• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın beş güç modelinde geçen “başka sektörler içerisinde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan, ancak bu ürünlere alternatif olabilecek ürünler ve hizmetlerdir?
Doğru Cevap: "D" İkame ürünler
Soru Açıklaması
2.

Enflasyon oranları, işsizlik oranları, tüketici fiyat endeksi, gayri safi milli hasıla gibi göstergeler hangi genel çevre faktörü içerisinde değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik faktörler
Soru Açıklaması

Ekonomik Faktörler Ekonomik faktörler, bir işletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik koşulların yapısı ve bu koşulların eğilimi ile ilgili faktörlerdir. Toplum içerisindeki bireylerin ve örgütlerin tüketim eğilimleri, ilgili oldukları pazar koşullarından etkilenir. Bu bilginin ışığı altında işletmelerin ekonomik gelişmeleri ve eğilimleri stratejik planlarına doğru ve detaylı bir şekilde yansıtmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri ve o sektörler içerisinde faaliyet gösteren tedarikçileri, üreticileri, hizmet işletmelerini, toptancıları, perakendecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hatta hükümeti doğrudan etkiler. Enşasyon oranları, işsizlik oranları, tüketici fiyat endeksi, gayri safi milli hasıla gibi göstergeler temel ekonomik göstergeler arasında sayılabilir. Bu göstergeler her sektörü aynı şekilde etkilemeyecektir.

3.

I. Vizyon ile ilgili araştırma yapılır

II. Vizyon bildirgesi oluşturulur

III. Taslak uzman veya komite tarafından değerlendirilir.

IV. Komite oluşturularak bildirgeler birleştirilerek taslak oluşturulur

Vizyon belirleme sürecinin aşamaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" I-II-IV-III
Soru Açıklaması

Vizyon belirleme süreci aşağıdaki adımların izlenmesi ile oluşturulur:• Vizyon belirlenmesi ile ilgili çeşitli makaleler seçilebilir ve bu makaleler tümyöneticiler ile paylaşılabilir. Bu şekilde, vizyon belirleme süreci için zeminoluşturulur.• Kendi örgütleri için her bir yöneticiden bir vizyon bildirgesi oluşturulmasıistenir.• Bir komite ya da tartışma grupları oluşturularak hazırlanan bildirgeler birleştirilir. Eksikler ya da eklenmesi gereken kavramlar yeniden düzenlenir vetaslak vizyon bildirgesi oluşturulur.• Bu taslak kimi zaman şirket dışından bir uzman ya da şirket içi oluşturulanbir komite tarafından değerlendirilip son hâlini alır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin etkilenebileceği iç faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Müşteri memnuniyeti ve müşteri bağımlılığı
Soru Açıklaması

Günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörler arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

  • AB ülkelerinin bazılarında yaşanan finansal krizler (Yunanistan, Portekiz, İtalya, vb.),
  • Bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan rejim değişiklikleri ve siyasi kargaşa (Libya, Mısır, Irak, Fas, vb.),
  • Müşterilerin daha çevreci üretim faaliyetleri ve ürün beklentisi,
  • Pazarlama faaliyetlerinin İnternet’e kayması,
  • Müşterilerin yaptıkları harcamaların karşılığını daha fazla görmek istemesi,
  • Küresel pazarların daha fazla gelir sağlama fırsatları,
  • Azalan kâr marjları nedeniyle işten çıkarmaların artması,
  • Başta petrol olmak üzere her geçen gün yükselen enerji fiyatları.

İç çevre faktörleri finansal oranlar (sermaye kârlılığı, yatırım kârlılığı, vb.), işletmenin performansın ölçümü (kârlılık, verimlilik, etkinlik, vb.), geçmiş dönemlere ve endüstri ortalamalarına göre kıyaslamalar gibi yöntemlerle belirlenebilir. Bunlar dışında çeşitli anketler yardımıyla da işletmenin güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konması mümkündür (müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı, personelin motivasyon düzeyi, üretim verimliliği, vb.).

5.
Vizyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Yukarıdan aşağıya bir bakıştır.
Soru Açıklaması
6.

"Günümüz işletmeleri için misyon ve vizyon ifadesi oluşturmak, etkili bir şekilde uygulamak ve sürekli olarak değerlendirmek önemli bir gerekliliktir. İşletmelerin rekabet avantajı kazanmak ve ayakta kalabilmeleri adına; yaptıkları işi tanımlamaları, mevcut konumları ve gelecekteki konumlarını belirlemeli ve ilgili stratejileri oluşturarak kendilerine bir yön çizmeleri gereklidir. İşletmeler yeni bir işe başlarken ya da mevcut işlerine devam ederken misyon ve vizyon ifadelerini oluşturabilirler. Bu da hem yöneticinin, hem hissedarların hem de paydaşların o işletmeyi tanımaları ve neler olup bittiği hakkında bilgi sahibi olmaları demektir."

Yukarıdaki açıklamadan hareketle misyon ve vizyon ifadesi oluşturmak, esas olarak aşağıdaki ifadelerden hangisine katkı sağlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Stratejik yönetim
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim kapsamında günümüz işletmeleri için misyon ve vizyon ifadesi oluşturmak, etkili bir şekilde uygulamak ve sürekli olarak değerlendirmek önemli bir gerekliliktir. Misyon ve vizyon ifadeleri ile etkili bir strateji geliştirme mümkün olabilmektedir. İşletmelerin rekabet avantajı kazanmak ve ayakta kalabilmeleri adına; yaptıkları işi tanımlamaları, mevcut konumları ve gelecekteki konumlarını belirlemeli ve ilgili stratejileri oluşturarak kendilerine bir yön çizmeleri gereklidir. İşletmeler yeni bir işe başlarken ya damevcut işlerine devam ederken misyon ve vizyon ifadelerini oluşturabilirler. Bunun esas nedeni, stratejilerin oluşumunda işletme misyon ve vizyonunun yadsınamaz etkisidir. Bu da hem yöneticinin, hem hissedarların hem de paydaşların o işletmeyi tanımaları ve neler olup bittiği hakkında bilgi sahibi olmaları demektir. Diğer seçenekler misyon bildirgeleri bileşenlerii ifade etmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik düşünme kapsamında yer alan temel faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Veri analizi
Soru Açıklaması
Dışsal yönelim, veri analizi, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler ortaya koyma stratejik düşünme kapsamında eylemlerdir. Doğru seçenek "A" şıkkıdır.
8.
Çevresel izleme süreci için aşağıdakilerden hangilerinin yapılması doğru olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Çevresel eğilimler, olaylar ve faaliyetler serilerinin izlenmesi
Soru Açıklaması
Çevresel izleme sürecinde işletmeyi etkileme potansiyeli olan çevresel eğilimler, olaylar ve faaliyetler serilerinin izlenmesi doğru olur. Çevresel izleme sayesinde işletmeler, rekabet değişkenleri çerçevesinde çevrelerindeki eğilimlerin ne kadar hızlı değiştiğini fark edebilirler.
9.
Uzun vadeli ve yıllık amaçlar aşağıdakilerden hangisine dayandırılır?
Doğru Cevap: "A" Vizyon
Soru Açıklaması
İşletmelerin uzun vadeli ve yıllık amaçlar işletmenin ulaşmak istediği yere yani vizyonuna dayandırılır.
10.
Misyon bildirgesinde, " Topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak" ifadesine yer veren bir işletme aşağıdakilerden hangisini yapıyordur?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal imajını oluşturuyor.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler