• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel misyon içerisinde yer alan unsurlardan değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Uzun dönemden ziyade kısa dönemi kapsaması gerekmektedir.
Soru Açıklaması

 Misyon kısa dönemden ziyade uzun dönemi kapsaması gerekmektedir.

 

2.

Aşağıdaki uygulama örneklerinden hangisi, büyük ölçekli işletme yönetiminde liderlik vasfından uzak bir modeldir?

Doğru Cevap: "A" Stratejilerin, sadece strateji ekibi tarafından geliştirilmesi ve üst yönetime iletilmesi.
Soru Açıklaması

Stratejilerin, yalnızca strateji ekibi tarafından geliştirilmesi ve üst yönetime iletilmesi; işletme yönetiminde liderlik vasfından uzak bir modeldir. Geçen 20 yıl içerisinde, büyük ölçekli işletmeler strateji geliştirmenin sadece bir ekiple yapılamayacağını, bu ekibin işletmeyi tam olarak anlamadan, ondan neredeyse izole olmuş biçimde stratejiler geliştirmesinin sağlıklı olmadığı sonucunavarmıştır. Diğer seçenekler liderlik vasfının taşındığı büyük ölçekli işletmelerde görülebilen uygulamalardır. Doğru cevap A seçeneğidir.

3.

Vizyonun ve misyonun "bildirge" eki alabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir?

Doğru Cevap: "D" Yazılmış ve yayınlanmış olma
Soru Açıklaması

Vizyonun ifade edilmiş, yani yazılı haline vizyon bildirgesi, misyonun yazılı haline ise aynı şekilde misyon bildirgesi adı verilmektedir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

4.
Başka sektörler içerisinde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan ancak bu ürünlere alternatif olan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İkame ürünler 
Soru Açıklaması
5.
Misyon bildirgesini oluşturan aşağıdaki bileşenlerden hangisi işletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel yetenekleri hakkında bilgi vermektedir?
Doğru Cevap: "B" Benlik kavramını yansıtması
Soru Açıklaması
6.

Örgütün dış çevresi kendi içerisinde iki alt başlığa ayrılmaktadır. Bunlar iş çevresi ve genel çevredir. Aşağıdakilerin hangisi iş çevresi unsurlarından birisidir?

Doğru Cevap: "C" Rakiplerden oluşan çevre
Soru Açıklaması

İş çevresi denildiğinde akla gelen çevresel unsurlar, mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar (müşteriler ve bayiler), sektör içerisinde ikame ürün/hizmet sunan işletmeler, tamamlayıcı ürün ve hizmetleri sunan işletmeler akla gelmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi misyon bildirgesini oluşturan bileşenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ürün kodları
Soru Açıklaması

Misyon bildirgesi bileşenleri arasında müşteriler, işletmenin sunduğu ürünler, pazar alanı, teknolojisi, büyüme yaklaşımı, felsefesi, benlik kavramını yansıtması, imajı, çalışnalara verdiği önem yer alır.

8.
Bir işletmenin hangi işlere gireceği ya da terkedeceği, uluslararası piyasalara girip girmeyeceği gibi konular stratejik yönetim süreci adımlarının hangisinde ele alınır?
Doğru Cevap: "C" Stratejilerin oluşturulması, değerlemesi ve seçimi
Soru Açıklaması
Bir işletmenin hangi işlere gireceği ya da terkedeceği, uluslararası piyasalara girip girmeyeceği gibi konular stratejik yönetim süreci adımlarından "Stratejilerin oluşturulması, değerlemesi ve seçimi" adımında ele alınmaktadır.
9.
Temel stratejik yönetim modeli göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi bu modelin aşamalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Kısa dönemli amaçların belirlenmesi
Soru Açıklaması
Temel stratejik yönetim modelinde "Kısa dönemli amaçların belirlenmesi" şeklinde bir aşama öngörülmemektedir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi vizyonun başarısız olma nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Vizyonlara uygun personel tercih edilmesi
Soru Açıklaması

Bir vizyon bildirimi çok uzun ya da çok kısa, çok detaylı ya da kısa olabilir. Gerçeğe yakın olmayan beklentiler; yönetim stratejileri ya da teknikleri ile ilişkilendirildiğinde buişletmelere son nefesini veriyormuş hissi yaşatabilir. Eğer bildirim çok fazla detaylı ise bir vizyon bildirimi olmaktan çok planların ve önceliklerin listesi olur. 

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Çevre kirliliği, biyolojik dengenin bozulması, küresel ısınma, havanın, toprağın ve suların kirlenmesi gibi konular genel çevrenin hangi unsuru kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Ekolojik Faktörler
Soru Açıklaması
12.
Daha az biçimsel olan esnek bir stratejik yönetim şekli aşağıdaki hangi türde işletmeler için uygundur?
Doğru Cevap: "A" Sınırlı hizmet veya ürün çeşidine sahip küçük işletmeler.
Soru Açıklaması
Sınırlı hizmet veya ürün çeşidine sahip küçük işletmeler için biçimsel bir yönetim ve planlama ihtiyaç değildir.
13.
Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren yabancı kökenli bir işletme, ülkesinde daralan pazar nedeniyle uluslararası pazarlara açılmak istemektedir. Uluslararası bir danışmanlık şirketi ile yürütülen ekonomik, sosyal, kültürel analizler sonucu Türkiye'nin yatırım için uygun alternatif ülke olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu firmanın aşağıda verilen stratejik yönetim süreci unsurlarından hangisi stratejik yönetim modelinin "strateji uygulama" basamağına karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kritik birkaç üst düzey yönetici hariç tüm çalışanların Türkiye'de ikamet eden kişilerden oluşması.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim sürecinin unsurlarına göre incelendiğinde a şıkkı vizyona, b şıkkı misyona, d şıkkı strateji seçimine ve e şıkkı deş çevre analizine karşılık geldiği görülmektedir. Bu unsurlar stratejik yönetim modelinin strateji oluşturma adımında yer almaktadırlar. İnsan kaynaklarına ilişkin politika oluşturma olarak tanımlanabilecek c şıkkı ise stratejik yönetim modelinde strateji uygulama adımı içerisinde yer alır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi rakiplerin pazara girişini etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ürün farklılaştırma
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçenekleri, genel çevre faktörlerinden biri olan ekonomik faktörlere aittir.  Ürün farklılaştırma ise, rakiplerin pazara girişini etkileyen fakötrlerden biridir. Doğru cevap A'dır.

15.
“İşletmelerin uzun dönemli hedeflere ulaşmak üzere işletmelerin seçmiş olduğu yollar, araçlar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Strateji
Soru Açıklaması
16.

İşletmelerin dış çevresi içerisinde üst sistem olan genel çevre faktörlerinden hangisi; inançlar, değerler, fikirler ve yaşam tarzları ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal faktörler
Soru Açıklaması

İşletme faaliyetlerini etkileyen sosyal faktörler arasında inançlar, değerler, fikirler ve yaşam tarzları sayılabilir. Tüm bu sosyal faktörler, kültür, ekoloji, din, eğitim ve etnik faktörler tarafından şekillendirilmektedir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

17.

 Stratejik yönetim sürecinin daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

Doğru Cevap: "C" Bir defada çok fazla strateji takip edilmelidir
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için  bir defada birden fazla strateji takip edilmemelidir.

18.
Örgütün küçük bir kısmını etkileyen faaliyetleri konu alan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Taktik plan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi beş güç modeli faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Rakiplerin pazarlık gücü
Soru Açıklaması

Beş Güç Modeli faktörlerini şu şekilde sıralamak mümknüdür: Olası rakiplerin pazara girifli, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürün/hizmetlerin varlığı ve sektördeki mevcut iflletmeler aras›ndaki rekabetin şiddeti. Doğru cevap E'dir.  

20.

Yüksek çıktı miktarları sayesinde maliyetlerden tasarruf edilmesi olarak tanımlanan pazara giriş engeli aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması

Ölçek ekonomileri, yüksek çıktı miktarları sayesinde maliyetlerden tasarruf edilmesi olarak tanımlanan pazara giriş engelidir. Bu bağlamda, ölçek ekonomileri aslında önemli bir pazara giriş engelidir. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler