Ünite 5: Sosyal Hizmet Uygulaması-I Dersi Kapsamında Uygulama Süreci

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamında Yapılacak Uygulamada Görev Alan Kişiler

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak uygulamada, başka bir deyişle sosyal hizmet uygulamasında görev alan kişileri “Açıköğretim Fakültesi Bünyesinde Görev Alacak Kişiler” ve “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bünyesinde Görev Alacak Kişiler” şeklinde iki başlık altında sınıflandırmak mümkündür.

Açıköğretim Fakültesi Bünyesinde Görev Alan Kişiler

Açıköğretim Fakültesi Uygulama Koordinatörü

Açıkoğretim Fakültesi Uygulama Koordinatörlüğü “AÖF Uygulama Koordinatörü” olarak adlandırılan bir koordinatör tarafından temsil edilir. Bu koordinatör AOF Dekanı tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanıdır. AOF Uygulama Koordinatörünün görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Uygulama ile ilgili esasları (kılavuz vb.) belirlemek,
 • Uygulama ile ilgili başvuru sürecini izlemek,
 • Uygulama ile ilgili işlemleri düzenlemek,
 • Elektronik ortamda ilan ederek öğrencileri atandıkları sosyal hizmet kuruluşları ve kuruluş danışmanları konusunda bilgilendirmek,
 • Uygulamanın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesini takip etmek ve gerektiğinde uygulama kuruluşundan öğrenci hakkında bilgi almak,
 • Uygulamaya ilişkin belgelerin yüklendiği eportfolyo sisteminin yönetimini gerçekleştirmek,
 • Sosyal hizmet uygulamasının etkin bir şekilde yürütümünü sağlamak.

Danışman Öğretim Elemanı

Danışman Öğretim Elemanı; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak olan uygulama etkinlikleri bağlamında öğrenciler tarafından sisteme yüklenilen raporları incelemek ve öğrencileri değerlendirmek amacıyla Açık Öğretim Fakültesi dekanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Danışman Öğretim Elemanı; sosyal hizmet uygulaması sürecinde “öğrencilerin haftalık olarak sisteme yüklediği raporları incelemek, ara ve dönem sonu sınavı için Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin)nu kullanarak değerlendirip puanlamakla yükümlüdür.

AÖF İl Uygulama Sorumlusu

AÖF İl Uygulama Sorumluları illerdeki AÖF büro yöneticileridir ve şu görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler:

 • Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında AÖF tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 • Gerektiğinde İl Uygulama Koordinatörü ile iletişime geçmek ve onlardan gelecek iletişim gereksinimlerine cevap vermek,
 • İl Uygulama Koordinatörü tarafından AÖF’e gönderilecek her turlu kargoyu teslim almak ve göndermek,
 • Uygulama süreci boyunca ayda 1 defa veya toplamda 3 defa olmak üzere, ilgili ildeki uygulama kuruluşlarında uygulama yapan AÖF Sosyal Hizmet Lisans Programı öğrencilerinin Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi, Sosyal Hizmet Uygulaması surecine ilişkin rapor ve formlarının aslını muhafaza etmek ve dönem sonunda fakülteye göndermek,
 • İl bazında söz konusu dersler kapsamında uygulama kuruluşlarında meydana gelen sorunları resmi yazı ile dekanlığa bildirmek. Danışman Öğretim Elemanı; Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak olan uygulama etkinlikleri bağlamında öğrenciler tarafından sisteme yüklenilen raporları incelemek ve öğrencileri değerlendirmek amacıyla Acık Öğretim Fakültesi dekanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Danışman Öğretim Elemanı; sosyal hizmet uygulaması sürecinde “öğrencilerin haftalık olarak sisteme yüklediği raporları incelemek, ara ve dönem sonu sınavı için Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin)nu kullanarak değerlendirip puanlamakla yükümlüdür.

Öğrenci

Öğrenci, uygulama yapılacak kuruluş ve kuruluş danışmanı bilgilerini öğrenmek, uygulama süreci öncesinde uygulama yapılacak kuruluş hakkında bilgi almak, uygulama gününü ve saatini saptamak, sosyal Hizmet Uygulaması Başlama Formu’nu hazırlama ve onaylatmak, hazırlanan ve Onaylatılan Sosyal Hizmet Uygulaması Başlama Formu’nu e-portfolyo sistemine yüklemek, sosyal hizmet uygulaması raporlarını hazırlamak ve Kuruluş Danışmanına teslim etmek ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmak, değerlendirilip onaylanan sosyal hizmet uygulaması raporlarını e-portfolyo sistemine yüklemek ile yükümlüdür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bünyesinde Görev Alacak Kişiler

İl Uygulama Koordinatörü

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak olan uygulamanın planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi sürecinde rol üstlenen ve bu süreçte AÖF Uygulama Koordinatörlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile il müdürüdür. İl Uygulama Koordinatörü; sosyal hizmet uygulaması sürecinde “Öğrencilerin uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşlarını belirlemek ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörü ve Kuruluş Danışmanlarını atamak” ile yükümlüdür.

Uygulama Kuruluşu Koordinatörü

Öğrencinin sosyal hizmet uygulamasını yaptığı sosyal hizmet kuruluşunun yöneticisidir. Uygulama Kuruluşu Koordinatörü; “Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu ve Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu onaylamak” ile yükümlüdür.

Kuruluş Danışmanı

Öğrencinin Sosyal Hizmet Uygulaması-1 dersi kapsamında sosyal hizmet kuruluşundaki uygulamasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere İl Uygulama Koordinatörü tarafından atanan, öğrencinin uygulama yaptığı sosyal hizmet kuruluşunda tam gün görevli, en az iki yıllık deneyimi olan sosyal çalışmacıdır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu imzalamak, Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne mühürletmek ve öğrenciye sisteme yüklemesi için iade etmek, öğrencilere uygun çalışma ortamı sağlamak, sosyal hizmet kuruluşunun faaliyetleri hakkında öğrencilerini bilgilendirmek, öğrencileri kuruluş personeli ve ilgili kişilerle tanıştırmak, öğrencilerin kurum/ kuruluş politikasına uygun davranmasına yardımcı olmak, öğrencilerin mesleki çalışmalarını gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak, öğrencilerin kuruluşla ilgili sorunlarına yardımcı olmak, öğrencilerin çalışmalarını denetlemek, öğrencilerin devam durumunu saptamak ve izlemek, öğrencilerin sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporlarını incelemek, öğrencinin raporunda gözlem ve görüşme sürecini bütünüyle yansıtmış olmasına dikkat etmek, aksi bir durumda öğrenciyi uyarmak ve raporun yeniden hazırlanmasını sağlamak, öğrencinin hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması Raporlarını Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Öğrenci Formu (Kuruluş Danışmanı İçin)’nu kullanarak puanlamak ve e-portfolyo sistemine belirtilen tarihe kadar girmek, uygulama surecinin sonunda Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Tamamlama Formu’nu imzalamak, Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne mühürletmek ve öğrenciye e-portfolyo sistemine yüklemesi için iade etmek, görev değişikliği olması durumunda ise ilgili dilekçeyi en az 1 hafta önce Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne vermekle yükümlüdür.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamında Yapılacak Uygulamaya İlişkin Esaslar

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak uygulamaların genel esasları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak uygulamalar çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerin ilke olarak sosyal hizmet uygulamasına fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır.
 • Devamsızlık halinde uygulama yapılmamasına bağlı olarak e-portfolyo sistemine belge ve rapor yüklenmesi mümkün değildir.
 • Uygulamasını tamamlamayan öğrenci, Sosyal Hizmet Uygulaması I dersinden başarısız sayılır ve uygulamasını tekrar eder.
 • Öğrenci uygulama süresince “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine; uygulama yaptığı kurum ya da kuruluşun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve ilgili hukuki düzenlemelere uymak zorundadır.
 • AÖF Uygulama Koordinatörlüğünce, Anadolu Üniversitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan protokol hükümleri uyarınca uygulamanın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerektiğinde izleme yapılabilir veya uygulamanın yapıldığı kuruluş ile iletişime geçilip uygulama yapan öğrenci hakkında bilgi alınabilir ya da ilgili kuruluş ziyaret edilebilir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamında Uygulama Yapılacak Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Belirlenmesi

Öğrencinin Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşunu belirlemek İl Uygulama Koordinatörünün görevidir. Öğrencilerin atandıkları sosyal hizmet kuruluşları ve kuruluş danışmanları konusunda bilgilendirilmesi ise AOF Uygulama Koordinatörlüğü tarafından yapılır. Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak uygulama, sosyal hizmetin mesleki amaçları doğrultusunda farklı gereksinim gruplarına hizmet götüren kuruluşlarda gerçekleştirilir. Bu bağlamda öğrencilerin Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yapabileceği sosyal hizmet kuruluşları; Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri ve Yerleştirme Yurtları, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleridir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamında Yapılacak Uygulamanın Başlaması ve Tamamlanması

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında sosyal hizmet uygulamasına başlayan öğrencinin uygulama sürecinde sırasıyla şunları yapması gerekir:

 • Sosyal Hizmet uygulamasına başlayacak öğrenciler kuruluş danışmanlarıyla görüşerek uygulama yapılacak kuruluş hakkında bilgi alır.
 • Uygulama gününü ve saatini kuruluş danışmanı ile tespit eder.
 • Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu hazırlar.
 • Hazırladığı Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu uygulamaya başlayacağı Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne ve Kuruluş Danışmanına onaylatır (ıslak imza ve mühür).
 • Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne ve Kuruluş Danışmanına onaylattığı Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu’nu e-portfolyo sistemine yükler.
 • Sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporlarını değerlendirilmesi için e-portfolyo sistemine yükler.

Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersi Kapsamında Yapılacak Uygulamanın Zamanı ve Süresi

Öğrencinin yerleştirildiği sosyal hizmet kuruluşundaki Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama süreci 7. yarıyıl için Sosyal Hizmet Lisans Programına kaydının kesinleştiği hafta başlayıp dönem sonu sınavlarının başlama tarihine kadar devam eder. öğrenci, AÖF tarafından 7. yarıyıla ait kayıt yenileme işleminin tamamlanmasını izleyen Sosyal Hizmet Uygulaması surecinin ilk 2 haftası içinde uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilir. Öğrencinin yerleştirildiği sosyal hizmet kuruluşundaki Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında uygulama yapma zorunluluğu 7. yarıyılda 14 haftalık bir dönemi kapsar. Öğrenci sosyal hizmet uygulamasını bu 14 haftalık dönem içerisinde haftada 21 saat olmak üzere, işgünlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirir. Dolayısıyla her öğrenci ayda 84 saat uygulama yapmakla yükümlüdür.