• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 16
1.
Şıklarda verilen örneklerden hangisi bir işletmenin vizyonuna karşılık gelebilir?
Doğru Cevap: "E" İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek.
Soru Açıklaması
Vizyon, işletmenin uzun vadeli hedefini, hangi amaç için ilerlediğini ve gelecekte kendisini konumlandırmak istediği yeri açıklayan bildirgedir. Misyon ise işletmenin hangi ihtiyacı giderdiğini ve şuan ki konumunu açıklayan bildirgedir. Aynı zamanda kısa vadeli hedefini açıklar. Misyon işletmenin vizyonunu daha açık hale getirir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi vizyonların başarısız olma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmeni faaliyet alanlarıyla ilgili olmaları
Soru Açıklaması

D seçeneği dışındaki diğer seçenekler başarısızlık nedenlerindendir. Oysa D işletmeci, faalityet alanlarıyla ilgili olursa, bu durum vizyonunun başarısızlık nedeni olmaz, aksine başarılı olmak için önemli bir aşama katedilmiş olur. Doğru cevap D'dir.

3.
Olası rakiplerin pazara girişini maliyetli duruma getirmek ve bu sayede sektördeki mevcut işletmeleri rekabetten korumak amacıyla geliştirilen faktörlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Pazara giriş engelleri  
Soru Açıklaması
4.

I. Geniş kapsamlı performans ölçümü sağlar

II. Değişimi destekler

III. Stratejik plana temel teşkil eder

IV. Bireyleri motive eder

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Mark Lipton’a göre vizyonun yararları arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Mark Lipton’a göre vizyon;• Geniş kapsamlı performans ölçümü sağlar.• Değişimi destekler.• Stratejik plana temel teşkil eder.• Bireyleri motive eder ve yetenekli kişilerin işe alınmasına olanak sağlar.• Karar alma mekanizmasının bir kapsam içinde kalmasına yardım eder (Lipton, 1996: 84).

5.

İşletmenin "Biz ne olmak istiyoruz" sorusuna verdiği cevap aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Vizyon
Soru Açıklaması

Bugün pek çok işletme stratejik planlama faaliyetlerine “Biz ne olmak istiyoruz” sorusuyla başlar. Bu soruya verilen cevap aslında işletmenin vizyonunu ifade etmektedir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

6.

"İşletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütünüdür." Verilen cümlede aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Misyon
Soru Açıklaması

Misyon; bir işletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütünüdür.

Burada ifade edilmek istenen, işletmenin diğer işletmelerden farklı olarak ne yaptığı, nerede olduğunun ortaya çıkarılarak bir varlık nedeninin ortaya konulmasıdır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

7.

".......................... , örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası kararları alma, uygulama ve değerlendirme bilimi ve sanatı olarak tanımlanabilir."

Yukarıda verilen tanımda, .......................... ile belirtilen yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" Stratejik yönetim
Soru Açıklaması

Rekabet avantajı, işletmenin rakiplerinin sahip olmadığı bir değer yaratma kabiliyetidir.

Temel yetenekler, işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteleridir.

Stratejik rekabet gücü, bir işletmenin değer yaratan bir stratejiyi başarılı bir şekilde formüle etmesi ve uygulaması durumunda elde edilen güçtür.

Stratejik planlama, belirli bir dönemi kapsayan örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referansı olarak şekillendiren ve rehberlikeden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır.

Stratejik yönetim, örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası kararları alma, uygulama ve değerlendirme bilimi ve sanatı olarak tanımlanabilir.

Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin başarısızlık nedenleri arasında yer alamaz?

Doğru Cevap: "B" Bireylerin dürüst bir şekilde stratejik yönetim süreçlerinde çeşitli doğru uygulamalar sezmiş olmaları.
Soru Açıklaması

Bireylerin dürüst bir şekilde stratejik yönetim süreçlerinde çeşitli doğru uygulamalar değil yanlış uygulamalar sezmiş olmaları, stratejik yönetimde başarısızlık nedenleri arasındadır. Diğer seçenekler stratejik yönetimde başarısızlık nedenlerini sıralamaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.

9.

Stratejik yönetim modelinde sıralama aşağıdakilerden hangi sırayı takip ederek yapılır?

Doğru Cevap: "D" Strateji oluşturma- strateji uygulama-strateji değerleme
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim aşamaları tüm ünitede anlatıldığı gibi strateji oluşturma-uygulama-değerleme şeklinde ilerlemektedir. 

10.
  • Fırsatların tanımlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlar. •

 Örgütsel sorunlara ilişkin nesnel bir bakış açısı getirir.

  • Örgütsel koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yürütülebilmesini olanaklı kılar.
  • Örgütsel değişimin olumsuz etkilerinin azaltılmasına destek olur.
  • Örgüt içi iletişimin etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
  • Bireysel çabaların örgütsel çabalar etrafında bütünleştirilmesini sağlar.

Yukarda yararları anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Stratejik Yönetim
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim, örgüt içindeki herkese sadece işletme içi operasyonları ve kendi operasyonel sorumluluklarını düşünmelerinin yetmeyeceği konusunda benzersiz bir bakış açısı sunar. İşletme içindeki herkesten dışarıdaki olan biteni gözleme ve büyük resimle ilgilenmeyi içeren yeni bir tutumu benimsemelerini talep eder. Çalışanlardan iyimser bir bakış açısıyla “nedir” ile “ne olabilir”i bütünleştirmeleri beklenir. Stratejik yönetim, örgütleri yönetme şekli veya felsefesi olduğundan faydaları her zaman sayılarla ifade edilemez. Aşağıda stratejik yönetimin örgütlere sağlayabileceği temel faydalar sıralanmaktadır (Dawid, 2011: 50). • Fırsatların tanımlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlar. • Örgütsel sorunlara ilişkin nesnel bir bakış açısı getirir. • Örgütsel koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yürütülebilmesini olanaklı kılar. • Örgütsel değişimin olumsuz etkilerinin azaltılmasına destek olur. • Karar süreçleri ile örgütsel hedeşer arasında bağlantı kurulmasını sağlar. • Zamanın ve diğer kaynakların daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. • Sorunların ve çatışmalarının daha kısa sürede çözülebilmesine destek olur. • Örgüt içi iletişimin etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. • Bireysel çabaların örgütsel çabalar etrafında bütünleştirilmesini sağlar. • Bireysel sorumlulukların açık bir şekilde ifade edilmesini gerekli kılar. • Gelecek odaklı düşünme konusunda bireyleri motive eder. • Sorun çözme çabalarına işbirlikçi bir yaklaşım getirir. • Değişime ilişkin olumlu bir yaklaşım geliştirilmesine destek olur. • Örgütsel yönetime biçimsel bir disiplin sağlar.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi yeni işletmelerin pazara girişini zorlaştıran nedenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Pazara yeni giren işletmenin ürünü daha düşük fiyatla sunabilmesi 
Soru Açıklaması
12.

“Misyonumuz nedir?” sorusu aşağıdakilerden hangisiyle eş anlamlıdır?

Doğru Cevap: "A" Yaptığımız iş nedir?
Soru Açıklaması

İşletme misyonunun yapılan iş ile bütünleşmesi P. Drucker’ın “yaptığımız iş nedir?” sorusunun, “misyonumuz nedir?” sorusu ile benzer anlamda olduğunu açıklamasına dayanmaktadır. Burada ifade edilmek istenen, işletmenin diğer işletmelerden farklı olarak ne yaptığı, nerede olduğunun ortaya çıkarılarak bir varlık nedeni ortaya konulmasıdır. Bu açıdan misyonu açıkça ifade edilmiş bir işletmenin, dolaylı olarak yaptığı işi de açıklayacağı bir durum söz konusudur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş çevresinde yer alan çevresel unsurlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Hükümet
Soru Açıklaması

İş çevresi denildiğinde akla gelen çevresel unsurlar, mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar (müşteriler ve bayiler), sektör içerisinde ikame ürün/hizmet sunan işletmeler, tamamlayıcı ürün ve hizmetleri sunan işletmeler akla gelmektedir. Doğru cevap E'dir.

14.
Stratejik yönetim sürecinde göz önünde bulundurulması gereken üç temel aşama aşağıdakilerden hangisinde izlenmesi gereken sıralama ile verilmiştir.I) Strateji uygulamaII) Strateji oluşturmaIII) Strateji değerleme
Doğru Cevap: "D" II, I, III
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim süreci sırasıyla ; Strateji oluşturma, Strateji uygulama ve Strateji değerleme aşamalarını izler.
15.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlardan ziyade operasyonel planların bir özelliğidir?

 

Doğru Cevap: "E" Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır.
Soru Açıklaması

Stratejik planların faaliyet alanı daha genişken örneğin bütün işletmeyken; operasyonel planların faaliyet alanı daha dardır, örneğin tek bir bölüm gibi.

 

16.
Bir işletmenin "sektöre yeni işletmelerin girişini engellemek için" yapacağı bir eylem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Ürün farklılaştırma
Soru Açıklaması
Ürün farklılaştırma sektöre yeni işletmelerin girişini engelleyecek önemli faktörlerden biridir. Sektördeki bir işletmenin ürününün benzersiz olduğu düşüncesinin sonucunda ise sadık bir müşteri grubu yaratılacaktır. Bu sadakati sağlamak için de fazlasıyla kaynak harcamak gerekir ve yeni bir işletmenin bu olanağa sahip olup olamayacağı da belirsizdir.
17.

"İnanç, değer, fikir ve yaşam tarzı" genel çevre faktörlerinden hangisi ile bağlantılıdır?

Doğru Cevap: "B" Sosyal 
Soru Açıklaması

İşletme faaliyetlerini etkileyen sosyal faktörler arasında inançlar, değerler, fikirler ve yaşam tarzları sayılabilir. Tüm bu sosyal faktörler, kültür, ekoloji, din, eğitim ve etnik faktörler tarafından şekillendirilmektedir.

18.
Yıllık hedeflerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ulaşması kolay olmalıdır.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama faaliyetlerinin yerel olarak yapılması
Soru Açıklaması

Günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörler arasında aşağıdakileri sayabiliriz: • AB ülkelerinin bazılarında yaşanan Finansal krizler (Yunanistan, Portekiz, İtalya, vb.), • Bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan rejim değişiklikleri ve siyasi kargaşa (Libya, Mısır, Irak, Fas, vb.), • Müşterilerin daha çevreci üretim faaliyetleri ve ürün beklentisi, • Pazarlama faaliyetlerinin İnternet’e kayması, • Müşterilerin yaptıkları harcamaların karşılığını daha fazla görmek istemesi, • Küresel pazarların daha fazla gelir sağlama fırsatları, • Azalan kâr marjları nedeniyle işten çıkarmaların artması, • Başta petrol olmak üzere her geçen gün yükselen enerji Fiyatları.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Porter'ın "Beş güç Modeli"ne göre sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddetini etkiler?

Doğru Cevap: "A" Ürün/hizmet inovasyonu
Soru Açıklaması

Rakipler arasındaki rekabet, taraflardan birinin ya da bir kaçının rekabetçi bir baskı hissetmesi ya da pazar konumlarını geliştirmek üzere yeni fırsatlar tespit etmeleri ile daha da şiddetlenir. Rekabet büyük ölçüde fiyat, ürün/hizmet inovasyonu ve sunulan ürün/hizmetleri rakiplerin ürün ve hizmetlerinden ayrıştıran faktörler üzerinden gerçekleşir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler