• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
İşletmelerin sahip oldukları deneyimlerin, teknik bilgilerin veya üretim sırlarının bir bölümünün belirli bir ücret karşılığında başka bir işletmenin kullanımına sunulması için yapılan anlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Know-how anlaşmaları
Soru Açıklaması
Know-how işletmelerin sahip oldukları işletme deneyimleri, teknik bilgi, üretim sırları, işletmenin sahip olduğu tecrübeyi kapsamaktadır. Know-how anlaşmalarında teknik bilgi ya da deneyime sahip bir işletme, aynı faaliyet konusunda olan ancak bilgi ve deneyimde yeterli olmayan işletmelere sahip olduğu bilgiyi kullanma hakkını vermesi ile gerçekleşir. Know-how alıcısı ise bu bilgiyi kendi üretiminde kullanır ve karşılığında danışman işletmeye bir ücret öder.
2.
İnsan kaynakları fonksiyonu ile stratejik yönetim süreci arasındaki hangi uyum sürecinde insan kaynakları bölümü stratejik yönetim ekibinin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir üyesidir?
Doğru Cevap: "E" Bütüncül bağlantı
Soru Açıklaması
Bütüncül bağlantı düzeyinde, insan kaynakları departmanı stratejik yönetim ekibinin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir üyesidir. Bu bağlantı düzeyinde ise örgütler, strateji formülasyonu ile uygulama süreçlerini bünyesinde toplayan bağımsız insan kaynakları fonksiyonlarına sahiptirler.
3.

“İşletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verilmesi” ifadesi hangi misyon bileşeni ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" İşletmenin felsefesi
Soru Açıklaması

 “İşletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verilmesi” ifadesi misyon bileşenlerinden olan işletmenin felsefesi ile ilintilidir. Örne¤in Çelik boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak.

4.
İki ya da daha fazla işletmenin, yeni bir kimlik altında bir işletme kurmadan, sadece belirli varlık ve yeteneklerini beraberce kullanarak, belirledikleri amaçları gerçekleştirmek üzere anlaşmaya varmaları olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Stratejik işbirliği
Soru Açıklaması
İki ya da daha fazla işletmenin, yeni bir kimlik altında bir işletme kurmadan, sadece belirli varlık ve yeteneklerini beraberce kullanarak, belirledikleri amaçları gerçekleştirmek üzere anlaşmaya varmaları stratejik işbirliği olarak tanımlanabilir.
5.

Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticiler rutin konularda rahatsız edilmemesi, hangiyönetim ilkesi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "C" Ayrıklık ilkesi
Soru Açıklaması

Ayrıklık İlkesi: Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticiler rutin konularda rahatsız edilmemelidir. Orta ve alt basamak yöneticileri kararları almalı ancak karar almaya yetkili olmadıkları konularda veya olağan dışı konularda karar verme söz konusu olduğu durumlarda üste gitmelidir

6.
İşletmelerin gerek kimliklerini ve gerekse mülkiyet yapılarını değiştirmeden, sadece belirli alanlarda sahip oldukları varlık ve yeteneklerini birleştirmeleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik ortaklık
Soru Açıklaması
İşletmelerin gerek kimliklerini ve gerekse mülkiyet yapılarını değiştirmeden, sadece belirli alanlarda sahip oldukları varlık ve yeteneklerini birleştirmeleri stratejik ortaklık olarak tanımlanabilir.
7.
İşletmelerin kaynak ve hizmetlerini birleştirerek veya değiştirerek rekabet avantajı kazanması ama yasal olarak bağımsızlığını sürdürmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşbirliği Stratejisi
Soru Açıklaması
A şıkkı
8.
İşletmenin sahip olduğu iş ve faaliyetlerinde veya mal ve hizmet üretiminde yararlandığı maddi veya maddi olmayan tüm unsurlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İşletme varlığı.
Soru Açıklaması
İşletmelerin sahip oldukları tüm maddi ve maddi olmayan unsurlar onların varlıkları olarak adlandırılır. "E" seçeneği dışındaki diğer seçenekler, işletmelerin analizi ve değerlendirilmesi ile ilgilidir. "E" seçeneği ise işletmelerin varlıklarını değerlendirebilme kapasitesine işaret eder.
9.

"Örgüt yapısı bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, fonksiyonel iş bölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan bir görünümdedir. Örgütsel davranışın çok azı biçimselleştirilmiş, planlama, eğitim ve temsil fonksiyonları en asgari düzeye indirgenmiştir. Standardizasyon yokluğu yapının organik olmasına ve kurmaylık fonksiyonlarına düşük bir gereksinme duyulmasına yol açar."

Yukarıda yer alan tanım, örgüt yapısı türlerinden hangisini açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Yalın Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması

Yalın örgüt yapısı; bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, fonksiyonel iş bölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan bir görünümdedir. Örgütsel davranışın çok azı biçimselleştirilmiş, planlama, eğitim ve temsil fonksiyonları en asgari düzeye indirgenmiştir. Standardizasyon yokluğu yapının organik olmasına ve kurmaylık fonksiyonlarına düşük bir gereksinme duyulmasına yol açar. Ara kademe yöneticileri yok gibidir, kontrol ve koordinasyon genel olarak tepe yöneticiler tarafından gerçekleştirilir. Örgüt yapısı değişken koşullara esnek tepkiler verebilir. Yapının esnekliği başarı ve hayatta kalma için esastır çünkü bu tür örgütler bürokratik yapılı rakipleri ile başa çıkabilmek için çabuk tepki gerektiren görece karmaşık iş ortamlarını seçerler. Bu karmaşık özelliğine rağmen iş ortamı ve buna cevap veren üretim sistemi basit olmalıdır. Aksi halde tepe sorunlar tepe yöneticilerinin kontrol kapasitesini aşar ve stratejik kontrol kaybolur. Bu tür örgütler genel olarak gençtirler. Bunun nedeni zaman içerisinde örgütlerin kısmen de olsa bürokrasilere sürüklenmesi, basit yapıların zaaflarının onları başarısızlığa ve yok olmaya götürmesidir. Ölçek büyüklüğü de giderek bürokrasi gerektirdiğinden bu yapıların büyük kısmı küçük ölçeklidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetime göre rekabet üstünlüğünün kaynağıdır?

Doğru Cevap: "A" Müşterinin algıladığı değerin yüksekliği
Soru Açıklaması

İşletmelerin bulundukları sektördeki başarıları önemli ölçüde rekabet üstünlüğüne dayanmaktadır. İşletmeler faaliyetleri sonucunda ne kadar fazla değer yaratırlarsa o kadar rekabet üstünlüğü sağlamış olurlar. Burada sözü edilen değer kavramı, müşterinin algıladığı değeri ifade etmektedir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Her personelin bilgi, yetenek ve deneyimlerine göre en fazla katkı yapabileceği bir işe yerleştirilmesi hangi örgütsel ilkede ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi
Soru Açıklaması

İş bölümü ve Uzmanlaşma ilkesi: Her personelin bilgi, yetenek ve deneyimlerine göre en fazla katkı yapabileceği bir işe yerleştirilmesini içerir. Böylece her çalışan, her işte değil; en iyi yapabileceği bir işte uzmanlaşarak bölümlenmeye gidilmelidir

12.

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" finansal boyut
Soru Açıklaması
13.
Yönetim kurulu kararları, yönetmelik, yönerge ve tüzükler örgüt yapısı içerisinde hangi duruma örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Biçimselleşme
Soru Açıklaması
Biçimselleşme, işletme yönetiminde kuralların hakim olmasıdır. Yönetim kurulu kararlar›, yönetmelik, yönerge ve tüzükler buna örnektir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi değer zinciri analizinin doğrudan faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmeler kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar için kaynak yaratabilirler.
Soru Açıklaması
"B" seçeneği dışındaki tüm seçenekler söz konusu analizin doğrudan yararlarıdır. "B" seçeneği ise ancak dolaylı yarar olarak değerlendirilebilir.
15.

I. Organizasyon yapısı yalınlaşır.

II. Organizasyon kademeleri azalır.

III. Üst yönetim stratejik konular için daha çok zaman kazanır.

Yukarıdakilerden hangisi işletmenin temel yeteneği ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetleri içeride yürütürken, diğer işleri dış kaynak kullanarak yerine getirdiğinde elde edilecek kazanımlar arasında yer alır? 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kaynaklara dayalı görüşe göre işletmeye rekabet gücünü verecek olan temel yetenektir. Bu görüşe göre işletmeler temel yetenekle doğrudan ilgili işlerini bünyesinde yürütmeli, diğer tüm işler dış kaynak kullanımına tabi tutulmalıdır. Bu şekilde hem organizasyon yapısı yalınlaşacak, hem organizasyon kademeleri azalacak hem de üst yönetim stratejik konularda düşünmeye daha fazla vakit bulacaktır.

16.
Başarılacak hedeflerin ve işlevlerin belirlenmesi, fiziksel olanakların değerlendirilmesi aşamaları hangisinin oluşum sürecinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel yapının oluşumu
Soru Açıklaması
Örgütsel yapının oluşum süreci ana hatlarıyla bazı aşamaları kapsamaktadır: Başarılacak hedeflerin ve işlevlerin belirlenmesi, fiziksel olanakların değerlendirilmesi vb.
17.
Aşağıdakilerden hangisi içsel süreçler boyutundaki göstergelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşteri kalitesi
Soru Açıklaması
18.
Barney, üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi beş temel özelliğin test edilmesini önermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu beş temel özellikten biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kolay ulaşılabilirlik
Soru Açıklaması
Barney, üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için değer, nadirlik, taklit edilemezlik, ikame edilemezlik ve kullanılabilirlik özelliklerinin test edilmesini önermiştir. Buna göre kolay ulaşılabilirlik temel yetenekler arasında değildir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliklerinde yaşanan sorunların sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Esnek yapı
Soru Açıklaması
Örgütün esnek bir yapıya sahip olması stratejik işbirliklerinde yaşanan sorunlardan birisi değildir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "B" SWOT olabildiğince uzun ve karmaşık olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler