• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 10
1.
  • “Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtını içerir.
  • Yapılan işin tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır
  • O¨rgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir.
  • Örgüt çalışanları, tüm paydaşlar ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtılabilir.

Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Misyon
Soru Açıklaması

MİSYON O¨ZELLİKLERİ

O¨rgüt çalışanları, tüm paydaşlar ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yan-sıtılabilir.

O¨rgütsel misyon içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alabilmektedir:

  • “Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtını içerir.
  • Yapılan işin tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır
  • O¨rgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir.
  • Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur.
  • Misyonun, örgüte özgü olması gerekir.
  • Kısa dönemden ziyade uzun dönemi kapsaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen özelliklerden yola çıkarsak bir misyon içerisinde: “o işlet- menin durumunun açıklanması”, “paydaşları”, “değer ve inançları” unsurlarının ön plana çıktığı açıkça görülmektedir. Bir işletmenin “faaliyet alanının belirli olması”, onun aynı zamanda ancak uygun alternatişerle ilerleyebileceğinin bir göstergesidir. Kısacası faaliyet alanının sınırlarının da bir nevi belirgin olabilmesi önemlidir. İşlevsel olmayan bir misyon bildirgesi işletmenin yanlış stratejilere eğilmesine neden teşkil edebilir. O¨zetle misyon bildirgesi işlevsellik olgusunu barındırmalıdır. O¨rneğin, Migros A.Ş.’nin, bilgisayar üretimi gibi bir alana girmesine olanak tanımamalıdır.

2.
Misyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Geniş kapsamlı performans ölçümü sağlaması
Soru Açıklaması
3.

Bir işletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütününe ne ad verilir?  

Doğru Cevap: "A" Misyon
Soru Açıklaması

Türk Dil Kurumunca tanımlanan misyon; “görev” ve “amaç” sözcükleriyle ifade edilmektedir. İşletme misyonu denildiğinde de ilk akla gelen açıklama, “var olma nedeni” olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler için var olma nedeni, stratejik yönetim bakış açısı bağlamında “yapılan işin tanımı” ile başlamaktadır. Stratejik yönetim düşüncesi içinde işletmenin işinin ne olduğu, kimlere hizmet verdiği, han- gi pazarlarda yer aldığı gibi bilgiler doğrultusunda strateji oluşturma sürecinin ikinci adımı atılmış olur.

4.
Stratejik yönetimi kavrayabilmek için kaç kuramsal temelden söz edilebilir?
Doğru Cevap: "B" 3.
Soru Açıklaması
Klasik stratejik yönetim süreci modeli, kaynaklara dayalı yaklaşım ve paydaşlarla ilişkilerin analizi ve yönetimi olmak üzere üç kuramsal temelden söz edilir; bu nedenle doğru seçenek "B"dir.
5.

Örgütlerin misyona sahip olması onlara pek çok fayda sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi misyonun örgütlere sağladığı faydalardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" İşletmeye gidilecek bir yön sağlar.
Soru Açıklaması

Misyonun tanımından, niteliğinden ve içermesi gereken özelliklerden bahsettikten sonra, düzgün ve işlevsel bir misyon ve vizyon ifadelerinin işletmeye sağlayacağı pek çok fayda vardır. İşletmeye gidilecek bir yön sağlaması bu faydalardan biridir.

6.
Özellikle ABD'de, stratejik planlamanın yaygın olarak görülmeye başlandığı ilk yıllar hangi seçenekte doğru tarih aralıklarıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1960-1980.
Soru Açıklaması
Stratejik planlamanın özellikle ABD'de ilk görüldüğü yıllar 1960'lar ve 1970'ler olarak ifade edilir; dolayısıyla ilgili tarih aralığı 1960-1980 aralığıdır. Doğru seçenek "E"dir.
7.
Yöneticiler, -Çevresel tarama, - Çevresel izleme, - Rekabetçi istihbarat süreçlerinden yararlanıyorlarsa hangi konuda gelişim sağlıyorlardır?
Doğru Cevap: "E" Tahmin
Soru Açıklaması
Yöneticiler, tahminlerini geliştirirken genellikle üç önemli süreçten yararlanırlar. Bunlar: Çevresel tarama, Çevresel izleme ve Rekabetçi istihbarat olarak isimlendirilir.
8.

Misyon belirlenirken iç ve dış çevrenin değerlendirilmesi, değerlerin ve inançların ortaya konması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Doğru Cevap: "B" Stratejik planlama faaliyetlerine bir temel oluşturulmasını
Soru Açıklaması

Misyon belirlenirken iç ve dış çevrenin değerlendirilmesi, değerlerin ve inançların ortaya konması, strateji geliştirme, alternatif stratejiler arasından seçim yapma, politika belirleme, örgütsel yapı oluşturma, kaynakları konumlandırma ve performansı değerlendirme gibi stratejik planlama faaliyetlerine bir temel oluşturur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi James R. Lucas (1998)’a göre vizyonun ne olduğunu tanımlayan ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir reklam sloganıdır.
Soru Açıklaması
James R. Lucas (1998)’a göre vizyon bir reklam sloganı değildir. Doğru cevap C şıkkıdır.
10.
Aşağıda sunulan konulardan hangisi stratejik yönetim ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "A" Nakit akışı
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim işletmelerin uzun dönemli karlılıkları, büyümeleri ve rekabetçi üstünlük kazanmaları ile ilgilidir, nakit akışı ise işletmenin kısa dönemli odağıdır. Bu nedenle doğru yanıt nakit akışıdır. Kitabınızın ilk ünitesi ve ilk sayfası size bu konuda rehberlik edecektir.
logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 10
11.

I. Stratejik düşünme

II. Stratejik planlama

III. Stratejik hamlelerin yönetimi

Stratejik yönetimde işletme liderlerinin varlıkları ya da var olduklarının sinyalleri, yukarıda sıralananlardan hangileri ile anlaşılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

İşletme liderlerinin varlıkları ya da var olduklarının sinyalleri stratejik düşünme, stratejik planlama ve stratejik hamlelerin yönetiminden anlaşılır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi strateji geliştirme sürecinin ilk ve son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Strateji Oluşturma ve Strateji Değerleme
Soru Açıklaması
Strateji geliştirme sürecinde üç temel aşama vardır. Strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerleme.
13.

Aşağıdakilerden hangisi misyonun içinde yer alan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kontrol mekanizmasını tanımlar
Soru Açıklaması

Bir misyon içerisinde faaliyet alanı, yapılan işin tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır. Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur.

14.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde stratejik yönetimde öne çıkan gelişmelerden birisidir.
Doğru Cevap: "B" Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi
Soru Açıklaması
15.
Stratejik yönetim süreci aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile başlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Vizyonunun ve Misyonunun Belirlenmesi
Soru Açıklaması
16.
İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Strateji
Soru Açıklaması
Bu tanımın karşılığı olan kavram stratejidir.
17.

Başarılı olunabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin stratejik yönetimin süreçleriyle ilişkilendirilmiş olması gerekir?

Doğru Cevap: "B" Örgütsel ödül sistemlerinin
Soru Açıklaması

Başarılı olunabilmesi için örgütsel ödül sistemlerinin stratejik yönetimin süreçleriyle ilişkilendirilmiş olması gerekir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi misyon bildirgesinin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yıllık net kar
Soru Açıklaması
19.
2. Aşağıdakilerden hangisi strateji oluşturma sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Stratejilerin uygulanması
Soru Açıklaması
Stratejilerin uygulanması, strateji oluşturma sürecinin aşamalarından biri değildir.
20.
Bir işletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütününe ne denir?
Doğru Cevap: "A" Misyon
Soru Açıklaması

Değer, temel ilke ve inanışlardır. Gerçekçilik ve Çekicilik vizyonun özelliklerindendir. Vizyon, kişilerin, kurumların kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Doğru cevap A'dır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler