• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi strateji belirlemeye yönelik bir uygulamadır?

Doğru Cevap: "C" Rakiplerin faaliyetlerini izleyerek ilerleme
Soru Açıklaması

Strateji, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir. Buna göre strateji belirlemeye yönelik uygulama; statik değil dinamik kararlara dayalı, amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenerek, süreç değil sonuç odaklı yaklaşımla, kısa değil uzun dönemli bakış açısıyla ve rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesi suretiyle gerçekleşmelidir. Doğru cevap C seçeneğidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
3.

İşletmelerin uzun dönemli amaçlarını oluşturmasında kast edilen süre en az kaç yıldır?

Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması

Uzun dönemli amaçlar, misyon doğrultusunda işletmenin ulaşmak istediği spesifik sonuçlar olarak tanımlanabilir. Uzun dönemden kasıt, bir yıldan daha uzun bir süredir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon bildirgesi için şirketin kurumsal anlamda sahip olması gereken bileşenlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Davranış standartları
Soru Açıklaması

Vizyon bildirgesi için şirketin kurumsal anlamda davranış standartları ve değerleri; misyon bildirgesi için ise varoluş nedeni ve stratejik bakış açısı (uzun dönemli amaçlar, stratejiler, kısa dönemli amaçlar) bileşenlerinin var olması gerekmektedir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi vizyonun, belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olarak, hedeflere ulaşma konusunda çalışanlara rehberlik etme rolünün ifadesidir?

Doğru Cevap: "A" Yol gösterme
Soru Açıklaması

Vizyon işletmelerin ulaşmak istedikleri yerdir. Bu nedenle yol göstericidir. Vizyon tanımı ile belirlenen bu hedeften uzaklaşmak işletmeler için çaba ve zaman kaybına neden olacaktır. Bu rolü sayesinde vizyon belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olacak ve hedeflere ulaşma konusunda çalışanlara yol gösterecektir.

6.

Aşağıdaki yanılgılardan hangisi bir kişinin birden çok işi veya uygulamayı yürütebilecek kapasitede olduğuna inanması sonucunda oluşur?

Doğru Cevap: "C" Kontrol
Soru Açıklaması

bir kişinin birden çok işi veya uygulamayı yürütebilecek kapasitede olduğuna inanması sonucunda oluşu kontrol yanılgısı olarak tanımlanır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

7.

İşletmelerin faaliyet gösterdiği ortamdaki yasal ve düzenleyici değişkenler genel çevre faktörlerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Politik faktörler
Soru Açıklaması

 Politik faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdiği ortamdaki yasal ve düzenleyici değişkenleri ifade eder.

8.

I. Performansın ölçümü.

II. Düzeltici önlemlerin alınması.

III. Strateji değerleme sıklığının belirlenmesi.

IV. Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi.

Strateji değerlemede ele alınan temel faaliyetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Strateji değerleme temelde üç faaliyet etrafında döner:- Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi,- Performansın ölçümü,- Düzeltici önlemlerin alınması.

Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

9.

Uzun dönemli hedeflere ulaşmak üzere işletmelerin seçmiş olduğu yollar, araçlardır. İşletmenin üst yönetimi tarafından belirlenen ve işletmenin kaynaklarından (insan kaynakları, sermaye, ham madde vb.) önemli paylar ayrılan potansiyel eylemler olarak görülmelidir. En çok başvurulanlar arasında coğrafi genişleme, ürün geliştirme, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, işletme varlıklarından bir kısmının elden çıkarılması, bazı işlerden çıkılması, ortak girişimler yaratma vb. vardır.

Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Strateji
Soru Açıklaması

Stratejiler, uzun dönemli hedeflere ulaşmak üzere işletmelerin seçmiş olduğu yollar, araçlardır. En fazla başvurulan işletme stratejileri arasında coğrafi genişleme, ürün geliştirme, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, işletme varlıklarından bir kısmının elden çıkarılması, bazı işlerden çıkılması, ortak girişimler yaratma vb. vardır. Stratejiler, işletmenin üst yönetimi tarafından belirlenen ve işletmenin kaynaklarından (insan kaynakları, sermaye, ham madde vb.) önemli paylar ayrılan potansiyel eylemler olarak görülmelidir. Ayrıca stratejilerin işletmenin gelecekteki ortalama beş yıllık performansı üzerinde etkisi olacaktır. Bu nedenle de gelecek-odaklı olarak değerlendirilirler.

10.
Aşağıdakilerden hangisi strateji oluşturma kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "A" Elde edilen performansın ölçülmesi
Soru Açıklaması
Strateji oluşturma kapsamında vizyon ve misyonun oluşturulması, işletme dışından kaynaklanan fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi, işletme içinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, uzun dönemli amaçların saptanması, alternatif stratejilerin oluşturulması ve izlenecek stratejilerin seçilmesi faaliyetleri yürütülür.
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 14
11.
Aşağıdakilerden hangisi "Taktik Plan"ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tüm örgütün katılımını gerektirir
Soru Açıklaması
Taktik plan, bir kaç kişinin katılımı ile gerçekleştirilebilir. Tüm örgütün katılımını gerektirmez.
12.
Vizyonla ilgili, işletmeler için gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek ifadesi kullanan kişi/kişiler kimlerdir?
Doğru Cevap: "A" Nanus
Soru Açıklaması

Mark Lipton; "vizyon, geleceğe odaklanmalı ve işletmeler için sağlam bir temel görevi görmelidir" der.

Collins ve Porras: "iyi tasarlanmış bir vizyonun temel ideoloji ve öngörülmüş gelecekten oluştuğunu" söyler.

Ülgen ve Mirze, kişilerin, kurumların kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesi olduğunu söyler.

James R. Lucas: vizyonu, nedir?, ne değildir? şeklinde sorgular. Doğru cevap A'dır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim modelinin son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "E" Performansın ölçülmesi ve değerlemesi
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim modelinin son aşaması performansın ölçülmesi ve değerlemesidir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş çevresinin analiz edilmesinde kullanılan, M. Porter’ın geliştirdiği beş güç modelinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Makroekonomik göstergelerin incelenmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin ilk adımıdır?
Doğru Cevap: "C" Strateji oluşturma
Soru Açıklaması
16.

Yıllık hedeflerin oluşturulması ve politikaların belirlenmesi gibi faaliyetler stratejik yönetimin hangi adımında gerçekleştirilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Stratejilerin uygulanmasında
Soru Açıklaması

Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluşturulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir. Dolayısıyla uygulama adımında gerçekleştirilmektedir.

17.

Stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması ------------------------ ile başlar.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin vizyon ve misyonunun belirlenmesi
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim süreci, işletmenin vizyon ve misyonunun belirlenmesi ile başlar.

18.

Aşağıdakilerden hangisinde stratejik yönetimin gelişim aşamaları, öncelik sırasına göre adım adım doğru bir şekilde belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Uzun dönemli planlama, stratejik planlama ve stratejik yönetim
Soru Açıklaması

Stratejik yönetimin gelişim aşamaları incelendiğinde uzun dönemli planlama aşaması, stratejik planlama aşaması ve son olarak stratejik yönetim aşaması şeklinde sıralandığı görülür.

 

19.

Bir restoran yöneticisi içerisinde bulunduğu rekabet ortamını, arz ve talep miktarını değerlendirerek gelecekteki konumlarına yönelik adımlar atmak istiyorsa, bu yönetici için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Stratejik düşünmektedir
Soru Açıklaması

Stratejik düşünme, işletmenin çevresini de içine alan büyük resmi görmeyi, onları uyumlaştırmayı ve uzun dönemli bakış açısına sahip olmayı gerektirir. Diğer bir deyişle işletmenin vizyonuna uygun, onu gerçekleştirmek için hareket etmeyi gerektirir. Dolayısıyla yukarıdaki durumda restoran yöneticisinin stratejik düşündüğü söylenebilir.  

 

 

20.

I. İş Çevresi

II. Dış Çevre

K. Tedarikçiler

L. Teknolojik Çevre

M. Demografik Çevre

N. Potansiyel rakipler

İş çevresi ve genel çevre unsurları açısından aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I-K
Soru Açıklaması

İş çevresi unsurları arasında mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar, ikame ürün/hizmet sunan işletmeler, tamamlayıcı ürün/hizmet sunan işletmeler bulunur. Genel çevrenin unsurları arasında ise politik ve yasal, makroekonomik, demografik, sosyo-kültürel, teknolojik ve uluslararası çevre bulunur. Doğru eşleştirme İş çevresi-Tedarikçiler seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler