Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlama stratejilerinde medya sponsorluğu stratejisinin tercih edilme sebeplerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Katılımcılara hediyeler dağıtmak akılda kalıcılığı artırmaktadır.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler medya stratejisinin kullanılma sebeplerini ifade etmektedir. E seçeneğindeki ifade ise diğer sinsi pazarlama faaliyetlerindendir. Cevap E seçeneğidir.

2.

Sponsorluğun etkinliğini değerlendirirken birincil ve ikincil veri kaynaklarına başvurulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklar kapsamında yer alan bir veri toplama tekniğidir? 

Doğru Cevap: "D" Hisse senedi fiyatı  
Soru Açıklaması

Seçeneklerde yer alan omnibus araştırma ve online anket, birinkil kaynaklar kapsamında nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama teknikleridir. Derinlemesine mülakat ve gözlem de yine bu kapsamda nitel yöntemlerin kullandığı veri toplama teknikleridir. Ancak hisse senedi payı, sponsorluğun ölçümünde kullanılabilir bir ikincil kaynaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

3.

İlk sponsorluk faaliyeti hangi yılda gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1896
Soru Açıklaması

İlk sponsorluk 1896'da yapılmıştır.

4.

Etkinlikleri yayınlayan medya işletmelerine sponsor olunması, aşağıdaki sinsi pazarlama stratejilerinden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Medya sponsorluğu
Soru Açıklaması

Etkinlikleri yayınlayan medya işletmelerine sponsor olunması, medya sponsorluğu olarak adlandırılmaktadır. Cevap D seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlamayı ifade etmek için kullanılan doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "B" Sinsi pazarlamada, resmi bir kaynak ayırmaksızın  ve resmi sponsor olarak anılmaksızın resmi sponsorun haklarının ihlal edilerek etkinlik ile yapay bir bağ kurulması söz konusudur.
Soru Açıklaması

A, C, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler sinsi pazarlamanın özellikleri bağlamında tam tersini ifade etmektedir. B Seçeneğindeki ifade ise sinsi pazarlamayı ifade etmek için kullanılan doğru bir ifadedir. Cevap B seçeneğidir.

6.

Doğrudan spor tüketicisinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin etmek tasarlanmış, ürün ve hizmetleri içeren pazarlama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Spor pazarlaması
Soru Açıklaması

Spor pazarlaması, doğrudan spor tüketicisinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin etmek tasarlanmış, ürün ve hizmetleri de içeren tüm eylemlerden oluşur. Doğru yanıt A'dır.

7.

Hangisi kurum içi iletişim araçlarına örnek değildir?

Doğru Cevap: "E" Web sayfaları
Soru Açıklaması

Kurumsal yerel ağlar, kurum içi bültenler, yüz yüze iletişim ve duyuru panoları  kurum içi iletişim araçlarındanken, web sayfaları kurum dışı iletişim araçlarına örnektir. Doğru cevap E'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde sinsi pazarlamanın olumsuz etkisi yoktur?

Doğru Cevap: "A" Sinsi pazarlama yapan işletmeler
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlamanın B,C ve D seçeneklerindeki taraflara direk olarak, tüketicilere ise dolaylı yoldan olumsuz etkileri olmaktadır. Sinsi pazarlamayı yapan taraf olarak kendilerine ise katkı sağlayabilmektedirler. 

9.

Sponsorluk, kuruluşun tamamen kontrolü elinde bulundurduğu bir araç değildir. Seçim sürecinde her zaman gizli bir riskin olduğu da unutulmamalıdır. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bu duruma uygun bir örnek verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Sponsor olunan takımın şampiyonluk yarışından erken kopması.
Soru Açıklaması

Sponsorluk seçim sürecinde her zaman gizli bir riskin olduğu da unutulmamalıdır. Her ne kadar süreçte taraflar açık/net bir şekilde ve yazılı olarak tüm detayları ortaya koysalar da sponsor firma, anlaşma sonucunda sporcunun, grubun, takımın veya organizasyonun nasıl bir performans sergileyeceğinden emin olamayabilir. Sponsorluk, kuruluşun tamamen kontrolü elinde bulundurduğu bir araç değildir. Ortaya çıkacak herhangi bir olumsuz durum, sponsora zarar verecektir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kurum içi iletişim araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Televizyonlar
Soru Açıklaması

Televizyonlar halka iletişim araçlarından biri olmasına rağmen kurum dışı bir araçtır. 

11.

Sporda sponsorluk hangi aşama ile başlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması

Sporda sponsorluk planlama aşaması ile başlamaktadır. Dolayısıyla sorunun cevabı A seçeneğidir.

12.

Sponsorluk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Arzulanan hedefe daha çok dikkat çekmek için mesajın görünürlüğünü artırabilir. A-ERIC Modeli olarak tanımlanan bir sponsorluk iletişim modeli bulunmaktadır. Sponsorluk uygulaması işletmenin piyasadaki tanınma oranını artırabilir. İşletmeler getiri sağlamak amacı gütmeden sponsorluk faaliyetlerine yönelir.
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Sponsorluk, arzulanan hedefe daha çok dikkat çekmek için mesajın görünürlüğünü artırabilir. A-ERIC Modeli olarak tanımlanan bir sponsorluk iletişim modeli bulunmaktadır. Sponsorluk uygulaması işletmenin piyasadaki tanınma oranını artırabilir. Ayrıca sponsorluk uygulamaları işletmeler için bir pazarlama ve iletişim yatırımıdır. Bu anlamda; işletmeler getiri sağlamak amacıyla sponsorluk faaliyetlerine yönelir. Doğru cevap E'dir.

13.

Hangi yayınlar geleneksel olarak basılı formda yayımlanırlar ve kurum içi resmî haber bülteni niteliği taşır?

Doğru Cevap: "E" Kurum içi bültenler
Soru Açıklaması

Kurum içi bültenler: Bu tür yayınlar geleneksel olarak basılı formda yayımlanırlar ve kurum içi resmî haber bülteni niteliği taşır.Doğru cevap ''E'' şıkkıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun değerlendirilmesi ve ölçümüyle ilgili dolaylı bir çıkarım değildir? 

Doğru Cevap: "E" Çevresel faktörlerden kaynaklanan zorluklar, esneklik kriteri ile aşılmaya çalışılmaktadır
Soru Açıklaması

Sponsorluk ölçümünü zorlaştıran faktörlerden bazıları sponsorun tutum ve davranışlarından kaynaklanırken bazıları sponsorun kontrolü dışındadır. Buna örnek olarak izole etme güçlüğü ve çevresel faktörler gösterilebilir. Sponsorluğun ölçümünü zorlaştıran faktörleri bertaraf etmek için sponsorluğun ölçümünde bazı kriterlerin yerine getirilmesi beklenmektedir. Esneklik kriteri, sponsorluğun uzun yıllar sürmesi durumunda ölçüm konusunda esnek olunması gerektiğini, yıllar içinde gerçekleşen değişiklikleri baz alarak değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etmektedir. İşbirliği kriterinde ise hak sahibi ile sponsorun işbirliği içinde araştırma ve ölçüm yapmasının gerekliliğine vurgu yapılır. Dolayısıyla her iki kriter de sponsorluğun ölçümünün emek gerektiren bir süreç olduğunu göstermektedir. Araştırma uzmanlık bilgisi kriteri, sponsorluğun ölçümünde dış kaynaklardan yararlanılacaksa bunların alanında uzman kişilerce yapılmasının önemini ifade eder. Dolayısıyla net bir ölçüm yönteminin olmayışı ve teknik araştırma zorlukları, araştırma uzmanlık bilgisi kriteri ile aşılmaya çalışılmaktadır. Ancak ölçüm konusunda çevresel faktörlerden kaynaklanan zorluklar, esneklik kriteri ile bağlantılı değildir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlamanın engellenmesine yönelik olarak uygulanabilecek stratejilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Resmi sponsorluğun öneminin anlatılmaması
Soru Açıklaması

Yanıt D'dir.

16.

Sponsor olmayan işletmenin verdiği reklamların sponsor olunan etkinlik ile aynı zamana denk gelmesi olarak değerlendirilen sinsi pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sinsi reklam
Soru Açıklaması

Sponsor olmayan işletmenin verdiği reklamların sponsor olunan etkinlik ile aynı zamana denk gelmesi olarak değerlendirilen sinsi pazarlama stratejisi sinsi reklamdır.

17.

Bir markanın “Dünya Kupası” etkinliklerine sponsor olmadığı halde reklamlarını aynı döneme getirerek resmi sponsormuş gibi algı yaratmaya yönelik çalışmaları aşağıdaki sinsi pazarlama stratejilerinden hangisine girmektedir? 

Doğru Cevap: "B" Sinsi reklamlar
Soru Açıklaması

Bir markanın “Dünya Kupası” etkinliklerine sponsor olmadığı halde reklamlarını aynı döneme getirerek resmi sponsormuş gibi algı yaratmaya yönelik çalışmaları sinsi pazarlama stratejilerinden sinsi reklamlar stratejisine girmektedir. Cevap B seçeneğidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlama stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Etkinlik sponsorluğu
Soru Açıklaması

Resmi sponsor olmayan işletmeler, etkinlikler aracılığıyla faal olabilecekleri alana girmeye çalışırlar fakat etkinliğin kendisine yönelik bir sponsorluk faaliyetinde bulunmazlar. 

19.

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracıdır. Kurumun yayın organları ya da alışıldık adıyla medya ile sürekli ve kalıcı bir iletişimin sürdürülmesinin en önemli aracıdır.

Yukarıda verilen tanım kurum dışı ietişim araçlarından hangisinin açıklamasıdır ?

Doğru Cevap: "A" Basın Bültenleri
Soru Açıklaması

Doğru cevap A şıkkıdır.  Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı basın bültenleridir. Basın bültenleri kurumun basın yayın organları ya da alışıldık adıyla medya ile sürekli ve kalıcı bir iletişimin sürdürülmesinin en önemli aracıdır.

20.

Sponsorluğun ölçümünü zorlaştıran faktörlerden hangisi, sponsorun tutum ve davranışlarından kaynaklanmaz? 

Doğru Cevap: "B" Çevresel faktörler
Soru Açıklaması

Firmalar, sponsorluğun ölçümü için gereken maliyetten kaçınmakta ve bu nedenle de ölçüm yapmamaktadırlar. Yanı sıra sponsorluğu hayırsever bir aktivite olarak algılayabilmekte, ticari bir yatırım aracı olarak görmemektedirler. Hangi hedef kitleye ulaşılacağını, hangi duyurum ve strateji tekniklerinden yararlanılacağını planlamadan; ölçülebilir, sayılabilir amaç ve hedefler belirlemeden sponsorluk sürecine başlayan firmalar, daha sonra amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne derece ulaşıldığını değerlendirememektedirler. Dolayısıyla bu durumların hepsi, sponsorun tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Oysa çevresel faktörler, sponsorun kontrol edemeyeceği enflasyonist yapı, risk durumu, rakiplerin faaliyetleri gibi dışsal faktörleri ifade etmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.