• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Örgütte işbölümü gereğince oluşan fonksiyon farklılaşmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yatay farklılaşma
Soru Açıklaması
Doğru cevap yatay farklılaşma
2.
"Bir bütünün, kendisini oluşturan parçalardan daha büyük olması, parçalar arasındaki ilişkinin daha fazla değer yaratması", olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sinerji
Soru Açıklaması
Bir bütünün, kendisini oluşturan parçalardan daha büyük olması, parçalar arasındaki ilişkinin daha fazla değer yaratması sinerji olarak tanımlanır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi sonucunda elde edilenlerden biri olan ve işletmenin sermayeye dönüştürebileceği eğilimleri, güçleri, olayları ve düşünceleri kapsamına alan tespitlerin genel adıdır?

Doğru Cevap: "B" Fırsatlar
Soru Açıklaması

İşletmenin dış çevre analizi sonunda elde ettiği, sermayeye dönüştürebileceği eğilimler, güçler, olaylar ve düşünceler fırsatlar olarak görülür.

4.

Aşağıdakilerden hangisi günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Hızlı ve verimli dağıtım sistemi
Soru Açıklaması

Hızlı ve verimli dağıtım sistemi işletmenin güçlü yanının ifadesi olabilir. Diğer bir deyişle iç çevre analizi sonucunda tespit edilen güçlü yan olabilir. Diğer seçenekler dış çevreye ilişkin olası gelişmelerdir.

5.

I. İşletmeler stratejilerini uygularken karşılaştıkları engelleri anlayabilirler.

II. İşletmeler stratejilerini hedeflerle ilişkilendirebilirler.

III. İşletmeler stratejilerinin beklenen sonuçlara kendilerini ulaştırıp ulaştıramadığını kontrol edebilirler.

Yukarıdakilerden hangisi Dengeli Başarı Göstergesi sayesinde işletmenin elde edeceği faydalardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Dengeli Başarı Göstergesi sayesinde işletmelerin stratejilerini uygulamasının önündeki engelleri kavraması, stratejilerini hedeflerle ilişkilendirmesi ve stratejilerin beklenen sonuçlara ulaştırıp ulaştırmadığının kontrolü sağlanmaktadır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliğinde işletmeler arasında oluşan sorunlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Açık hükümlü sözleşmelerin varlığı
Soru Açıklaması
İşletmeler arasında kurulan stratejik işbirlikleri birçok sorundan dolayı başarısızlığa uğrayabilmektedir. Bu sorunların başında kültürel farklılıklar, güven eksikliği, performans riskleri, vizyon, amaç ve hedef farklılıkları gelmektedir. Bunun yanında açık hükümlü olarak yapılmayan stratejik işbirliği sözleşmeleri işletmeler arasında sorunlara neden olmaktadır.
7.

"Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticiler rutin konularda rahatsız edilmemelidir. Orta ve alt basamak yöneticileri kararları almalı ancak karar almaya yetkili olmadıkları konularda veya olağan dışı konularda karar verme söz konusu olduğu durumlarda üste gitmelidir."

Yukarıda yer alan tanım, örgütleme sürecinde uyulması gerekli ilkelerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Ayrılık İlkesi
Soru Açıklaması

Ayrılık İlkesi; Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticiler rutin konularda rahatsız edilmemelidir. Orta ve alt basamak yöneticileri kararları almalı ancak karar almaya yetkili olmadıkları konularda veya olağan dışı konularda karar verme söz konusu olduğu durumlarda üste gitmelidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

8.
Outsourcing (dış kaynaklardan yararlanma) stratejisi hangi stratejik işbirliği anlaşmalarında görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Taşeronluk anlaşmaları
Soru Açıklaması
Taşeronlukta, taşeron ana işletme adına anlaşma ile belirlenen çerçevede ürün üretir veya bir kısım faaliyetleri gerçekleştirir. Yani ana işletme bu anlaşma vasıtasıyla dış kaynak kullanmış olur.
9.
"Bir personel sahip olduğu yetki kadar da sorumluluğa sahip olmalıdır" ifadesi hangi ilkeyi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Soru Açıklaması
10.
Hofstede Modeli’ne göre toplumda ve kuruluşlarda güç dağılımlarındaki eşitsizliklerin nasıl algılandığını inceleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güç Aralığı
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Aşağoıdakilerden hangisi örgüt kültürü modellerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" SWOT Modeli
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar gelen örgüt yapısı türlerinden değildir ?
Doğru Cevap: "B" Amatör Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
13.
"İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek" şeklinde ifade edilen vizyon bildirgesindeki vizyon belirleme süreci, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?I. İşletmenin varlık nedeniII. Örgüt kültürü ile bütünlükIII. Temel değerlerIV. Detaylı tanımlama
Doğru Cevap: "A" I, III, IV, II
Soru Açıklaması
14.
Örgüt yapısı, üretim- satış- pazarlama ve finans üzerine kuruluyorsa aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mümkündür?
Doğru Cevap: "A" Kaynakların etkin kullanılması ve fonksiyonel uzmanlığa dayalı kariyer ilerlemesi
Soru Açıklaması
Örgüt yapısı, üretim- satış- pazarlama ve finans üzerine kurulması, Kaynakların etkin kullanılması ve fonksiyonel uzmanlığa dayalı kariyer ilerlemesi gibi üstünlükler sağlar.
15.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin örgütün stratejik yönetimi ile bütünleştirilmesini gerektiren faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yönetsel bağlantının zayıflaması
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetiminin örgütün stratejik yönetimi ile bütünleştirilmesini gerektiren ve bu süreci etkileyen faktörler Rekabetin yoğunlaşması, Teknolojik değişim hızının artması, Demografik yapının değişmesi, Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması ve yeniden yapılanmaların yoğunlaşması şeklindedir. Yönetsel bağlantının zayıflaması bu faktörler arasında yer almamaktadır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi hisse temelli olmayan işbirliği türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ortak Girişimler
Soru Açıklaması

Stratejik işbirlikleri; hisse temelli ve hisse temelli olmayan işbirlikleri ve ortak girişimler olmak üzere üç gruba ayrılır. Hisse temelli olmayan işbirlikleri, iki veya daha fazla işletmenin belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kontratlara dayalı, karşılıklı hisse sahipliği olmadan ve/veya bağımsız bir işletme kurmadan oluşturdukları işbirlikleridir. Hisse temelli olmayan işbirliği türleri; bölgesel acentelik ve bayilikler, karşılıklı hizmet konsorsiyumları, know-how, lisans anlaşmaları, taşeronluk, yönetim sözleşmeleri, ortak üretim ve ortak pazarlama sözleşmeleri, franchising gibi anlaşmaları içermektedir. Ortak girişimler, bağımsız işletmelerin ortaklaşa sahiplikle kurdukları yeni işletmelere denilmektedir. İki ya da daha fazla işletme, sahip oldukları kaynak ve yetenekleri paylaşarak yasal olarak bağımsız bir işletme kurabilmektedir. Buna da ortak girişim adı verilmektedir.  

17.
İşletmelerin en etkin rekabet stratejisini belirlemesini sağlayan ve ürün ve hizmetlerin değerlerini arttıran yöntem nedir?
Doğru Cevap: "B" Değer Zinciri Analizi
Soru Açıklaması
Değer Zinciri Analizi işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamak ve müşteriler açısından değer yaratmak amacıyla kullandıkları bir analiz modelidir. İşletmelerin en etkin rekabet stratejisini belirlemesini sağlayan ve ürün ve hizmetlerin değerlerini arttıran yöntemdir.
18.
Ortak girişimlerin (joint ventures), kurulma amaçları ve geçirdikleri süreç ve bitiriliş aşamaları düşünüldüğünde, hisse temelli olmayan işbirliklerinden hangisiyle büyük benzerlik göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" Konsorsiyumlar
Soru Açıklaması
Konsorsiyum, ortak bir amacı gerçekleştirmek için, özellikle yaratılması ve geliştirilmesi çok maliyetli olan ürün veya hizmetleri oluşturmak üzere benzer sektörlerde bulunan işletmelerin geçici olarak yaptıkları anlaşmadır. Yerine getirilecek görev, tek bir işletmenin yerine getirebileceğinden çok daha yüksek maliyetli ve güç olduğundan bu tür ortaklıklara gidilebilmektedir. Genellikle büyük çaplı taahhüt işlerinde ulusal veya uluslararası bir ihaleyi kazanabilmek için aynı veya farklı ülkelerden, aynı veya farklı uzmanlık dallarındaki işletmeler finansal ve teknolojik imkânlarını birleştirip işbirliği yapmaktadırlar. Projenin gerçekleşmesinden sonra yapılan bu işbirliği geçerliliğini kaybetmektedir. Elde edilen kâr ise işletmeler arasında bölüşülmektedir. Ortak girişimler, kısa veya uzun dönemde belli bir proje veya işi gerçekleştirmek için işbirliği yapan ana işletmeler tarafından, ayrı bir ad ve kimlik altında yepyeni bağımsız bir işletme kurularak gerçekleştirilir. İşbirliğini gerçekleştiren ana işletmeler, mevcut faaliyetlerine de kendi kimlikleri ve varlıkları ile devam ederler. Ortak girişimin amacı, genellikle, ana işletmelerin tek başlarına yapmakta zorlanabilecekleri veya gerçekleştiremeyecekleri projeler ve işlerin yapılmasıdır. İşbirliği yapan işletmeler, yeni kurulan girişimde hissedar olarak belirli sermaye paylarına sahiptir. İş veya proje, kısa veya uzun dönemde gerçekleştikten, yani amaca ulaştıktan sonra, varlık nedeni ortadan kalktığı için ortak girişim tam tasfiyeye tabi tutulur.
19.

I. Örgütün faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için insan kaynakları ihtiyaçlarının tam ve zamanında karşılanması sağlanmalıdır.

II. İnsan kaynakları planlaması öncelikle örgütün stratejik planlarına dayanmalı, hedefleri ise örgütün hedeflerinden kaynaklanmalıdır.

III. Örgütün işletme stratejisinin insan kaynakları üzerindeki etkileri açıkça ortaya konmalıdır.

IV. İnsan kaynakları bölümünün katılımını sağlayabilmek için yeni fırsatlar oluşturulmasında stratejik planlama süreci gözden geçirilmelidir.

V. Çalışanların yüksek motivasyona ve performansa sahip olarak örgütte kalmalarını sağlayacak eylemler planlanmalıdır.

Yukarıdaki maddelerden hangileri stratejik insan kaynakları planlamasının, amaçlarından ziyade özellikleri ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

I. ve V. numaralı maddeler stratejik insan kaynakları planlamasının amaçları ile ilgilidir. II., III. ve IV. maddeler ise stratejik insan kaynakları planlamasının özellikleri ile ilgilidir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

20.
Hiyerarşik yapıda örgütsel basamakları, görev ve yetki farklılaşmasını ifade eden unsur aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Dikey farklılaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler