• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

Örgütlerde misyon ifadesi işçinde bazı unsurlar yer almalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Uzun dönemden ziyade kısa dönemi kapsaması gerekmektedir.
Soru Açıklaması

MİSYON ÖZELLİKLERİ

 Örgüt çalışanları, tüm paydaşlar ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtılabilir.

Örgütsel misyon içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alabilmektedir:

  • “Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtını içerir.
  • Yapılan işin tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır
  • Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir.
  • Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur.
  • Misyonun, örgüte özgü olması gerekir.
  • Kısa dönemden ziyade uzun dönemi kapsaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen özelliklerden yola çıkarsak bir misyon içerisinde: “o işlet- menin durumunun açıklanması”, “paydaşları”, “değer ve inançları” unsurlarının ön plana çıktığı açıkça görülmektedir. Bir işletmenin “faaliyet alanının belirli olması”, onun aynı zamanda ancak uygun alternatişerle ilerleyebileceğinin bir göstergesidir. Kısacası faaliyet alanının sınırlarının da bir nevi belirgin olabilmesi önemlidir. İşlevsel olmayan bir misyon bildirgesi işletmenin yanlış stratejilere eğilmesine neden teşkil edebilir. Özetle misyon bildirgesi işlevsellik olgusunu barındırmalıdır. Örneğin, Migros A.Ş.’nin, bilgisayar üretimi gibi bir alana girmesine olanak tanımamalıdır.

2.
Örgüt kültürünün oluşumunda önemli bir yere sahip olan ve işletme üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi ya da kötü olarak benimsendiğini belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgütsel değerler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapının oluşum sürecinin ana hatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Başarısızlıkların cezalandırılması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “Beş Güç” modeli kapsamında ele alınan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürün yaşam çevrimi
Soru Açıklaması
5.

I. Yüksek-teknoloji ve otomasyon kontrol sorunları

II. Koordinasyon sorunları

III. Kaynakların yanlış kullanımı ile verimliliğin düşmesi sorunları 

IV. Birimler arası eşgüdüm noksanlığı ve örgütün temel hedeflerinden uzaklaşılması sorunları

V. Teknoloji yönetimi sorunları

İş ortamının kararlı fakat karmaşık olduğu durumlarda profesyonel bürokratikyapı anlam kazanmaktadır. Bu tür yapıların ortaya çıkması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar hangileridir? 

Doğru Cevap: "B" I, II, III ve V
Soru Açıklaması

İş ortamının kararlı fakat karmaşık olduğu durumlarda profesyonel bürokratikyapı anlam kazanmaktadır. Beklenenin aksine bu tür yapılarda yüksek-teknoloji ve otomasyon kontrol ve koordinasyon sorunları, teknoloji yönetimi sorunları yaratmakta kaynakların yanlış kullanılarak verimliliğinin azalmasına neden olmaktadır.

Birimler arası eşgüdüm noksanlığı ve örgütün temel hedeflerinden uzaklaşılması sorunları Bölümlü Örgüt Yapısında görülmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Öz kaynakları artırmak
Soru Açıklaması
Öz kaynakları artırmak işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden biri değildir.
7.
Kaplan ve Norton'a göre “Bütçeleme, yatırım planlaması gibi yönetim sistemlerinin uzun vadeli stratejik yaklaşımlar ve öğrenme odaklı olmaması” stratejilerin etkin olarak uygulamasının önündeki hangi engelin ifadesidir?
Doğru Cevap: "D" Operasyonel engel
Soru Açıklaması
8.

İnsan kaynakları uygulamaları kapsamında yer alan "Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi" faaliyeti, Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından belirlenen insan kaynakları fonksiyonlarından hangisinin içeriğinde yer almalıdır?

Doğru Cevap: "B" İnsan kaynakları araştırmaları
Soru Açıklaması

Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (SHRM) tarafından belirlenen insan kaynakları fonksiyonları ve bu fonksiyonlara ilişkin faaliyetler aşağıda yer almaktadır.İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alımı• Örgütteki spesifik işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması.• Örgütün amaçlarına ulaşması için gerekli duyulan insan kaynağı ihtiyaçlarının tahmin edilmesi.• Bu ihtiyaçların karşılanması için bir planın geliştirilmesi ve uygulanması.• Amaçlara ulaşması için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının örgüte kazandırılması.• Örgütteki belirli pozisyonlar için personelin seçimi ve işe alınması.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.• Çalışanların yetiştirilmesi, oryantasyonu ve eğitimi.• Yönetim ve örgütsel gelişim programlarının tasarlanması ve uygulanması.• Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması.• Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için sistem kurulması.• Kariyer planlarını geliştirmelerinde çalışanlara yardımcı olunması.Ücret ve diğer ödemeler• Tüm çalışanlar için ücret ve ek kazanç sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.• Ücret ve diğer ödemelerin adil ve istikrarlı olmasının sağlanması.Çalışma ve çalışan ilişkileri:• Örgüt ve sendikalar arasında ara bulucu olarak hizmet edilmesi.• Disiplin ve sorun çözüm sistemlerinin kurulması.İnsan kaynakları araştırmaları• İnsan kaynakları bilgi bankasının kurulması.• Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.

Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

9.
Pazardaki hızlı değişimlere olabildiğince esnek ve çabuk yanıt verememek hangi örgüt modelinin dezavantajı olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bürokratik örgüt yapısı
Soru Açıklaması
Söz konusu dezavantajlar, bürokratik yapıların hızlı değişen piyasa koşulları karşısında yeterince esnek ve çabuk reaksiyon gösterememeleriyle ilgilidir. Dolayısıyla doğru seçenek B şıkkıdır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi neticesinde ortaya çıkan seri üretim mantığının gerektirdiği tekno-yapıyı içeren yönetim modelidir?
Doğru Cevap: "A" Mekanik bürokrasiler
Soru Açıklaması
Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen seri üretim modeli, organizasyonda standardizasyon ihtiyacını gideren tekno-yapılarla oluşturulmuş, emir -kumanda açısından fonksiyonel ayrışım açısından iyi tanımlı örgüt yapılarının belirmesine neden olmuştur. Bu yapılara mekanik bürokrasiler denir. Dolayısıyla doğru şık A seçeneğidir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
İşletme yaratıcı süreçlerle fikirleri ortaya çıkardıktan sonra, işlerliği olup olmadığını anlamak için onları test eder. Yukardaki tanım aşağıdaki stratejik düşünmenin farklı görünümleri konu başlıklarından hangisinin içeriğini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel yaklaşım
Soru Açıklaması
Bilimsel yaklaşım: İşletme yaratıcı süreçlerle fikirleri ortaya çıkardıktan sonra, işlerliği olup olmadığını anlamak için onları test eder. Test etme, analizler aracılığı ile yapılır. İşletme önemli kriterler üzerinden fikirleri derecelendirir ve işletmenin kaynakları ile dış çevreyi değerlendirir. Ancak, iyi fikirlerin uygulanması için de çaba gösterilmelidir.
12.

Stratejik işbirliği başarı kriterlerinden hangisi, ortaklar arasında "kazan-kazan" durumunun oluşturulmasını içermektedir?

Doğru Cevap: "B" Stratejik amaçların açık ve belirgin olması.
Soru Açıklaması

Stratejik işbirliğinin birinci temel başarı koşulu, her şeyden önce işbirliğine giden işletmelerin ortak bir vizyona sahip olmalarıdır. Taraflar hedeflerin uyumu ve varlıkların tamamlayıcılığı için uğraşmalıdır. Stratejik işbirliği oluşturulmadan önce potansiyel ortaklar birbirlerinin stratejik hedeflerini iyi bir biçimde anlamalıdırlar. Her işletme, ortağının girişim ile neyi başarmayı beklediğini kısa veya uzun dönem açısından bilmelidir. Bu kriter ortaklar arasında “kazan-kazan” durumunun oluşturulmasını içermektedir. Bu nedenle ortakların kaynaklarını bütünleştirmeye ve stratejik açıdan karşı taraf ile uyum oluşturmaya çaba harcamaları gerekmektedir. 

Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

13.

"Yetenekli insanların işe alınması, çalışanların verimliliğinin artırılması, maliyetlerin azaltılması, iş güvenliğine gereken önemin verilmesi, iç ve dış çevrenin iyi analiz edilmesi, çalışan sirkülasyonunun azaltılması ve yetenekli kişilere kariyer imkânlarının sunulması."

Yukarıda tanımlanan uygulamalar, stratejik insan kaynakları yönetimindeki "5P Modeli"nin hangi unsurunun konusunu teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "C" İnsan Kaynakları Politikaları
Soru Açıklaması

İnsan Kaynakları Psikolojisi: Değerleri ve kültürünü tanımlayan etkinliklerdir. İnsanlara nasıl değer verilmesi ve onurlandırılması gerektiğini açıklar. Bir işletmenin insan kaynakları psikolojisi, o işletmenin değerler yapısı içerisinde oluşturulabilir.İnsan Kaynakları Politikaları: İşletme içi paylaşımları, hedefleri ve değerleri ortaya koyar. Emek yoğun faaliyetlere ve insan kaynakları programlarına yardımcı olur. Stratejik iş ihtiyaçları dikkate alınarak bu politikalar, yetenekli insanların işe alınması, çalışanların verimliliğinin artırılması, maliyetlerin azaltılması, iş güvenliğine gereken önemin verilmesi, iç ve dış çevrenin iyi analiz edilmesi, çalışan sirkülasyonunun azaltılması ve yetenekli kişilere kariyer imkânlarının sunulması konularını kapsar.İnsan Kaynakları Programları: İnsan kaynakları stratejisine bağlı düzenli faaliyetlerdir. Yöneticilerin işe ilişkin yaklaşımlarındaki çabaları koordine eder. Bu programlar stratejik iş ihtiyaçlarının gerektirdiği stratejik örgütsel değişim çabalarını başlatmak, yaymak ve desteklemek için özel olarak tasarlanmış koordineli insan kaynakları çabalarını içerir.İnsan Kaynakları Uygulamaları: Liderlik, yönetimsel ve operasyonel roller için gerekli bir unsurdur. Rol davranışlarının gereksinimlerinin motivesini sağlar.İnsan Kaynakları Prosesleri: Diğer etkinliklerin ve topyekûn bütünleşme ve koordinasyonun çözümlenmesini ifade eder. Etkinliklerin nasıl, nerede, ne zaman yer alacağını tanımlar.

Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

14.
Bir danışmanlık şirketi işletme için iki lider adayı belirlemiştir. Adaylardan ilkinin işletme içindeki bir hatayı karşı tarafa yüklediği ve "beni yanlış anladınız" diyerek tepki verdiği gözlenmiştir. Bu aday için aşağıdaki ön yargılardan hangisine sahip olduğu söylenilebilir?
Doğru Cevap: "A" Üstünlük yanılgısı
Soru Açıklaması
Üstünlük yanılgısı;başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim verme ve başarısızlıklar konusunda daha az sorumluluk alma eğilimi olarak tanımlanır. Bu tanım dahilinde sözü edilen adayın böyle bir önyargısı olduğu söylenilebilir.
15.
Aşağıdaki değer zinciri faaliyetlerinden hangisi materyal alma ve depolama faaliyetleri ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İçe Yönelik Lojistik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki değer zinciri faaliyetlerinden hangisi bitmiş ürünü müşterilere dağıtmakla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Dışa Yönelik Lojistik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliklerinin başarı koşullarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Açık hükümlerin olduğu resmi sözleşmelerin yapılması
Soru Açıklaması
STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNİN BAŞARI KOŞULLARIBaşarısızlığın maliyeti, yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı çok pahalı olabilmektedir. Bu doğrultuda stratejik işbirliği oluşturan işletmelerin işbirliğinin başarısı konusunda dikkat etmeleri gereken hususları şöyle sıralanabilir:• Stratejik amaçların açık ve belirgin olması • Stratejilerin bütünleştirilmesi ve her iki taraf için değer yaratıldığından emin olunması • Uyumlu hedeflere, kaynaklara ve tamamlayıcı yeteneklere sahip ortakların bulunması • Ortaklık doğrultusunda ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve işbirliği oluşturulurken bunların azaltılması • Görev ve sorumlulukların paylaşılması ve her ortağın işini en iyi şekilde yerine getirmesi. • Pazarda direkt rekabet etmekten kaçınılması yoluyla çatışmaların azaltılması• Kültürel uyumun sağlanması• Ortaklar arasında iyi bir iletişimin ve yüksek düzeyde güvenin oluşturulması • Çevresel değişiklik ve yeni fırsatlar doğrultusunda ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi ve esnek olunması• İşbirliği konusundaki deneyim ve uzmanlıklardan yararlanılması
18.
İşletmelerin vizyon, misyon ve stratejilerinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dengeli Başarı Göstergesi
Soru Açıklaması
19.
1970’li yıllarda yaygın kabul gören ve hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı uygulamasına dayanan örgüt yapısı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Matris örgüt yapısı
Soru Açıklaması
20.
Aria ve Aycell isimli cep telefonu operatörleri 2004 yılında işbirliği yaparak Avea markasını piyasaya sunmuşlardır. Bu işbirliği türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Simetrik
Soru Açıklaması
Simetrik işbirlikleri, benzer stratejik amaç ve hedeflere sahip işletmelerin oluşturduğu işbirlikleridir. Bu nedenle doğru cevap simetrik işbirlikleridir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler