Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğu değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Müzik
Soru Açıklaması

Müzik tek başına sponsorluğu değerlendirme yöntemi olarak kullanılamaz. Doğru yanıt C'dir.

2.
Gazetelerde çıkan sponsora ilişkin fotoğraf ve logolarının reklam ile karşılaştırılarak parasal değerinin ortaya konmasına dayanan model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Volvo modeli
Soru Açıklaması

Volvo Modeli: Bu model sporda yoğun olarak sponsorluk yapan bir marka olan Volvo tarafından geliştirildiği için bu isim ile anılmaktadır. Volvo modeli, bir sponsor firmanın sponsorluk yaptığı fotoğraflarının gazetede ne kadar yer kapladığını hesaplamaktadır. Milimetre olarak hesaplanan fotoğrafların eşit hacime sahip reklâma karşılık gelen değerini ortaya koymaktadır. Modelde sponsorun ismi nadiren fotoğrafın ana başlığı olduğundan ve mesaj üzerindeki kontrol noksanlığından dolayı bu fotoğrafın reklâmın %50’si değerinde olabileceği kabul edilmektedir.

3.

Temel ve en önemli duyurum araçları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Okuma, yazma, konuşma
Soru Açıklaması

"Temel" ifadesi ile B seçeneğindeki kavramlara işaret edilmektedir. Okuma, yazma ve konuşma kabiliyeti yeterli düzeyde olmadan diğer iletişim araçlarının pek önemi olmayacaktır. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi planlanmamış duyurumlardandır?

Doğru Cevap: "D" Yangın
Soru Açıklaması

Planlanmamış duyurumlar: Bu duyurum türü ise, kurumun kontrolü ve istemidışında gerçekleşen grevler, yangın ve diğer olağan dışı olayların medyada yeralması ile oluşur. Bu gibi durumlarda önceden planlanmış bir iletişim süreci olmamakla birlikte, kurumun bir kriz yönetimi planının olması, kimi durumlardacan kurtarıcı bir işlev görebilir. Yine bireysel sporcuların desteklendiği sponsorluklarda, desteklenen sporcunun dopingli çıkması ve bu durumun medyada yer alması böylesi bir duruma örnek oluşturur (Baskin vd., 1997).

Doğru cevap D'dir.

5.

Bir sponsorluk paketinin aşağıdaki unsurlardan hangisini içermesi beklenmez?

Doğru Cevap: "E" Medyanın etkisi
Soru Açıklaması

Bir sponsorluk paketi temelde sponsora sağlayacağı fayda ve spor olayının ilişkili olduğu paydaşların özellikleri ve bu kitlelerin sponsora sağlayacağı fırsatlar üzerine yapılandırılmalıdır. Bu sebepten dolayı bir sponsorluk paketinin aşağıdaki unsurları içermesinin yarar sağlayacağı düşünülür (Brooks, 1994):

• Sponsorluğa konu olacak spor olayı,• Birincil tüketicilerin karakteristikleri,• Spor olayının imajı,• Katılımcıların pazar büyüklüğü,• İzleyicilerin pazar büyüklüğü,• Televizyon izleyicilerinin pazar büyüklüğü.

Doğru cevap E'dir.

6.

“Bir sponsor karar alıcısına göre ‘seyirci özelliklerinin ihmal edildiği bir öneri formu, en hızlı reddedilen öneridir.’ Olası sponsorların en çok dikkatini çeken bilgi, uygun olay yeri ve medya seyircilerinin demografik bilgileridir” alıntısına göre yukarıda önemi vurgulanan aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hedef kitlenin analizi
Soru Açıklaması

Yukarıdaki ifadeyi belirten sponsor karar alıcısına göre, hedef kitlesinin özelliklerini göz ardı eden öneri formlarının kabul edilme olasılığı yoktur. Bu sebeple sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

7.
Bir basın bülteninde en önemli haber hangi kısımda yer almalıdır?
Doğru Cevap: "E" Giriş paragrafı
Soru Açıklaması

Habercilikteki “ters piramit” ilkesi gereği, ilk paragrafta belirtilmek istenen en önemli konu gündeme getirilmeli, diğer paragraflarda ise haber değeri  azalan biçimde kaleme almış olmalıdır. Yani en önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz haber ise son paragrafta yer almalıdır. Başlık, haber’in içeriğini anlatır. Özet paragrafı, haber başlığının hemen altında yer alır. Haberin içeriğini bir ila dört cümle ile özetler. Giriş cümlesinde basın bülteninde verilmesi gereken en önemli bilgi 25 kelimeden fazla olmayacak şekilde verilir. Okuyucunun ilgisini çekebilmek için haberin özü giriş cümlelerinde yer alır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi sponsorlukların işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mevcut pazarın büyümesi 
Soru Açıklaması

İşletmelerin sponsor olarak ve bu fedakarlığa katlanarak elde etmekistedikleri bir takım faydalar bulunur. Bu faydalar, marka farkındalığı yaratılması, marka imajının geliştirilmesi, pazar payının geliştirilmesi, satışların artırılmasıve tedarikçiler ve dağıtıcılarla ilişkiler kurmak olarak belirtilebilir. Doğru cevap E'dir. 

9.

Kişisel satış kavramı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Doğru Cevap: "C" Müşteri ile karşılıklı olarak alım satım ilişkisinin yaratıldığı doğrudan ve yüz yüze sözlü satış çabasıdır. 
Soru Açıklaması

Kişisel satış; müşteri ile karşılıklı olarak alım satım ilişkisinin yaratıldığı doğrudanve yüz yüze sözlü satış çabasıdır.

Doğru yanıt C'dir. 

10.

Bir işletmenin, gerçekte herhangi bir ilişkisi olmasa da, bir etkinlik ile ilişkisi varmış etkisi yaratmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sinsi pazarlama
Soru Açıklaması

Yanıt A'dır.

11.

Bir markanın bir tenis maçı öncesinde seyircilere üzerinde markanın logosu olan ve raket şeklinde anahtarlık dağıtması aşağıdaki sinsi pazarlama stratejilerinden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "E" Satış tutundurma faaliyetlerinin kullanımı
Soru Açıklaması

Yanıt E'dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi A-ERIC modelinin unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Etkileşim
Soru Açıklaması

A-ERIC Modeli; bağlantı/çağrışım, maruz kalma, ilişki ve bütünleşik iletişim yoluyla işleyen bir sponsorluk iletişim modelidir.

13.

Spora ilgi duyan tüketiciler, Spor Pazarlaması iletişimi iletişim modeli ögelerinden hangisini temsil etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Alıcı
Soru Açıklaması

Spora ilgi duyan tüketiciler, spor pazarlamasında hedef kitleyi temsil etmektedir ve aynı zamanda spor sponsorluğunda iletilen mesajın alıcısı konumundadırlar. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

14.
Sponsorluk pazarının yeniden tanımlandığı, sponsorlukların ilk kez resmi sponsorlar, tedarikçiler ve lisansçılar olmak üzere üç gruba ayrıldığı olimpiyat oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1984 Los Angels 
Soru Açıklaması

1984 yılında Los Angeles şehrinde gerçekleşen olimpiyatlar, sponsorluk pazarının yeniden tanımlandığı olimpiyatlar olmuştur. Bu oyunlarda, sponsorluklarilk kez resmi sponsorlar, tedarikçiler ve lisansçılar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Aynı zamanda kategorilerin belirlemesi ve sınırlı sayıda sponsorla destek sağlanması kararı alınmıştır.  Doğru cevap C'dir.

15.

Başarılı bir duyurum için çeşitli koşulların oluşması gerektiği kuşkusuzdur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu koşullardan birisidir? 

Doğru Cevap: "C" Mesajın ikna edici biçimde sunulması
Soru Açıklaması

Bu koşullar (Wilcox ve Nolte, 1990):

• Mesajın açık ve anlaşılır olması,• Mesajın ikna edici biçimde sunulması,• Mesaj içeriğinin gerçekleştirilebilir olması,• Kaynağın güvenilir ve saygın olması,• Kaynağın hedef kitle üzerinde sempatik bir etkisinin olması şeklinde sıralanabilir.Görüldüğü gibi, duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru, kaynağıngüvenilir olması ile mesajın tutarlı ve doğru olarak sunulmasıdır.

Doğru yanıt C'dir. 

16.

Hangisi sponsorluğun sponsor olan firmaya kattığı değerlerden biri sayılmaz?

Doğru Cevap: "B" Maliyetleri artırır.
Soru Açıklaması

Sponsorluktan algılanan yararlar veya sponsor firmaya kattığı değer somut veya soyut olabilir. Sponsorluk, sponsor firmaya kimlik yaratma, farkındalık sağlama, toplumla bütünleşme, satışları artırma ve işletmeler arası ilişkileri geliştirme gibi değerler katabilir. Doğru cevap B'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bir sinsi pazarlama yöntemi değildir? 

Doğru Cevap: "C" Etkinliğin resmi sponsorunun resmi logosunun yasal olarak kullanılması
Soru Açıklaması

A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ifadeler, sinsi pazarlama yöntemlerindendir. C seçeneğinde verilen ifade ise resmi sponsorun yasal olarak logosunu kullanma faaliyetidir. Cevap C seçeneğidir.

18.

Sponsorluğun hayırsever bir aktivite olarak algılanarak, kazan-kazan bakış açısından uzak olunması sponsorluğun ölçümünü zorlaştıran faktörlerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ticari bir iletişim aracı olarak algılamama
Soru Açıklaması

Sponsorluğun başarısının değerlendirilmemesinin altında yatan temel nedenlerden biri, sponsorluğun hayırsever bir aktivite olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Kazan-kazan ve ticari bakış açısından uzak algılama biçimi, sponsorluğun değerlendirilmemesine neden olabilmektedir. Olayı ticari bir yatırım aracı olarak gören firmalar, sponsorluğun başarısını büyük ölçüde ölçmektedir.

19.

Herhangi bir ürünün hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Reklam
Soru Açıklaması

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre reklam, herhangi bir ürünün hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemleridir. Spor sponsorluğunun reklam ile geliştirilmesi her pazarlama iletişiminin temelini oluşturur çünkü reklam en eski en çok görünür olan ve en popüler olan uygulamadır. Etkin bir yapıya sahip olduğundan en çok harcama da reklam için gerçekleştirilir. Reklam hem spor markaları hem de spor dışı markalar için, marka bağlılığı, marka değeri ve güçlü bir kimlik yaratmada, bunu sürdürmede önemli rol oynar.

20.

Sponsor olmayan firmaların sponsor izlenimi yaratmak için pazarlama faaliyetlerine girişmeleri, sponsorluk ölçümünü zorlaştırır. Çevresel bir faktör olan bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Sinsi pazarlama
Soru Açıklaması

Sponsor olmayan firmaların pazarlama ve iletişim faaliyetleri sponsorluk ölçümünü zorlaştırabilmektedir. Bu konuda üzerinde durulması gereken önemli konu sinsi pazarlamadır. Sinsi pazarlama; sponsor olmayan firmaların sponsor izlenimi yaratmak için pazarlama faaliyetlerine girişmeleridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.