• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 19

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 19
1.

"İşletmenin diğer işletmelerden farklı olarak ne yaptığı, nerede olduğunun ortaya çıkarılarak bir varlık nedeni ortaya konulması" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Misyon
Soru Açıklaması

Misyon, işletmenin diğer işletmelerden farklı olarak ne yaptığı, nerede olduğunun ortaya çıkarılarak bir varlık nedeni ortaya konulmasıdır. Bu açıdan misyonu açıkça ifade edilmiş bir işletmenin, dolaylı olarak yaptığı işi de açıklayacağı bir durum söz konusudur.

2.
Aşağıdakilerden hangisi, bir stratejik planlama sürecinde yanıtlanması gereken kritik sorulardan biridir?
Doğru Cevap: "C" O noktaya nasıl ulaşırız?
Soru Açıklaması
Bir stratejik planlama sürecinde aşağıdaki üç kritik sorunun yanıtlanması gerekir. • Şu anda neredeyiz? • Nereye ulaşmak istiyoruz? • O noktaya nasıl ulaşırız?
3.

Stratejik düşünme ve strateji geliştirme işletmelerin tepe yöneticilerinden beklenen en büyük sorumluluklardır. Ancak stratejik liderlerin bazı özelliklere de sahip olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Önyargılı olma
Soru Açıklaması

Önyargılar yanlış kararların alınmasına neden olmaktadır. Önyargılı olmaktan ziyade önyargılı olmaması gerekir stratejik liderlerin.  

 

4.
Aşağıdakilerden hangisi vizyon kavramına ilişkin doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Ulaşılmak istenilen noktadır.
Soru Açıklaması
5.
işletmelerin mevcut ürün ve hizmetlerini üretmeye devam edeceği varsayımına dayanarak, taleple üretim kapasitesi arasındaki uyuşması sağlamak için yapmış oldukları planlamaya be denir?
Doğru Cevap: "D" Uzun Dönemli planlama
Soru Açıklaması
Verilen seçeneklerden D seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Çünkü uzun dönemli planlama gelecekteki belirli bir zaman dilimi için işletmenin ürün ve hizmetlerine olacak talebin büyüklüğünü tahmin etmek ve bu talebin nerede ortaya çıkacağını belirlemek için hazırlanmaktadır. Genellikle 1950'li yıllarda ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve rekabetçi değişim az olduğu dönemlerde işletmelerin mevcut ürün ve hizmetlerini üretmeye devam edeceği varsayımına dayanarak taleple üretim kapasitesi arasındaki uyuşumu sağlamak için yapılan planlama türüdür.
6.
Aşağıdakilerden hangisi vizyon belirleme sürecinde yapılan faaliyetlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Her bir yöneticiden vizyon bildirgesi oluşturması istenir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi misyon içerisindeki unsurlardandır?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin durumu
Soru Açıklaması
8.

Stratejik yönetim modeli benimseyen bir işletmenin, en üst düzey yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Size “işletme olarak ne olmak istiyorsunuz” şeklinde bir soru sorulduğunda verdiğiniz cevap aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "A" Vizyonunuzla
Soru Açıklaması

Bugün pek çok işletme stratejik planlama faaliyetlerine “Biz ne olmak istiyoruz” sorusuyla başlar. Bu soruya verilen cevap aslında işletmenin vizyonunu ifade etmektedir. Dolaysıyla sorulan soru vizyona yönelik bir cevap gerektirir.

 

 

9.
Aşağıdakilerden hangisi planlamacıların kritik rollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel sorunlara ilişkin öznel bir bakış açısı getirir.
Soru Açıklaması
Liderlik vasfı, strateji geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Stratejiler sadece analiz ve raporlara dayanarak yaratılamazlar ancak stratejik bir fikir mantığa dayalı bir yaklaşımla iyileştirilebilir. Bu aşamada planlamacıların kritik rolleri bulunur.
10.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin etkinliği için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sadece yöneticiler için bir öğrenme süreci olmalıdır.
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 19
11.

Aşağıdakilerden hangisi örgütün genel çevresinde yer alan aktörler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hükümet
Soru Açıklaması

Politik ve yasal, makroekonomik, demografik, sosyokültürel, teknolojik ve uluslararası aktörler örgütün genel çevresinin önemli aktörleridir. Hükümet de politik aktör olarak bu sınıfta yer almaktadır. Doğru cevap B'dir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin pazara girişine engel olan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" İkame ürün/hizmetlerin varlığı.
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde işletmelerin büyük ölçüde ekonomik varlıklarını devam ettirip ettirememelerini belirler?

Doğru Cevap: "A" Dış çevredeki değişimlere duyarlılık
Soru Açıklaması

İşletmelerin ekonomik varlıklarını devam ettirip ettirememeleri ve mevcut rekabet yarışı içindeki konumları büyük ölçüde yöneticilerin çevrelerinde olup biten değişimlere ne derece duyarlı oldukları ve bu değişimlere verdikleri karşılık ile belirlenmektedir.

14.
I - Paydaşlarını ödüllendirmek veya tatmin etmekII - Misyonunu gerçekleştirmek ya da misyonunu sürdürmekIII - Hayatta kalmakIV - Kar sağlamakYukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri işletmelerin genellikle yeni düzenleme yapma nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
I, II ve III
15.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim modeli uygulamalarını olması gereken şekliyle örneklendirmektedir?

Doğru Cevap: "A" Kurum, paydaşlarla toplantılar düzenleyerek oluşabilecek fırsatları değerlendirmektedir.
Soru Açıklaması

"Kurum, paydaşlarla toplantılar düzenleyerek oluşabilecek fırsatları değerlendirmektedir." Dış çevre analizinde yapılan uygulama örneklerinden biridir.

"Kurum şu anda nerede olduğunu belirlemeden, analizi tamamlamak istemektedir." Çevre analizinde kurumun şu anda nerede olduğunu belirlemesi gerekmektedir.

"Kurum günlük planlar uygulayarak, kısa dönemli amaçlar belirlemektedir." Stratejik yönetim modelinde, uzun dönemli amaçların belirlenmesi gerekmektedir.

"Kurum uygulanması mümkün olmayan stratejiler belirleyerek, hedef çıtasını yükseltmektedir." Amaç hedef çıktısını yükseltmek olsa bile stratejilerin uygulanabilir olarak belirlenmesi gerekir.

"Kurum stratejik plan uygulama sonuçlarındaki olumsuzlukları, süreçte herhangi bir değişiklik yapmamak üzere değerlendirmiştir." Seçilen stratejinin uygulanması neticesinde öngörülen sonuçların değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen sonuçlara göre, olumsuz geri bildirimlerde, süreç üzerinde birtakım değişiklikler yapılması gerekir.

Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

16.

Aşağıdaki hangi yönetici profili işletmeyi stratejik yönetimde başarısızlığa sürüklemektedir?

Doğru Cevap: "C" Stratejik yönetim süreçlerinin gerekliliği konusunda çalışanlarda güven yaratamamış olduğunu fark ediyor, gerekli önlemlerin zaman ve kaynak israfına yol açacağını düşünüyordur.
Soru Açıklaması

C seçeneğinde yönetici; stratejik yönetim süreçlerinin gerekliliği konusunda çalışanlarda güven yaratamamış ve buna karşı bir önlem almayarak işletmeyi stratejik yönetimde başarısızlığa sürüklemiştir. Diğer seçeneklerde betimlenen yönetici profilleri başarısızlık faktörlerine karşı gerekli önlemleri almaktadır. Bu sebeple doğru cevap C seçeneğidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çevre faktörlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Demografik unsurlar
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçenekleri iş çevresi unsurlarıdır.  A seçeneği ise genel çevre faktörlerindendir. Doğru cevap A'dır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim olgusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli kılan bazı gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İnternet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetimi öne çıkartan gelişmeler arasında müşterilerin kalite ve ürün çeşitliği konusundaki taleplerinin artış göstermesi, hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler, yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniyle rekabetin yoğunlaşması, Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet liderliği stratejisiyle dünya pazarlarına girmeleri ve Batılı üreticiler için önemli bir tehdit unsuru haline gelmeleri,, doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara verilen önemin artışı ve doğa dostu alternatif ham madde ve malzemelere olan ilginin gelişmesi, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi, internet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması, küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortaya çıkması, gerçek çok uluslu işletmelerin gelişmesi ve bu tür işletmelerin uluslar üstü, ulusal ve yerel kültürleri bütünleştirici bir etki yaratması şeklide sıralanmaktadır.
19.
İnsanların kendileri ile ilgili sahip olduğu önyargılardan hangisi, başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda ısrarcı olma durumunu oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Yüksek bağlılık gösterme
Soru Açıklaması
Yüksek bağlılık gösterme; başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda istekli olma eğilimidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içerisinde faaliyet gösterdiği dış çevre unsurunun alt bölümlerini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "E" İş çevresi ve genel çevre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok