• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 4
1.
 • Çevresel tarama
 • Çevresel izleme
 • Ekonomik tarama
 • Rekabetçi istihbarat
 • Yukarılardan hangileri tahmin sürecinin girdileri arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
  Soru Açıklaması

  Yöneticiler, tahminlerini geliştirirken genellikle üç önemli süreçten yararlanmaktadır. Bu süreçler Çevresel Tarama, Çevresel izleme ve Rekabetçi İstihbarat olarak isimlendirilmektedir. Doğru cevap E'dir.

  2.
  Aşağıdakilerden hangisi "Stratejik Plan"ın özelliklerinden biridir?
  Doğru Cevap: "D" Örgüt faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar.
  Soru Açıklaması
  Stratejik plan örgüt faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar.
  3.
  Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen değişim dış çevre analizinde değerlendirilen unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Kaynaklar
  Soru Açıklaması
  4.
  Aşağıdakilerden hangisi misyonun özelliklerinden değildir?
  Doğru Cevap: "B" İşletmelere kar sağlama
  Soru Açıklaması
  5.

  Ön yargı ve stratejik karar alma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "A" Üstünlük yanılgısı, başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim verme eğilimidir.
  Soru Açıklaması

  Üstünlük yanılgısı; başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim vermeve başarısızlıklar konusunda daha az sorumluluk alma eğilimidir. Sorumluluğun yarattığı baskı nedeniyle yöneticiler, baz›projelere gerekti¤inden fazla önem vererek, proje başarısız gitmesine rağmen, birnevi inatla, projenin sonuna kadar gitmesini isteyebilir. Bu da olumsuzluklarınoluşması için bir olasılık yaratır. İyimserlik yanılgısı; gelecekte olumlu sonuçlar elde etme olasılığını abartma ve olumsuz sonuç olasılığını göz ardı etme eğilimidir.

  6.
  Başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda istekli olma eğilimi insanların kendileri hakkında sahip oldukları hangi ön yargıyla alakalıdır?
  Doğru Cevap: "C" Yüksek bağlılık gösterme
  Soru Açıklaması
  Yüksek bağlılık gösterme; başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda istekli olma eğilimi.
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi genel çevre faktörlerinden olan ekolojik faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Yaşam tarzları
  Soru Açıklaması
  8.

  Yöneticilerin aldıkları kararların altında büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisi yatmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Geleceğe dair beklentileri
  Soru Açıklaması

  Yöneticilerin aldıkları kararların altında, büyük ölçüde geleceğe dair beklentileri yatmaktadır. İşletmeler, gelecekte kâr elde etme beklentisi ile enerji, para ve zaman harcarlar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğinde yer almaktadır.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin genel çevresel faktörlerinden biridir? 

  Doğru Cevap: "C" Demografik faktörler
  Soru Açıklaması

  Örgütün iş çevresi de aslında genel çevrenin altında yer almaktadır. Politik ve yasal, makroekonomik, demografik, sosyokültürel, teknolojik ve uluslararası faktörler örgütün genel çevresinin önemli aktörleridir.

  10.
 • Salt müşteri odaklı
 • Sırf ürün odaklı
 • Olumlu
 • İleri görüşlü
 • Motive edici
 • Misyonun taşıması gereken nitelikler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" c, d, e   
  Soru Açıklaması

  Misyon ifadeleri salt müşteri odaklı ya da sırf ürün odaklı olmamalıdır. Bu şekilde oluşturulan misyon, büyümeyi maksimize etmek” ya da “yüksek kalitede ürünler sunmak” gibi daha ziyade belirsiz ifadeleri barındırır. Ackoff’a göre bir işletme başarılı olabilmek için neler yapmaktadır düşüncesi ile bir misyon hazırlamalıdır ve bu misyon olumlu, ileri görüşlü ve motive edici olmalıdır. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

  logo
  Stratejik Yönetim 1
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Örgütsel yönetime biçimsel bir disiplin sağlanması.
  Soru Açıklaması
  Örgütsel yönetime biçimsel bir disiplin sağlanması stratejik yönetimin yararları arasındadır.
  12.
  Devlet teşvikleri hangi genel çevre faktörü kapsamında değerlendirilebilir?
  Doğru Cevap: "C" Politik faktörler
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi tahmin faaliyetlerini karmaşık hale getiren faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Ekonomik koşulların istikrarlı olması
  Soru Açıklaması
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi stratejik düşünme kavramının unsurlarından biridir?

  Doğru Cevap: "A" İşletmeyi ve işletmenin rekabetçi çevresini içeren büyük resmi görme,


  Soru Açıklaması

  Stratejik düşünme, işletmeyi ve onun rekabetçi çevresini içeren büyük resmigörme, onlar› uyumlu olarak bir araya nasıl getireceğini keşfetme ve uzun dönemlibir bakış açısına sahip olma anlamına gelir.

  15.

  İşletmenin içinde faaliyet gösterdiği çevrelerden hangisi en üstte yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "D" Genel Çevre
  Soru Açıklaması

  Şekilden de görüldüğü üzere, Genel Çevre en üstte yer almaktadır. İş çevresi genel çevrenin altında yer almaktadır. İç çevre ise, iş çevresininin de altında yer alam sistemdir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Stratejik yönetime ayrılacak yeterli kaynağın bulunması
  Soru Açıklaması

  Stratejik yönetime ilişkin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmaması, stratejik yönetim sürecinin zaman kaybı olarak görülmesi, dürüst bir şekilde çalışan bireylerin stratejik yönetim süreçlerinde çeşitli yanlış uygulamalar sezmiş olmaları ve çalışanların kişisel nedenlerle stratejik yönetim süreçlerinde yer alma konusunda isteksiz davranmaları stratejik yönetimde başarısızlık nedenleri arasında yer alır. Ancak stratejik yönetime ayrılacak yeterli kaynağın bulunması durumu başarısızlık değil başarıya yol açacak bir durumdur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

  17.
  • Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar.
  • Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir.
  • Örgüt içindeki herkesi içine alır ve etkiler.
  • Büyük miktarlarda yatırıma/paraya mal olur.
  • Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir.

  Yukarıda özellikleri anlatılan plan türü hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Stratejik Plan
  Soru Açıklaması

  Stratejik Plan • Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar. • Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir. • Örgüt içindeki herkesi içine alır ve etkiler. • Büyük miktarlarda yatırıma/paraya mal olur. • Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir.

  18.
  Bir işletme patronu, emri altında çalışan bir personelinin özelliklerini, işletme için doğru soruları soran, çevredeki değişimlere odaklanan, gelecekte karşılaşılabilecek durumları tahmin edebilen, yeni fikirler geliştiren birisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre bu özelliklere sahip birisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  Doğru Cevap: "A" Stratejik lider
  Soru Açıklaması
  Verilen sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Çünkü, Stratejik liderlik, stratejik düşünme yeteneği gerektirir. Stratejik liderler çevredeki değişimlere odaklanma, verileri analiz etme, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler geliştirme yeteneklerine sahiptir.
  19.
  Büyük işletmeler ve kobiler için dış çevre analizlerinin etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada büyük işletmeler için önem derecesi en yüksek genel çevre unsurları sırasıyla; ekonomik çevre, teknolojik çevre, sosyo-kültürel çevre, demografik çevre, politik çevre iken, kobiler için bu unsurlar sırasıyla, ekonomik çevre, teknolojik çevre, demografik çevre, yasal çevre, sosyo-kültürel çevredir. Bu karşılaştırmaya göre dış çevre analiziyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  Doğru Cevap: "B" Nüfusun özellikleri ve trendleri kobileri büyük işletmelerden daha fazla etkiler.
  Soru Açıklaması
  Soruda verilen önem sırasıyla a şıkkı için net bir yargı oluşturmak mümkün değildir. C şıkkında sosyo-kültürel çevrenin etkisinin büyük işletmeler için daha öncelikli olduğu doğrudur. D şıkkında biçimsel stratejik yönetim büyük işletmelere has bir sistemdir ve siyasi dengelere daha hassas olunmasına sebep olur. Teknolojik çevrenin her iki işletme için de aynı önem derecesine sahip olması e şıkkındaki gibi bir sonuç çıkarmamıza sebep olamaz.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi genel çevre faktörlerinden olan ekonomik faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Anti-tröst kanunları
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler