• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 15
1.

Pek çok problemi olan bir işletme için vizyon aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Doğru Cevap: "D" Sihirli bir ilaç
Soru Açıklaması

Vizyon, işletmelerin pek çok sorusuna cevap vermelidir. Ancak gerçeğe yakınolmayan beklentiler; yönetim stratejileri ya da teknikleri ile ilişkilendirildiğinde bu işletmelere son nefesini veriyormuş hissi yaşatabilir. Vizyon mantıklı yönetimi destekler, söylenilen şeylerin hayata geçmesine ve davranışların hesap verilebilir olmasına olanak tanır. Bu yüzden bir vizyon asla işletmelerin problemleri için sihirli bir ilaç olarak görülmemelidir. Aksi takdirde işletmeler problemlerine mantıklı çözümler üretmek yerine bu sihirli ilaçtan çözüm üretmesini bekleyecek ve işletmeyi başarısızlığa sürükleyecektir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğinde yer almaktadır.

2.

 I. Yön gösterirler

II. Sinerji yaratırlar

III. İşletmenin kâr elde etmesine katkı sağlarlar

IV. İşletme faaliyetlerinin denetlenmesini sağlarlar

V. Koordinasyona odaklanırlar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmelerin uzun dönemli amaç belirleme nedenleri olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" I-II-IV-V
Soru Açıklaması

Uzun dönemden kasıt, bir yıldan daha uzun bir süredir. Amaçlar işletmelerin başlaması için çok önemlidir çünkü;

• Yön gösterirler,

• değerleme yapmaya yardımcı olurlar,

• sinerji yaratırlar,

• öncelikleri ortaya koyarlar,

• koordinasyona odaklanırlar,

• faaliyetlerin etkin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesi için temel oluştururlar.

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi değerler kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "C" Yenilikçilik
Soru Açıklaması

 İşletmelerin sahip olduğu bazı değer ifadeleri müşteri odaklılık, güvenilirlik, duyarlılık, liderlik, verimlilik, ve yenilikçiliktir.

4.

Bu süreçte işletmeyi etkileme potansiyeli olan çevresel eğilimler, olaylar ve faaliyetler serileri izlenir. Bu eğilimler genellikle çevresel tarama sürecinde gözden kaçan eğilimlerdir. İşletme, bu eğilimleri çoğu zaman tesadüfen görür ya da bu eğilimler dışsal kaynaklar tarafından işletme yöneticilerine sunulur.

Yukarıda özellikleri anlatılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çevresel izleme
Soru Açıklaması

Çevresel izleme sürecinde işletmeyi etkileme potansiyeli olan çevresel eğilimler, olaylar ve faaliyetler serileri izlenir. Bu eğilimler genellikle çevresel tarama sürecinde gözden kaçan eğilimlerdir. İşletme, bu eğilimleri çoğu zaman tesadüfen görür ya da bu eğilimler dışsal kaynaklar tarafından işletme yöneticilerine sunulur. Otomotiv sektörünü ele alırsak çevresel tarama sayesinde bazı eğilimleri görebiliriz. Ancak, söz konusu çevrenin yakından izlenmesi de ayrıca önemlidir. Örneğin, eğilimler çevresel tarama sonucunda belirlenmiş olmakla birlikte, Asya’daki, Orta ve Doğu Avrupa’daki ve Latin Amerika’daki satışların özel olarak izlenmesi gerekebilir. Çevresel izleme sayesinde işletmeler, rekabet değişkenleri çerçevesinde çevrelerindeki eğilimlerin ne kadar hızlı değiştiğini fark edebilirler.

5.

İşletmenin gelecekte gerçekleşme olasılığı olan ve halen gerçekleşmekte olan çevresel değişimleri kestirmek üzere kendi faaliyet gösterdiği çevresini sürekli olarak taramasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Çevresel tarama
Soru Açıklaması

Çevresel Tarama Çevresel tarama, işletmenin gelecekte gerçekleşme olasılığı olan ve halen gerçekleşmekte olan çevresel değişimleri kestirmek üzere kendi faaliyet gösterdiği çevresini sürekli olarak taramasıdır. Başarılı bir çevresel tarama sayesinde işletme, önemli eğilimlere ve olaylara karşı duyarlı olur. Böylece bu eğilimlerin getirebileceği fırsatlara ya da tehditlere karşı rakiplerine göre daha hazırlıklı olma fırsatını yakalar.

6.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri strateji değerlemede göz önünde bulundurulması gereken temel faaliyetlerdendir?I) Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesiII) Performansın ölçümüIII) Düzeltici önlemlerin alınması
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Strateji değerleme temelde bu üç faaliyet etrafında döner. I) Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi II) Performansın ölçümü III) Düzeltici önlemlerin alınması
7.

I- Planlama faaliyetleri tek sefere özgüdür.

II- Örgütün daha küçük kısmını etkileyen faaliyetleri içine alır.

III- Birkaç kişilik küçük bir grubun katılımını gerektirebilir.

IV- Birkaç gün veya birkaç haftayı kapsar.

Taktik plan ile ilgili olarak yukarı verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" II-III-IV
Soru Açıklaması

Planlama faaliyetleri sürekliliği olan bir bütündür (stratejik, operasyonel,taktik). Bu bütün içinde taktik plan daha alt uçta yer alır. Örgütün daha küçük kısmını etkileyen faaliyetleri içine alır. Birkaç kişinin katılımını gerektirebilir (bir-iki kişi veya küçük geçici bir çalışma grubu). Birkaç gün veya birkaç haftayı kapsar.Endüstriyel bir örgüt, mevcut pazarını iki yıl içinde genişletmeyi hedefleyen(ülkenin başka şehirlerinde mağazalar açarak) stratejik bir plana sahip olabilir.

8.
"Stratejik modelin herhangi bir unsurunda değişiklik, modelin geri kalanında da değişiklikler yapılmasını gerektirebilir" sözü, stratejik yönetim sürecinin hangi özelliğini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Dinamik olmasına
Soru Açıklaması
Modelin herhangi bir unsurundaki değişikliğin modelin geri kalanına yansıması sistemin esnekliğini ve uyum sağlama kabiliyetini ortaya koyar. Bu durum sistemin dinamik bir yapıda olduğunu gösterir.
9.

Stratejik yönetim bağlamında stratejik planlarla birlikte iki tür planlamadan daha söz edilmektedir. Bunlar; operasyonel planlama ve taktik planlama şeklindedir. İşletmeler, stratejik plan ile ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için operasyonel ve taktik planlardan da yararlanmaktadır. Buna göre bir otel işletmesinin, pazar alanını yani ziyaretçi aldığı ülke sayısını genişletmek gibi stratejik bir planı olduğunu varsayalım. Bu durumda aşağıdaki planlardan hangisi operasyon planlama bağlamında yerine getirilmesi gereken bir faaliyet olur?

 

Doğru Cevap: "C" Belirlenecek beş ülkeden de ziyaretçi ağırlamayı planlama
Soru Açıklaması

Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında stratejik planlar genel çerçeveyi ortaya koyarken, operasyonel planlar bu çerçeve içinde kalarak planın gerçekleşmesi için hedefler belirlemekte ve son olarak taktik planlar ise operasyonel planların gerçekleştirilmesi için planları ortaya koymaktadır. Dolayısıyla otel işletmesinin stratejik planı farklı ülkelerden ziyaretçi çekmek olduğu düşünüldüğünde, bu planı gerçekleştirmeye dönük operasyonel plan ise en az beş ülkeden daha ziyaretçi ağırlamak şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer planlamalar ise operasyonel planlama çerçevesinde belirlenen ülkelerde taktiksel planlamalar olarak değerlendirilebilir.

 

 

10.
İşletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temel Yetenekler
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 15
11.
Aşağıdakilerden hangisi iç çevre analiziyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin performansının ölçülmesi
Soru Açıklaması

İşletmenin performansının ölçülmesi strateji oluşturmanın iç çevre analizi boyutuyla ilgilidir. Diğer seçenekler ise strateji oluşturmanın dış çevre analizi boyutu ile ilgilidir. Doğru cevap A'dır.

12.
“Yöneticiler bazen beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirler. Bu fırsatlar işletmenin mevcut stratejilerine katkıda bulunabilir. Stratejik planlama süreci, yöneticilerin oluşan fırsatlardan yararlanmalarına izin verecek şekilde esnek olmalıdır” ifadesi stratejik düşünmenin hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Fırsatlardan yararlanma yeteneği
Soru Açıklaması
“Yöneticiler bazen beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirler. Bu fırsatlar işletmenin mevcut stratejilerine katkıda bulunabilir. Stratejik planlama süreci, yöneticilerin oluşan fırsatlardan yararlanmalarına izin verecek şekilde esnek olmalıdır” tanımı Fırsatlardan yararlanma yeteneğini temsil etmektedir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi "tahmin" faaliyetini karmaşıklaştıran etmenlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Küresel ısınma
Soru Açıklaması

Küresel ısınma genel çevre unsurlarından biri olan ekolojik faktörlerin bir unsurudur. Cevap E'dir. 

14.
Aşağıdaki boyutlardan hangisi strateji oluşturma aşamasında takım çalışmasına uygun, yeniliklere açık örgüt kültürü, teknolojik üstünlük ve sermaye birikimini kapsar?
Doğru Cevap: "D" İç Çevre Analizi
Soru Açıklaması

Strateji oluşturma aşamasının boyutlarından olan  iç çevre analizi; takım çalışmasına uygun, yeniliklere açık bir örgüt kültürü, teknolojik üstünlük ve sermaye birikimi sağlmayı hedefler. Doğru cevap D'dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik düşünmenin belirgin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadece bugünü göz önünde bulundurma
Soru Açıklaması
16.
Yöneticilerin gerekli önlemleri almak için uyguladıkları stratejilerden sorunlu olanı veya başarılı olanı belirlemek amacıyla yapmış oldukları işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Strateji değerleme
Soru Açıklaması
Strateji değerleme, stratejik yönetim sürecinin son aşamasıdır. Yöneticiler, gerekli önlemleri almak üzere, uygulanmasında sorun olan stratejileri bilmeleri gereklidir. Bu bilgi de strateji değerleme aşamasında elde edilir. Bu doğrultuda verilen sorunun doğru seçeneği C şıkkıdır.
17.
Asgari ücretin arttırılarak 2500 TL yapılması aşağıdaki genel çevre faktörlerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Politik faktör
Soru Açıklaması

 Sosyal faktörler, yaş dağılımı, işgücüne katılım vb. faktörlerdir. Politik faktörler, vergi programları, adil rekabet kararları vb.dir. Teknolojik faktörler, Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi denildiğinde akla gelir. Ekolojik faktörler, toprak, hava, su ile ilgili faktörlerdir. Ekonomik faktörler, enflasyon oranları, işsizlik oranları vb. unsurları içerir. DOğru cevap A şıkkıdır.   Politik faktörler: Politik kısıtlar, adil rekabet kararları, antitröst kanunları, vergi programları, asgari ücrete ilişkin düzenlemeler vb. unsurları kapsar.  Cevap A şıkkıdır.

18.

I-Çevresel tarama

II- İstihbari rekabet

III-Çevresel izleme

IV-Stratejik plan

Yukarıdakilerden hangileri tahmin sürecinin girdilerindendir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Tahmin sürecinin girdileri çevresel tarama, çevresel izleme ve rekabetçi izleme şeklinde sıralanabilir.

19.
Alıcıların ve tedarikçilerin pazarlık güçlerinin, sektöre olası rakiplerin giriş ihtimallerinin incelendiği çevre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş Çevresi 
Soru Açıklaması
20.

I. Coğrafi genişleme

II. Pazara nüfuz etme

III. Ürün geliştirme

Yukarıdakilerden hangileri yaygın olarak başvurulan işletme stratejileridir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

En fazla başvurulan işletme stratejileri arasında coğrafi genişleme, ürün geliştirme, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, işletme varlıklarından bir kısmının elden çıkarılması, bazı işlerden çıkılması, ortak girişimler yaratma bulunur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler