• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 18
1.

Aşağıdaki kaynaklardan hangisi yazılı olmayan yayımlanmamış bilgi kaynaklardandır?

Doğru Cevap: "D" Röportajlar
Soru Açıklaması

Müşterilerden toplanan anketler, pazarlama araştırması raporları, uzmanların gerçekleştirdiği sektörel konuşmalar ve konferanslar, televizyon programları, röportajlar ve işletmenin paydaşları ile gerçekleştirilen görüşmeler basılı olmayan ya da yayımlanmamış bilgi kaynakları olarak nitelendirilmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçilerin pazarlık gücünden bahsedilebilmesi için gereken şartlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetleri düşükse
Soru Açıklaması

Tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetleri düşükse bu tedarikçinin pazarlık gücünü azaltan bir durumdur. Doğru cevap E'dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi misyon bildirgesini oluşturan bileşenlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Benlik kavramını yansıtması
Soru Açıklaması

Misyon bildirgesinin bileşenleri arasında müşteriler, işletmenin ürün ve hizmetleri, rekabet edilecek pazar alanı, teknolojisi, felsefesi, benlik kavramı, toplumsal imajı, çalışanlarına verdiği önem yer alır.

4.
“İşletmeler için gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek” şeklinde yapılan vizyon tanımında yer alan “çekici” kelimesinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Organizasyonda yer alan bireylere ilham vermek ve onları motive etmek  
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetime olan ihtiyaçlardan rekabetin yoğunlaşması ile doğrudan ilgili olanıdır?
Doğru Cevap: "C" Yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynağının artması.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetime gereksinim duyulmasına sebep olan gelişmelerden "C" seçeneğinde ifade edilen durum, rekabetin yoğunlaşmasının sebebi olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla verili seçenekler içinde doğru olanı "C"dir.
6.

İşletmelerin hedeflerinden uzaklaştıkları dönemlerden vizyonun temel işlevi aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Doğru Cevap: "E" Hatırlatma
Soru Açıklaması

İşletmeler bazen hedeflerinden uzaklaşabilirler ve başka alanlara kayabilirler. Ancak belirlenen vizyon onlara ne olmak, ne yapmak istediklerini hatırlatıcı bir özelliğe sahiptir. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmaları ve onlar için neyin önemli olduğunu hatırlatması açısından vizyon çok önemlidir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

7.
Stratejik yönetim sürecinde iç ve dış çevre analizinden önce aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Vizyon ve misyonun hazırlanması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgütsel değişimin olumsuz etkilerinin artmasına neden olur.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim, örgütsel değişimin olumsuz etkilerinin azaltılmasına destek olur.
9.
Aşağıdakilerden hangisinde kökeni askeri terimlere dayanan strateji kelimesinin ilk bulgularına rastlanır?
Doğru Cevap: "A" Sun Tzu
Soru Açıklaması
Kökeni itibariyle askerî bir terim olan stratejiyle ilgili ilk tartışmalar Sun Tzu, Homer, Euripidies ve diğer pek çok stratejist ve yazara dayanır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi strateji uygulama aşamasının adımları arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Vizyon ve misyonun hazırlanması
Soru Açıklaması
Vizyon ve misyonun hazırlanması, strateji uygulama aşamasının adımları arasında değildir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 18
11.
  • Üstünlük yanılgısı; başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim verme ve başarısızlıklar konusunda daha az sorumluluk alma eğilimi
  • İyimserlik yanılgısı; gelecekte olumlu sonuçlar elde etme olasılığını abartma ve olumsuz sonuç olasılığını göz ardı etme eğilimi
  • Kontrol yanılgısı; rasyonel analizin desteklediğinden daha fazla bir durumu kontrol edebileceğine ilişkin inanç
  • Yüksek bağlılık gösterme; başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda istekli olma eğilimi

Yöneticiler stratejik kararlarını ve yargılarını etkileyen ön yargıların farkında olmadıklarında stratejik kararların kalitesi düşer. Potansiyel ön yargıları üç grupta toplayabiliriz. Yukarıda özellikleri anlatılan önyagılar aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "A" İnsanların Kendileri İle İlgili Ön Yargıları
Soru Açıklaması

İnsanların Kendileri İle İlgili Ön Yargıları İnsanların kendilerini nasıl algıladıkları, yargı ve kararlarını etkiler. Örneğin stratejik kararların karakterinde, belirsizlik ve karmaşıklık bulunur. Çoğu kıdemli yönetici bu koşullarda hüküm vermek konusunda kendi yeteneklerine çok güvenir. İnsanların kendileri hakkında sahip oldukları bazı ortak yanılgıları şunlardır: • Üstünlük yanılgısı; başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim verme ve başarısızlıklar konusunda daha az sorumluluk alma eğilimi • İyimserlik yanılgısı; gelecekte olumlu sonuçlar elde etme olasılığını abartma ve olumsuz sonuç olasılığını göz ardı etme eğilimi • Kontrol yanılgısı; rasyonel analizin desteklediğinden daha fazla bir durumu kontrol edebileceğine ilişkin inanç • Yüksek bağlılık gösterme; başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda istekli olma eğilimi • Hakkaniyet yanılgısı; olumlu sonuçlarda verdiğinden daha fazlasını hak ettiğine inanma eğilimi (kendilerinin adaletli olduğuna inanırlar ve kendi adalet algılarına göre davranılmasını isterler. Örneğin, elde ettikleri yüksek kazancı, projeye diğerlerinden daha fazla katkıda bulundukları için hak ettikleri şeklinde rasyonelleştirirler.) • Aşırı güven yanılgısı; kendi bilgi ve yeteneklerine En üst düzeyde güvenme eğilimi

12.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevre unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Teknolojik olaylar
Soru Açıklaması

İç çevre analizi dediğimizde ise işletmenin kontrolünde olan ve özellikle çok iyi ya da çok kötü bir biçimde yürütülen faaliyetlerin incelenmesinden söz etmekteyiz. Ancak teknolojik olaylar işletmenin kontrolünde olmayan dış çevre unsurlarından birini oluşturmaktadır.

13.

 Stratejik yönetim sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Strateji değerleme
Soru Açıklaması

Strateji değerleme, stratejik yönetim sürecinin son aşamasıdır. Yöneticiler, gerekli önlemleri almak üzere, uygulanmasında sorun olan stratejileri bilmeleri gereklidir. Bu bilgi de strateji değerleme aşamasında elde edilir. İç ve dış faktörler sürekli de- ğiştiği için tüm stratejiler de değişime tabidir. Değerleme sürecinin ne zaman başlayacağı işletmeden işletmeye farklılık gösterecektir. Bu süreç, zaman alıcı ve pahalı olabilir. Bu nedenle işletmeler genellikle en erken altıncı ayda, genellikle de yıl sonlarında stratejileri değerlendirme yoluna gitmektedirler.

14.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik düşünmenin gerekliliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tesadüfi ve yapılandırılmamış bir süreç
Soru Açıklaması

Stratejik düşünme bugünün farkındalığını ve geçmişten öğenmeyi, uzun döneme odaklanmayı, bütüncül bir bakış açısını ve bilimsel bir yaklaşımı gerektirir. Buna karşılık stratejik düşünme tesadüfi bir süreç değildir. Stratejik düşünme bir vizyona dayanır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik değerlemenin temel faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Politikaların belirlenmesi
Soru Açıklaması

Strateji değerleme temelde üç faaliyet etrafında döner:

(1)Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi, (2)Performansın ölçümü,

(3)Düzeltici önlemlerin alınması.

16.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ve güçlü rakiplerin sektöre girmesinin olası sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat yükseltme fırsatlarının doğması
Soru Açıklaması
17.
Amacın (eğer mümkünse) sayısallaştırılmış ve daha hassas bir ifadesinin kavramsal karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hedef
Soru Açıklaması
Kitabınızda sunulan Tablo 2.1 size doğru yanıtı bulma konusunda yardımcı olacakır. Tabloyu incelediğinizde Hedef'in karşılığının amacın (eğer mümkünse) sayısallaştırılmış ve daha hassas bir ifadesi olduğunu göreceksiniz.
18.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin örgütlere sağlayacağı temel faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Örgütsel sorunlara ilişkin nesnel bir bakış açısı sağlamaz
Soru Açıklaması
A, C, D ve E seçenekler stratejik yönetimin örgüte sağlayacağı temel faydalardan biridir. Cevap B
19.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ayırt edici özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Örgütün bütününü kuşatan etkiye sahiptir.
Soru Açıklaması
"B" seçeneği haricindekiler yönetim modeline stratejik bir perspektif kazandırma ihtiyaçları olarak sınıflandırılır. "B seçeneği ise stratejik yönetimin bütüncül niteliğiyle ilgili ayırt edici bir özelliği ifade eder. Doğru seçenek "B"dir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çevresinde yer alan “politik faktörler” içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Enflasyon oranları  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok