Hawthorne araştırmalarını yapmıştır.
17.

I. Ürün farklılaştırma

II. Sermaye gereklilikleri

III. Değiştirme maliyeti

IV. Dağıtım kanallarına erişim

V. Sadece birkaç tedarikçi varlığı

Mevcut bir sektöre yeni girmeyi planlayan işletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri engeller, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV 
Soru Açıklaması

Ürün farklılaştırma;  Zaman içerisinde tüketiciler, sektördeki belli bir işletmenin ürününün benzersiz olduğunu düşünebilir. Bu düşüncenin arkasında üstün hizmet, etkili reklam kampanyaları ya da işletmenin o alanda öncü işletme olmuş olması gibi nedenler gözlemlenebilir. Bu düşüncenin doğal sonuçlarından biri desadık müşteri grubunun yaratılmasıdır. Pazara yeni girecek olan bir işletme bu sadakati ortadan kaldırabilmek adına çok fazla kaynak harcamak zorunda kalacaktır. Yeni kurulan her işletme de bu tür bir kaynak kullanım olanağına sahip olmayabilir.Sermaye gereklilikleri; Yeni bir sektörde rekabet etmek için işletme yeterli kaynaklara sahip olmalıdır. Tesislere ek olarak, üretim, pazarlama ve diğer önemli işletme fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Her işletme de bu kadar güçlü kaynaklara sahip olamayabilir.Değiştirme maliyetleri; Tüketiciler bir defa bir ürünü satın aldıklarında, o ürün için ayırmış oldukları bütçeyi kullanmış olur. Bu nedenle pazara sonradan giren işletme ya aynı ürünü çok daha düşük bir fiyatla satabilmeli ya da çok daha gelişmiş bir ürün sunmalıdır. Ancak bu sayede bütçesini kullanmış olan tüketiciler, bir defa daha alım yapma seçeneğini değerlendirebilir.Dağıtım kanallarına erişim; Sektörde faaliyet gösteren işletmeler zaman içerisinde kendilerine göre etkili işleyen bir dağıtım kanalı geliştirmiş olabilirler. Eğer pazara yeni giren işletme dağıtım kanalındaki işletmeleri, kendi ürünlerini dağıtmaları konusunda ikna edemezse, bu işletmelerin pazara girişi son derece zor bir hale gelecektir.Yukarıda ifade edilen başlıklar, mevcut bir sektöre yeni girmeyi planlayan işletmelerin karşı karşıya kalabileceği engelleri açıklamaktadır. Sadece birkaç tedarikçi varlığı ise, tedarikçilerin alıcılara karşı pazarlık gücünü yükseltir, işletmeler için engel değildir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi stratejiler desteği ile değerlendirildiklerinde örgütün amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran dış çevre kaynaklı koşullar ve gelişmelerdir?

Doğru Cevap: "C" Fırsatlar
Soru Açıklaması

Fırsatlar, stratejiler desteği ile değerlendirildiklerinde, örgütün amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran, dış çevre kaynaklı koşullar ve gelişmelerdir.

19.
Engelli insanların işgücüne daha yoğun katılımları aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal faktör
Soru Açıklaması

Sosyal faktörler, yaş dağılımı, işgücüne katılım vb. faktörlerdir. Politik faktörler, vergi programları, adil rekabet kararları vb.dir. Teknolojik faktörler, Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi denildiğinde akla gelir. Ekolojik faktörler, toprak, hava, su ile ilgili faktörlerdir. Ekonomik faktörler, enflasyon oranları, işsizlik oranları vb. unsurları içerir. DOğru cevap A şıkkıdır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yeteneklerinin temel yetenek olup olmadığını analiz etmek için geliştirilen VRIN analizi kapsamında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Karlı olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler