• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon belirleme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bileşenlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Çalışanlara baskı yaparak çalışmaya sevk etmeliyiz.
Soru Açıklaması

Vizyon, çalışanları strese sokmadan onlar üzerinde baskı oluşturarak çalışmaya sevk etmelidir.

 

2.
Aşağıdakilerden hangisi stratejistlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kısa dönemi ön planda tutmak
Soru Açıklaması
3.
• Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır. • Örgütte çalışanların bir bölümünü (tek bir departman veya belirli bir meslek grubu) etkiler. • Stratejik planın bütçesine göre daha mütevazi harcamalar gerektirir. • Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz.Yukarıdaki maddeler hangi planlama türünü tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Operasyonel Plan
Soru Açıklaması
• Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır. • Örgütte çalışanların bir bölümünü (tek bir departman veya belirli bir meslek grubu) etkiler. • Stratejik planın bütçesine göre daha mütevazi harcamalar gerektirir. • Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz. yukarıdaki maddeler Operastonel Plan'ı tanımlamaktadır.
4.

Aşağıdakilerden hangisi Batılı işletmelerin stratejik yönetim yaklaşımını benimsemelerinin temel nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi
Soru Açıklaması

Gerçek çok uluslu işletmelerin gelişmesi ve bu tür işletmelerin uluslar üstü,ulusal ve yerel kültürleri bütünleştirici bir etki yaratması, Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet liderliği stratejisiyle dünya pazarlarına girmeleri,  küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortayaçıkması ve yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi Batılı işletmelerin stratejik yönetim yaklaşımını benimsemelerinin nedenleri arasında yer alır. Buna karşılık serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi bu nedenle arasında yer almaz. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

5.

Stratejik yönetim modelinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Performansın Ölçülmesi ve Değerlemesi
Soru Açıklaması

6.

“İşletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesi” şeklinde tanımlanan strateji oluşturma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Dış çevre analizi
Soru Açıklaması

Dış çevre analizi işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesidir. Bu faktörler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, çevresel, politik, yasal, teknolojik ve rekabet ve diğer faktörler vardır.

7.

İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Açıklaması verilen olgu stratejidir. Bu olgu köken itibariyle de askeri bir terimi oluşturmaktadır.

8.

Belirli bir dönemi kapsayan, örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır. Örgütün işini daha iyi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Örgütün enerjisinin odaklanmasını sağlar; örgüt üyelerinin aynı amaç doğrultusunda çalışmalarını temin eder; değişen çevre koşullarına doğru yanıtlar verebilmek için örgütün yönünü değerlendirir ve gerekiyorsa yeniden şekillendirir.

Yukarıda özellikleri anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Stratejik Planlama
Soru Açıklaması

Stratejik Planlama Stratejiler ve stratejik kararlar, uzun vadede bir işletmenin geleceğini yaratmanın arayışıdır. Merkezinde ise stratejik planlama yer alır. Stratejik planlama, belirli bir dönemi kapsayan, örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır. Örgütün işini daha iyi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Örgütün enerjisinin odaklanmasını sağlar; örgüt üyelerinin aynı amaç doğrultusunda çalışmalarını temin eder; değişen çevre koşullarına doğru yanıtlar verebilmek için örgütün yönünü değerlendirir ve gerekiyorsa yeniden şekillendirir. Bu süreç stratejiktir. Çünkü gelecekteki koşullar şimdiden bilinse de bilinmese de, örgütün bu çevre koşullarına cevap vermeye en iyi şekilde hazırlanmasını içerir. Stratejik olmak, o nedenle örgütün amaçları konusunda net olması, örgütün kaynaklarının farkında olması ve dinamik bir çevreye bilinçli bir şekilde doğru tepkinin verilebilmesi için ikisinin bir arada düşünülmesi anlamına gelir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi dış çevrenin analizinde kullanılan yöntemlerden biri olan dışarıdan gerekli bilgilerin toplanması ile ilgili verilen bilgilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnternet bilginin ayırt edilmesini kolaylaştırmaktadır
Soru Açıklaması
10.

I. Gelecek odaklı düşünme konusunda bireyleri motive eder.

II. Bireysel sorumlulukların açık bir şekilde ifade edilmesini gerekli kılar.

III. İşletme içindeki herkesin büyük resimle ilgilenmek yerine kendi operasyonel sorumluluklarına odaklanmalarını sağlar.

Yukarıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim işletme içindeki herkesten dışarıda olan biteni gözlemleme ve büyük resimle ilgilenmeyi içeren teni bir tutumu benimsemelerini talep eder. Çalışanlardan "nedir" ile "ne olabilir"i bütünleştirmeleri beklenir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 8
11.

I. Politikaların belirlenmesi

II. Mevcut stratejilere temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi

III. Performansın ölçümü

IV. Düzeltici önlemlerin alınması

Yukarıdakilerden hangileri strateji değerleme aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerdendir?  

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Politikaların belirlenmesi strateji uygulama aşamasında gerçekleştirilen faaliyettir. İç ve dış faktörlerin periyodik olarak gözden geçirilmesi, performans ölçümü, düzeltici önlemlerin alınması, strateji değerlemenin temel faaliyetlerindendir.

12.
Uzun dönemli planlamanın temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geçmişe bakarak gelecek tahmin edilebilmektedir
Soru Açıklaması
Uzun dönemli planlamanın temel varsayımı, geçmişe bakarak gelecek tahmin edilebilmektir.
13.
İşletmelerde bütçelerin oluşturulması aşağıdaki aşamalardan hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Strateji uygulama
Soru Açıklaması
İşletmelerde bütçelerin oluşturulması, strateji uygulama aşamasında yer almaktadır.
14.

-Kaynaklara dayalı yaklaşımlar

-Klasik stratejik yönetim süreci modeli

-Paydaşlarla ilişkilerin analizi ve yönetilmesi yaklaşımı

Yukarıdaki sıralanan üç kuramsal temel aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "E" Stratejik yönetim
Soru Açıklaması

Sıralanan bu kuramsal temeller stratejik yönetimi kavrayabilmek açısından önemlidir.  

15.

Bu analiz kapsamında, işletme için olumlu sonuç doğurma potansiyeli olanlar işletmenin güçlü yanları, olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olanlar ise işletmenin zayıf yanları olarak adlandırılır. Güçlü ve zayıf yanlar işletmenin yönetim, pazarlama, üretim gibi fonksiyonları çerçevesinde yürütmüş olduğu faaliyetler içerisinde yer alır. Güçlü ve zayıf yanlar rakiplere göre değerlendirilmelidir.

Yukarıda anlatılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İç çevre analizi
Soru Açıklaması

İç Çevre Analizi İç çevre analizi dediğimizde ise işletmenin kontrolünde olan ve özellikle çok iyi ya da çok kötü bir biçimde yürütülen faaliyetlerin incelenmesinden söz etmekteyiz. İç çevre analizi kapsamında, işletme için olumlu sonuç doğurma potansiyeli olanlar işletmenin güçlü yanları, olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olanlar ise işletmenin zayıf yanları olarak adlandırılır. Güçlü ve zayıf yanlar işletmenin yönetim, pazarlama, üretim gibi fonksiyonları çerçevesinde yürütmüş olduğu faaliyetler içerisinde yer alır. Örneğin; hızlı ve verimli dağıtım sistemi, yaygın pazarlama ağı, başarılı ekip çalışması birer güçlü özellik olarak değerlendirebilir. Öte taraftan, yavaş tahsilat istemi, kısıtlı ürün sayısı, yaygın olmayan servis ağı işletmenin zayıf yanları olabilir. Güçlü ve zayıf yanlar rakiplere göre değerlendirilmelidir. Dış çevre analizinde ifade edilenlere paralel şekilde, işletmenin rakiplerine göre zayıf olarak değerlendirdiği yönlerini iyileştirmesi, güçlü olarak gördüğü yanlarından da daha fazla avantaj sağlamanın yollarını aramalıdır.

16.
Müşterinin satın alma kararını verdiğinde bir defaya mahsus katlandığı maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Değiştirme maliyeti
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarını gerçekleştirmeyeçalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri bireyleri ve grupları tanımlamak için kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Paydaş
Soru Açıklaması

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri bireyleri ve grupları tanımlamak için paydaş sözcüğü kullanılır. kullanılır.  Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

18.
“Belirli bir dönemi kapsayan örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Stratejik Planlama
Soru Açıklaması
Stratejik Planlama: Belirli bir dönemi kapsayan örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır
19.

Vizyon ve misyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Misyonun, örgüte özgü olması gerekmez.
Soru Açıklaması

B şıkkındaki ifade hatalıdır çünkü her işletme kendi misyonunu kendisi belirlemelidir ve misyonlar örgüte özgü olmalıdır.

20.

Misyonun niteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Misyon ifadeleri salt müşteri odaklı ya da sırf ürün odaklı olmalıdır.
Soru Açıklaması

İşletmeler dış çevre ve iç çevre analizleri sonucunda misyon bildirgesi oluşturacakverileri elde ederler. Bu veriler doğrultusunda müşteriler, pazarlar ve ürün/hizmetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşırlar. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi misyonifadeleri salt müşteri odaklı ya da sırf ürün odaklı olmamalıdır. Bu şekilde oluşturulan misyon, “büyümeyi maksimize etmek” ya da “yüksek kalitede ürünler sunmak” gibi daha ziyade belirsiz ifadeleri barındırır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler