• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 17
1.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik değerleme faaliyeti süreçlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Performansın ölçümü
Soru Açıklaması
2.

I. Rekabetçi istihbarat

II. Çevresel tarama

III. Çevresel izleme

Yukarıda verilen tahmin süreci aşamalarının uygulanma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" II-III-I
Soru Açıklaması

Tahmin süreci aşaması ilk olarak çevresel tarama ile başlar, taranan veriler neticesinde çevresel izleme sürecine geçilir ve bu aşamalardan sonra rekabetçi istihbarat yapılarak rakip firmalar hakkında işletmenin geleceği ile ilgili olarak karar verilir.

3.
Stratejik yönetimin gelişiminde kaç evre vardır ve "stratejik planlama" bu sürecin hangi basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "D" 3 evre ve 2. basamak.
Soru Açıklaması
Üç evre söz konusudur, bunlar: uzun dönemli planlama, stratejik planlama ve stratejik yönetimdir. Dolayısıyla doğru seçenek "D" şıkkıdır.
4.
Vizyon belirleme sürecinde bilinmesi gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kim olduğumuzu bilmek
Soru Açıklaması

Sorulması gereken ilk soru A şıkkıdır. Diğer şıklar sıralamadaki gibi yerini almalıdır. Doğru cevap A'dır.

5.

İşletmenin sosyal ve doğal çevreye karşı sorumluluklarının ifade edilmesi, hangi misyon bileşeni ile ilintilidir?

Doğru Cevap: "D" Toplumsal imaja önem verme
Soru Açıklaması

 İşletmenin sosyal ve doğal çevreye karşı sorumluluklarının ifade edilmesi misyon bileşenlerinden olan toplumsal imaja önem verme ile ilintilidir.

 

6.
İşletmeler, uzun dönemli amaçlarını ve hedeflerini aşağıdakilerden hangisi üzerine inşa edemezler?
Doğru Cevap: "B" Daralma
Soru Açıklaması

İşletmeler, uzun dönemli amaçlarını ve hedeflerini kârlılık, etkinlik,  büyüme, hisse senedi sahiplerinin refahı, kaynak kullanımı, şöhret, çalışanlara katkı, topluma katkı, pazar liderliği, teknolojik liderlik ve hayatta kalma gibi ilkeler üzerine inşa ederler. İşletmelerin uzun dönemli amaç ve hedefleri arasında darlma olamaz. Aksine büyüme hedefi olur. Doğru cevap B'dir.

7.

I. Jargon ya da esrarlı bir planlama dili içermesi.

II. Yalnızca işletmenin kontrolünü sağlamaya dönük biçimsel bir sistem olması.

III. “Teknikerler” tarafından kontrol edilmesi.

IV. Tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olması.

V. Yalın ve rutin dışı olması. 

Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesinde yukarıdaki örneklerden hangileri istenmeyen durumları ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gereklidir;

• Jargon ya da esrarlı bir planlama dili içermemelidir.• Yalnızca işletmenin kontrolünü sağlamaya dönük biçimsel bir sistem olmamalıdır.• “Teknikerler” tarafından kontrol edilmemelidir.• Tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olmalıdır.• Yalın ve rutin dışı olmalıdır.• Süreç sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, insanları işin içine katmalıdır.• Sayılarla desteklenen sözlerden oluşmalıdır, sözlerle desteklenen sayılardandeğil.• Rutin davranışların önüne geçmek üzere görevler, ekip üyelikleri, toplantıbiçimleri, hatta planlama takviminde değişiklikler yapmalıdır.• Mevcut işletme stratejilerini oluşturan varsayımlara meydan okumalıdır.• Olumsuz haberler de hoş karşılanmalıdır.• Açık fikirliliğe, araştırma ve öğrenme ruhuna açık olmalıdır.• Bürokratik bir mekanizma olmamalıdır.• Törensel, şaşalı ve gürültücü olmamalıdır.• Fazla biçimsel, tahmin edilebilir ya da katı olmamalıdır.• Niteliksel bilgiyi göz ardı etmemelidir.• Bir defada çok fazla strateji takip edilmemelidir.• “İyi ahlak iyi iştir” politikasını sürekli olarak desteklemeli, güçlendirmelidir.

Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi genel çevre faktörleri arasında incelenemez?
Doğru Cevap: "D" Tedarikçiler
Soru Açıklaması
Genel çevrede genellikle beş faktörün işletme üzerindeki etkilerinden söz edilir: Ekonomik, Sosyal, Politik, Teknolojik ve Ekolojik faktörler. Tedarikçi faktörlerin konu içinde incelenmez.
9.

Bir stratejik yönetim modelinde, mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi, performansın ölçümü ve düzeltici önlemlerin alınması faaliyetleri aşağıdaki aşamalardan hangisinde gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "C" Stratejilerin değerleme aşamasında
Soru Açıklaması

Strateji değerleme, stratejik yönetim sürecinin son aşamasıdır. Strateji değerleme temelde üç faaliyet etrafında döner: Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi, Performansın ölçümü, Düzeltici önlemlerin alınması.

10.
Stratejik yönetimin gelişme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Uzun Dönemli Planlama - Stratejik Planlama - Stratejik Yönetim
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 17
11.
Eğer tedarikçilerin ürettiği ürünler/hizmetler, ayırt edici bir özelliği olmayan ve standart ürünlerse, aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmiş olur?
Doğru Cevap: "B" Alıcıların pazarlık gücü artar.
Soru Açıklaması
Tedarikçilerin ürettiği ürünler/hizmetler, ayırt edici bir özelliği olmayan ve standart ürünlerse, alıcıların tedarikçilere karşı pazarlık gücü yüksek olur.
12.
Bir işletmenin "Durumdan Öğrenme" yeteneği stratejik düşünme açısından hangi adım içinde ele alınır?
Doğru Cevap: "A" Stratejik hareket hızının yönetimi
Soru Açıklaması
İşletmelerin durumdan öğrenebilmeleri stratejik hareket hızının yönetimi ile ilgilidir. Kitabınızda sunulan Şekil 1.2. size yanıt konusunda yardımcı olacaktır.
13.
"İstihdam edilen kadın çalışanların oranı" genel çevreyi oluşturan hangi faktörle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal
Soru Açıklaması
14.

Geleceğin geçmişle benzer sonuçlar üreteceği varsayımına dayanan bir teknikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Nicel teknikler arasında yer alır.
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim süreçlerinde tahminin büyük önemi vardır. Ayrıca mevcut tahminleri kullanmak kadar tahminler yapabilmek de önemlidir. Geçmişe dönük veriler mevcutsa ve değişkenler arasındaki ilişkilerin gelecekte aynı olması bekleniyorsa nicel tahmin yöntemlerinin etkili sonuçlar üretebileceği söylenebilir. Örneğin, doğrusal regresyon gibi teknikler, geleceğin geçmişe benzer sonuçlar üreteceği varsayımına dayanır. Ancak bununla birlikte bu yaklaşımın günümüzde çok da gerçekçi olmadığı bilinmelidir. Regresyon modellerinin dışında, zaman serisi analizleri ve diğer ekonometrik modeller de işletmelerin tahmin yaparlarken kullanabilecekleri nicel tekniklerdir. Bununla birlikte geçmişe ait incelenen unsurlar arasındaki ilişkiler karmaşıklaştıkça nicel tekniklerin etkili sonuç üretme potansiyeli de azalmaktadır. 

Uzman grup tahmini ve müşteri değerlendirmeleri nitel teknikler arasında yer almaktadır. 

15.

Stratejik Yönetim Süreci bileşenleri arasında yer almayan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi Sistemi
Soru Açıklaması

Stratejik Yönetim Süreci bileşenleri; misyon, vizyon amaç,hedef, stratejik yeterlilik, stratejiler, işletme modeli, denetimden oluşmaktadır. Bilgi sistemi bileşenler arasında yer almamaktadır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

16.

Bu sayede işletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörü daha iyi anlarlar ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenme fırsatı elde ederler. Bu süreçte rakipler ile ilgili konularda veriler toplanır ve bu veriler bilgiye dönüştürülerek yöneticilerin karar süreçlerinde kullanılır. Bu yöntemi doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde, rakiplerin davranışları tahmin edilerek buna göre stratejiler geliştirilir ve işletmenin rekabetçi uyum süreci hızlanır.

Yukarıda özellikleri anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rekabetçi istihbarat
Soru Açıklaması

Rekabetçi istihbarat sayesinde işletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörü daha iyi anlarlar ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenme fırsatı elde ederler. Bu süreçte rakipler ile ilgili konularda veriler toplanır ve bu veriler bilgiye dönüştürülerek yöneticilerin karar süreçlerinde kullanılır. Rekabetçi istihbarat doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde, rakiplerin davranışları tahmin edilerek buna göre stratejiler geliştirilir ve işletmenin rekabetçi uyum süreci hızlanır. Örneğin, hava yolu işletmeleri sürekli olarak rakiplerinin fiyatlama politikalarını izleyerek, kendi fiyatlama kararlarını alırlar. Ancak işletme, rekabetçi verileri toplarken yasadışı ya da etik olmayan yöntemlerden kesinlikle uzak durmalıdır (Dess ve diğ., 2003).

17.
Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli amaçların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yalnız çalışanlara odaklanırlar.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel sorunlara ilişkin öznel bir bakış açısı getirir.
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim, örgütsel sorunlara ilişkin öznel değil nesnel bir bakış açısı getirir. Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler stratejik yönetimin yararlarını sıralamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.

19.

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi benimsendiğinde İşletmelerin dış çevreleri  başka sistemlerin alt sistemleri olan bir üst sistem olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "D" Sistem
Soru Açıklaması

Sistem yaklaşımı benimsendiğinde İşletmelerin dış çevreleri bir üst sistem olarak tanımlanır. Bu sistem aynı zamanda başka sistemlerin de alt sistemidir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmede stratejik yönetim anlayışının benimsenememiş olması
Soru Açıklaması
"İşletmede stratejik yönetim anlayışının benimsenememiş olması" günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörlerden biri değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler