• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel işbirlikleri
Soru Açıklaması
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ TÜRLERİStratejik yönetim ve örgütsel yapı arasında sıcak bir ilişki vardır. -Simetrik işbirlikleri-Asimetrik işbirlikleri -Karma işbirlikleri-Hisse temelli olmayan işbirlikleri-Hisse temelli işbirlikleri-Ortak girişimler
2.
Örgüt kültürünü bireyci/toplulukçu, erkeksi/kadınsı davranış, güç aralığı ve belirsizlikten kaçınma unsurlarıyla analiz eden örgüt kültürü modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hofstede Modeli
Soru Açıklaması
3.
Misyon bildirgesinin temeli yaptığımız işin ne olduğunu açıklamaktır. Bunu açıklamak için hangi sorulara cevap verilebilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kime-neyi-nasıl
Soru Açıklaması
Kime-neyi-nasıl soruları misyon bildirgesinin temelini açıklamak için sorulur.
4.

Dengeli Başarı Kartı aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Robert Kaplan ve David Norton
Soru Açıklaması

1990’lı yılların başında Robert Kaplan ve David Norton işletmelerin uyguladıkları denetim sistemlerinin yetersiz olduğunu, işletmelerin yalnızca finansal ölçütlere göre değerlendirilmesinin eksik olacağını düşünmüşlerdir. Bunun üzerine finansal ölçümlere dayalı performans sistemlerinin eksikliklerini kapatmak ve işletmelerde performansı farklı açılardan artırmak amacıyla “Dengeli Başları Göstergesi”  yaklaşımını geliştirmişlerdir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

5.

Stratejik işbirliği oluşum süreci üçüncü aşaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İşbirliği Yapılacak Ortağın Seçimi
Soru Açıklaması

İşbirliği yapma nedenleri ve kapsamı belirlendikten sonra, sürecin üçüncü aşaması, ortak seçimi aşamasıdır. Bu aşamada, üst yönetim işletmenin stratejik pozisyonunu, beklentilerini ortaya koyarak potansiyel ortakları belirlemelidir. Literatürde ortakların genel karakteristikleri güven, bağlılık, tamamlayıcılık ve finansal durumları açısından değerlendirilmektedir.

Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

6.
İşletmeyi ve onun rekabetçi çevresini içeren büyük resmi görme, onları uyumlu olarak bir araya nasıl getireceğini keşfetme ve uzun dönemli bir bakış açısına sahip olma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Düşünme 
Soru Açıklaması
7.

R.Kaplan ve D.Norton'un tespitlerine göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi stratejilerin etkin olarak uygulanabilmesinin önünde yer alan engellerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Müşteri Boyutu Engeli
Soru Açıklaması

R. Kaplan ve D. Norton, stratejilerin etkin olarak uygulanabilmesinin önünde dört engel bulunduğunu tespit etmişlerdir (Argüden ve di¤erleri, 2000: 14): 

1- Vizyon Engeli: Kurum hedefinin ve stratejisinin onları uygulamakla sorumlu çalışanlar tarafından yeterince anlaşılmamış olması, 

2- Operasyonel Engeli: Bütçeleme, yatırım planlaması gibi yönetim sistemlerinin uzun vadeli stratejik yaklaşımlar ve öğrenme odaklı olmaması, 

3- Yönetim Engeli: Üst yönetimin zamanlarını günlük sorunları çözmek için kullanıp stratejik düşünceye yeterince eğilmemesi, 

4- İnsan Engeli: İnsan kaynakları yönetim ve teşvik sistemlerinin strateji ile bağlantısının kurulmamış olması. 

Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin stratejik yönetim ile bütünleştirilmesini gerektiren faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşçi-işveren ilişkilerinin değişmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlar ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir.
Soru Açıklaması
Stratejik Plan • Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar. • Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir. • Örgüt içindeki herkesi içine alır ve etkiler. • Büyük miktarlarda yatırıma/paraya mal olur. • Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi, örgütün niteliği, hangi alanda faaliyet gösterdiği, başarı ile neyi ifade ettiği, hangi katma değeri yarattığı ve gelecekte nerede olmak ve ne yapmak istediği gibi soruların cevaplandırılmasını gerektiren stratejik insan kaynaklarına geçiş adımını tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Örgütün stratejik amacının belirlenmesi
Soru Açıklaması
Doğru cevap, örgütün stratejik amacının belirlenmesidir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Aynı ürünleri üreten işletmelerin fiyat belirleme konusunda işbirliğine gitmesi hangi tür işbirliği altında değerlendirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Simetrik işbirlikleri
Soru Açıklaması
Aynı ürünleri üreten işletmelerin fiyat belirleme konusunda işbirliğine gitmesi simetrik işbirlikleri kapsamında düşünülebilir.
12.

Bir ülkedeki işsizlik oranının %20 olması hangi genel çevre faktörüne örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik faktörler
Soru Açıklaması

Sosyal faktörler, yaş dağılımı, işgücüne katılım vb. faktörlerdir. Politik faktörler, vergi programları, adil rekabet kararları vb.dir. Teknolojik faktörler, Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi denildiğinde akla gelir. Ekolojik faktörler, toprak, hava, su ile ilgili faktörlerdir. Ekonomik faktörler, enflasyon oranları, işsizlik oranları vb. unsurları içerir. DOğru cevap A şıkkıdır.

13.
Elton Mayo, 1927-1932 yılları arasında psikolojinin insan kaynaklarındaki yerini aşağıdaki araştırmalardan hangisi ile ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "E" Hawthorne Araştırmaları
Soru Açıklaması
Elton Mayo, 1927-1932 yılları arasında psikolojinin insan kaynaklarındaki yerini Hawthorne Araştırmaları ile ortaya koymuştur.
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin değer yaratan faaliyetlerinden “temel faaliyetler” arasındadır?
Doğru Cevap: "A" Satış sonrası hizmetler/servis
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik liderin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Liderlerin yeni strateji geliştirme yetenekleri olmalıdır.
Soru Açıklaması

Stratejik liderlik, stratejik düşünme yeteneği gerektirir. Stratejik liderler çevredekideğişimlere odaklanma, verileri analiz etme, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler geliştirme yeteneklerine sahiptir. Geçmiş dönemde strateji geliştirme, strateji ekibine mal edilen bir durumdu. Söz konusu ekip stratejileri oluşturarak, işletmenin üst yönetimine iletiyordu. Fakat bu şekilde yapılan uygulamalar gerçekle tam olarak örgütle örtüşmeyen, departmanların özelliklerine uygun olmayabilen, liderlik vasfından uzak olan bir modeldir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi genellikle aynı büyüklükte iki veya daha fazla işletmenin sermaye alışverişi sonunda tüm kaynaklarını bir araya getirerek ortaya yeni bir işletme ç›karmasıdır?
Doğru Cevap: "A" Birleşme stratejisi
Soru Açıklaması
Birleşme stratejisi, genellikle aynı büyüklükte iki veya daha fazla işletmenin sermaye alışverişi sonunda tüm kaynaklarını bir araya getirerek ortaya yeni bir işletme ç›karmasıdır
17.

Hiyerarşik olarak bakıldığında bir stratejik planın en alt kısmında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Doğru Cevap: "D" Ayrıntılı eylem planları
Soru Açıklaması

Hiyerarşik olarak bakıldığında stratejik planın en tepesinde en genel ifadelerle yazılmış vizyon ve misyon ifadeleri varken, en altta ise detaylı olarak ele alınan eylem planları yer almaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

18.
Personel yönetiminde ikinci en önemli gelişme hangi bilimden yararlanılmasıyla gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Psikoloji
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetimi tarihinde çok önemli bir yer tutan ikinci bir gelişme ise personel yönetim teorisi ve uygulamalarının, psikoloji bilimiyle birleştirilmiş olmasıdır. Bu etkileşimle insan kaynakları yönetiminde insan ilişkileri dönemi başlamıştır.
19.
Fonksiyonel örgüt yapısında hangisi diğerlerinin üstündedir?
Doğru Cevap: "A" Yönetici
Soru Açıklaması
20.

Her personelin bilgi, yetenek ve deneyimine göre en fazla katkı yapabileceği bir işe yerleştirilmesini içeren ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi
Soru Açıklaması

Her personelin bilgi, yetenek ve deneyimine göre en fazla katkı yapabileceği bir işe yerleştirilmesini içeren ilke iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler