• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 1
1.
İşletmeler genel olarak hangi zaman diliminde stratejileri değerlendirme yoluna gitmektedirler?
Doğru Cevap: "C" En erken altıncı ayda veya yıl sonunda
Soru Açıklaması
İşletmeler genel olarak en erken altıncı ayda veya yıl sonunda stratejilerini değerlendirme yoluna gitmektedirler.
2.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Doğru Cevap: "B" Gerçekleştirilmeleri bir yıldan daha fazla zaman almaz
Soru Açıklaması

Stratejik plan uygulamaları oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir, operasyonel planlar ise genellikle 1 yıldan kısa sürelidir.

3.
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilirler?
Doğru Cevap: "A" Paydaşlar
Soru Açıklaması
Kiatbınızın altıncı sayfasındaki tanıma göre; İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkiledikleri ve etkilendikleri birey ve gruplar "paydaşlar" olarak isimlendirilirler.
4.
Strateji kavramının tanımı ve stratejik yönetimi öne çıkartan gelişmeler düşünüldüğünde, stratejik düşünmeyi tetikleyen en önemli faktör seçeneklerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet
Soru Açıklaması
Stratejik düşünme rekabetçi çevredeki büyük resmi görebilmedir. Stratejik yönetim ve strateji kavramlarının temelinde rekabetin oluşturduğu kaygı ve tehditlerin sonuçlarına yönelik bir eylem hali görülmektedir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çevresi içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" İnovasyon faktörleri
Soru Açıklaması

İşletmelerin dış çevresini oluşturan iş çevresini inceledikten sonra, dış çevrenin analizinde, üzerinde durulması gereken faktörleri içeren genel çevrenin de incelenmesi yararlı olacaktır. Genel çevreden bahsedildiğinde genellikle beş faktörün işletme üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: • Ekonomik faktörler • Sosyal faktörler • Politik faktörler • Teknolojik faktörler • Ekolojik faktörler Genel çevre faktörleri de, iş çevresi gibi işletme için fırsatlar ve tehditler yaratma potansiyeline sahiptir.

6.
Aşağıdaki olaylardan hangisi dış çevre analizi kapsamında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin etkin bir dağıtım sistemine sahip olması
Soru Açıklaması
7.
Örgütün iş çevresinin analizinde kullanılan Beş Güç modeli aşağıdaki hangi düşünüre aittir?
Doğru Cevap: "A" Michael Porter
Soru Açıklaması
8.
Küresel ölçekte faaliyet gösteren bir işletme strateji oluşturma aşamasında aşağıdaki sorulara cevap aramaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde internetin etkisi nedir? Müşterilerin ürün beklentisi ne yöndedir? AB ülkelerinin finansal durumları nedir? Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki meydana gelen olaylar ne durumdadır? Enerji fiyatlarının değişimi ne yöndedir? Küresel pazardan daha fazla gelir nasıl elde edilebilir? Buna göre bu işletme strateji oluşturma işleminin hangi aşamasını gerçekleştirmeye çalışmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dış çevre analizi
Soru Açıklaması
Dış çevre analizi dediğimizde işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesi söz konusudur. Bu faktörler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, çevresel, politik, yasal, teknolojik ve rekabete ilişkin eğilimler ve olaylar vardır. Günümüzde koşullarında işletmeler aşağıdaki faktörlerden etkilenebilirler. AB ülkelerinin bazılarında yaşanan finansal krizler (Yunanistan, Portekiz, İtalya, vb.), • Baz› Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan rejim değişiklikleri ve siyasi kargaşa (Libya, Mısır, Irak, Fas, vb.), • Müşterilerin daha çevreci üretim faaliyetleri ve ürün beklentisi, • Pazarlama faaliyetlerinin internet’e kayması, • Müşterilerin yaptıkları harcamaların karşılığını daha fazla görmek istemesi, • Küresel pazarların daha fazla gelir sağlama fırsatları, • Azalan kâr marjları nedeniyle işten çıkarmaların artması, • Başta petrol olmak üzere her geçen gün yükselen enerji fiyatları. Soru kökü incelendiğinde işletme kendisini etkileyebilecek dış etkenleri analiz etmektedir. Bundan dolayı sorunun doğru seçeneği dış çevre analizidir.
9.
Stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılan ve önceden seçilen stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için çalışanların ve yöneticilerin harekete geçirilmesi anlamına gelen tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Strateji uygulama
Soru Açıklaması
Strateji uygulama: Stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılan ve önceden seçilen stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için çalışanların ve yöneticilerin harekete geçirilmesi anlamına gelir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi, stratejiler desteği ile değerlendirildiklerinde örgütün amaçlarına ulaşmasını engelleyen dış kaynaklı koşullar ve gelişmelerdir?

Doğru Cevap: "B" Tehditler
Soru Açıklaması

Tehditler, örgütün amaçlarına ulaşmasını engelleyen dış kaynaklı koşullar ve gelişmelerdir.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Stratejik yönetim kapsamında dış çevre analizi yapan bir işletme, aşağıdakilerden hangisini incelemez?

Doğru Cevap: "D" Karlılık
Soru Açıklaması

Karlılık işletmenin iç çevresini oluşturmaktadır. Dolayısıyla dış çevre analizi yapan bir işletme karlılığı incelemez. Onu iç çevre analizinde gerçekleştirir.

 

12.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik düşünmeyi teşvik eden yollardan en önemlisi olarak görülmektedir?
Doğru Cevap: "E" Örgüt içinde, başarısızlıkları sert bir şekilde cezalandırmayan, risk alınabilen bir atmosferi desteklenmesi
Soru Açıklaması
Örgüt içinde, başarısızlıkları sert bir şekilde cezalandırmayan, risk alınabilen bir atmosferi desteklenmesi, stratejik düşünmeyi teşvik eden yollardan en önemlisi olarak görülmektedir.
13.

Stratejik yönetimin “eylem aşaması” olarak adlandırılan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Stratejik uygulama
Soru Açıklaması

Strateji uygulama, stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılır. Stratejiyi uygulamak demek, önceden seçilen stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için çalışanların ve yöneticilerin harekete geçirilmesi anlamına gelmektedir. Stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi yöneticilerin çalışanları motive etme yeteneğine bağlıdır.

14.
Misyonun ifade edilmiş, yani yazılı haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Misyon bildirgesi
Soru Açıklaması
Misyonun ifade edilmiş, yani yazılı haline misyon bildirgesi denir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi insanların kendileri hakkında sahip oldukları ortak yanılgılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mutluluk yanılgısı
Soru Açıklaması
Mutluluk yanılgısı, insanların kendileri hakkında sahip oldukları ortak yanılgılardan biri değildir.
16.

Bir işletmenin güçlü ve zayıf yanları aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Rakiplerine
Soru Açıklaması

Güçlü ve zayıf yanlar rakiplere göre değerlendirilmelidir. D›ış çevre analizinde ifade edilenlere paralel şekilde, işletmenin rakiplerine göre zayıf olarak değerlendirdiği yönlerini iyileştirmesi, güçlü olarak gördüğü yanlarından da daha fazla avantaj sağlamanın yollarını aramalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

17.
İkame ürün ve hizmetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İkame ürün ve hizmetlerin varlığı rekabeti etkiler.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisindeki operasyonel planın özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Geniş bir coğrafi alanı kapsar.
Soru Açıklaması
19.
Barney üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için beş temel özellik açısından test edilmesini önerir. Aşağıdakilerden hangisi bu temel özellikler arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Uyumluluk
Soru Açıklaması
Barney üstün performansa yol açacak temel yeteneklerin saptanabilmesi için beş temel özellik açısından test edilmesini önerir. Bunlar (1) değer, (2) nadirlik, (3) taklit edilemezlik, (4) ikame edilemezlik ve (5) kullanılabilirliktir.
20.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Tahminin tanımı ve özellikleri” doğru olarak ifade edilmiştir?I. Bilinçli kestirimlerin yapılmasıII. Nicel tekniklerin kullanımıIII. Olası rakiplerin izlenmesiIV. Tedarikçilerle işbirliğiV. Rekabetçi istihbaratın etkili kullanımı
Doğru Cevap: "A" I – II ve V
Soru Açıklaması
I. Bilinçli kestirimlerin yapılması II. Nicel tekniklerin kullanımı V. Rekabetçi istihbaratın etkili kullanımı
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler