• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Bugün pek çok işletme stratejik planlama faaliyetlerine “Biz ne olmak istiyoruz” sorusuyla başlar. Bu soruya verilen cevap aslında işletmenin …………….. ifade etmektedir. ……………  bildirgelerinin pek çoğu bir cümleden oluşmaktadır. Örneğin, “Türkiye’de elektronik sektöründe en yenilikçi işletme olmak” ifadesi bir …………. bildirgesidir.

Yukarıdaki boşluğa uygun gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Vizyon
Soru Açıklaması

Bugün pek çok işletme stratejik planlama faaliyetlerine “Biz ne olmak istiyoruz” sorusuyla başlar. Bu soruya verilen cevap aslında işletmenin vizyonunu ifade etmektedir. Vizyon bildirgelerinin pek çoğu bir cümleden oluşmaktadır. Örneğin, “Türkiye’de elektronik sektöründe en yenilikçi işletme olmak” bir vizyon bildirgesidir. Bu işletmenin belirli bir süre sonunda (örneğin 10-15 yıl içinde) bu amacına ulaşmayı yani vizyonunu gerçekleştirmeyi arzu etmektedir.

2.
Strateji oluşturma sürecinde uzun dönemli amaçlar tanımlarken "uzun dönem" ifadesi ile kast edilen süre ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" Bir yıldan daha uzun bir süredir.
Soru Açıklaması
Uzun dönemden kasıt bir yıldan daha uzun bir süredir.
3.
  • Temel değerlerin ve ilkelerin bir örgütsel bildirgesidir.
  • O¨nceliklerimizin, planlarımızın ve amaçlarımızın başıdır.
  • Geleceğe doğru bir çekicidir (itici değildir).
  • Bizi eşsiz yapan özelliklerin belirlenmesi ve ilan edilmesidir.
  • Bağlılığın bildirisidir.

Yukarıda özellikleri anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Vizyon
Soru Açıklaması
4.

I-Olası rakiplerin pazara girişi

II-Alıcıların pazarlık gücü

III-Hissedarların pazarlık gücü

IV-Tamamlayıcı ürün/hizmetlerin varlığı

Yukarıdakilerden hangileri Michael Porter tarafından geliştirilen “Beş Güç Modeli”  kapsamındaki faktörlerindendir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Michael Porter tarafından geliştirilen “Beş Güç Modeli” kapsamında yer alan faktörleri, Olası rakiplerin pazara girişi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürün/hizmetlerin varlığı, sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti şeklinde sıralamak mümkündür.

5.

İşletmenin gelecekte gerçekleşme olasılığı olan ve halen gerçekleşmekte olan çevresel değişimleri kestirmek üzere kendi faaliyet gösterdiği çevresini sürekli olarak takip etmesi tahmin sürecinin hangi girdisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Çevresel tarama
Soru Açıklaması

Çevresel tarama, işletmenin gelecekte gerçekleşme olasılığı olan ve halen gerçekleşmekte olan çevresel değişimleri kestirmek üzere kendi faaliyet gösterdiği çevresini sürekli olarak taramasıdır.

6.

I. Doğru miktarda

II. Doğru zamanda

III. Doğru tipte

IV. Doğru içerikte

"Dış çevre analizinde , ............................................................. bilginin yöneticilere sunulması önemlidir." Cümleyi tamamlaması gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde üretilen ve paylaşılan bilginin miktarı katlanarak artmaktadır. Bu sebeple,  günümüz yöneticilerinin bir bakıma bilgi kirliliğine de maruz kaldıkları söylenebilir.  Bilgiye erişilemediği sürece kararların bir dayanağı olmayacaktır. Tersi durumda, gereğinden fazla bilginin yöneticiye sunulması durumunda ise yönetici bilgi yığını içerisinde ayıklama yaparken zaman kaybedecektir. Bu nedenle doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru içerikte bilginin yöneticilere sunulması önemlidir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

7.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ürün, hizmet ve bilginin ilgili taraflar arasında nasıl aktığını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" İşletme modeli
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerininaynısı veya benzeri olmayan, ancak bu ürünlere alternatif olabilecekürünleri ve hizmetleri tanımlar?

Doğru Cevap: "D" İkame ürünler ve hizmetler
Soru Açıklaması

Başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerininaynısı veya benzeri olmayan, ancak bu ürünlere alternatif olabilecekürünler ve hizmetler ikame olarak olarak tanımlanır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

9.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi,Michael Porter tarafından geliştirilen "Beş Güç Modeli"nde yer alan, "Sektördeki Mevcut İşletmeler Arasındaki Rekabet" güç bileşeninin alt unsurlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Ürün/Hizmet İnovasyonu
Soru Açıklaması

Şekilden de görüldüğü üzere, "Sektördeki Mevcut İşletmeler Arasındaki Rekabet" güç bileşeninin alt unsurları;

-Fiyat rekabeti,

-Ürün/hizmet inovasyonu,

-Ürün farklılaştırma

olarak yer almaktadır. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

10.

"Çevre kirliliği, biyolojik dengenin bozulması, küresel ısınma" dış çevre faktörlerinden hangisi ile bağlantılıdır?

Doğru Cevap: "C" Ekolojik
Soru Açıklaması

Çevre kirliliği, biyolojik dengenin bozulması, küresel ısınma, havanın, toprağın ve suların kirlenmesi gibi konular ekolojik faktörler başlığı altında ele alınmaktadır.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli amaçların işletmeye sağladığı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmeyi öngörülemeyen tehditlerden korurlar
Soru Açıklaması
Uzun dönemli amaçlar, işletmeyi öngörülemeyen tehditlerden koruyamazlar
12.

Stratejik yönetim sürecinin ve örgütsel başarının en önemli unsurlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tahminler
Soru Açıklaması

Doğru yapılan tahminler işletmelere önemli stratejik üstünlükler kazandırabilir. Tahmin, stratejik yönetim sürecinin ve örgütsel başarının en önemli unsurlarından biridir. Tahminler olmaksızın stratejik yönetim sürecinden söz edilemez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğinde yer almaktadır.

13.

"Yüksek çıktı miktarları sayesinde maliyetlerden tasarruf edilmesi" şeklinde tanımlanan sektöre giriş engeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması

Ölçek ekonomileri, yüksek çıktı miktarları sayesinde maliyetlerden tasarruf edilmesi şeklinde tanımlanır ve en etkili engellerden biridir.

14.
Vizyonun özellikleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin sorunları için sihirli bir ilaçtır.
Soru Açıklaması
15.

Stratejik yönetim modeli, genel olarak strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerleme şeklinde üç aşamadan ve bu aşamaların içerdiği çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi strateji oluşturma aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Performansın ölçülmesi
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim sürecinin ilk adımı strateji oluşturmadır. Strateji oluşturma kapsamında vizyon ve misyonun oluşturulması, işletme dışından kaynaklanan fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi, işletme içinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, uzun dönemli amaçların saptanması, alternatif stratejilerin oluşturulması ve izlenecek stratejilerin seçilmesi faaliyetleri yürütülür. Performansın ölçülmesi stratejilerin değerleme aşamasında gerçekleşmektedir.

 

 

16.

Aşağıdakilerden hangisi genellikle çevresel tarama sürecinde gözden kaçan eğiliminde olan gelişmeleri öğrenmek için yapılır?

Doğru Cevap: "E" Çevresel izleme
Soru Açıklaması

Çevresel izleme sürecinde işletmeyi etkileme potansiyeli olan çevresel eğilim, olay ve faaliyet gelişmeleri izlenir. Bunlar genellikle çevresel tarama sürecinde gözden kaçan eğilimlerdir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğinde yer almaktadır

17.
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Paydaşlar
Soru Açıklaması
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplara paydaşlar denir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Fikirler
Soru Açıklaması

B şıkkı ekonomik faktör,  C şıkkı Politik faktör, D şıkkı Ekolojik faktör, E şıkkı ise Politik faktördür. Cevap A şıkkıdır.

19.

İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Strateji
Soru Açıklaması

Strateji, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir.

20.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi strateji uygulamanın başarısı için kritik bir önem taşır?

Doğru Cevap: "C" Kişiler arası ilişkileri geliştirmek, çalışanları motive etmek.
Soru Açıklaması

Kişiler arası ilişkiler de strateji uygulamanın başarısı için özellikle kritik bir önem taşır. Strateji uygulama faaliyetleri işletmedeki tüm yönetici ve çalışanları etkilemektedir. Her bir bölüm ve birim, işletmenin stratejileri gerçekleştirmesi için kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları, bunları nasıl yerine getireceklerini iyi bilmelidir. Strateji uygulama aşamasının zorluğu, tüm personeli işletmenin stratejileri doğrultusunda gurur ve arzulu olarak çalışması yönünde motive edebilmektir.

Stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi yöneticilerin çalışanları motive etme yeteneğine bağlıdır ki bu yetenek bilimsel olmaktan daha ziyade bir sanattır. Başarılı bir şekilde oluşturulan ancak uygulamaya geçirilemeyen stratejiler işletme için bir yarar sağlamayacaktır.

Tüm seçenekler stratejinin başarıyla uygulanmasını etkileyen faktörleri sıralıyor olmakla birlikte,açıklamadan da anlaşıldığı üzere "Kişiler arası ilişkileri geliştirmek, çalışanları motive etmek."  kritik bir önem taşımaktadır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler