• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 5
1.

…………………. işletmenin uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirmesi sürecindeki ara hedefer olarak değerlendirilebilir. Aynen uzun dönemli hedefler gibi, …………….. de ölçülebilir, sayısallaştırılabilir, gerçekçi, tutarlı ve kendi içinde önceliklendirilmiş olması gerekir. Aynı zamanda hedeflere erişmek çok kolay olmamalı, personelinin potansiyelini ortaya çıkaracak ve çaba göstermesini sağlayacak zorlukta olmalıdır.

Yukarıda boşluklara gelecek uygun kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yıllık hedeflerin oluşturulması
Soru Açıklaması

Yıllık Hedeflerin Oluşturulması Yıllık hedefler, işletmenin uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirmesi sürecindeki ara hedefler olarak değerlendirilebilir. Aynen uzun dönemli hedefler gibi, yıllık hedeflerin de ölçülebilir, sayısallaştırılabilir, gerçekçi, tutarlı ve kendi içinde önceliklendirilmiş olması gerekir. Aynı zamanda hedeflere erişmek çok kolay olmamalı, personelinin potansiyelini ortaya çıkaracak ve çaba göstermesini sağlayacak zorlukta olmalıdır.

2.

İnançlar, değerler, fikirler ve yaşam tarzları genel çevre faktörlerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Sosyal faktörler
Soru Açıklaması

 İşletme faaliyetlerini etkileyen sosyal faktörler arasında inançlar, değerler, fikirler ve yaşam tarzları sayılabilir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi operasyonel planların elemanlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir.
Soru Açıklaması
İlk dört seçenektekiler operasyonel planının elemanıdır. E seçeneği ise stratejik planın elemanıdır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın beş güç modelinde geçen “mevcut durumda sektörde rekabet etmeyen ancak istediği durumda rekabet edebilecek olan işletmeler” tanımını karşılayan kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Olası rakipler
Soru Açıklaması
5.
(I) Yaşam tarzı ve değerler(II) Tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranları (III) Vergi programları ve anti-tröst kanunları(IV) Biyolojik dengenin bozulması ve kirlenmeYukarıdaki numaralandırılmış ifadelerin ait olduğu faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I. Sosyal faktörler - II. Ekonomik Faktörler - III. Politik faktörler – IV. Ekolojik faktörler
Soru Açıklaması
Sosyal Faktörler : İnançlar, değerler, fikirler ve yaşa tarzları. Ekonomik Faktörler : Enflasyon ve işsizlik oranları, tüketici fiyat endeksi, gayri safi milli hasıla. Politik Faktörler : Politik kısıtlar, adil rekabet kararları, anti-tröst kanunları, vergi programları, asgari ücret ve fiyatlama politikaları. Ekolojik Faktörler : Çevre kirliliği, biyolojik dengenin bozulması, küresel ısınma, hava-toprak-su kirlenmesi.
6.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim ile ilgili olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Stratejik niyet işletmenin vizyonuna işaret eder.
Soru Açıklaması

Paydaşlar, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplardır. Temel yetenekler, işletmeyi rakiplerinden farklılaştırankabiliyet ve kapasiteleridir. İşletmenin tüm stratejik faaliyetleri stratejik niyetine işaret eder. Belirlenen uzun vadeli ve yıllık amaçlar işletmenin ulaşmak istediği yere (vizyon) dayanır. 

7.
I- Vizyon yol göstericidir, II- Vizyon hatırlatıcıdır, III- Vizyon ilham vericidir, IV- Vizyon kontrol edicidir, V- Vizyon özgürlük sağlar Sıralanmış maddelerden hangileri James R. Lucas’ın vizyon tanımı içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV,V
Soru Açıklaması
I,II,III,IV,V ;James R. Lucas’ın vizyon tanımı içinde yer almaktadır.
8.
Vizyonun doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Temel değerlerin ve ilkelerin bir örgütsel bildirgesidir. 
Soru Açıklaması
9.

I- Stratejik niyete odaklanma

II-  Uzun dönemli bakış açısı

III- Sistem perspektifi

IV-  Tahmin edilemeyen fırsatları yakalama kabiliyeti

V-  Bilimsel yaklaşım

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri stratejik yönetimin temel özelliklerindedir?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması

Stratejik düşünmenin ne olduğunun tam olarak tanımlanmasından çok belirginözelliklerinden söz edilir. Özellikler stratejik planlama sürecinde gerekli olan inovasyonun canlandırılması açısından önem taşır. Bu özellikler: stratejik niyete odaklanma; uzun dönemli bakış açısı; geçmişin ve bugünün bir arada göz önünde bulundurulması; sistem perspektifi; tahmin edilemeyen fırsatları yakalama kabiliyetive bilimsel yaklaşımdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi sektördeki mevcut İşletmeler arasındaki rekabetin unsurlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Fiyat rekabeti
Soru Açıklaması

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 5
11.

“Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak.”

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin bildirgesi olabilir?

Doğru Cevap: "A" Misyon
Soru Açıklaması

12.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planın özellikleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz
Soru Açıklaması
'Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz' stratejik planın özellikleri arasında değildir.
13.

Stratejik yönetimin eylem aşamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Strateji uygulama
Soru Açıklaması

Strateji uygulama, stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış çevre analizinde kullanabileceği basılı bilgi kaynakları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Paydaş görüşmeleri
Soru Açıklaması

Düzenli yayınlar, dergiler, raporlar, kamu raporları, kitaplar, veri tabanları, gazeteler basılı bilgi kaynakları olarak kabul edilmektedir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon kavramını oluşturan bileşenlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Değerler
Soru Açıklaması

Vizyon kavramını oluşturan bileşenler, şirketin kurumsal anlamda davranış standartları ve değerleridir.

16.
İşletmede; Tüm çalışanlar arasında sinerji yaratılması sağlanmış, tüm paydaşlara işletme değeri ve amacını yansıtan bilinç yaratılmış, yüksek örgütsel performansa erişim sağlanmış ise, söz konusu işletmede aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmış olur.
Doğru Cevap: "D" Misyon ve vizyon ifadelerinin sağladığı fayda
Soru Açıklaması
17.
Misyonun yazıya dökülmüş haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Misyon bildirgesi
Soru Açıklaması
Misyonun yazıya dökülmüş haline, misyon bildirgesi denir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Stratejik yönetimle gelen çeşitli değişimleri fırsat olarak algılama
Soru Açıklaması
19.

Bir restoran yöneticisi menülerini tanıtırken bazı yemeklerin şefin yaratıcılığına bağlı olduğunu ve sadece kendi restoranlarında bulunduğunu, çevredeki restoranlarda bu tür menülerin yer almadığını belirtmektedir. Ayrıca aynı anda yüz masaya birden hizmet sağlama kapasitelerinin olduğunu bu yönde de lider bir konumda olduklarını belirtmektedir.  Dolayısıyla bu yönetici rakiplerine kıyasla hangi yönlerine vurgu yapmış sayılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Temel yeteneklerine
Soru Açıklaması

Burada yönetici restoranın kabiliyet ve kapasitesine değinerek temel yeteneklerine vurgu yapmaktadır.    

 

20.

Yöneticilerin dış çevre analizinde tahminlerini geliştirirken kullandıkları önemli süreçler, hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Çevresel tarama, izleme ve rekabetçi istihbarat.
Soru Açıklaması

Tahmin, gelecekteki eğilimler ve gelişmeler ile ilgili bilinçli kestirimler yapılması olarak ifade edilebilir.  Yöneticiler, tahminlerini geliştirirken genellikle üç önemli süreçten yararlanır. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler