• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 12
1.
"Strateji", kökeni itibarıyla aşağıdaki hangi disipline ait bir terimdir?
Doğru Cevap: "E" Askeri.
Soru Açıklaması
Strateji kavramıyla ilgili ilk tartışmalara Sun Tzu, Homer, Euripidies gibi bir çok stratejistin eserlerinde rastlanır ve kökeni itibarıyla bu terim savaşlarla ile ilgili askeri bir terimdir. Dolayısıyla doğru seçenek "E"dir.
2.
 • Değiştirme maliyetlerinin yüksek olması
 • İkame ürünün esas ürüne göre kalite, performans olarak yakın olması
 • İkame ürünün esas ürüne göre daha farklı özelliklere sahip olması
 • Yukarıdaki faktörlerden hangileri ikame ürünün gücünü azaltan faktörlerdendir?

  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması

  İşletme için esas ürünü değiştirme maliyetlerinin yüksek olması ikame ürünün gücünü azaltan bir faktördür. Doğru cevap A'dır.

  3.
  Aşağıdakilerden hangisi genel çevreyi oluşturan sosyal faktörlerden biridir?
  Doğru Cevap: "C" Tüketicilerin demografik özellikleri
  Soru Açıklaması
  4.

  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin işletmeye sağlayacağı yararlar arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Örgüt içinde çalışan mutluluğu artar.
  Soru Açıklaması

  Stratejik yönetimin örgütlere sağlayabileceği temel faydalar arasında çalışan mutluluğunun artması yer almaz. Stratejik yönetim sorunların ve çatışmaların daha kısa sürede çözülmesinde destek olur. Ancak çalışan mutluluğu çok farklı faktörlerin etkileşimine bağlıdır. Stratejik yönetimin doğrudan çalışan mutluluğunu artırdığını iddia edemeyiz.

  5.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Bireysel çabaların örgütsel çabalardan ayrışmasına neden olur.
  Soru Açıklaması
  Stratejik yönetim, bireysel çabaların örgütsel çabalar etrafında bütünleştirilmesini sağlar.
  6.

  Strateji belirlenirken zaman ufkunun ne olacağı aşağıdakilerden hangisine göre değişir?

  Doğru Cevap: "A" İşletmenin görebildiği uzaklığa
  Soru Açıklaması

  Strateji belirlenirken zaman ufkunun ne olacağı işletmenin görebildiği uzaklığa göre değişir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

  7.
  • Şu anda neredeyiz?
  • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • O noktaya nasıl ulaşırız?

  İşletmeler hangi faaliyeti gerçekleştirirken yukarıdaki üç soruyu yanıtlarlar?

  Doğru Cevap: "A" Stratejik planlama
  Soru Açıklaması

   süreçte üç temel aşama vardır: strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerleme. Bir stratejik planlama sürecinde aşağıdaki üç kritik sorunun yanıtlanması gerekir: • Şu anda neredeyiz? • Nereye ulaşmak istiyoruz? • O noktaya nasıl ulaşırız?

  8.
  Bir işletme Marmara Bölgesi ile ilgili olarak mevcut ve yetersizleşen müdürlüğe ek ikinci bir bölge müdürlüğü açma kararı almıştır. Bu karar aşağıdaki plan türlerinden hangisinin kapsamına dahildir?
  Doğru Cevap: "A" Operasyonel plan
  Soru Açıklaması
  Operasyonel Planlar, kapsadığı faaliyet alanı daha dardır ve örgütte çalışanların bir bölümünü (tek bir departman veya belirli bir meslek grubunu) etkiler. Bu nedenle ek bölge müdürlüğü operasyonel plana dahildir.
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi strateji uygulama aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden birisidir?
  Doğru Cevap: "D" Yıllık hedeflerin oluşturulması
  Soru Açıklaması
  Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluşturulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir.
  10.

  Stratejileri uygulama faaliyetleri ve sorumlulukları işletmede kimlere aittir?

   

  Doğru Cevap: "A" Bütün yönetim ve çalışanlara
  Soru Açıklaması

  Strateji uygulama faaliyetleri işletmedeki tüm yönetici ve çalışanları etkilemektedir. Her bir bölüm ve birim, işletmenin stratejileri gerçekleştirmesi için kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları, bunları nasıl yerine getireceklerini iyi bilmelidir. Bu açıdan işletmenin bütün çalışanları ve yöneticileri sorumludur.   

  logo
  Stratejik Yönetim 1
  Ara Sınav - Deneme 12
  11.
  Aşağıdakilerden hangisinde stratejik yönetim modelinin 3 temel aşaması doğru bir şekilde verilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Strateji Oluşturma > Strateji Uygulama > Strateji Değerleme
  Soru Açıklaması
  Stratejik Yönetim Modeli 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar Strateji Oluşturma > Strateji Uygulama > Strateji Değerleme aşamalarıdır. Bundan dolayı doğru seçenek B seçeneğidir.
  12.
  • Geniş kapsamlı performans ölçümü sağlar.
  • Değişimi destekler.
  • Stratejik plana temel teşkil eder.
  • Bireyleri motive eder ve yetenekli kişilerin işe alınmasına olanak sağlar.
  • Karar alma mekanizmasının bir kapsam içinde kalmasına yardım eder.

  Yukarıda bahsedilen faydalar aşağıdaki kavramlardan hangisi sayesinde işletmeye kazandırılır?

  Doğru Cevap: "A" Vizyon
  Soru Açıklaması
  13.

  Örgütün iş çevresinin analiz edilmesi sürecinde en çok yararlanılan modellerden olan beş güç modeli kim tarafından geliştirilmiştir?

  Doğru Cevap: "C" Michael Porter
  Soru Açıklaması

  Örgütün iş çevresinin analiz edilmesi sürecinde en çok yararlanılan modellerden biri olan “Beş Güç Modeli” Michael Porter tarafından geliştirilmiştir. Doğru cevap C'dir.

  14.

  "Türk Hava Yolları Misyon Bildirgesi;Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir hava yolu olmak."

  I. Bulunduğu pazar

  II. Benlik kavramı

  III. Toplumsal imaj oluşturması

  IV. Çalışanlarına önem vermesi

  Örnekte verilen misyon bildirgesinde yukarıda ifade edilen bileşenlerden hangileri yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Türk Hava Yolları Misyon Bildirgesi;Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir hava yolu olmak.

  Örnek; bulunduğu pazar, benlik kavramı, toplumsal imaj oluşturması ile ilgili açıklamaları içermektedir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Koordinasyon ve denetimi zorlaştırma
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin etkin yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Süreçlerin teknikerler tarafından kontrol edilmesi
  Soru Açıklaması

  Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar arasında sürecin "teknikerler tarafından kontrol edilmesi" yer almaz. Stratejik yönetim sürecinin sorumluluğu üst yönetime aittir.

  17.

  Üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için beş temel özellik açısından test edilmesi önerilir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Taklit Edilebilirlik
  Soru Açıklaması

  Temel yetenekler, işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteleridir. Bu yetenekler işletmenin temel faaliyetlerinin merkezinde yer alır. Barney (1995) üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için beş temel özellik açısından test edilmesini önerir. Bunlar (1) değer, (2) nadirlik, (3) taklit edilemezlik, (4) ikame edilemezlik ve (5) kullanılabilirliktir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim süreçlerinin başarısız olmasının nedenlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Stratejik yönetime ilişkin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmaması
  Soru Açıklaması
  Stratejik yönetime ilişkin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmaması stratejik yönetimde başarısızlık nedenlerinden biridir.
  19.
  İşletmenin uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirmesi sürecindeki ara hedefler olarak değerlendirilen hedefler aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Yıllık hedefler
  Soru Açıklaması
  Yıllık hedefler, işletmenin uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirmesi sürecindeki ara hedefler olarak değerlendirilirler. Aynen uzun dönemli hedefler gibi, yıllık hedeflerin de ölçülebilir, sayısallaştırılabilir, gerçekçi, tutarlı ve kendi içinde önceliklendirilmiş olması gerekir. Ayn› zamanda hedeflere erişmek çok kolay olmamalı, personelinin potansiyelini ortaya çıkaracak ve çaba göstermesini sağlayacak zorlukta olmalıdır. Verilen bilgiler ışığında sorunun doğru seçeneği A seçeneğidir.
  20.

  Misyon kapsamında aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verir?

  Doğru Cevap: "E" İşletmenin felsefesi
  Soru Açıklaması

  Misyon kapsamında i felsefesi işletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler