Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 8
1.

A-ERIC Modeli olarak tanımlanan sponsorluk iletişim modeli seçeneklerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 

Doğru Cevap: "A" Bağlantı/çağrışım, maruz kalma, ilişki ve bütünleşik iletişim yoluyla işleyen bir sponsorluk iletişim modelidir.
Soru Açıklaması

A-ERIC Modeli; bağlantı/çağrışım, maruz kalma, ilişki ve bütünleşik iletişim yoluylaişleyen bir sponsorluk iletişim modelidir.

Doğru yanıt A'dır. 

2.

Hangisi genel iletişim öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Gönderici
Soru Açıklaması

Genel iletişim öğeleri sırasıyla, kaynak, mesaj, alıcı, gürültü ve geri beslemedir. Doğru cevap C'dir.

3.

Her iletişim süreci gibi, duyurum da belli bir iletişim modeli üzerine yapılanması ne olarak olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" “Genel İletişim Modeli” 
Soru Açıklaması

Her iletişim süreci gibi, duyurum da belli bir iletişim modeli üzerine yapılanır. Bumodel “Genel İletişim Modeli” olarak adlandırılır.doğru cevap ''A'' şıkkıdır.

4.

Hangi sponsorluk kategorisinin maliyeti nakit olarak karşılanabileceği gibi ürün ya da hizmet sağlama şeklinde de karşılanabilir?

Doğru Cevap: "C" Yardımcı sponsorluk
Soru Açıklaması

Yardımcı sponsorluğun maliyeti nakit olarak karşılanabileceği gibi ürün ya da hizmet sağlama şeklinde de karşılanabilir.

5.

Oyunlar sırasında markanın göründüğü tişörtlerin dağıtılması aşağıdaki sinsi pazarlama stratejilerinden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "A" Satış tutundurma
Soru Açıklaması

Oyunlar sırasında markanın göründüğü tişörtlerin dağıtılması satış tutundurmaya örnektir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Duyuru panoları
Soru Açıklaması

En sık kullanılan kurum içi iletişim araçları şunlardır:Kurum içi bültenler: Bu tür yayınlar geleneksel olarak basılı formda yayımlanırlar ve kurum içi resmi haber bülteni niteliği taşır. İçerideki her türlü değişiklik ve bilgi çalışanlara bu bültenler aracılığıyla aktarılır.Kurumsal yerel ağlar: İntranet adı da verilen yerel ağlar aracılığıyla sadece o kurumda çalışan veya bu ağa katılmasına izin verilen kişilerin kullandığı küçük ölçekli bir İnternet ağı olduğu söylenebilir.Duyuru panoları: Oldukça eski bir yöntem olmakla birlikte, duyuru panoları kurumların çalışanlarının haberdar olmalarını istedikleri konular ile ve haber değeri taşıyan diğer iletişim içeriklerini kurumun çalışanları ile en yoğun  oranda buluşturdukları iletişim aracı görevini üstlenir. Düşük maliyetli oluşları ve yüksek maruz kalma oranları nedeniyle kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.Yüz yüze iletişim: Bilinen en eski iletişim biçimi olarak yüz yüze iletişim, kurumlarda da en sık kullanılan yöntem olarak yerini almıştır. Ancak kurumlarda yüz yüze iletişim dedikodular biçiminde de ortaya çıkabilir. Bunun önüne geçebilmek için, diğer iletişim araçları yoluyla doğru ve zamanında bilgi akışı sağlanmalıdır.

7.
Duyurum sürecinde sponsorun kendisi (kişi veya kurum), genel iletişim modelinde yer alan ögelerden hangisi olarak rol alır?
Doğru Cevap: "A" Kaynak
Soru Açıklaması

Genel iletişim modelinde yer alan ve sürecin başlangıç noktasını oluşturan kaynak, duyurum sürecinde sponsorun kendisi yani bir olguya sponsorluk yapmayı kabul eden kişi veya kurumu ifade eder. Sponsor, yukarıda açıklanan amaçlardan birine ilişkin ne yapılması gerektiğini sponsor olduğu olayı düzenleyen organizasyona açıklar. Kimi durumlarda sponsor duyurum yoluyla doğrudan mesajın içeriğine müdahale edebileceği gibi, bunu organizasyonu düzenleyenlere de bırakabilir.

8.

İşletmelerin kişisel olarak ilgi çeken bir sporcuyu desteklemesi yoluyla uyguladıkları sinsi pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sporcu veya takım sponsorluğu
Soru Açıklaması

Cevap C'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sponsorluk paketi satın almasını teşvik edecek unsurlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" İsmini desteklenen olay ile birleştirerek olayın imaj ve prestijini ön plana çıkarma
Soru Açıklaması

İşletmelerin sponsorluk paketi satın almasını teşvik edecek bazı unsurlar:• Büyük ölçekli destekleme faaliyetlerini içeren sponsorluk paketleri, işletme hakkında büyüklük, finansal güç, uluslararası itibar gibi imaj ve değerlendirmelere yol açabilir.• Sponsorluk uygulaması ile işletme, ismini desteklenen olay ile birleştirerek olayın imaj ve prestijini paylaşabilir.• Sponsorluk uygulaması ile işletme, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme olanağı elde edebilir.• Sponsorluk uygulaması işletmenin piyasadaki tanınma oranını artırabilir.• İşletme sponsorluk faaliyeti ile imaj değiştirme fırsatı yakalayabilir.• Sponsorluk faaliyeti ile işletme ismini ve ürünlerini medyada duyurma şansı elde edebilir.

10.

Sinsi pazarlama stratejilerinden hangisini uygulayan işletmelerin çok kişiye ulaşma fırsatı vardır?

Doğru Cevap: "A" Medya sponsorluğu
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlama stratejilerinden medya sponsorluğunu uygulayan işletmelerin daha fazla tüketiciye ulaşma fırsatı vardır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemlerden biridir? 

Doğru Cevap: "E" Sponsorluk sırasında yapılan araştırmalar
Soru Açıklaması

Sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır;• Soru sormak,• Gözlem yapmak,• Ön araştırmalar,• Sponsorluk sırasında yapılan araştırmalar,• Faaliyet sonrasında yapılan araştırmalar,• Nitel araştırma,• Nicel araştırm,• Laboratuar deneyi,• Saha deneyi,• Mevcut şirket araştırmaları,• Kiralık sponsorluk izleme araştırmaları,• Çok konulu araştırmalar,• Özel inceleme araştırmaları.

12.

Wimbeldon Tenis Turnuvası'nın toplarını sağlamak için bir firmayla anlaşılması spor sponsorluğu kategorilerinden hangisine girer?

Doğru Cevap: "B" Yardımcı sponsorluk
Soru Açıklaması

Yardımcı sponsorun sağladığı ürünler spor organizasyonu için zaruridir. Söz gelişi, tenis turnuvası için tenis topu ya da yüzme yarışları için yüzücü gözlüğü sağlamak gibi. Doğru cevap B'dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Sponsorluk yönetiminin pazarlama planlarını gözden geçirme aşamasında ele alınması gereken konulardan biridir? 

Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması

Sponsorluk yönetiminin pazarlama planlarını gözden geçirme aşamasında elealınması gereken üç temel konu şunlardır;• Pazarlama amaçları,• İletişim,• Pazarlama bütçesi tahsisi,

14.

Desteklenen olay ile kuruluş/markanın bütünleşmesi ve bu bütünlüğün hedef kitleye yansıtılması A-ERIC modelinin hangi unsuruyla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Bağlantı/çağrışım
Soru Açıklaması

Bağlantı/Çağrışım, desteklenen olay ile kuruluş/markanın bütünleşmesi ve bu bütünlüğün hedef kitleye yansıtılmasına karşılık gelir. Desteklenen olayın markaya uyumu, (spor markalarının, spor etkinliklerini desteklemesi gibi) sağladığı bütünlük, tüketicilerin mesajları almasını kolaylaştırır.

15.

"Kaynakla alıcı arasında giden mesaj ve alıcıdan kaynağa dönen geri bildirim kimizaman başka kaynaklardan gelen farklı iletilerle kirletilebilir. Örneğin, iki kişi arasındaki konuşma, dış ortamdan gelen sesler nedeniyle zor anlaşılır hâle gelebilir." Bu tanım aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "B" Gürültü
Soru Açıklaması

Gürültü; Kaynakla alıcı arasında giden mesaj ve alıcıdan kaynağa dönen geri bildirim kimi zaman başka kaynaklardan gelen farklı iletilerle kirletilebilir. Örneğin, iki kişi arasındaki konuşma, dış ortamdan gelen sesler nedeniyle zor anlaşılır hâle gelebilir. Duyurum için bu durum rakiplerin gerçekleştirdikleri benzer faaliyetler olarak sıralanabilir. Hedef kitleyi oluşturan insanlar rakiplerin sponsorluk faaliyetlerine katıldığında, iletişim modelindeki gürültü ögesi ortaya çıkar.

Doğru cevap B'dir.

16.

Basın bülteni hazırlamadan önce, aşağıdaki sorularından hangisini yanıtlanması gerekmez?

Doğru Cevap: "D" Basın bülteni gerçek hayattan uzak mıdır?
Soru Açıklaması

Bir basın bülteni hazırlamadan önce, aşağıdaki soruların yanıtlanması gereklidir:• Basın bültenindeki ana mesaj nedir?• Basın bülteninin hedef kitlesi kimdir?• Hedef kitlenin bu mesajdan nasıl bir fayda elde etmesi beklenmektedir?• Basın bülteni hangi amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir? Satış amaçlımıdır? Kurumun itibarını yükseltmeyi mi amaçlamaktadır? Ya da bir özelolaya katılımı artırmayı mı amaçlamaktadır?Tüm bu sorular halkla ilişkiler bakış açısıyla sorulmalı, ancak yanıtları gazetecigözüyle oluşturulmalıdır. Bunun anlamı; yukarıdaki sorulara basın bülteni içindeyanıt verirken, haber yazımındaki 5 N 1 K ilkesinin unutulmaması gerekliliğidir.Bu ilke; kim, ne, nerede, nasıl, ne zaman ve niçin sorularından oluşur. Bu formülesadık kalan duyurum sorumlusu doğru bir basın bülteni hazırlamış olur.

Doğru cevap D'dir.

17.

"Yöneticilerin değer yargıları ya da pazarda oluşan nispi durumun fiyatı ortaya çıkarması" olarak tanımlanan sponsorluk fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" nispi değere dayalı fiyatlandırma 
Soru Açıklaması

Nispi değer stratejisi çoğunlukla işletme yöneticilerinin değer yargılarına dayanır. Diğer bir deyişle yöneticilerin nispi algılamaları ya da pazarda oluşan nispi durum fiyatı ortaya koyar.

18.

Sponsor olmayan işletmenin verdiği reklamların sponsor olunan etkinlik ile aynı zamana denk gelmesi hangi isimle adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Sinsi reklamlar
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlama stratejilerinden biri olan bu yöntem sinsi reklamlar olarak adlandırılır.  

19.

Sponsorluk yapılmadan önce ve yapılması esnasında bir dizi medya çalışması yapılmaktadır. Bu sebeple sponsorluğun başarısını ölçmek reklama göre daha zordur. Bu tanım, Sponsorluğun Ölçümünü Zorlaştıran Faktörlerden hangisinin açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "D" İzole Etme Güçlüğü
Soru Açıklaması

Sponsorluğun başarısını ölçmek reklama göre daha zordur. Zira sponsorluk yapılmadan önce ve yapılması esnasında bir dizi medya çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar farkındalık yaratmada ve imajın oluşturulmasında kullanılır. Dolayısıyla daha önce ya da sponsorluk süresince yapılan çalışmaların etkisini izole etmek pek de kolay değildir. Sponsorluğu desteklemek için reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma ve ticari faaliyetler bir arada kullanılır. Sponsorluk sonucunda elde edilen başarı ya da başarısızlığın yüzde kaçının sponsorluktan kaynaklı olduğunu ortaya koymak zordur. Bu durum da izolasyon yapmanın güçlüğünü simgeler. Sponsorluğu izole bir iletişim aracı olarak uygulayamama, ölçüm işini zorlaştırmaktadır.

20.

Basın bülteninin içeriği oluşturulurken aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması gerekmektedir? 

Doğru Cevap: "D" En önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz haber ise son paragrafta yer almalıdır.
Soru Açıklaması

Basın bülteni bir haber gibi kaleme alınmış olmalıdır. Habercilikteki “ters piramit” ilkesi gereği, ilk paragrafta belirtilmek istenen en önemli konu gündeme getirilmeli, diğer paragraflarda ise haber değeri azalan biçimde kaleme almış olmalıdır. Yani en önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz haber ise son paragrafta yer almalıdır. 

Başlık, haber’in içeriğini anlatır, ideal olarak 80 karakterden az bir şekilde hazırlanırÖzet paragrafı, haber başlığının hemen altında yer alır. Haberin içeriğini bir iladört cümle ile özetler. Tamamen büyük harfler kullanılmaz.

Doğru yanıt D'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.