• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 13
1.
I. “Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtın içerir. II. Yapılan iş tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır   III. Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir. IV. Örgüt çalışanları, tüm paydaşları ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtabilir. V. Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur. Yukarıda verilen ifadeler aşağıdakilerden hangisinin özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Misyon
Soru Açıklaması

Örgütsel misyon içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alabilmektedir:“Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtını içerir. Yapılan iş tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır. Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir. Örgüt çalışanları, tüm paydaşlar ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtabilir. Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur.

2.
Dış çevre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" İşletme için bir alt sistemdir.
Soru Açıklaması

İşletmenin dış çevresi işletme için bir üst sistem olarak düşünülebilir. Ama bu üst sistem de başka bir sistemin alt sistemidir.  B seçeneği dışındaki seçenekler, dış çevre için söylenebilir. Doğru cevap B'dir.

3.

Dış çevre analizleri gerçekleştirilirken yöneticilerin kullanabileceği bir dizi yöntem mevcuttur. Aşağıdakilerin hangisi bu yöntemler arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "E" Çalışanlardan bilgi toplama
Soru Açıklaması

Dış çevrenin analizinde kullanılan yöntemler, dışardan gerekli bilgilerin toplanması, çevresel tarama, çevresel izleme rekabetçi istihbarat şekline sıralanabilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi istihbaratın işletmelere sağlayacağı yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Önemli eğilimlere ve olaylara karşı duyarlılık kazanılması
Soru Açıklaması

Rekabetçi istihbarat sayesinde yöneticiler rakiplerinin davranışlarını tahmin edilerek buna göre stratejiler geliştirebilirler, işletmelerinin rekabetçi uyum sürecini hızlandırabilirler, faaliyet gösterilen sektörü daha iyi anlayabilirler ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenme fırsatı elde edebilirler. Önemli eğilimlere ve olaylara karşı duyarlılık kazanılması için çevresel tarama yapılması gerekir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi misyonun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşlevselliği barındırması
Soru Açıklaması

Misyonun kısa dönemi değil, uzun dönemi kapsaması gerekir. Doğru cevap B'dir.

6.

Dış çevre analizinde, dışarıdan gerekli bilgilerin toplanmasında kullanılan yöntemlerden hangisi, bilginin toplanması ve değerlendirilmesini çok daha kolay hale getirmiştir?

Doğru Cevap: "E" Internet'in desteği, etkileşimli hizmetler.
Soru Açıklaması

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ışığı altında, Internet’in desteği ile bilginin toplanması ve değerlendirilmesi çok daha kolay hale gelmiştir. Internet sayesinde işletme yöneticileri ve tüketiciler, tüm dünyadan geniş kapsamlı bilgi kaynaklarına rahatlıkla erişebilmektedir. Son yıllarda daha da fazla öne çıkan etkileşimli hizmetler sayesinde, kullanıcılar yalnızca bilgiye erişmekle kalmayıp söz konusu bilgiyi üreten kişi ve kurumlarla iletişime geçebilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde bireylerin ve işletmelerin başarılarını uzun yıllardır olumsuz etkileyen yer ve zaman farklılıkları, kültürel sınırlar gibi faktörler de görece önemsiz hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler internet’i önemli bir bilgi kaynağı haline getirmiştir. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş çevresi içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Çalışanların gücü
Soru Açıklaması

Örgütün iş çevresinin analiz edilmesi sürecinde en çok yararlanılan modellerden biri Michael Porter tarafından geliştirilen “Beş Güç Modeli”dir. Porter’a göre bir işletmenin kâr elde edebilme becerisi, beş faktörden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. • Olası rakiplerin pazara girişi • Alıcıların pazarlık gücü • Tedarikçilerin pazarlık gücü • İkame ürün/hizmetlerin varlığı • Sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti

8.

1950’lerde ortaya çıkan stratejik yönetim ya da eş anlamlı kullanımıyla stratejik planlama yaklaşımı, günümüze kadar pek çok işletme tarafından uygulanmış ve yaşanan başarılı ve başarısız deneyimlerle, bugün artık pek çok işletme tarafından kabul gören ve uygulanan bir modele dönüşmüştür. Bu modelin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Vizyon ve misyonun hazırlanması
Soru Açıklaması

9.

Örgütsel misyon içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alabilmektedir:a. “Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtını içerir.b. Yapılan iş tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır.c. Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir.d. Örgüt çalışanları, toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtılabilir.e. Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur.f. Misyonun, örgüte özgü olması gerekir.g. Kısa dönemden ziyade uzun dönemi kapsaması gerekmektedir.Yukarıda belirtilen özelliklerden yola çıkarsak misyon içerisinde paydaşlar unsurunun ön plana çıktığı maddeler hangileridir?

Doğru Cevap: "B" c,d
Soru Açıklaması

Misyon özellikleri içerisinde;

c. Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir.d. Örgüt çalışanları, toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtılabilir.

maddelerinde paydaş unsurunun öne çıktığı görülmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

10.

"Vizyonun özelliklerinden biri ilham verici olmasıdır”

Vizyonun yukarıdaki belirtilen özelliğinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bireylerin işi benimsemesini sağlar
Soru Açıklaması

Vizyon ilham vericidir; çalışanlara işlerinin amaçları, sonuçları, üstün öncelikleri ve onu çevreleyen hedefleri hakkında ilham verir. Genellikle hiçbir çalışan yaptığı işi hemen benimsemez. Çünkü kendi hayatları ve hedefleri vardır. Ancak yapılan etkili bir vizyon tanımı bireylerin işleri ile bütünleşmelerini sağlar.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi Porter'ın "Beş Güç Modeli"ne göre işletmenin kar elde etmesini etkileyecek faktörler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Yüksek faktör maliyetleri
Soru Açıklaması

Michael Porter tarafından geliştirilen "Beş Güç Modeli"ne göre işletmenin kar elde etmesini etkileyen faktörler şunlardır: Olası rakiplerin pazara girişi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürün/hizmetlerin varlığı, sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti. 

12.
Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramını işletme yönetimi açısından daha öne çıkmasını sağlayan gelişmelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Normal koşullar altında bir örgüt ya da iş birimi, aynı anda kaynaklarını ve enerjisini odaklayabileceği strateji sayısının artış göstermesi.
Soru Açıklaması
Stratejik yönetimi öne çıkartan gelişmeler arasında müşterilerin kalite ve ürün çeşitliği konusundaki taleplerinin artış göstermesi, hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler, yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniyle rekabetin yoğunlaşması, Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet liderliği stratejisiyle dünya pazarlarına girmeleri ve Batılı üreticiler için önemli bir tehdit unsuru haline gelmeleri,, doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara verilen önemin artışı ve doğa dostu alternatif ham madde ve malzemelere olan ilginin gelişmesi, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi, internet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması, küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortaya çıkması, gerçek çok uluslu işletmelerin gelişmesi ve bu tür işletmelerin uluslar üstü, ulusal ve yerel kültürleri bütünleştirici bir etki yaratması şeklide sıralanmaktadır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi tepe yöneticilerin genel çevre ile ilgili kritik görevleri arasında sayılmaz?

Doğru Cevap: "E" Stratejik plan hazırlamak
Soru Açıklaması

İşletme yöneticilerinin en zorlu görevlerinden biri yönetmekte oldukları örgütün iç çevresini anlamak kadar, örgütü çevreleyen dış faktörleri de anlayabilmektir. Ayrıca bu faktörlerin işletme üzerindeki olası etkilerini kestirebilmek, kontrol edilebilen değişkenleri yönetmek, kontrol edilemeyen değişkenler için etkili hareket planları geliştirmek günümüz yöneticilerinin karşı karşıya olduğu en zorlu görevler arasında sayılabilir. 

14.

I. Yıllık hedeflerin oluşturulması

II. Politikaların belirlenmesi

III. Düzeltici önlemlerin alınması

Yukarıdakilerden hangisi Strateji Uygulamada gerçekleştirilen faaliyetlerdendir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluşturulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir. Düzeltici önlemlerin alınması, strateji değerleme faaliyetleri içinde yer alır. 

15.

I.  Kişilerin, kurumların kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir.

II. İşletmenin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sonucunda ulaşmak istediği noktadır.

III. İşletmeler için gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek olarak tanımlanmıştır.

IV. İşletmeler için yukarıdan aşağıya bir bakış, strateji ya da plan olarak tanımlanmıştır.

Vizyon tanımı ile ilişkilendirilebilen ifadeler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Vizyon; kişilerin, kurumların kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir (Ülgen ve Mirze, 2010). Daha geniş anlamda ise işletmenin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sonucunda ulaşmak istediği noktadır (Hitt vd., 2010: 17). Nanus (1992) vizyonu; işletmeler için gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek olarak tanımlamıştır. 

Vizyon; Bir reklam sloganı, bir strateji ya da plan, yukarıdan aşağıya bir bakış, gururlu geçmişimizin tarihi, zayıf bir işletme konusu, heyecansızlık değildir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

16.
Bir işletme yürütüğü bir projede %60 başarıya ulaşmıştır. Projenin liderliğini yapan kişi, proje ekibi ile yaptığı konuşmada projenin başarısız olduğu bölümlerinden ekibin suçlu olduğunu, başarılı olduğu bölümlerin kendisi sayesinde olduğunu belirtmektedir. Ayrıca proje sonucunda hak ettiğinden daha fazla bir pay alması gerektiğini savunmaktadır. Verilenlere göre proje lideri ön yargı bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kendisi ile ilgili ön yargıları vardır.
Soru Açıklaması
Verilen seçeneklerden doğru olanı D seçeneğidir. İnsanların sahip olduğu ön yargılar doğru kararlar vermelerini engeller. insanların en büyük ön yargıları ise kendileri ile ilgili olan ön yargılarıdır. Soruda proje lideri kendisi ile ilgili üstünlük ve hakkaniyet yanılgısına kapılmıştır. Üstünlük ve hakkaniyet yanılgısı aşağıdaki gibi açıklanır. Üstünlük yanılgısı; başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim verme ve başarısızlıklar konusunda daha az sorumluluk alma eğilimi, • Hakkaniyet yanılgısı; olumlu sonuçlarda verdiğinden daha fazlasını hak ettiğine inanma eğilimi (kendilerinin adaletli olduğuna inanırlar ve kendi adalet algılarına göre davranılmasını isterler. Örneğin, elde ettikleri yüksek kazancı, projeye diğerlerinden daha fazla katkıda bulundukları için hak ettikleri şeklinde rasyonelleştirirler.)
17.
(I) A şehrinde yaşayan bir çiftçi sindirim problemlerine iyi gelen endemik bir bitkiyi organik olarak, tarlalarında yetiştirmeyi başarmış ve bu bitkiyi yaşadığı şehirdeki birçok markete satmıştır. (II) Ancak yaşadığı şehir küçük olduğu için yeterli karı elde edemeyen çiftçi, yetiştirdiği bu kıymetli bitkinin 2 yıl içinde kendi iline komşu olan 7 ilde de tüketimini sağlamayı arzu etmektedir. (III) Anlaşmış olduğu bir danışmandan aldığı bilgiler doğrultusunda kendisine komşu illerden ikisinde yaşayan insanların gelir düzeyi oldukça iyi ve bu kişilerin bu tür bitkileri tüketme eğiliminde olduğunu öğrenmiştir. (IV) Ayrıca bütün illerde yer alan elit restoranlar da bu bitkiyi menülerine dahil edebileceğini söylemiştir. (V) Bu bilgiler ışığında çiftçi birinci yıl bu illerdeki restoranlar ve organik ürün satan marketlerle anlaşarak gelir kar düzeyini %10 artırmayı hedeflemiştir. (VI) İkinci yıl ise restoran ve organik marketlere ek olarak diğer gıda marketlerine de bitkiyi satarak karını %15 artırmayı hedeflemiştir. Yukarıda verilen numaralardan hangisi veya hangileri bu çiftçinin vizyonunu göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" II
Soru Açıklaması
Vizyon biz ne olmak istiyoruz sorusuna verilen yanıttır. Soruda verilen örnek olayda çiftçinin yetiştirmiş olduğu bitkiyi 2 yıl içinde kendisine komşu 7 ilde de tüketimini sağlaması çiftçinin vizyonunu oluşturmaktadır. Soruda verilen III-VI olayları dış çevre analizini, V-VI olaylarıda yıllık hedeflerin belirlenmesi göstermektedir. Bundan dolayı sorunun doğru seçeneği C şıkkıdır.
18.

Belli bir topluluğun kendine özgü varlık, birlik ve sürekliliğini devam ettirmek için üyelerin geneli tarafından doğruluğuna inanılan ve bu topluluğun düşünce, amaç ve duygularını yansıtan temel ilke ya da inanışlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Değerler
Soru Açıklaması

Değerler, Belli bir topluluğun kendine özgü varlık, birlik ve sürekliliğini devam ettirmek için üyelerin geneli tarafından doğruluğuna inanılan ve bu topluluğun düşünce, amaç ve duygularını yansıtan temel ilke ya da inanışlardır.

19.
Hangisi vizyonun belirlenmesinde izlenecek aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sektördeki en büyük rakibin vizyonu alınarak işletmeye uyarlanır ve paylaşılır.
Soru Açıklaması
B seçeneğinde verilen ifade vizyonun belirlenmesinde yapılacak doğru işlemlerden biri değildir.
20.
Örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çaba olarak tanımlanan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Planlama
Soru Açıklaması
Örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çaba olarak tanımlanan planlama türü stratejik planlamadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler