Ünite 4: Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamındaki Uygulama Kuruluşları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Çocuk Yuvaları: 0-12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Yetiştirme Yurtları: 13- 18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk Evleri: 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev birimleridir.

Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evleri): Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşlardır.

Çocuk Destek Merkezleri: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri: 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak, geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM): 2828 sayılı çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri: Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimleridir.

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi: Söz konusu madde hükmüne göre ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezi, il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezidir.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (Engelsiz Yaşam Merkezleri): Bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Özel Bakım Merkezleri: Bakıma muhtaç engelli bireylerin bakımı için yatılı veya gündüzlü hizmet veren, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan sosyal hizmet kuruluşu statüsündeki özel bakım kurumlarıdır.

Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri: Toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle iş birliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Aktif Yaşam Merkezi: Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları: Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları, aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkân tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Huzurevleri: İhtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

Sosyal Hizmet Merkezleri: “Sosyal Hizmet Merkezi”; ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kadın ve Erkek Konukevleri: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psikososyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi Dersi Kapsamındaki Uygulama Kuruluşları 2 sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca fakruzaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulmuştur.

Darülaceze Başkanlığı: Darülaceze Müessesesi 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 19/A maddesi uyarınca T.C. Darülaceze Başkanlığı adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla ilişkilendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri: 10- 24 yaş arasındaki gençlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Merkezlerde bilgi, eğitim, danışmanlık ve hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Toplum Sağlığı Merkezleri: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Merkezleri: Aile hekimi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri kapsamaktadır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne göre aile hekimliği birimi, bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı; aile sağlığı merkezi ise bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu ifade etmektedir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri: Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan sosyal hizmet birimleridir.

Hasta İletişim Birimleri: Hasta hakları sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Hasta İletişim Birimleri ise hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan birimlerdir.

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri: Madde bağımlılarının ayakta veya yatarak tıbbi ve psikososyal tedavileri ile tıbbi rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezler sadece kadrosunda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunan yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında kurulabilir.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi: Merkezlerin amacı kurulu olduğu il sınırları içinde erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanserin morbidite ve mortalitesinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlamaktır.

Evde Sağlık Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dâhil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını kapsamaktadır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri : Sağlık Bakanlığına ait ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleri ve bünyesinde psikiyatri kliniği veya yeteri kadar ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabibi bulunan genel hastanelere bağlı olarak, ruh sağlığı ve hastalıkları uzman tabibinin sorumluluğunda faaliyet göstermek üzere açılan ve Bakanlık tarafından tescil edilmiş merkezlerdir.

Çocuk İzlem Merkezleri: Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde oluşturulan kuruluşlardır.

Diyaliz Merkezleri: Erişkin ve pediatrik diyaliz hastalarına hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yöntemlerinin uygulandığı, bu yönetmeliğe göre kurulup işletilen günübirlik tedavi kuruluşlarıdır. Bu merkezler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, sadece diyaliz uygulamak amacıyla ayrı bir merkez olarak kurulabileceği gibi, bunlara ait olan; hastane ve tıp merkezleri bünyesinde ayrı bir bölüm olarak da kurulabilir.

Adalet Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır. Denetimli Serbestlik hizmeti illerde Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve bağlı bürolar tarafından verilir.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. Aynı kanun gereğince diğer ceza infaz kurumları şu şekilde tanımlanmıştır:

Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları:

  • Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
  • Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
  • Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
  • Açık Ceza İnfaz Kurumları

Çocuk Eğitim Evleri: Çocuk eğitim evleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır.

Çocuk Mahkemeleri: On sekiz yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara bakmak için kurulan mahkemelerdir.

Aile Mahkemeleri: Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işleri görmek amacıyla oluşturulmuş özel uzmanlık mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinde tercihen evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.

Diğer Bakanlıklara Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD): Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar : Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezleri asıl görevlerinin yanında sosyal hizmet de sunan bir kuruluştur. 02.09.1985 tarih ve 167 sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, il merkezlerinde özel eğitim ve okul rehberlik hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, bu alanlarda araştırmalar yapmak ve özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götürmek amacıyla kurulmuştur.

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar:

  • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

İçişleri Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı Çocuk Şube Müdürlükleri asıl görevlerinin yanında sosyal hizmette sunan bir kuruluştur. Bu müdürlükler, polisin çocuklara yönelik yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış özellikleri, mülakat teknikleri gibi konularda özel eğitim almış polis birimleridir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre; illerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.

Yerel Yönetimlere Bağlı Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Günümüzde yerel yönetimlere bağlı olarak kurulan sosyal hizmet sunan kuruluşları; büyükşehir belediyelerine ve belediyelere bağlı sosyal hizmet sunan kuruluşlar şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutmak mümkündür. Ayrıca yerel yönetimler bağlamında il özel idareleri de sosyal hizmet faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Diğer Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Türkiye Kızılay Derneği: Türkiye Kızılay Derneğinin amacı, her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ızdırabını dindirmek amacıyla, korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır.

Türkiye Deprem Vakfı: Türkiye Deprem Vakfı, topraklarının %96’sı deprem riski altında olan ülkemizin, depremler sonunda karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiilî önlemler hususunda, ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek; deprem ve deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitimini ve toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 15 Nisan 1993 tarihinde kurulmuştur.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT): Yurt içi ve yurt dışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama ve kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

Jandarma Arama Kurtarma: Jandarma Arama Kurtarma Timleri; kayak pistlerinde emniyet ve asayiş amaçlı devriye, arama ve kurtarma faaliyetleri, hasta ve yaralıları tahliye etme, dağlık ve ormanlık bölgelerde önleyici kolluk ile gerektiğinde suça el koyma görevlerini icra etmek maksadıyla 1998 yılında teşkil edilmiştir.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (UMUD): İnsanların dimağını, düşüncelerini yok eden sağlıklı düşünme ve hayatı sekteye uğratan, kullanan kişinin kendine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa zararlı hâle getiren her türlü madde bağımlılığına karşı mücadele etmek, toplumun her kesiminin özellikle çocuk ve gençlerin madde bağımlılıklarının nedenlerini tespit ederek bu nedenleri ortadan kaldırmak ve madde bağımlılığına yönelmelerine mani olmak üzere madde suiistimaline karşı eğitmek amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR): Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 14 Aralık 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuştur. UNHCR’a, dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla uluslararası faaliyetleri koordine etme ve yürütme görevi verilmiştir.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti: Yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Türkiye’de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1988 yılında kurulan Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.

Helsinki Yurttaşlar Derneği: Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eş zamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulunca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür.

Uluslararası Göç Örgütü: Örgütün amaçları Göç yönetimi ve politikalarında kapasite oluşturmak, göçmenlerin haklarını geliştirmek, mülteciler ve insan ticareti mağdurlarına doğrudan veya uygulama ortaklarımız ile koordineli olarak yardım temin etmek, hassas durumdaki göçmenlere yardım etmek, acil durumlara hazırlıklı olmak ve müdahale etmek; göç, sınır yönetimi, emek göçü ve beşerî kalkınma konusunda teknik tecrübe sağlamak ve kapasite artırmak; mültecilerin üçüncü ülkelerde yeniden yerleşmelerini temin etmektir.

Kadın Dayanışma Vakfı: 1993 yılında kurulan Kadın Dayanışma Vakfı, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddet, özellikle aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluştur.

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği: 15 Temmuz 2005’te kurulan Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) amacı, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı : 1990 yılında kurulan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, şiddetle yüz yüze olan kadınlarla dayanışmayı sürdürmek, aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla hizmet vermektedir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında öğrenciler yukarıda belirtilenler dışında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gibi sivil toplum kuruluşlarında da sosyal hizmet uygulaması yapabilirler.