• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 6
1.

"İşletmenin nihai amaçlarına ulaşması yönünde, işletmeye rekabet avantajı kazandıracak ve bunu sürdürmesini sürekli kılacak stratejilerin oluşturulması, uygulanması ve denetlemesinin sistematik bir şekilde yerine getirilmesi için yürütülen faaliyetler bütünüdür." Yukarıda yer alan tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisini tariflemektedir?

Doğru Cevap: "E" Stratejik yönetim süreci
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim süreci, işletmenin nihai amaçlarına ulaşması yönünde, işletmeye rekabet avantajı kazandıracak ve bunu sürdürmesini sürekli kılacak stratejilerin oluşturulması, uygulanması ve denetlemesinin sistematik bir şekilde yerine getirilmesi için yürütülen faaliyetler bütünüdür. Doğru cevap E seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi sektöre giriş engellerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tedarikçilerin pazarlık gücü
Soru Açıklaması

Tedarikçilerin pazarlık gücü iş çevresi faktörlerinden biridir, sektöre giriş engeli olarak değerlendirilemez.

3.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletme stratejik yönetim sürecinin, strateji oluşturma aşamasında "biz ne olmak istiyoruz?" sorusuna karşılık olarak "Dünya genelinde kullanılabilecek en çevre dostu motoru geliştiren işletme olmak." cevabını vermiştir. Buna göre bu işletme vermiş olduğu bu cevap ile strateji oluşturma aşamasının hangi sürecini tamamlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Vizyon belirleme
Soru Açıklaması
Strateji oluşturma aşaması işletmenin vizyonunun ve misyonunun ortaya konulmasıyla başlar. Bugün pek çok işletme stratejik planlama faaliyetlerine “Biz ne olmak istiyoruz” sorusuyla başlar. Bu soruya verilen cevap işletmenin vizyonunu ifade eder. Soru incelendiğinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmede, "biz ne olmak istiyoruz?" sorusuna cevap vermiştir. Dolayısıyla bu cevap ile işletme vizyonunu belirlememiş olur.
4.
  • Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır.
  • Örgütte çalışanların bir bölümünü (tek bir departman veya belirli bir meslek grubu) etkiler. • Stratejik planın bütçesine göre daha mütevazi harcamalar gerektirir.
  • Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz.

Yukarıda özellikleri anlatılan plan türü hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Operasyonel Plan
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi genel çevrenin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Makroekonomik Göstergeler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki misyon bildirgesinde hangi bileşenler yer almaktadır? "Çelik boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak"
Doğru Cevap: "C" Teknoloji - Toplum imajı oluşturabilme - Felsefesi - Varlığını sürdürme.
Soru Açıklaması
7.
Örgütün faaliyetinin çok geniş bir bölümünü kapsayan, büyük miktarlarda yatırım gerektiren, uygulaması oldukça uzun bir zaman gerektiren planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Plan 
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemi kapsayan, örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabayı ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Stratejik planlama
Soru Açıklaması

Stratejiler ve stratejik kararlar, uzun vadede bir işletmenin geleceğini yaratmanın arayışıdır. Merkezinde ise stratejik planlama yer alır. Stratejik planlama, belirli bir dönemi kapsayan, örgütü gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi misyon kavramını açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütünüdür.
Soru Açıklaması
10.
I -İnsanların kendileri ile ilgili olanlar II - Diğer insanlarla ilgili olanlar III - Dünya hakkında olanlar IV - Aile ile ilgili olanlarYukarıdakilerden hangileri potansiyel ön yargıları kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
I, II ve III
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Bir işletmenin üstün performansına yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için beş temel özellik açısından test edilmesi gerektiği belirtilir. Aşağıdakilerden hangisi bu temel özelliklerin içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Kolaylık
Soru Açıklaması

 Bu beş temel özellik şunlardır: Değer, nadirlik, taklit edilemezlik, ikame edilemezlik ve kullanılabilirliktir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramının ayırt edici özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik kararlar anlık değişikliklere açık ve adaptasyonu kolaydır.
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin strateji oluşturma aşaması kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Strateji oluşturma aşamasında vizyon ve misyonun hazırlanması, iç ve dış çevre analizi, uzun dönemli amaçların belirlenmesi ile stratejilerin oluşturulması, değerlemesi ve seçimi bulunur. Performansın ölçülmesi ve değerlemesi ise strateji değerleme aşamasında yer alır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramının tanımına uymaz?

Doğru Cevap: "E" Statik kararlar bütünüdür.
Soru Açıklaması

İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihayi sonuca odaklanan ve uzun vadeli bakış açısına dayanan dinamik kararlar bütünüdür. Sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

15.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi stratejik bir liderin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Varsayımlarımları sorugulama
Soru Açıklaması
Stratejik liderlik, stratejik düşünme yeteneği gerektirir. Stratejik liderler çevredeki değişimlere odaklanma, verileri analiz etme, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler geliştirme yeteneklerine sahiptir.
16.

Vizyonun işletmeler sağladığı pek çok fayda vardır. Mark Lipton’a göre hangisi vizyonun faydalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Geniş kapsamlı performans ölçümü ile ilgilenmez.
Soru Açıklaması

Mark Lipton’a göre vizyon; geniş kapsamlı performans ölçümü sağlar, değişimi destekler, stratejik plana temel teşkil eder, bireyleri motive eder ve yetenekli kişilerin işe alınmasına olanak sağlar, karar alma mekanizmasının bir kapsam içinde kalmasına yardım eder.

 

17.
Aşağıdakilerden hangisi misyonun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Geçmişe yönelik olmalıdır.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin değer yaratan bir stratejiyi başarılı bir şekilde formüle etmesi ve uygulaması durumunda elde edilir?

Doğru Cevap: "A" Stratejik rekabet gücü
Soru Açıklaması

Bir işletmenin değer yaratan bir stratejiyi başarılı bir şekilde formüle etmesi ve uygulaması durumunda stratejik rekabet gücü elde edilir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi örgütü iş çevresi üzerinde yarattığı etkiler vasıtasıyla örgütü etkiler?

Doğru Cevap: "E" Teknolojik ve uluslararası faktörler
Soru Açıklaması

Dış çevre unsurları iş çevresi ve genel çevre olarak iki grup altında ele alınabilir. Mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar (müşteriler ve bayiler), sektör içinde ikame ya da tamamlayıcı ürün/hizmet sunan işletmeler iş çevresi grubunda; politik ve yasal, makroekonomik, demografik, sosyokültürel, teknolojik ve uluslararası faktörler de örgütün genel çevresinde yer alır. Örgütün iş çevresi genel çevrenin altında yer alır ve örgütü iş çevresi üzerinde yarattığı etkiler vasıtasıyla örgütü etkiler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon belirlenirken nereye gidileceğine karar verilmeden önce sorulacak sorulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Bu vizyonu gerçekten uygulayabilir miyiz?
Soru Açıklaması

Nereye gitmek istendiğine karar verilmeden önce kim olunduğunun bilinmesi gereklidir. Bu, ciddi bir ruh araştırması yapmak gerektiği anlamınagelir. Biz gerçekte kimiz? Neden varız? Temel değerlerimiz nelerdir?Temel yeterliliklerimiz ve eksikliklerimiz nelerdir? Bu soruların cevaplarını vermeden vizyon bildirimi yazmak bir doktorun hastasını muayene etmeden reçete yazmasına benzer. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok