• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi Operasyonel planı içerir?
Doğru Cevap: "A" Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz.
Soru Açıklaması
Operasyonel Plan • Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır. • Örgütte çalışanların bir bölümünü (tek bir bölüm veya belirli bir meslek grubu) etkiler. • Stratejik planın bütçesine göre daha mütevazı harcamalar gerektirir. • Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz.
2.
“İşletmelerin gelecekte olmayı istedikleri durumun resmidir” şeklindeki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Vizyon
Soru Açıklaması
3.

Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için verilen noktalardan hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Bir defada çok fazla strateji takip edilmelidir.
Soru Açıklaması

Yukarıda ifade edilenler de dâhil olmak üzere stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gereklidir (David, 2011: s.53): • Süreç sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, insanları işin içine katmalıdır. • Tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olmalıdır. • Sayılarla desteklenen sözlerden oluşmalıdır, sözlerle desteklenen sayılardan değil. • Yalın ve rutin dışı olmalıdır. • Rutin davranışların önüne geçmek üzere görevler, ekip üyelikleri, toplantı biçimleri, hatta planlama takviminde değişiklikler yapmalıdır. • Mevcut işletme stratejilerini oluşturan varsayımlara meydan okumalıdır. • Olumsuz haberler de hoş karşılanmalıdır. • Açık Şkirliliğe, araştırma ve öğrenme ruhuna açık olmalıdır. • Bürokratik bir mekanizma olmamalıdır. • Törensel, şaşaalı ve gürültücü olmamalıdır. • Fazla biçimsel, tahmin edilebilir ya da katı olmamalıdır. • Jargon ya da esrarlı bir planlama dili içermemelidir. • Yalnızca işletmenin kontrolünü sağlamaya dönük biçimsel bir sistem olmamalıdır. • Niteliksel bilgiyi göz ardı etmemelidir. • “Teknikerler” tarafından kontrol edilmemelidir. • Bir defada çok fazla strateji takip edilmemelidir. • “İyi ahlak iyi iştir” politikasını sürekli olarak desteklemeli, güçlendirmelidir.

4.

 Her işletmenin varoluş nedeninin ve seçtikleri yolların kendilerine özgü olması için vizyon ve misyon geliştirme aşamasında  aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Doğru Cevap: "A" Oluşturuluş nedenlerinin ön plana alınmasına
Soru Açıklaması

Vizyon ve misyon geliştirilirken, bu bildirgelerin oluşturuluş nedeni ön planda olmalıdır. Aksi takdirde birbirine çok benzeyen ifadelerin yer aldığı, hep aynıyönde ilerleyen işletmeler karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık her işletmenin varoluş nedeni ve seçtikleri yollar kendilerine özgü olmalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

5.
Stratejik yönetimin eylem aşaması olarak tanımlanan süreç nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Strateji uygulama
Soru Açıklaması
Strateji uygulama, stratejik yönetimin eylem aşaması olarak tanımlanır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir vizyonun başarısız olma nedenleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "B" Vizyonun sloganlaşması
Soru Açıklaması
7.
İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Strateji
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi strateji yönetim modelinin son aşaması olan strateji değerleme süreci içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Performansın ölçülmesi ve değerlemesi
Soru Açıklaması
Performansın ölçülmesi ve değerlemesi, strateji yönetim modelinin son aşaması olan strateji değerleme süreci içinde yer almaktadır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin faydalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Karar süreçleri ile örgütsel hedeflerin birbirinden bağımsız olmasını sağlar.
Soru Açıklaması
Verilen seçeneklerden A, B, D ve E seçenekleri stratejik yönetimin yararlarındandır. Stratejik yönetim karar süreçleri ile örgütsel hedeflerin bir birine bağlı şekilde yürütülmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Bundan dolayı C seçeneği yanlıştır.
10.

İşletmeler açısından vizyonun birçok rolü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi vizyonun rollerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Özgürlük kısıtlayıcılık
Soru Açıklaması

James R. Lucas ise vizyonun işletmelere yol gösterici, hatırlatıcı, ilham verici, kontrol edici ve özgürlük sağlayıcı rolleri sayesinde işletmeler için fayda sağladığını belirtmiştir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 11
11.
Aşağıdakilerden hangisi genel çevreyi oluşturan politik faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Vergi programları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimi öne çıkartan etkenlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Müşterilerin birbirine benzer tek tip ürünlere olan taleplerinin artması
Soru Açıklaması
A,B,C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler stratejik yönetimi ortaya çıkaran etkenlerden. Günümüzde işletme sektörleri oldukça aktif ve hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu değişimle birlikte müşterilerin ürünlerin kalitesi ve çeşitliliğindeki talepleri her geçen gün artmaktadır. Müşteriler tek tip ürün yerine farklı tip ve özellikte ürünleri talep etmektedir. Bundan dolayı verilen seçeneklerden E seçeneği yanlıştır.
13.

“Paydaşların beklenti ve değerleriyle uyum halindeki temel amaç” şeklinde tanımlanan stratejik yönetim terimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Misyon
Soru Açıklaması

Misyon paydaşların beklenti ve değerleriyle uyum halindeki temel amaç olarak tanımlanır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon ifadesi değildir?

Doğru Cevap: "E" Müşterilerimizi anlamak, dürüst ve sorumlu davranmak, çözüm üretmek
Soru Açıklaması

"Müşterilerimizi anlamak, dürüst ve sorumlu davranmak, çözüm üretmek" bir kurumun değerlerinin ifadesi olabilir. Bir vizyon ifadesi değildir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi vizyon tanımıyla bağdaşmaz?

Doğru Cevap: "A" Yukarıdan aşağıya bir bakış açısıdır
Soru Açıklaması

Vizyon, yukarıdan aşağıya bir bakış açısı değildir. Temel değerlerin ve ilkelerin, bağlılığın bildirgesidir. Önceliklerin, planların ve amaçların başıdır Geleceğe doğru bir çekicidir. İşletmeyi eşsiz yapan özelliklerin belirlenmesi ve ilan edilmesidir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt içindeki herkesi içine alıp kapsayan plan türüdür?
Doğru Cevap: "A" Stratejik plan
Soru Açıklaması
Bir işletmenin tüm çalışanlarını kapsayan plan stratejik plandır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama sürecinin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Sayılarla desteklenen sözlerden oluşmalıdır.
Soru Açıklaması

Stratejik planlama sürecinin sahip olması gereken özellikler arasında yalın ve rutin dışı olmalı jargon ya da esrarlı bir planlama dili içermemelidir. Öğrenme ve eylemi geliştirmesi beklenen bu süreç, sadece bir kontrol mekanizması olarak görülmemelidir. Rutine dönmüş olan davranış yapısını önlemek için görevlerde, ekip üyeliklerinde ve toplantı formatlarında değişiklikler yapılmalıdır. Süreç, tamamıyla tahmin edilebilir olmamalı, yaratıcılığı arttırmak üzere ortamlarda da değişikler yapılmalıdır. Sayılarla desteklenmiş sözlü ifadelere ağırlık verin. Eğer yöneticiler bir ya da iki paragrafta açıklayamıyorsa ya bir stratejileri yoktur ya da onu anlamamışlardır. Mevcut işletme stratejilerinin belli başlı varsayımlarına meydan okuyan düşünce ve eylemleri özendirin. Kötü haberleri de hoş karşılayın; eğer strateji işlemiyorsa yöneticiler bunun sebebini büyük bir merakla öğrenmek isterler. Stratejik yönetim ve onun asli amaçlarının anlaşıldığı bir şirket kültürü yaratın. Teknik insanların süreci kapmasına izin vermeyin ne de olsa bu sonuç olarak bir öğrenme sürecidir.

18.
I. Uygulanması için uzun bir zaman dilimine, büyük miktarda yatırım ve paraya ihtiyaç duyulur. II. Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar. Yukarıda özellikleri verilen plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik plan
Soru Açıklaması
Soruda verilen özellikler stratejik planın özellikleridir. Stratejik plan; • Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar. • Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir. • Örgüt içindeki herkesi içine alır ve etkiler. • Büyük miktarlarda yatırıma/paraya mal olur. • Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir. Bundan dolayı sorunun doğru seçeneği C seçeneğidir.
19.
 İşletmenin kontrolü dışındaki ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve yasal olaylardan işletmeyi etkileme potansiyeli en yüksek olanların incelenmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dış Çevre Analizi 
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin eylem aşamasıdır?

Doğru Cevap: "E" Strateji uygulama
Soru Açıklaması

Strateji uygulama, stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılır. Çünkü stratejiyi uygulamak demek, önceden seçilen stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için çalışanların ve yöneticilerin harekete geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğinde yer almaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler