• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün niteliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışanlar arası hiyerarşiyi belirler.
Soru Açıklaması
2.
İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İş odaklıdır
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetimi, örgütlerde yerine getirilmesi zorunlu bir fonksiyonel yönetim sorumluluğudur ve stratejik rolü ve önemi nedeni ile en üst yönetim düzeyinde ele alınması gereken bir etkinliktir. İnsan kaynakları yönetimi, kaliteye, verimliliğe, etkin müşteri hizmetlerine, katılımcı yönetime, takım çalışmasına ve esnek rollere sahip çalışanlara odaklanır. İKY iş değil çalışan odaklıdır. Diğer şıklardaki ifadeler doğrudur.Doğru cevap C şıkkıdr.

3.

Stratejik yönetim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Stratejik yönetim süreci, işletmenin vizyon ve misyonun belirlenmesi ile başlar.
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim süreci, işletmenin vizyon ve misyonun belirlenmesi ile başlar; iç ve dış faktörlerin analizinden sonra, uzun dönemli amaçların saptanmasına sıra gelir.

4.

Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticilerin rutin konularda rahatsız edilmemesi gerektiğini, orta ve alt basamak yöneticilerin kararları alması gerektiğini, ancak karar almaya yetkili olmadıkları konularda üst yöneticilere başvurmaları gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ayrıklık ilkesi
Soru Açıklaması

Üst yönetim basamaklarında çalışan yöneticilerin rutin konularda rahatsız edilmemesi gerektiğini, orta ve alt basamak yöneticilerin kararları alması gerektiğini, ancak karar almaya yetkili olmadıkları konularda üst yöneticilere başvurmaları gerektiğini belirten ilke ayrıklık ilkesidir.

5.
Barney'in geliştirdiği temel yetkinlikleri ölçme aracının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" VRIN
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda tedarikçilerin pazarlık gücünün varlığından söz edilebilir? 

Doğru Cevap: "E" Sadece birkaç tedarikçinin varlığı söz konusuysa
Soru Açıklaması

Eğer sadece birkaç tedarikçinin varlığı söz konusu ise, ikame tedarik kaynakları mevcut değilse ya da mevcut ikame tedarik kaynaklar yeterli değilse, alıcının gerçekleştirdiği satın alma faaliyetleri, tedarikçinin genel satışlar içerisinde düşük bir paya sahipse, tedarikçinin ürünler ve hizmetleri, alıcının pazardaki başarısı için önemli ise, tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetleri yüksekse tedarikçilerin alıcılara karşı pazarlık gücünün yüksek olduğundan bahsedilebilir (Vuylsteke, 2011).

7.

"İşletmeler faaliyetlerini yerine getirirken ekolojiyi korumaya özen göstermelidirler. Teknoloji sayesinde işletmeler ürün ve hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha etkili bir şekilde üretebilmekte ve pazara sunabilmektedir. Politik faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdiği ortamdaki yasal ve düzenleyici değişkenleri ifade eder. Toplumsal tutum ve davranışlar değiştikçe, çeşitli ürün ve hizmetlere olan talep de değişecektir. Toplum içerisindeki bireylerin ve örgütlerin tüketim eğilimleri, ilgili oldukları pazar koşullarından etkilenir. Tüm bunlar iş çevresi gibi işletme için fırsatlar ve tehditler yaratma potansiyeline sahiptir."

Yukarıda verilen anlatım, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Genel çevre
Soru Açıklaması

"İşletmeler faaliyetlerini yerine getirirken ekolojiyi korumaya özen göstermelidirler (Ekolojik faktör). Teknoloji sayesinde işletmeler ürün ve hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha etkili bir şekilde üretebilmekte ve pazara sunabilmektedir (Teknolojik faktör). Politik faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdiği ortamdaki yasal ve düzenleyici değişkenleri ifade eder. Toplumsal tutum ve davranışlar değiştikçe, çeşitli ürün ve hizmetlere olan talep de değişecektir (Sosyal faktör). Toplum içerisindeki bireylerin ve örgütlerin tüketim eğilimleri, ilgili oldukları pazar koşullarından etkilenir (Ekonomik faktör). Tüm bunlar iş çevresi gibi işletme için fırsatlar ve tehditler yaratma potansiyeline sahiptir (GENEL ÇEVRE)."

Verilen anlatım, genel çevre faktörlerine yönelik ifadeler içermektedir. Diğer seçenekler iş çevresi ile ilgilidir. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü modellerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Barney Modeli
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları uygulamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama
Soru Açıklaması
Pazarlama, insan kaynakları uygulamalarından biri değildir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi Naus'a göre vizyon bildirgesinin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Paydaş odaklı olması
Soru Açıklaması

Naus vizyonu; işletmeler için gerçekçi, güvenilir, çekici ve gelecekte nerede olunmak istediğinin ifadesi olarak tanımlamıştır. 

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi misyon içerisinde yer alan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kısa dönemli hedefler
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim olgusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli kılan gelişmelerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında
yaşanan gelişmeler sonucunda sorunların azalması.

Soru Açıklaması

Yönetim olgusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli kılan bazı gelişmeler;

• Müşterilerin kalite ve ürün çeşitliliği konusundaki taleplerinin artış göstermesi, (A seçeneği)

• Doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara verilen önemin artışı ve doğadostu alternatif ham madde ve malzemelere olan ilginin gelişmesi, (B seçeneği)

• Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi, (C seçeneği)

• Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler, (D seçeneği)

• Yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniylerekabetin yoğunlaşması, (E seçeneği)

Doğru cevap D seçeneğidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin, hedef pazarın koşullarına göre gelecekte karı en yükseğe çıkarmak hedefi ile ilgili olan boyutudur?
Doğru Cevap: "B" Müşteri Boyutu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi misyoner bir örgütlenmeyi bir arada tutan değerlerin başında gelir ?
Doğru Cevap: "E" Emeğin para karşılığında satılan bir meta olmadığı inancı
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinde işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesi faaliyetini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Dış çevre analizi
Soru Açıklaması

Dış çevre analizini, işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesi olarak ifade edebiliriz.

16.
Hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eş zamanlı uygulanması, hangi örgüt yapısının özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Matris örgüt yapısı
Soru Açıklaması
Matris yapı 1970’li yıllarda yaygın kabul görmüş bir yapıdır. Matris yapının özelliği, hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eş zamanlı yani bir arada uygulanmasıdır.
17.
Lenz'e göre stratejik yönetim sürecinin etkinliğini arttırmak için rutine dönmüş olan davranışların önüne geçilmelidir. Bu süreçte rutinin önüne geçmek için ne önerilir?
Doğru Cevap: "B" Görevlerde, ekip üyeliklerinde ve toplantı formatlarında değişiklik yapılması.
Soru Açıklaması
Lentz'in, etkili bir stratejik yönetim süreci için önerileri arasında; rutine dönmüş olan davranış yapısını önlemek için görevlerde, ekip üyeliklerinde ve toplantı formatlarında değişiklikler yapılması vardır.
18.
Tedarikçilerin ürettiği ürünler, ayırt edici bir özelliği olmayan ve standart ürünler ise aşağıdakilerden hangisinin yüksek olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Alıcıların pazarlık gücü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliklerinde sorunlara neden olabilecek durumlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürün veya hizmet çeşitliliği
Soru Açıklaması
Güven eksikliği, kültürel farklılıklar, işbirliğinin performansına yönelik riskler, işbirliği sonucunda bir rakip yaratma riski oluşturulan işbirliklerinde bazı sorunlara neden olabilir. Ürün veya hizmet çeşitliliği bunlardan değildir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin ve kitle üretiminin oluşturduğu işletme yapılarıdır?
Doğru Cevap: "C" Mekanik Bürokrasiler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler