• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplardır. Stratejilerin oluşturulmasında ve uygulanmasında kullanılan yaklaşımlardan biri bu bireylerin veya grupların hem tespit edilmesi hem de daha iyi anlaşılması için analiz edilmesine dayanır. İşletmenin başarısında önemli etkileri vardır. O nedenle stratejik yönetimle ilgili kavramlardan biridir.

Yukarıda özellikleri anlatılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Paydaşlar
Soru Açıklaması

Paydaşlar, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplardır. Stratejilerin oluşturulmasında ve uygulanmasında kullanılan yaklaşımlardan biri bu bireylerin veya grupların hem tespit edilmesi hem de daha iyi anlaşılması için analiz edilmesine dayanır. Paydaşların işletmenin başarısında önemli etkileri vardır. O nedenle stratejik yönetimle ilgili kavramlardan biridir. Stratejistler, kilit paydaşların sadece bilinen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değil, ihtiyaçlarının ötesine geçecek şekilde işletmenin genel amacını belirlerler. Bu işletmelerin misyon ve vizyon ifadelerinde netlik kazanır.

2.
Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (SHRM) tarafından belirlenen insan kaynakları fonksiyonları ve bu fonksiyonlara ilişkin faaliyetlere göre hangi seçenek insan kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili fonksiyonlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması
Soru Açıklaması
Kitabın 125. sayfasında, ilgili konu başlığı altında verilen bilgiye göre C seçeneğinde verilen "Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması" fonksiyonu insan kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgilidir.
3.
Örgütte üstten asta doğru zincirleme yetki sistemini dikkate alan ve emirlerin basamak sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru iletilmesini ifade eden örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hiyerarşik Yapı İlkesi
Soru Açıklaması
4.
“İşletmelerin vizyon, misyon ve stratejilerinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesi” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Dengeli başarı göstergesi
Soru Açıklaması
5.
“Belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olarak, hedeflere ulaşma konusunda çalışanlara rehberlik etmesi” vizyonun hangi rolü kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Yol gösterici  
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi misyon bildirgesini oluşturan bileşenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" bireysel imajı ön plana çıkarmak
Soru Açıklaması

Misyon bildirgesini oluşturan bileşenleri dokuz maddede sınıflandırmak mümkün. Bunlar müşteriler, işletmenin sunduğu ürünler ve hizmetler, pazar/işletmeni rekabet alanı, teknolojiyi yakalayabilmek, işletmenin varlığını sürdürme, büyüme ve karlılık için teşebbüste bulunması, işletmenin felsefesi, benlik kavramını yansıtması, toplumsal imaja önem vermek ve çalışanlara önem vermek. Görüldüğü gibi söz konusu bileşenler arasında bireysel imajı ön plana çıkarmak yok, aksine toplumsal imaja önem vermek söz konusu. Doğru cevap D'dir. 

7.
İşletme binası, firma logosu, çalışanların giyimi, işletme iç dizaynı gibi işletmenin kimliğini simgeleyen ve çalışanların da örgütün parçası olduğunu belirten unsurlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sembol
Soru Açıklaması
8.
Ackoff’a göre bir misyon hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Olumlu olma-ileri görüşlülük-motive edicilik
Soru Açıklaması
Olumlu-ileri görüşlü-motive edici; Ackoff’a göre misyon bu özelliklere sahip olmalıdır.
9.
Markalı bir spor ayakkabı firmasının ucuz işgücü nedeniyle üretimlerini başka bir ülkede başka bir işletmeye yaptırması aşağıdaki yönetim stratejilerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sözleşmeli Üretim
Soru Açıklaması
Sorunun iki doğru cevabı vardır
10.
Stratejik planlama biriminin örgütün stratejik planları hakkında insan kaynakları bölümünü bilgilendirdikten sonra insan kaynakları uzmanları, farklı stratejilerin insan kaynakları ile ilgili yönlerini analiz ederek sonuçları stratejik planlama birimine sunduğu stratejik uyum düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İki yönlü bağlantı
Soru Açıklaması
Doğru cevap iki yönlü bağlantıdır.
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

SWOT analizine göre işletmenin sermayeye dönüştürebileceği eğilimleri, güçleri, olayları ve düşünceleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" fırsat
Soru Açıklaması

SWOT kelimesinin Türkçe karşılığında geçen güçlü yönler, işletmenin ya da çalışma biriminin iyi performans göstermesine olanak tan›yan yetkinlikleri; zayıfyönler, işletmenin ya da çalışma biriminin iyi performans göstermesini engelleyenözellikleri; fırsatlar, işletmenin sermayeye dönüştürebileceği eğilimleri, güçleri,olayları ve düşünceleri; tehditler ise işletmenin kontrolü dışında güçleri ve gelişen olayları ifade etmektedir. SWOT Analizi genel anlamda işletmenin iç ve dış koşullarının analizini kapsamaktadır. “Fırsatlar ve tehditler” işletmenin dış koşullarını, “güçlü ve zayıf yanlar” ise işletmenin iç koşullarını içermektedir. Her işetmenin kendi yönetim biçimine göre iç ve dış koşulları değişebilse dahi işletmeler için genel kabul görmüş bazı koşullar bulunmaktadır.

12.
“İşletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel yeteneklerinin avantajı belirtilmelidir.” tanımı, misyon bildirgesini oluşturan bileşenler arasından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Benlik kavramını yansıtması
Soru Açıklaması
Benlik kavramını yansıtmasının tanımı “İşletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel yeteneklerinin avantajı belirtilmelidir" ifadesidir.
13.

Aşağıdakilerin hangisi vizyon ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "D" Amaçlar ve hedefler gibi yıldan yıla dalgalanmalar göstermektedir.
Soru Açıklaması

Mark Lipton’a göre vizyon geleceğe odaklanmalı ve işletmeler için sağlam bir temel görevi görmelidir. Vizyon amaçlar ve hedefler gibi yıldan yıla dalgalanmalar göstermez aksine kalıcı bir vaattir.

 

14.
Örgüt kültürü modellerinden Parsons Modelinin aşağıdaki temel unsurlarından hangisi işletme içi sistemin parçalarını bir araya getirme yeteneğini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bütünleşme
Soru Açıklaması
15.
Stratejik yönetim yaklaşımı hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1950'li yıllar
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim ya da eş anlamlı kullanımıyla stratejik planlama yaklaşımı 1950'li yıllarda ortaya çıkmıştır.
16.
Örgüt yapısının incelenmesinde ele alınan ve bir yöneticinin yakından kontrol ettiği ast sayısına bağlı olarak belirlenen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkezileşme
Soru Açıklaması
17.
Know-how anlaşmaları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Üretilen ürün veya yüklenilen faaliyetler ana işletme adına yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
Know-how alıcısı bilgiyi kendi üretiminde kullanır ve karşılığında danışman işletmeye bir ücret öder.
18.
I. Müşteriler II.Benlik kavramını yansıtmaması III. İşletmenin sunduğu ürünler ve hizmetler IV. Pazar/işletmenin rekabet alanı V. Toplumsal imaja önem vermemek. Yukarıda verilen bileşenlerden kaç tanesi misyon kavramına aittir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Bileşenleri aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.

Müşteriler: “işletmenin müşterileri kimlerdir?” işletmenin sunduğu ürün vehizmetlere değer atfeden müşterileridir. Bir tren yolu işletmesinin yaptığı iş taşımacılık ise internetin kullanımının yaygınlaşması ile birçok tren yolu işletmesinin internet hizmeti sunmaya başlaması bir tesadüf değildir. Misyon bildirgesinde taşımacılık işinin ilintili olduğu müşteriler de göz önünde bulundurulmalıdır.işletmenin sunduğu ürünler ve hizmetler: işletmenin sunduğu ürün ve hizmetlerin açıklanmasıdır. Günümüz işletmelerinde bu ürün ve hizmetlerin faydaları ön plana çıkmaktadır. Pazar/işletmenin rekabet alanı: Rekabet edilecek alanın belirlenmesi gereklidir; Avrupa ya da dünya geneli vb. Benlik kavramını yansıtması: işletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel yeteneklerinin avantajı belirtilmelidir. Toplumsal imaja önem vermek: işletmenin sosyal ve doğal çevreye karşısorumluluklarının ifade edilmesidir.

19.
Simetrik işbirliğinin özellikleri dikkate alındığında, stratejik işbirliğinde yaşanan sorunlardan hangisiyle karşılaşma olasılığı daha yoğundur?
Doğru Cevap: "A" Yerli veya küresel bir rakip yaratma riski
Soru Açıklaması
Simetrik işbirlikleri, benzer stratejik amaç ve hedeflere sahip işletmelerin oluşturduğu işbirlikleridir. Ürün, hizmet, teknoloji, müşteri profili gibi alanlarda benzer olan işletmeler arasında kurulmaktadır. Bu tür ilişkiye giren işletmeler kendi elleri ile rakip yaratabilmektedirler. Gözlem ve uyum sağlama yeteneği yüksek işletmeler, ortaklarının temel yeteneklerini kopyalayarak gelecekte yerel veya küresel ölçekte bir rakip olabilmektedir.
20.
Stratejik işbirliklerinin başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Aynı yeteneklere sahip ortaklar bulunmalıdır.
Soru Açıklaması
Başarılı bir ortaklık için tamamlayıcı yeteneklere sahip ortaklar bulunmalıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler