• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Dış çevre analizi yapılırken dikkate alınacak dış çevresel faktörün öncelikle hangi özelliği üzerinde durulur?

Doğru Cevap: "A" İşletmeyi etkileme potansiyeli
Soru Açıklaması

Dış çevre analizi dediğimizde işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesi söz konusudur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

2.
İşletmeler arasında ortaya çıkan dayanışma ve kaynak birleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Stratejik işbirlikleri
Soru Açıklaması
D şıkkı
3.
Bir işletme için SWOT analizi aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Karlılık
Soru Açıklaması
4.
Pazarda yer alan bağımsız A ve B şirketleri, belirledikleri hedeflerine ulaşabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle bir birliktelik meydana getirmişlerdir. Şirketlerin oluşturmuş olduğu bu birlikteliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik işbirliği
Soru Açıklaması
Stratejik işbirlikleri, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve karşılıklı fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle oluşturdukları karşılıklı değişimi kapsayan birlikteliklerdir.
5.
Mobilya üreten bir firmasının diğer mobilya firmalarından farkı, satın alma gücüne bağlı fiyatlandırma yapması, benzersiz çağdaş çizgide ve yüksek nitelikte mobilya tasarlaması ya da kendini böyle konumlandırması ise söz konusu firmayı rakiplerinden farklı kılan temel yetenek unsurunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Değer
Soru Açıklaması
Benzersiz çağdaş çizgi ve nitelikli mobilya düşüncesinin öznel bir yapı olması ve mobilyanın kolay taklit edilebilirliği düşünüldüğünde firmanın temel yeteneğinin satın alma gücüne bağlı fiyatlandırma yapması olduğu görülecektir.
6.

Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi geleceğin geçmişe benzer sonuçlar üreteceği varsayımına dayanır?

Doğru Cevap: "C" Regresyon
Soru Açıklaması

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla yapılır. Bu analiz tekniğinde iki (basit regresyon) veya daha fazla değişken (çoklu regresyon) Arasındaki ilişki açıklamak için matematiksel bir model kullanılır ve bu model regresyon modeli olarak adlandırılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğinde yer almaktadır.

7.
Stratejik işbirliği oluşum süreçlerinden en önce gerçekleşen aşama hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik işbirliği ihtiyacının duyulması
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliği oluşum süreçlerinden en önce gerçekleşen aşama stratejik işbirliği ihtiyacının duyulmasıdır.
8.
İnsan kaynakları yönetiminin tarihinde eskiden yeniye sıralamada yanlış olan hangisidir?I. Disiplin sistemleriII. İletişim programlarıIII. Emeklilik ve sağlık gibi ek yararlarIV. Zaman ve iş araştırmalarıV. İşten ayrılma eğitimleri
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetiminin tarihinde eskiden yeniye sıralamada yanlış olan zaman ve iş araştırmaları'dır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliklerinin başarı koşullarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Yöneticinin otoriter tutumu
Soru Açıklaması
Yöneticinin otoriter tutumu, stratejik işbirliklerinin başarı koşullarından biri değildir.
10.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi stratejik yönetim süreci etkinliğini örseyelen bir uygulama örneğidir?

Doğru Cevap: "B" Süreçte kendi kendine işleyen bürokratik bir mekanizma bulunmaktadır.
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim, kendi kendine işleyen bürokratik bir mekanizma olmamalıdır. Aksine, işletmedeki yöneticileri ve çalışanları kritik stratejik sorunlara ve bunları çözümündeki uygun çözümlere aşina yapacak bir öğrenme süreci olmalıdır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Çok büyük ve ürün çeşitliliği miktarı çok olan örgütlerde yaygın olarak tercih edilen ürün odaklı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bölümlü örgüt yapısı
Soru Açıklaması

Çok büyük ve ürün çeşitliliği miktarı çok olan örgütlerde yaygın olarak tercih edilen ürün odaklı örgüt yapısı bölümlü örgüt yapısıdır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi vizyon belirlemenin işletmelere sağlayacağı faydalar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Faaliyet alanının belirlenmesini sağlaması  
Soru Açıklaması
13.
SWOT analizi matrisinde işletmeler için en arzu edilmeyen pozisyona karşılık gelen stratejiler hangisidir?
Doğru Cevap: "B" W-T stratejileri
Soru Açıklaması
Son seçenek gibi bir strateji (güçlü-zayıf) SWOT matrisinde söz konusu değildir. SWOT matrisinde iyiden kötüye sıralanış S-O, W-O, S-T ve W-T olduğu için doğru cevap "B" seçeneğidir.
14.

I. Yön gösterirler.

II. Negatif güç yaratırlar.

III. Değerleme yapmaya yardımcı olurlar.

IV. Faaliyetlerin etkin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesiiçin temel oluştururlar.

V. Koordinasyona odaklanırlar.

Amaçların işletme başarısı için neden önemli olduğu sorusuna cevap olabilecek seçenekler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Amaçlar işletmelerin başarısı için çok önemlidir çünkü;• yön gösterirler,• değerleme yapmaya yardımcı olurlar,• sinerji (pozitif güç) yaratırlar,• öncelikleri ortaya koyarlar,• koordinasyona odaklanırlar,• faaliyetlerin etkin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesiiçin temel oluştururlar. II. maddede verilen negatif güç yanlıştır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt üyelerinin paylaştıkları sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğu şeklinde açıklanan kavramdır?  
Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi değer zinciri analizindeki temel faaliyetlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" İçe yönelik lojistik
Soru Açıklaması

Porter'a göre değer yaratan faaliyetler temel ve destekleyici faaliyetler olmak üzere iki ana grup altında incelenmektedir. Temel faaliyetler içe yönelik lojistik, üretim, dışa yönelik lojistik, pazarlama ve satış ve satış sonrası hizmetler olarak beş ana gruptan oluşmaktadır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi "işletme yönetiminde kuralların hakim olması" olarak ifade edilebilen örgüt yapısı unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Biçimselleşme
Soru Açıklaması
18.
Her personelin bilgi, yetenek ve deneyimlerine göre en fazla katkı yapabileceği bir işe yerleştirilmesini esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Barney’in geliştirdiği VRIN analizinin bileşenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kullanışlı olma
Soru Açıklaması
20.
Temel yetenekler," işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteleridir." Barney, üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için kaç tane temel özelliğin test edilmesini önermiştir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
Barney, üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için değer, nadirlik, taklit edilemezlik, ikame edilemezlik ve kullanılabilirlik özelliklerinin test edilmesini önermiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok