• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.
İnsan kaynakları yönetiminde çalışanlara ilk kez emeklilik ve sağlık gibi ek yararların sağlandığı dönem hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1940-1950
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetiminin tarihinde çalışanlara emeklilik ve sağlık gibi ek yararlar 1940-1950 yılları arasında sağlanmaya başlanmıştır.
2.
Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması hangi insan kaynağı fonksiyonu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan kaynakları araştırmaları
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alımı

 • Örgütteki spesifik işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması.
 • Örgütün amaçlarına ulaşması için gerekli duyulan insan kaynağı ihtiyaçlarının tahmin edilmesi.
 • Bu ihtiyaçların karşılanması için bir planın geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Amaçlara ulaşması için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının örgüte kazandı- rılması.
 • Örgütteki belirli pozisyonlar için personelin seçimi ve işe alınması.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

 • Çalışanların yetiştirilmesi, oryantasyonu ve eğitimi.
 • Yönetim ve örgütsel gelişim programlarının tasarlanması ve uygulanması.
 • Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması.
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için sistem kurulması.
 • Kariyer planlarını geliştirmelerinde çalışanlara yardımcı olunması.

Ücret ve diğer ödemeler

 • Tüm çalışanlar için ücret ve ek kazanç sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.
 • Ücret ve diğer ödemelerin adil ve istikrarlı olmasının sağlanması.

Çalışma ve çalışan ilişkileri

 • Örgüt ve sendikalar arasında ara bulucu olarak hizmet edilmesi.
 • Disiplin ve sorun çözüm sistemlerinin kurulması.

İnsan kaynakları araştırmaları

 • İnsan kaynakları bilgi bankasının kurulması.
 • Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi

 

3.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri eş anlamlı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" İşletme Analizi / İşletmenin Mali Tablo Analizi
Soru Açıklaması
İşletmenin analizi basit olarak işletmenin aynaya bakmasıdır. İşletmenin ne derece başarılı ya da başarısız olduğu mali göstergelerle anlaşılır. Bu yüzden "işletme analizi" ile "işletmenin mali tablo analizi" çoğu zaman eş anlamlı olarak kabul edilir.
4.
Sanayiden elde edilen işletme deneyimlerinin, üretim sırlarının veya bir işletmenin faaliyetinden kaynaklanan bilgi ve tecrübelerin belirli bir bedel karşılığında paylaşılmasına dayanan işbirliği modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Know-how anlaşmaları
Soru Açıklaması
Sanayiden elde edilen işletme deneyimlerinin, üretim sırlarının veya bir işletmenin faaliyetinden kaynaklanan bilgi ve tecrübelerin belirli bir bedel karşılığında paylaşılmasına dayanan işbirliği modeli "Know-how anlaşmaları" dır.
5.
Enflasyon oranları, işsizlik oranları, tüketici fiyat endeksi gibi göstergeler genel çevrenin hangi unsuru kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik Faktörler 
Soru Açıklaması
6.

İşletmenin durumunu sadece finansal ölçütlerle anlamaya çalışmanın en zayıf noktası nedir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin geçmişi hakkında bilgi vermesidir.
Soru Açıklaması

İşletmeler kendilerini değerlendirirken genellikle finansal ölçütleri kullanmaktadır fakat finansal ölçütlerin kullanımı işletmelere geçmişte yaptıklarının bir karnesi olmaktan ileriye gitmez.

7.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yetkinlik yönetimi ile ilişkili bir kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Görev başarımı
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetimi, bir örgütte yetenek yönetimi, yetkinlik yönetimi ve istenen örgütsel tutum ve davranışların geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Yetenek yönetimi işe alma ve seçme, eğitim, performans değerleme, terfi, ücret, kariyer planlama ve yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları ile ilişkilidir. Yetkinlik yönetimi, bir çalışanın işini daha iyi yapması ve işindeki görev, faaliyet ve sorumlulukları başarması ve buna yönelik uygulanan performans yönetimi (eğitim, performans değerleme, kariyer planlama) faaliyetleridir. Yetkinlik, bir çalışanın işini yapması, görev hedeflerini, sorumluluklarını başarması ve bu amaçla, işinin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve uzmanlığa sahip olmasıdır. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi, bir çalışanın yetkin olmasına yönelik faaliyetleri uygulamalıdır. Bu boyutu ile insan kaynakları yönetimi stratejik bir boyut kazanacak ve çalışanların örgütsel performans ve amaçlara katkısını artıracaktır. İnsan kaynakları yönetimi aynı zamanda, çalışanın örgütsel bağlılık, iş tatmini, motivasyon, örgütsel aidiyet ve bireysel performans gibi işletme yönetimi tarafından istenen tutum ve davranışlara sahip olmasına yönelik uygulamalar da yürütmelidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi yapılırken dikkate alınması gereken kurallardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" SWOT analizi uzun ve karmaşık tutulmalıdır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi M. Porter’ın değer zinciri analizine göre temel faaliyetler kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" İçe Yönelik Lojistik
Soru Açıklaması
10.

Yetki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Üst asta yetkisi ile birlikte sorumluluğunu da devredebilir.
Soru Açıklaması

Yetki devri konusunda sürekli vurgulanan bir konu, üstün astına yetki devir edebileceği fakat sorumluluğunu devir edemeyeceğidir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

"Teknik bilgi ya da deneyime sahip bir işletme, aynı faaliyet konusunda olan ancak bilgi ve deneyimde yeterli olamayan işletmelere, sahip olduğu bilgiyi kullanma hakkını vermesi."

Yukarıda verilen tanım hisse temelli olmayan işbirliklerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Know-How anlaşmaları
Soru Açıklaması

Know-how anlaşmaları; teknik bilgi ya da deneyime sahip bir işletme, aynı faaliyet konusunda olan ancak bilgi ve deneyimde yeterli olamayan işletmelere, sahip olduğu bilgiyi kullanma hakkını verebilir.

Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Taşeronluk Anlaşmaları
Soru Açıklaması
Stratejik işbirlikleri dünün iş modelleriyle karşılaştırıldığında, çağın değişim hızına ayak uydurabilecek en esnek ve ekonomik yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler yeni pazarlara girmek, yeni teknolojiler geliştirmek veya yeni teknolojileri kısa sürede kullanılır duruma getirmek, üretim maliyetlerini düşürmek, sinerji yaratmak veya ticari engelleri aşmak gibi nedenlerle işbirliğine gitmektedirler.• Mevcut pazarlarda büyümek:. • Belirsizliği azaltmak:• Varlık ve yetenekleri geliştirmek ya da yeni yetenekler elde etmek:• Riskleri azaltmak:
13.
Michael Porter tarafından geliştirilen ve rekabet avantajı kaynağının analizi için işletmenin yaptığı tüm aktivitelerin ve bunların nasıl etkileşim içinde olduklarının sistematik bir şekilde açıklanmasına yarayan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Değer Zinciri Analizi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi strateji oluşturma aşamasına dahil edilemez?
Doğru Cevap: "A" Performans ölçümü
Soru Açıklaması
Kitabınızda sunulan Şekil 2.1 sorunun yanıtı konusunda size yardımcı olacaktır. Performans ölçümü strateji değerleme sürecinin bir parçasıdır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi Jay J. Barney’ in geliştirdiği VRIN analizi kapsamında yer alan kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik olması
Soru Açıklaması
16.

Örgütsel yapının oluşum süreci aşamalarından hangisi işlevler ile birebir ilişkilendirilebilir?

Doğru Cevap: "B" Başarılması gerekli işlerin belirlenmesi.
Soru Açıklaması

Örgütsel yapının oluşum süreci ana hatlarıyla şu aşamaları kapsamaktadır:A. Başarılacak amaçların saptanması (hedefler ile ilişkilendirilebilir),B. Başarılması gerekli işlerin belirlenmesi (işlevler ile ilişkilendirilebilir),C. Fiziksel olanakların değerlendirilmesi,D. Belli bir işi yapma yükümlülüğünün (sorumluluk ile) ve bu işi yapmak için gerekli kararları verme ve harekete geçme hakkının (yetki ile ilişkilendirilebilir) saptanması,E. İşin başarılıp başarılmadığının belirlenmesi (hesap verme ile ilişkilendirilebilir).

Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

17.
Üretim süreçleri ve çıktılarının yerine becerilerin standardizasyonuna yönelen örgüt modeli hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Profesyonel bürokrasiler
Soru Açıklaması
Genellikle uzman profesyonellerin görev aldığı yönetimler, üretim süreç ve çıktılarının yerine becerilerin standardizasyonuna ihtiyaç duyulan kurumsal yapıları oluştururlar. Bu yapılara Profesyonel bürokrasiler adı verilir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde başarısızlık nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel ödül sistemlerinin stratejik yönetim süreçleri ile ilişkilendirilmiş olması
Soru Açıklaması
Verilen seçeneklerden B, C, D ve E seçenekleri stratejik yönetimin başarısız olma nedenleri arasında yer almaktadır. Stratejik yönetimin örgütsel ödül süreçleri ile ilişkilendirilmesi, stratejik yönetimin başarılı olmasını sağlayacak bu yöntemdir. Bundan dolayı verilen seçeceklerden A seçeneği sorunun doğru cevabıdır.
19.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapının oluşum sürecini sürecini oluşturan aşamalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İşgörenlere raporlama yeteneğinin kazandırılması
Soru Açıklaması
20.

I. Dikey Farklılaşma; Örgütte iş bölümü gereğince oluşan fonksiyon (bölüm, departman) farklılaşmasının bir sonucudur.  Örgütü bölümlere ayırır, koordinasyon gerektirir.

II. Yatay Farklılaşma; Hiyerarşik yapıda örgütsel basamakları ve görev-yetki farklılaşmasını ifade eder.  Kontrol alanı, bir yöneticinin kaç personeli başarı ile yöneteceği ile ilişkilidir. 

III. Biçimselleşme; İşletme yönetiminde kuralların hakim olmasıdır. Yönetim kurulu kararları, yönetmelik, yönerge ve tüzükler buna örnektir.

IV. Merkezileşme; Derecesi karar alma sürecini etkilediği için stratejik yönetim açısından önemlidir. Bu kapsamda, yetki ve sorumluluklar tepe yönetimde toplanabilir veya alt kademelere devredilebilir. 

Örgüt yapısı ile ilgili tanım eşleştirmelerinden doğru olanlar hangi seçenekte yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması

Soruda Dikey Farklılaşma ve Yatay Farklılaşma tanımları yer değiştirilmiştir. Biçimselleşme ve Merkezileşme tanımları doğru olarak yer almaktadır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
 • Kategori yok