• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Planlamacılardan; yöneticileri olumlu yönde güdüleyerek gelecek için yenilikçi çözümlere ulaşmalarına yardımcı olmaları, önemli konuların ve stratejilerin örgüt tarafından farkına varılmasını ve bu konuda bilgi sağlanmasını gerçekleştirmeleri, stratejik değişimin örgütün bütününe iletmeleri, stratejinin tüm birimler için anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını sağlamaları beklenmektedir. Bu beklentilere göre örgüt için seçilecek planlamacılarda hangi yeteneğin gelişmiş olması beklenir?
Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması
Stratejik yöneticilerin günlük problemlerde ve operasyonel detaylarda boğulmaması gerekmektedir. Alınan kararların örgütün bütününe aktarılması ve kabul ettirilmesi görevi planlamacılara ve lider ekiplere düşmektedir. Örgütün oluşturulan stratejiyi sahiplenmesi bu ekiplerin iletişim gücüyle orantılıdır.
2.
Misyon ifadesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İşletmeler için gerçekçi, çekici ve güvenilir bir gelecek olarak tanımlanır.
Soru Açıklaması
3.

"Bu teknik sayesinde işletme, önemli eğilimlere ve olaylara karşı duyarlı olur.  Böylece bu eğilimlerin getirebileceği fırsatlara ya da tehditlere karşı rakiplerine göre daha hazırlıklı olma fırsatını yakalar. İşletmenin amacı bu eğilimleri mümkünse etkilemek ya da erken görerek bu eğilimlerin getireceği fırsatları değerlendirmek ve tehditlere karşı tedbirler almaktır."

Yukarıda bahsi geçen eğilimler, dış analiz tahmin araç ve tekniklerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Çevresel tarama
Soru Açıklaması

Çevresel tarama, işletmenin gelecekte gerçekleşme olasılığı olan ve halen gerçekleşmekte olan çevresel değişimleri kestirmek üzere kendi faaliyet gösterdiği çevresini sürekli olarak taramasıdır. Başarılı bir çevresel tarama sayesinde işletme, önemli eğilimlere ve olaylara karşı duyarlı olur. Böylece bu eğilimlerin getirebileceği fırsatlara ya da tehditlere karşı rakiplerine göre daha hazırlıklı olma fırsatını yakalar. Çevresel tarama süreçlerinden yararlanmayan ve kendilerini ilgilendiren eğilimleri göremeyen işletmeler, gelişmeler olduktan sonra ancak tepki verebilirler. Aslında işletmenin amacı bu eğilimleri mümkünse etkilemek ya da erken görerek bu eğilimlerin getireceği fırsatları değerlendirmek ve tehditlere karşı tedbirler almaktır.

Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

4.

……………….,  işletmenin içerisinde faaliyet gösterdiği çevredir. Bu çevrenin içerisinde doğal olarak çok fazla unsur bulunmaktadır. Bu unsurların bireysel ve grupsal olarak faaliyetleri birbirlerini etkilemektedir. ……….. denildiğinde, işletmenin dışında kalan ancak işletmenin amaçlarına ulaşması sürecini etkileyen tüm faktörler akla gelmelidir.

Metindeki boşluklara gelecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dış çevre
Soru Açıklaması

Dış çevre özetle işletmenin içerisinde faaliyet gösterdiği çevredir. Bu çevrenin içerisinde doğal olarak çok fazla unsur bulunmaktadır. Bu unsurların bireysel ve grupsal olarak faaliyetleri birbirlerini etkilemektedir. Sistem yaklaşımı bakış açısı ile baktığımızda, işletmenin dış çevresini, işletme için bir üst sistem olarak düşünmek mümkündür. Elbette bu üst sistem de başka bir sistemin alt sistemidir. Dış çevre denildiğinde, işletmenin dışında kalan ancak işletmenin amaçlarına ulaşması sürecini etkileyen tüm faktörler akla gelmelidir. Dış çevre de kendi içerisinde iki alt başlık altında incelenebilir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Örgütün sadece küçük bir bölümünü içine alır ve etkiler.
Soru Açıklaması
6.

Misyon bildirgesi, şirketin tüm paydaşlarının ilgileri doğrultusunda bilgi edinebilecekleri, şirket stratejisi hakkında uzun dönemli fikir sahibi olabilmeleri için somut bir ifade olduğundan, içerisindeki bileşenlerinin sayısının fazla olması daha etkin ve açıklayıcı bir misyon olmasını sağlayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Personelin özlük işleri
Soru Açıklaması
7.
“Beş Güç Modeli” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Örgütün iş çevresinin analizinde kullanılır.  
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş çevresi içinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" İkame ürün varlığı
Soru Açıklaması

Örgütün iş çevresinin analiz edilmesi sürecinde en çok yararlanılan modellerden biri Michael Porter tarafından geliştirilen “Beş Güç Modeli”dir. Porter’a göre bir işletmenin kâr elde edebilme becerisi, beş faktörden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. • Olası rakiplerin pazara girişi • Alıcıların pazarlık gücü • Tedarikçilerin pazarlık gücü • İkame ürün/hizmetlerin varlığı • Sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti

9.

Aşağıdakilerden hangisi vizyonu anlatmak adına doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "E" Bağlılığın bildirisidir.
Soru Açıklaması

 James R. Lucas (1998), vizyon tanımına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır ve vizyonu bağlılığın bildirisi olarak da görmektedir.

 

10.

Stratejik yönetim aşağıdakilerden hangisiyle eş anlamlı kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Stratejik planlama yaklaşımı
Soru Açıklaması

1950’lerde ortaya çıkan stratejik yönetim, stratejik planlama ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri ..............................., diğeri ise ............................... dir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Yıllık Hedeflerin Oluşturulması , Politikaların Belirlenmesi
Soru Açıklaması

Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluşturulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi, stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüm işlemler bürokratik olarak yürütülmelidir.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim süreci bürokratik bir mekanizma olmamalıdır.
13.

I.   İnsanların kendileri ile ilgili olanlar

II.  Diğer insanlarla ilgili olanlar

III. İşletme ile ilgili olanlar

IV.  Dünya hakkında olanlar

Yukarıdaki maddelerden hangileri, yöneticilerin stratejik karar ve yargılarını etkileyen potansiyel ön yargılar arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Yöneticilerin stratejik kararlarını ve yargılarını etkileyen potansiyel ön yargıları üç grupta toplayabiliriz;1. İnsanların kendileri ile ilgili olanlar.2. Diğer insanlarla ilgili olanlar.3. Dünya hakkında olanlar.

Doğru cevap E seçeneğidir.

14.
İşletmenin etik değerleri, inançları ve arzuları, aşağıdaki misyon bileşenlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Felsefesi
Soru Açıklaması

İşletmenin temel inançları, değerleri, arzuları, ve etik değerleri hakkında bilgi vermesi işletmenin felsefesi ile ilgilidir. Diğer şıkların bunlarla ilgisi yoktur. Doğru cevap A'dır.

15.

Dış çevre işletmenin içerisinde faaliyet gösterdiği çevredir. Bu tanıma göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi dış çevre unsurlarının bir kısmını doğru olarak listelemektedir?

Doğru Cevap: "B" Alıcılar, Tedarikçiler, Rakipler, Üreticiler
Soru Açıklaması

Dış çevre denildiğinde, işletmenin dışında kalan ancak işletmenin amaçlarına ulaşması sürecini etkileyen tüm faktörler akla gelmelidir. Dış çevre de kendi içerisinde iki alt başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki endüstri ya da iş çevresi olarak isimlendirilmektedir. İş çevresi denildiğinde akla gelen çevresel unsurlar, mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar (müşteriler ve bayiler), sektör içerisinde ikame ürün/hizmet sunan işletmeler, tamamlayıcı ürün ve hizmetleri sunan işletmeler akla gelmektedir. İkincisi ise genel çevre olarak isimlendirilmektedir. Örgütün iş çevresi de aslında genel çevrenin altında yer almaktadır. Politik ve yasal, makroekonomik, demografik, sosyokültürel, teknolojik ve uluslararası faktörler örgütün genel çevresinin önemli aktörleridir. 

Soruda dış çevre unsurlarının bir kısmı istenmektedir. Buna göre doğru cevap, iş çevresi unsurlarının listelendiği B seçeneğidir.

16.

Stratejik planlamanın temel varsayımı nedir? 

Doğru Cevap: "B" Çevrede büyük ölçekte ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve rekabetçi değişimler olmaktadır.
Soru Açıklaması

Stratejik planlamanın altında yatan temel varsayım çevrede büyük ölçekte ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve rekabetçi değişimler olduğudur.

17.
Aşağıdakilerden hangisi "taktik plan"a dairdir?
Doğru Cevap: "C" En fazla bir kaç haftayı kapsar.
Soru Açıklaması
Taktik planlar en kısa süreli planlardır. Dolayısıyla doğru seçenek "C"dir.
18.

I- Strateji askeri bir terimdir.

II- Strateji risk barındırmaz

III- Strateji örgütün bütününü kapsar

IV- Strateji kısa sürelidir

V- Strateji örgütün misyonu ile uyumlu olmalıdır

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri strateji için söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" I-III-V
Soru Açıklaması

Kökeni itibariyle askerî bir terim olan stratejiyle ilgili ilk tartışmalar Sun Tzu, Homer, Euripidies ve diğer pek çok stratejist ve yazara dayanır.Strateji bütünüyle işletmenin yönünün kontrol edilmesini amaçlar. İşletmenin uzun dönemli refahını etkiler. Strateji gelecek yönelimlidir ve bu nedenle belirsizlik ve riski içinde barındırır. Strateji, bir yandan örgüt ve örgütün çevresi arasında, diğer yandan örgüt vemisyonu arasında mümkün olan en iyi uyumu yaratmayı amaçlar.Strateji, işletmenin görebildiği bir ufuk çizgisine göre uzun bir zaman dilimini kapsar; hafta ya da ay boyutundan çok, genellikle yıllar itibariyle ölçülür.

19.
Aşağıdakilerden hangisi değiştirme maliyetleri yoluyla oluşturulan pazara giriş engeli prensibiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Satın alma esnasında gözden çıkarılan para miktarının yükselmesi.
Soru Açıklaması
20.

I. Çevredeki değişimlere odaklanmak

II. Verileri analiz etmek

III. Varsayımları sorgulamak

IV. Yeni fikirler geliştirmek

Yukarıdakilerden hangileri stratejik düşünme yeteneği içinde yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Stratejik düşünme yeteneği çevredeki değişimlere odaklanma, verileri analiz etme, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler geliştirme yeteneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler